Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-15 / 7. szám

7. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. 214—1913. vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XL1. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyírbátori kir. járásbíró­ságnak 1912, évi Sp. 611/2. számú végzése következté­ben Keszler Izráel nyírbátori lakos javára 56 K s járu­lékai erejéigl912 évi nov. hó 17-én foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2500 ko­ronára becsült következő ingságok, u. m.: lábasjószág nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912 évi V. 1238. számú végzése folytán 56 korona tőkekövetelés, ennek 1911. évi január hó 1. napjától járó 5% kamatai s eddig összesen 46 K 60 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Vállajhoz tartozó tanyán, adós lakásán leendő megtartására 1913. évi február hó 17-ik napjá­nak délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi február 1. Fazekas, kir. bir. végrehajtó. 255—1913. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19, és 20. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 1036. és 1268. számú vég­zése következtében Hartvig és Vogel, és K. Stuchlik tescheni lakosok javára 651 K 35 f s jár. erejéig 1912. évi dec. hó 23-an foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1100 koronára becsült következő ingóságok u. m. : bolti berendezés és italok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 1036/5. számú végzése folytán 651 korona 35 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi junius hó 6. napjától járó 6°/o kamatai s eddig összesen 48 K 1 fillérben biróilag már megállapított költségek ere­jéig a fizetett öszszegek betudásával Nagykárolyban, adós üzletében leendő megtartására 1913. évi február hó 21-ik napjának délutáni 3 órája határidőül ki­tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség ese­tén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz, 120. §. éheimében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1913 évi február hó 7. napján. Fazekas Menyhért kir. bir. végrehajtó 256-1913. vhtó. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908 évi XLI. t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járás­bíróságnak 1912. évi V. 979. számú végzése következ­tében K. Lüpschut skolei és Rozenberg testvérek sze­gedi lakos javára 35 és 49 K 20 f s jár. erejéig 1912. évi okt. hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfog alt és 2555 koronára becsült kö­vetkező ingóságok, u. m.: boltiáruk nyilvános árveré­sen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi 979/3. számú végzése folytán 35 és 49 korona 20 fillér tőkekövetelés ennek 1901. évi május hó 16. napjától járó 6% kamatai s eddig összesen 77 K 70 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós üzletében leendő megtartására 1913. évi február hó 21-ik napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés a 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1913. február 7. Fazekas, kir. bir. végrehajtó. Eladó lét darab siementhali két és három éves. Értekezhetni lehet: KEMÉNY KÁLMÁN uradalmi intézőnél ZSUZSÁNNA-MAJOR. u. p Szaniszló. 237—1913. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. és 20 §-ai értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. II. 1217/3. számú végzése következtében dr. Varga Kálmán ügyvéd által képviselt Szedlák és Vámos debreceni lakosok javára 60 K s jár. erejéig 1912. évi dec. hó 22-én foganatosított ki­elégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2000 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: lábas­jószág nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 1305/2. számú végzése folytán 60 korona tőkekövetelés, ennek 1911. évi jannár hó 1. napjától járó 5% kamatai, s eddig összesen 63 K 26 fillérben biróilag már megállapított költség erejéig a fizetett ösz­szegek betudásával Vállajhoz tartozó adós bérletén leendő megtartására 1913. évi február hó 17-ik nap­jának délelőtti fél 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsárön alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvserés az 1881. t.. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1913. február 2. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. MEGHÍVÁS. ””””” Az 1898. XXIIÍ. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó Nagykároly és vidéke ipari és gazdasági hitelszö­vetkezet, mint az Országos központi hitelszövetkezet tagja 1913. évi február hó 23-ik napján d. u. 3 órakor az ipartestület gyüléstermében RENDES KÖZGYŰLÉST tart, melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a értelmében meghivatnak azon megjegyzéssel, hogy amennyiben a február 9-iki közgyűlés nem volt határozatképes a közgyűlés ezen napon tekintet nélkül a megjelent tagok számára határozatképes lesz, igy a közgyűlés megtartatik. NAPIREND: 1. Múlt évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvéey megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság 3 tagjának választása. 6. A felügyelő-bizottság 3 tagjának választása. 7 Netáni indítványok. 1911. évi december hó 31-én volt a szövetkezetnek 673 tagja 1013 üzletrészszel, az év folyamán belépétt 47 tag 84 üzletrészszel, kilépett 24 tag 29 üzletrészszel, tehát marad 1912. év végén 696 tag 1073 üzletrészszel. A fel ügye lő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkező helyiségében ki- függesztetett és mindenki által megtekinthető. Kelt Nagykárolyban, 1913. február hó 11-ik napján. ^ ^ , MEGHÍVÓ. A NAGYKÁROLY! „KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T ®| VMK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT |* 1913. évi február hó 23-án délelőtt tél 11 órakor tartja meg a Nagykárolyi Takarékpénztár tanácstermében, melyre a t. részvényesek tiszteleltel meg­hivatnak. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1912. évi üzleti eredmény­ről a mérleg megállapítása, nyereség felosztása, az osztalék kifizetése határidejének meg­állapítása s a felmentvény megadása tárgyában határozatok hozatala. 3. Az elhalálozás folytán megüresedett ügyészi, valamint a: lemondás folytán üresedésbe jött igazgatói állás választás utjáni betöltése. 4. A közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az igazgatósághoz netalán beadott indít­ványok tárgyalása. Nagykároly, 10,13. évj február hó 8-án. Az igazgatóság. Jegyzet. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, valamint a mérleg és nyereség-vesz­teség számla az üzlethelyiségben közszemlére ki van téve s a részvényesek által bármikor megtekinthető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom