Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-13 / 50. szám

50. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal A Polg. Takarék f. hó 7-én d. u. tar­tott rendkívüli közgyűlése kimondotta a felszá­molást és a felszámoló bizottságba beválasz­tották : Róth Károlyt, Szokolovszky Lajost, dr. Sternberg Endrét, dr. Vetzák Edét és Peiszner Lajost. Megyebizottsági tagokat fognak válasz­tani f. hó 28—31. között mindenfele a megyé­ben. Betöltésre kerülnek a környékünkön a következő helyek: Nagykárolyi első kerületben 2, negyedikben 2, Börvelyben 1, Genesen 3, Endréden, Kismajtényban, Szaniszlón és Válla- jon 2—2, Nagyecseden 1. Havazás mindenfelé. Az egész ország területén megindult a havazás, ügy látszik, ez­zel már állandó dísze lett az öreg földnek a fehér köntös. A dolog több kellemetlenséget okoz, amig meg nem szokjuk. A vonatok min­denfele késéssel érkeznek. A legtöbb helyen 20—30 centiméteres hó esett. Nálunk jól lát­juk, hogy elég szépen esett, viszont értesülhe­tünk róla, hogy esik az ország minden részé­ben. Budapesten is 2 napig esett szakadatlanul. A belügyminiszter a színészekért. A vidéki színészek érdekeinek megóvása és meg- védelmezése érdekében a belügyminiszter kör­rendeletét intézett valamennyi törvényhatóság­hoz. A körrendelet igyhangzik: A33315—884. számú itteni körrendelet a törvényhatóságok in­tézkedését kéri arra nézve, hogy oly helyeken, hol magyar színtársulat működik, arra az időre más színtársulatnak, daltársulatnak, lo­vardának vagy egyéb mutatványosnak helyha­tósági engedélyt ne adjanak. Minthogy ezt a körrendeletét az Országos Szinészegyesület föl­jelentése, de saját tapasztalásom szerint is sok helyütt nem veszik figyelembe, a mi sok szín­társulat jelentékeny anyagi kárát, sőt több eset­ben anyagi romlását vonja maga után. szüksé­gesnek tartom az illető törvényhatóságot figyel­meztetni, hogy az eléggé nehéz viszonyokkal küzdő vidéki magyar színészetnek a hatóságok részéről való támogatása és a kulturmissziót nem teljesítő vállalatok versenyétől való meg­óvása a törvényhatóságoknak elsőrendű haza­fias kötelessége. A magyar nyelv és kultúra, a nemzeti érzés fejlesztésére és ápolására közre­ható magyar színészet támogatásában a tör­vényhatóságok egy nemes célt szolgálnak és hathatósan elősegítik állami és nemzeti ideál­jaink kiépítésének nagy müvét. Bizalommal a helyhatóságok eljárása és a törvényhatóságok ellenőrző működése iránt, nem kételkedem ab­ban, hogy méltányolva a magyar színészet kul- turmisszióját s felfogva ennek fontosságát, meg­teszik a magyar színészet érdekéb n a szüksé­ges intézkedéseket. Felhívom ennél fogva a törvényhatóságot, hogy a helyhatósági engedé­lyek kiadására jogosított hatóságokat megfelelő utasítással lássa el s e hatóságoknak a szín­igazgatókkal szemben tanúsított magatartását állandóan ellenőrizze. Fitos Ferenc vállaji gyógyszerész. A m. kir. belügyminiszter Vállaj községben egy önálló gyógytár felállitási jogát Fitos Ferenc nagykárolyi oki. gyógyszerésznek adta, ki egy év alatt a patikát fel is állítja Vállajon. Egyide­jűleg a vállaji körorvos kézi gyógyszertárának tartási joga is megszűnik Vizbe ha!t Krasznaszentmiklóson egy öreg asszony, özv. Kindris Györgyné, ki laka- dalombó! hazafele tartva egy vízzel telt árokba esett, hol a hideg miatt rögtöni agybénulást kapott s azonnal meghalt. Reggel találták meg. Katonaszabaditás — csalással. Faze­kas Gedő Károly lázári-i községi biró ellen panaszt tett Lukács János odavaló legény, hogy tőle a biró 110 K-t csalt ki azon a cimen, hogy a katonaságtól kimenti. A legénynek nem az faj, hogy a 110 K-ját a biró uram Szatmáron el- dorbézolta, hanem az, hogy a katona sortól nem szabadította ki, amint pedig azt ígérte! Országos állatvásárok vármegyénk­ben. December 15-én Fehérgyarmaton; 16-án Aranyosmegyesen ; 18-án Királydarócon ; 19-én Hagymásláposon; 23-án Krasznabélteken. Az Apolló színház f. hó 14-én zárja be kapuit. A vászon mozgékony alakjai egy utol­sót libbennek előttünk, egy kattanással vilá­gosság vágódik rá a nagy fehér vászonra, azután sötétség s azzal vége a mozizásnak. A városi színház épületébe bevonul az élő emberi nyelv művészete, a színészet, mely 3 hónapig fogja előttünk a legújabb irodalmi termékeket a maga hatásos eszközeivel leadni. A mozi, mely 14-ével 3 hónapos búcsút vesz a városi közönségtől, méltó műsorral fejezi be szép előadásainak sorát. Az utolsó napon Pompeji végnapjai-t mutatja be. A rendkívüli módon látványos, ha­tásos eszközökben bővelkedő mozidarab a leg­újabb filmgyártási ipar valóságos remeke, mely­ben az utólérhetetlen természeti tünemények előidézése mesteri kezekkel, gyönyörű hatással van utánozva. A darab technikai csodái még a Quo Vadis méreteit is felülmúlják. Mesteri ke­zekkel rendezett tömegjelenetek, az óriási be­fektetés, mit a darab filmrehozása igényelt, lehetetlenné teszik, hogy rendes helyárak mel­lett mehessen, ezért 50%-al felemelt árak mel­lett hozza a mozi színre. Fizetésképtelenség. A bácsi hitelezők védőegylete jelenti, hogy SzőkejÖdön szatmári kereskedő fizetésképtelen. Gyanús körülmények között szenvedett kínos halált egy nagykárolyi mázolóinas, Buchman Ferenc. Kint volt a szőlőben, ahol egy Farkas Farkas nevű pálinkafőzőnél annyi pálinkát ivott, hogy. 24 órai kínlódás után, f. hó 11-én meghalt. Rendőrségi hírek: Farkas János nagy­károlyi svábrészi kerülő panaszt tett a rendőr­ségen, hogy Varga József, Erdey Sándorné mostoha fia megverte őt, mikor a tilosba talált disznóit hazahajtotta. Nem hogy megköszönte volna, hogy a kerülő hazavitte az elbitangolt disznókat, hanem megverte azért, mert arra fi­gyelmeztette, hogy jobban vigyázzon a disz­nóira. — Nyisztor Lajos 15 éves fiú panaszt tett, hogy az elmúlt szombaton a nagypiacon ismeretlen suhancok belekötöttek, lökdösni kezd­ték és az egyik : Simon Sándor meg is szúrta. A Nap. Amikor ezelőtt tiz esztendővel A nap megindult, az a cél lebegett előtte, hogy a reggeli lapokat a legtöbb helyen egész nap­pal. de legalább is fél nappal megelőzve, egy teljesen kimerítő, feltétlenül komplett lapot ad­jon a közönség kezébe az összes magyar vi­déki városokban. A Nap az üttörés munkáját végezte és igazán óriási anyagi áldozatokkal olyan hírszolgálatot szervezett, amely lehetővé tette, hogy Budapestről az esti órákban egy olyan, újságot szállítsunk el a vidékre, amely valósággal fölöslegessé tette a Budapestről reggel induló lapokat, mert kora reggelre már j az. egész, magyar vidékén olyan lap került A ! Nappal a publikum kezébe, amely minden irány­ban teljesen és tökéletesen kielégítette az új­donság után való szomjuhozását. Utóbb kelet­keztek lapok, amelyek az első délutáni gyors­vonatokkal szállitatnak el Budapestről és tehát kénytelenek egész anyagukat már déli 12 óra­kor lezárni és ehez képest csak csonka tarta­lommal, hiányos országgyűléssel, fogyatékos híranyaggal, még a tőzsdei árfolyamok dolgá­ban is legfeljebb a kezdő kurzusokkal jelenhe­tik meg. Mindazonáltal sokan voltak, akik arra kapacitaIiák A Nap kiadóhivatalát, hogy hasz­nálja ki szintén a korai gyorsvonatok előnyét és zárja le a maga részéről is A Napot olyan időben, hogy félkettőkor a vidékre elszállítható legyen. A Nap szerkesztősége, mely éveken át ellenállt ennek a kívánságnak, mert jól tudta hogy az. edddigi Naphoz képest csak hiányo­sabb tartalommal jelenhetik meg (— hiszen a délután elküldött lapokban mindabból ami Bu­dapesten és a nagyvilágon déli 12 órától délu­tán 5 óráig történik, semmi sem közölhető), de vegre is engedett a kapacitációnak és kí­sérletet tett ezzel a korai szétküldéssel. A Nap kiadóhivatalának semmi kifogása nem lehetett az uj rendszer ellen, de annál több kifogása volt a közönségnek, amely valósággal elárasz­totta a szerkesztőséget levelekkel, hogy térjen vissza a régi megjelenési időhöz, mert nem akarják, hogy A Nap olyan csonka legyen, mint amilyen minden más korai délutáni lap, hanem azt kívánják, hogy A Nap hozza ezentúl is a teljes országgyűlést az utolsó pillanatig, a hí­reket, táviratokat, riportokat, börzét, egész dé­lután 5 óráig. Szóval a közönség követeli a régi Napot, olyannak, amilyennek megismerte, megszerette és a virágzás példátlan mértékére juttatta. Ehhez képest A Nap kiadóhivatala el­határozta, kogy az e hónap 25-iki, keddi kelt­tel jelzett számtól kezdve, amely Budapestről hétfőn, 24-én este indul el. A Nap-ot ezentúl ismét a régi módon szállítja, tehát mindig este, úgy hogy a Budapesthez való kőzelgés mértéke szerint A Nap vagy még az nap éjjel, vagy kora reggel érkezik a vidéki városokban. Ter­mészetesen ismét azzal a minden irányban ki­merítő és egész az esti órákig terjedő anyag­gal, amely a közönség részére olyan kedvessé és nélkülözhetetlenné tette és amelylyel a reg­geli lapokat megelőzi, a kora délutáni lapokat pedig messze fölülmúlja és túlhaladja. Bolgárkertészkedő kisgazdák jövője. Kevesen tudják még minálunk, hogy a Balkán háborúk kitörése előtt 50.000 bolgár kertész élt magyar területeken, kik évenként 80 millió zsíros koronát vittek ki szép hazánkkól. Kiütött a balkáni háború. A bolgár hadügyi kormány behivatta minden épkéz-emberét. Elmentek a bolgáraink. És vajon visszajönnek-e ? Mindnyá­jan aligha. Azt a nagy területet, melyet eddig 50,00 bolgár kertész miveit, át kell venniök azoknak, kiket a föld szeretete legjobban a röghöz, annak munkájához köt. Ez pedig a magyar kisgazda. A 80 millió korona pedig nem fog kivándorolni bolgár földre, hanem itt marad, gyarapítja vagyonúnkat, biztosítja megélhetésünket. Fogjanak hozzá kisgazdáink a bolgárkertészethez, különösen nagyobb városok közelében. Szép is, jó is, jövedelmező is a bolgárkertészkedés, de érteni kell hozzá. Érte­lem nélkül a 80 millió korona nem fog be­csúszni a bugyellárisunkba. Hogy pedig ez az eredmény elérhető legyen, a kisgazdáknak a legkomolyabban hozzá kell látni a konyhaker­tészethez. Menyasszonyi ékszerek, jegygyűrűk órák és alkalmi ajándék tárgyak legolcsóbban beszerezhetők KOSTYA JÁNOS ékszerész és órás üzletében nafatvinan Széchenyi-utca 1. szám. aJUUI ölCíl) Eeí. kistemplom mellett. Javítások jutányos áron. B-------------------------------------------------1 ÉR MELLÉK. Rabbi választás Az érmihályfalvai zsi­dóság a múlt héten választott rabbit. Két párt küzdött egymással, a haladók és a maradiak. A haladó, vagyis az intelligensebb zsidóság olyan papot akart, aki a mai kor embere, egy olyan papot, aki vallásossága mellett inteligens, müveit pap lett volna. Tervük nem sikerült, mert kevesebben vaunak mint a maradiak és győztek a maradiak. Megválasztották Schönfeld Béni volt bőrkereskedőt rabbinak. Halálozás. Özv. Tóth Albertné 82 éves korában Nyirábrányban rövid szenvedés után f. hó 6-án elhunyt. A megboldogultban Lipíák

Next

/
Oldalképek
Tartalom