Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-09-06 / 36. szám

36-ik szám. NAGROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. Kiadó lakás. A Majtény-utca 17. számú házban egy 4 szobás és nagy verandával ellátott ÚRI LAKÁS a hozzá szükséges mellékhelyiségekkel együtt folyó év november 1-től kiadó. Értekezhetni: § a háztulajdonosnéval ugyanott. $$ 1913. V. 1316/2. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLL t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1913. évi V. 1316. számú végzése következtében Dr. Szesz- táv Zoltán nyíregyházai ügyvéd által képviselt Flohe Vilmos nyíregyházai lakos javára 27 K 25 f s jár. erejéig 1913. évi augusztus hó 6-án fo­ganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 700 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: ökrök és egy szekér nyil- nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1913. évi V. 1316/2 számú végzése foly­tán 27 korona 25 fillér tőkekövetelés, 7s% váltódij s eddig összesen 23 K 72 fillérben bi- róilag már megállapított költségek erejéig a fizetett öszszegek betudásával Vállaj-Pórházán adós lakásán leendő megtartására 1913. évi szeptember hó 18-ik napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik és ahoz a ven­ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szük­ség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi aug. hó 4. napján. Csipkés Jenő, bírósági kiküldött. I ad. 1913. V. 1009/2. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLL t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbiróság 1913. évi Sp. III. 385/3. számú végzése következtében Dr. Vetzák Ede nagykárolyi ügyvéd által képviselt Gindele János nagykárolyi lakos javára 114 K 40 f. s jár. erejéig 1913. évi juliuS hó 14-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1100 koronára becsült követkeyő ingóságok u. m.: kocsik, takarmány és lószerszám nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­biróság 1913. évi V. 1009/2. sz. végzése folytán 114 korona 40 fillér tőkekövetelés, ennek 1913. évi április hó 10. napjától járó 5°/o kamatai, eddig összesen 47 K 18 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Krasznaszentmiklóson adós la- lakásán a községházán és Nagykárolyban Maj- tény-utcán leendő megtartására 1913. évi szeptember hó 15-ik napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1831. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek ja­vára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban, 1913. évi szeptember hó 4. napján. Csipkés Jenő, bírósági kiküldött. Szives tudomásul! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy rt cégünk képviseletét és gyütődéjét Q ( Lefkovits Sámuel\ kereskedőnek Nagykároly, Petőfi-utca 16. adtuk át, ki a legnagyoob pontossággal fogja a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és fia vegyészeti gyára Budapest. Kölcsey-nyomda részvénytársaság NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCA 20. TAKARÉKPÉNZTÁR-ÉPÜLET. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiiiiiiiii 111111 ii 111111111111 ii 1111 f 11 min! ii ii 1111111111111 ii 11111 ii ii ii 1111111 ■ 111111 ii 11! i ii 1111 ■ 111111111 m 11111111 f ii 111111111111 ti !i 1111111111 min 1111 ii 1111111111 ] 1111 Ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkák gyors és izlésteljes kivitelére, jutányos árak mellett. Kész i t: újságokat, tudomáyos müveket, folyóiratokat, imakönyveket, előfizetési felhívásokat. ÍTÉVVFTW17NIW • mi|idennemü intő-levelek, kérvények Uul iLl/liíVliiiJv. és keresetek, meghatalmazások, díj­jegyzékek, kötvények és szerződések, óvások, ügyvédi könyvek, levélpapírok, borítékok stb. r^ZT~] DÉN7IMT177J?riWNW' alaPszat>ályok, értékpapírok, rfiilüliuMMJmrlljIvi részvények és szelvényivek, be- éti könyvecskék, üzleti könyvek, mérleg-számlák, hirdet­mények, kötvények s minden előforduló nyomtatványok. IQYAT ÄYWÄV • értesítők, oklevelek, bizonyítványok, ér- 10&UhAl\MlV. tesitések és kimutatások. KERES:KDÖKNEK ÉS IPARVÁLLALATOKNAK: körlevelek, árjegyzékek, számlák, üzleti könyvek, címkék és ragcédulák, intő-levelek, levélpapírok és borítékok cégnyomással, cégkártyák, üzleti jelentések, levelező-lapok zacskó-cégnyomás, csomagoló papírok cégnyomással, szóval mindennemű üzleti nyomtatványok. Falragaszok, hirdetmények, műsorok, körözvények, étlapok, borcimkék, névjegyek, eljegy­zési és esketési értesítők, bálokra és ünnepélyekre szól meghivk, táncrendek, halotti jelentések s minden könyvnyomdái utón előállíthat munkák bármily színben el vállaltatnak ' Kőnyomdai és dombor-mfi munkát elkészítésre elvállal. Beküldött kéziratok után kölségvetéssel szívesen szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom