Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

2-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLEK. 1-ső szám. magasztos hivatásának eredményes teljesítésére szükségesek, nem óhajtja az uj görög katholi- kus magyar püspökség székhelyének Debrecen­ben leendő elhelyezését. Hasonlóképen Nyír­egyháza r. t. városban is, amelynél Nagykároly város sok tekintetben előnyösebb püspöki szék­helyül kínálkozik, nem találkozik osztatlan tet­széssel az uj görög katholikus püspökség szék­helyének odavaló helyezése. Kétségtelen pedig, hogy az uj görög katholikus magyar püspök­ség a létesítésének is célját képező magasz­tos hivatásának csak úgy és ott lesz képes eredményesen megfelelni, ha és ahol a szék­helyet képező város lakosságának s társadal­mának minden egyes tagja a magasztos cél iránt lelkesedik, az eszme megvalósítását sze­mélyesítő püspököt az osztatlan szeretet me­legségével veszi körül s a püspököt nemes céljai megvalósításában felekezeti különbség nélkül, színtiszta magyar érzelmű lelkesedéssel társadalmi utón is támogatja. Negykároly városban, felekezeti és társa­dalmi különbség nélkül, tárt karokkal várja mindenki a nemes hivatásu püspökség felállí­tását s nemzeti missziójában az egész város és környéke osztatlan lelkesedéssel támogatná. A város erősen nemzeti: a régebben „görög katholikus oroszának nevezett egyháza évek óta büszkén nevezi magát „görög katholikus magyar“ egyháznak. Hét évig küzdött, mig a nagyváradi görög katholikus egyházmegyéből a munkácsi görög katholikus egyházmegyébe át­kebelezték. Hét évig papjok nem volt, templo­muk be volt zárva, mig az átkebelezés sikerült. Nagykároly város midazokkal a kellékek­kel bir s mindazok az intézményei megvannak, amelyek az uj görög katholikus magyar püs­pökség nemzeti missiójának eredményes betöl­téséhez szükségesek s amelyek a görög katho­likus magyar püspököt magasztos hivatása tel- jestiésében támogathatják. Van egységes s erős nemzeti érzelmű tár­sadalma a magyarság legveszélyeztettebb részé­nek határmesgyéjén; megyeszékhelye annak a megyének, ahol a legtöbb hive van az uj püs­pökségnek, központjában fekszik az uj püspök­ség területének, vasúti fővonal mellett s vicinális vonatokkal teljesen össze van kötve az uj püs­pökség területének minden részével. Van a városban — a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló — r. kath. főgimnázium tel­jesen uj modern konviktussal; állami polg. fiu- és leányiskola, az 1913/14. tanévben megnyíló 10 tantermes áll. el. iskolán s más hitfelekezeti elemi iskolákon kivül r. kath. elemi fiú s leány­iskola, a két görög katholikus egyháznak kü­— Hagyja el ezt a házat 1 — Én? Miért? — kérdezte ámulva a vizembere. — Hagyja el a házam 1 — ismételte erős akaraterővel a kis Sampler. A vizember ásított egyet. — De én a . . . — Hagyja — el — a — házam ! — mondta minden szót megnyomva Mr. Sapler és egyet lépett a hatalmas termetö pénzbeszedő felé. Az hátrált egy lépést, mire Sampler megint lépett egyet feléje. — Jól van, jói, — mondta a pénzbe­szedő — majd máskor jövök. Alászolgája . . . Ki ment az ajtón, de látni lehetett, hogy kinn folyton a fejét csóválja. — Miért küldted el ? — kérdezte bámulva a felesége. Sampler csak úgy lelkendezett az örömtől. — Óriási, óriási! — mondogatta. — A szerencsénk meg van alapítva, szivem! — De hát miért? A kis Sampler már csaknem azon a pon­ton volt, hogy mindent elmond, mikor a füzet hetedik paragrafusa jutott eszébe! — Senkivel se közöld ezt a módszert. Hallgatott. Másnap reggel a főnöke hivatta sürgősen. Sampler rágondolt az ötödik pontra, mely igy szólt: — Lassan járj, megfontoltan beszélj, de önérzetesen ... és higgadt lépésekkel ment be a főnöke-szobájába. lön-külön elemi iskolája; kereskedelmi tanfo­lyama stb.; vármegyei egylet, irodalmi egyesü­let, jótékony nőegylet által fentartott árvaháza, zene és dalegyesüiete, két kaszinója s négy kaszinó jellegű egylete. Az uj görög katholikus magyar püspök­ség fenhatósága alá tartozó két görög katholi­kus egyház van a városban s mindenkinek kü­lön, bár nem nagy, de díszes temploma. A nemzeti törekvések határmesgyéjén Nagy­károly város a nemzeti álláspontnak szilárd védőbástyája. Az_ érdekelt törvényhatóságoknak s más illetékes tényezőknek az uj görög katholikus magyar püspökség székhelyére vonatkozó meg­nyilatkozásánál Nagykároly városnak figyelmen kivül hagyása nem bírhat jelentőséggel, mert hiszen a megnyilatkozó törvényhatóságok s más illetékes tényezők nem bírtak arról tudomással, hogy Nagykároly városa mily szives örömmel s hazafias lelkesedéssel ad helyet kebelében az uj püspökség székhelyének. Nagykároly város közönsége szives kész­séggel ajánlja fel anyagi segítségét is az uj görög katholikus magyar püspökség székhelyé­nek Nagykárolyban leendő elhelyezéséhez és pedig pénzben 200,000 koronát s telekbeni hozzájárulást is; s bizton reméli, hogy ily se­gítség Szatmárvármegye közönségétől s a két helybeli gör. kath. egyháztól is remélhető. Nagy­károly városban az építkezés is aránylag olcsó s igy anyagi szempontok is Nagykároly mellett szólnak. Nagykároly város közönsége ismételten mély tisztelettel kéri azért Nagyméltóságodat, hogy az újonnan létesített görög kathofikus ma­gyar püspökség székhelyének Nagykároly vá­rosba helyezése tárgyában a tárgyalásokat Nagy­károly várossal megindítani s annak befejezése után a püspökség székhelyéül Nagykároly vá­ros kijelölése iránt legfelsőbb helyen előterjesz­tést tenni kegyesen méltóztassék. Mély tiszte­lettel stb. A gyerekrajzok újabban nagyon magukra vonták a pedagógu­sok figyelmét. Mindig több és több értéket fe­deznek fel a gyermeki lélek spontán, firkáló megnyilatkozásaiban. A gyerekek nagy átlaga jó megfigyelő. Különösen a mozdulat köti le a gyerek figyelmét. A mozdulat karakterét sokszor csodálatos biztonsággal adják vissza a gyerek­rajzok ügyetlen, naiv vonalai. — Gyerünk, gyerünk, Sampler, — ide­geskedett a hatalmes ur. Sampler lassan, kimért lépésekkel vitte oda a könyvet. Óvatosan nyitotta fel. — Mi lesz 1 — türelmetlenkedett a főnök. És bár Samplernek összeverődtek a tér­dei a félelemtől, mégis megtette, amit a hato­dik pont tanácsolt: — Az óhajtásodra térj rá minél előbb és ne állj el tőle. — Egy kérésem van főnök ur! — mondta szinleg önézetesen, de belül rés ketve. — Kérés? Most? Nem rossz. Adj ide azt a könyvet. Nem érek rá. — Egy kérésem van, főnök ur, — ismé­telte állhatatosan Sampler. A ha^lmas ur most fölnézett az Írásai­ból. Vagy uz másodpercig farkasszemet nézett a hivatalnokával. Majd szelidebb hangon szó­lalt meg: — Hát nem látja, Sampler, hogy el va­gyok foglalva ? Mi az, no ? — Fizetéemelést kérek! — Ezéit zavar meg a munkámban ? — Fizetésemelést kérek, — ismételte csön­desen, de a siemét folyton a főnökra függesztve Sampler. Maga elvesztette az eszét, — vélte a főnök. — Adja már ide azt a könyvet. Sampler odaadta. A főnök belemerült a számokba. — No, nég mindig itt van ? Mit akar ? — szólt végre fölnézve rá. A gyerekek nagy átlaga szívesen rajzolgat. Ezt a kedvet kellene úgy a szülőknek, mint az iskolának ébrentartania. Nem azért, hogy mű­vészeket neveljenek, hanem igazi, hozzáértő mü- értőket. Aki maga is próbálgatott rajzolni, na­gyobb gyönyörűséggel áll meg egy kép, szobor előtt, mint aki sohasem próbált ilyesmit. Tudja, legalább nagyjában tudja, mire ügyeljen, figyel­jen ; mindenesetre jobban tudja, mint aki egy vizespoharat sem próbált megrajzolni életében. A felnőtt korban hallott, olvasott fejtegetések csak nagyon fogyatékosán, mondhatni egyálta­lán nem pótolják a gyerekkornak ilyen irányú mulasztásait. Csak szavakat, fogalmakat adnak maga a dolog helyett. Hogy pedig a léleknek szüksége van ezekre a gyönyörűségekre, azt senki sem fogja kétségbevonni. Kapassuk rá gyermekeinket a „firkálásra“, a rajzolgatásra. Nem az a fontos, hogy szépen körülkeretezzék a rajzlapot pont 5 cm. széles­ségben, hogy jól kigummizzák a rajzot. Firkál­jon, rajzoljon a gyerek, mihelyt papirt lát maga előtt. Ha magunk nem is nagyon értünk hozzá, valami jót csak észreveszünk benne; erre fi­gyelmeztessük a gyereket, jól fog neki esni. A hibákra nem kell nagyon figyelmeztetgetni. Rá­jön ezekre lassan magától is. Máskor majd job­ban csinálja. Ha hébe-hóba csak úgy odaszó­lunk a gyereknek „Te Piste, le tudnád ezt raj­zolni ? Mi ?“, lassacskán olyan természetes, elengedhetetlen valami lesz előtte a rajzolgatás, mint az, hogy megnézi, jól megfigyeli, ami elébe kerül. Erőltetni nem kell a dolgot. De azért nem kell mindig arra várni, hogy magától jut majd eszébe. Az ilyesmi már speciális tehetségnek szokott tanujeie lenni s nem is olyan nagyon gyakori. Ezeket nem igen kell biztatni, maguk­tól is telefirkálják a latin nyelvtanukat majmok­kal, huszárokkal, lovakkal. _r. Fizessünk elő a „Nagykároly és Érmellék“-re, — Fizetésemé . . . — Menjen a pokolba ! — ordította dü­hösen a főnök. — Mit üldöz engem ilyenekkel. Kérje a pénztárostól! — Köszöoöm, uram — mondta megha­jolva Sampler és a pénztároshoz indult. Kimért, lassú léptei halálra bosszantották a főnököt. — Bitem űrtől jövök, — mondta a pénz­tárosnak, — aki azt mondta, magához fordul­jak a fizetésemelésem végett. — Azt mondta? — Azt mondta? — Igen. Éppen az etőbb. — És mennyit kér ? — Egy fontot egy hétre. A pénztáros meglepetten bár, de beve­zette a könyvbe az uj parancsot. Sejtelme sem volt róla, hogy tévedésről van szó. Pár óra múlva Samplert elküldték a cég egyik legmakacsabb adósához pénzt behajtani. A kis ember útközben a tanácsadó füze­tet tanulmányozva, érkezett meg a kijelölt ház­hoz. Egy cselédleány eresztette be. — Nincs itthon az ur, — mondta gya­nakodva. Akkor megvárom! — mondta rá Sampler. — Ne várja, mert úgy se jön haza! — Pedig jó lenne, ha hazajönne, — mondte ravaszul Sampler. — Miért? — Mondja meg a gazdájának, lelkem, hogy egy ur régi tartozását akarja kifizetni.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom