Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-11-30 / 48. szám

6-ik oldal NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 48-ik szám. Házasságot kötöttek: Vanka Bálint gépész gör. kath., Marosán Máriával, gör. kath. Mol­nár Sándor napszámos, gör. kath., Turgya Má­riával, gör. kath. Farkas János tehenész, róm. kath., Borián Flórával, gör. kath. Mészáros Ist­ván csizmadia, ref. Sopronyi Ilonával, gör. kath. Babinecz Tivadar tanító gk., Hagara Len­kével ref., Dűli János juhász Gazdagán Flórával. Meghaltak: Orosz Mihályné Pele Mária, rk., 59 éves arcrák, Tóth Sándor tímár, ref., 81 éves agkori gyengeség, Guthy Terézia ref. 67 éves kéregető idült tüdőlob, Kosztin Károly szabó kg., 54 éves, gyomorrák, Borbély János napszámos gk., 66 éves, hörggyuladás, Verebi Ráchel gk., 29 éves, gyomorrák, Pollacsek Má­ria 21 éves tüdőgümőkór. ÉRMELLÉK. A piaci hiénák. Panasszal vannak tele a gazdasszonyok, hogy tűrhetetlen amit heti­vásárok alkalmával a piacot elözönlő kofák végbe visznek. Kérték az elöljáróságot, a szol- gabirói hivatalt, hogy csináljanak rendet, hogy mentsék meg őket, nem ér semmit, nincs aki tegyen valamit, a kofák garázdálkodnak tovább. Igazán érthetetlen, hogy ezen a gyalázatos ál­lapoton nem lehet segíteni. Hogy akik hivatva volnának ebben a dologban tenni valamit, azok nem érzik ennek az állapotnak a türhetetlen- ségét, az lehet. Először, vagy nem szorulnak a piacra, vagy olyan tömött az erszényök, hogy nem érzik azt az elviselhetetlen drágaságot, melyet a mindenfelől ideözönlö kofák csináltak De még drága pénzen is csak úgy veheti meg az érmihályfalvai háziasszony az aprómarha szükségletét, hogy a kofa véletlenül nincs ott ; mert ha oda ért, akkor már csak szerencse, ha kifizette, mert másképen a kofa teszi rá a ke­zét. Hát ez tűrhetetlen állapot. Akik hivatva vannak ezen segíteni, tegyenek valamit, meg­érdemelné Érmihályfalva adófizető lakossága, hogy ebben a nehéz világban ne fizessen meg úgy, vagy még jobban, mintha Budapesten lakna. Névtelen utcák. Nem igen van ma már valamire való község, ahol ne volnának az ut­ca nevét jelző táblák. Ezt Érmihályfalván hiába keresi a vándor. Hogy mi az akadálya annak, hogy Érmihályfalva utcái rendes nevet kapjanak és azok a nevek mint, ahogy azt ma már min­denütt lehet látni, ki legyenek az utcákon Írva, igazán érthetetlen. Volt ez az ügy már a kép­viselőtestület előtt is. Ki küldtek egy szükebb körű bizottságot, hogy adjon az utcáknak ne­vet. De úgy látszik a bizottság nem tartja na­gyon sürgősnek a dolgot; lehet, hogy azt gon­dolják, majd csak akkor fogják kiírni az utcák neveit, mikor készen lesz a villanyvilágítás, hogy akkor aztán este is el lehessen olvasni. Összedőlt istálló. Óriási lárma, sivalko- dás, jajgatás verte fel e hó 21-én éjszaka a Forráskut-utca lakóit. Ott lakik ugyanis Tóth József lókupec. Az udvarán egy nagy verem- szerű föld-istálló van, melynek a beszarufázott teteje szalmával, aztán vastagon földdel van meg­rakva. Ez az istálló szakadt be a fentebbi idő­ben és maga alá temette a benne levő 6 drb lovat. A szegénypárákat az összegyűlt szom­szédok segítségével kihúzták a romok közül, némelyiket úgy összetörve, hogy bajosan ke­rülnek többet a vásárra. 1862—1912. vhtói szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. és az 1908. évi XL1. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a győri kir. járásbíróság­nak 1912. évi Sp. III. 833/3. számú végzése következté­ben Dr. Klein Mór ügyvéd által képviselt Árpás Ignác győri lakos javára 152 K 80 f s járulékai erejéig 1912 évi nov. hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2702 koronára becsült kö­vetkező ingságok, u. m.: boltiáruk és berendezés nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésitek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912 évi V. 1077/2. számú végzése folytán 152 K 80 f tőkekövetelés, ennek 1912. évi aug. hó 14. napjától járó 5°/o kamatai s eddig összesen 72 K 86 fillérben megál­lapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásá­val Nagykárolyban, adós üzletében, Arany János utcán leendő megtartására 1912. évi december hó 14-ik napjá­nak délutáni fél 6 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az. érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. Nagykároly, 1912. nov, 28. Fazekas, kir. bir. végrehajtó. 17T HM inkers' posztó áruházában Nagy- miliift JUíioLl károly, Deák Ferenc-tér. Megérkeztek: az őszi felöltők, férfi- és fia öltönyök gácsi, brassói és gyapjú-szövet újdonságok. Legjobb minőségű áruk! Figyelmes kiszolgálás! Jutányos árak 1 Márton Gyula és fia úri-, női-, divat- és szövött áru üzletében megkezdődött a “®fii KARÁCSONYI NAGY VÁSÁR. Mindenféle uri-, női-, divat- és szö­vött áruk. Harisnyák, keztyük dús választékban mérsékelt és szabott ~ árakon kaphatók. ___i.— Debrecen, Főtér és Simonffy-u. sarok (városi bérpa- :: lotában. :: Telefonszám 8—90. Harisnya fejelések : iegjutányosabban eszközöltetnek. Levélpapír vásártéri Gál Samu papirkereskedő. A vásár 1912. évi december hó 31-ig tart mélyen leszállí­tott áron. 30°|0 megtakarítás. 1226—1912 vhtó. sz. '' 12 « ig i Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c- 102. és az 1908 évi XL1. t.-cz. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíró­ságnak 1912. évi Sp. 1. 611/3 számú végzése következté­ben Dr. Borgida Epdfe ügyvéd által képviselt Cukor és Szántó szatmári lakos javára 115 K 60 f . s jár. ere­jéig 1912. évi aug. hő 8-án foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján le- ég felülfog alt és 3700 koronára be­csült következő ingóságok, u. m. : lábasjószág nyilvá­nos árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 806. számú végzése folytán 115 korona 60 fillér tőkekövetelés bűnek 1912. évi ápril. hó 1 napjától járó 5 °/o kamatai s eddig összesen 88 K 35 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Domahidán adós lakásán leendő megtartására 1912. évi december hó 16-ik napjának dél­utáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, adegtőbbet ígé­rőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Nagykároly, 1912. nov. 25. Fazekas, kir. bir. végrehajtó. 1844—1912. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t-cz. 19. és 20 §-ai értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kér. és váltó kir. törvényszéknek 1912. évi 89268 sz végzése következtében Magyar mezőgazdák szövetke­zete budapesti lakos javára 985 K 16 f. s jár. erejéig 1912. évi julius hó 17—én foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján le- és felülfoglalt és 2400 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: lábasjószág takarmány és terményék nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 708/5 számú végzése folytán 985 korona 16 fillér tőkekövetelés s ennek 1911. évi december hó 6 napjától járó 6 °/o kamatai, s eddig összesen 205 korona 44 fillérben biróilag már megállapított költsé­gek erejéig a fizetett összegek betudásával Érendréd hez tartozó adós bérletén leendő megtartására 1912. évi december hó 14-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá gok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség ésetén becsáron alul is elfognak adatni. Kelt Nagykárolyban, 1912. évi november 21. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó A Neuschlosz-féle TANNINGYÁR ÉS GŐZFÜRÉSZ R.-T. I susine­gjurgjenovaci parkettgyára ajánlja kiváló minő­ségű szlavóniai tölgyfából termelt PARKETTÁIT. Értekezni lebet: a Részvénytársaság szatmári üzletvezetőségével SZATMÁRON, Gőzfürésztelep. Telefon-szám 28. Levél- s táviratcím: Nasic-gyár Szatmár. > **» o.»* ** jjjfc « »*» *** »*» »V /í *•»*** •** a& *»• Nagy karácsonyi vásár! Tisztelettel értesítem a helybeli és vidéki n. é. közönséget, hogy a raktáramban levő összes árui­mat a karácsonyi vásár tartama alatt leszálitott árban árusítom KOVÁCS GYÖRGY. Nagy karácsonyi vásár! # S!*a*^I“iiíi5í;5;i5v^vJíi5Sií5i5íiíc;*

Next

/
Oldalképek
Tartalom