Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-06-08 / 23. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 23-ik szám. Bosszúálló pékSegéd. Klafter József nagy­károlyi pékmester valami ügyből kifolyólag összeszólalkozott Bernstein Lajos péksegéddel, aki a differenciát igy vélte könnyen megoldha­tónak, hogy egy alkalmas pillanatban Klafterre orvul rátámadt és boxerével súlyosan megse­besítette. A merénylő péksegéd ellen megindí­tották az eljárást. Az ügyvédek. A héten történt az egyik járásbirósági tárgyaláson. Egy asszony állt a törvény előtt, akitől valamikor kétszeresen haj­totta be az ügyvéd, a költségeket. Azóta na­gyon haragszik az ügyvédekre. A mai tárgya­láson is kijelentette: — Ha már az ügyvéd nevét hozzák fel előttem, elszédülök! A biró a tárgyaláson rászólt az asszonyra : — Tartózkodjék az ilyen kifejezésektől! — Tartózkodom is azóta nagyon tőlük! — felelte az asszony. A nagy drágaság. Egy vendéglőben történt. Bejön egy vendég, a pincér eléje teszi az étlapot és vár. A vendég nézi az étlapot, elolvassa felülről lefelé, alulról felfelé és még mindig nem szól egy szót sem. — Parancsol ? — kérdi a pincér, gyor­sabb választásra sürgetve a vendéget. De a vendég tovább tűnődött és tanul­mányozta az étlap-árakat. — Hallatlan! — szólalt meg végre — hogy mernek nyolcvan krajcárt kérni egy ros­télyosért. — Bocsánat kremássan, nagy a drágaság — mentegetődzött a pincér. Azután ismét várt és várt, hogy a ven­dég rendeljen valamit. Végre megszólalt a pincér: — Nagyságos ur, tessék választani, mert ha sokáig tetszik gondolkozni, addig fölemelik az árakat. A méhes fosztogatója. Béréi Demeter nagykárolyi lakosnak nagy öröme volt méhesé­ben. Örömét azonban egyik nap váratlanul bu váltotta fel, amennyiben észrevette, hogy isme­retlen tettes azt érzékenyen megdézsmálta min­den bejelentés nélkül magá/al vivén két kap­tárt méhestül. A károsult bejelentésére megin­dult a nyomozás s rövidesen kézrekerül a mé­hészetnek lelkes pártolója. „Alkalom szüli a tolvajt“ tartja a ma­gyar közmondás. Hogy ez a gyakorlatban meny­nyire bevált, bizonyítja Lilienfeld Juliánná esete. Wesselényi-utca 21. sz. házából ugyanis, mig ő a piacon volt, ismeretlen tettes többféle ru­haneműt s egy 25 kor.-t tartalmazó perselyt lopott el. A nyomozás sikerének érdekében a rendőrség megkereste a csendőrséget, hogy vállvetve kutatva az igazságszolgáltatás kezére játsszák szórakozott polgártársunkat. Hurokra került ruhatolvaj. Özv. Blau Sámuelné nagykárolyi lakos rémülten vette észre, hogy ruhaneműjét ismeretlen tettes lop­kodja. Feljelentést tett a rendőrségen, amelynek nyomozása alapján a tettes Harstein Lajos sze­mélyében hurokra került. Az eljárást megindí­tották ellene. Csendélet Gátiéknál. Gáti János sár­munkás cigány vállvetett buzgalommal gondos­kodik arról, hogy a rendőrség figyelmét ma­gára hívja. S dacára annak, hogy kisebb csiny- kedései mindig napvilágra kerültek, bizonyos ellenállhatatlan kényszer folytán nem tud fel­hagyni kedvenc iparával, a lopással. A napok­ban is ilyenen csipték rajta. Kapossy Lajos nagykárolyi csizmadia mester ugyanis feljelen­tést tett, hogy ismeretlen tettes 150 drb vályo­got ellopott tőle. A széleskörű nyomozás ered­ménye, hogy a vályogot megtalálták és lefog­lalták, a tettest pedig Gáti uram személyében letartóztatták. Az ügynek folytatása lesz a járás­bíróságon. ÉRMELLÉK. Automobilversenyzők fogadtatása. Ér­mihályfalva község közönsége méltóképen fo­gadta a Kir automobil klub versenyzőit. Az utvon 1 keresztül az egész községen fel volt lobogózva és a házak szépen fel voltak díszítve. Már a kora reggeli órákban özönlött a nép a város minden részéből, úgy hogy 5 órakor az egész hosszú útvonal két felől tele volt a köz­ség kicsije és nagyjaival. Kivonultak zászlók alatt az összes iskolák tanulói a róm. kath. templom mellett felállított szép nagy diadal­kapunál a tűzoltó fuvózenekar volt felállítva, E diadalkapun „Isten hozott“ felírás volt, mig a község a Nagykároly felé eső részén felállí­tott diadalkapun „Isten veled“ felírás volt. Itt a község első cigányzenekara várta a verseny­zőket. Egy negyed 6 Jíor jött az első automo­bil, a közönség lelkesen megéljenezte. A tűz­oltó zenekar a „Rákóczi induló“-t játszotta, majd kevés időközökben jöttek a többi autók is. Mindnek kijutott x lelkes éljenzésből. Te­kintettel,« hogy heti vásár volt és az űrnapi ün­nepélyre is sokan jöttek a vidékről, nem tör­tént semmi szerencsétlenség. A rend fentartá- sáért a hözcég elöljárósága dicséretett érdemel. Lopás az Ipartestületi Olvasó Körben. Fogéi Béla nyomdász-tanonc folyó hó 3-án este az ipartestületi irodában járt egy b zonyitvány elnyerése végett. A bizonyítványt nem kapta meg, amikor elment, észrevette, hogy az Olvasó Kör helyiségében, ahol éppen nem volt senki, egy asztalon ott volt a játékpénzek perselye és mivel mesterétől szökő félben volt, gondolta, hogy jó lesz a persely tartalma. A gondolatot tett követte, a perselyt 60 korona tartalmával el is emelte. A szolga a lopást rögtön észre­vette és Báthori Zsigmond alelnökkel azonnál jelentést tettek a csendőrségnél, akiknek sike­rült a tolvaj tanoncot még akkor éjjel elfogni. A pénz meg volt egy krajcár híja nélkül ; a szerencse csak az volt, hogy este, 9 órai vona­tott lekéste, mert ha el tudott volna lépni, a pénzl bajosan látta vojna az Olvasó Kör. A tolvaj tanoncot a csendőrség átkisérte a szé­kelyhídi járásbíróság börtönébe. Szerencsétlenség az automobil miatt. Folyó hó 5-én majdnem halálos szerencsétlen­séget idézett elő egy Nagykároly felől jövő automobil. A körtvélyesi utón lévő Heller-féle faraktárból fát és cserépet szállított több vi­déki szekér. Alig hogy*; kiindultak a raktárból, a Balogh-féle tégla-gyárnál szembejött velők egy őrült sebeséggel vágtató automobil. A lo­vak megijedtek és a két szekér cseréppel meg­rakva belefordult a mély árokba, a tulajdonos összetörte magát. De .pozdorjává törött a két szekér cserép is és a lovak is megsérültek. — Persze az autó mint rendesen elszáguldott. A károsultak mehetnek az ismeretlen automobilt keresni. Eladó halápi birtok! 1Í0 kát. hold állomástól félóra járásnyira. Kitűnő búzatermő fekete homok. — Két hold termő szőlővel és gyümölcsössel, gazdasági épü­letekkel. — Bővebbet: „HUNGÁRIA“ ingó- és ingatlan értékesítő vállalat: DEZSŐ LÁSZLÓ oki. telekkönyvvezető, volt rendőr­fogalmazónál. Debrecen Morgó-ntca 19., Csapó­utca 12. sz. — Megyei telefonszám 1027. 763—1912. vhtó szám. Árverési hirüeimány. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a ér­telmében ezennel közhirré teszi, hogy a nagykárotyi kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. III. 220/3 számú vég­zése következtében Dr. Vetzák Sándor ügyvéd által kép­viselt Beckman József nagykárolyi lakos javára 40 K 16 f's jár. ereiéig 1912. évi május hó 9-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás utján le- és feiültoglalt és 2110 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : bútorok és egyebek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 517/2. számú végzése folytán 40 korona 16 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi julius hó 12. napjától járó 5% kamatai s eddig összesen 38 K 10 fillérben biróilag már megállapított költségek ere­jéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban, adós lakásán leendő megtartására 1912. évi junius hó 13-ik napjának délutáni 2 órája határidőül ki- tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok az 1881. évi 'LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. .§. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1912 évi május hó 29. napján. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó Fürdő megnyitás. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Weinréb Mártontól megvásárolt melyet egészen újonnan rendeztem be, f. évi május 19-én megnyitottam. E fürdő régi hírnevéhez javalva van vér- szngénységnél, idegességnél, fejfájásnál (migraine), különféle női bajoknál és körfo­lyamoknál, görvélykórnál, heveny és idült csuzos és köszvényes bántalmaknál, táp­lálkozási zavaroknál, alhasi pangásnál, megrögzött székrekedésnél, szédülést és agyértorlódási tüneteknél. Előző gyuladá- sokból, úgymint mellhártya, hashártyalob után visszamaradt izzadmányok a fürdő használata után gyorsan és biztosan felszívódnak. Tisztelt vendégeim részére, kik érkezésü­ket előre bejelentik, Kisderzsida állomásról olcsó és kényelmes kocsiról gondoskodom. Midőn ezt tudatom, még megjegyzem, hogy egz több osztályú közös (Bazin) fürdőt is rendeztem be. Kitűnő ételekkől és italokkal, magyar ék rituális honyháról Hélya és Molnár vendég­lősök gondoskodnak. A fürdőben dr. Grósz Miksa hivatalos fürdőorvos reneel. Bővebb felvilágosítással szolgálok. A n. é. közönség szives pártfogását tisz­telettel kéri Kovács Péter, fürdőtulajdonos Zálnokon. (Szilágyvármegye.) _____________________Posta Nagyderzsida.

Next

/
Oldalképek
Tartalom