Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-11 / 46. szám

46. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLEK 7-ik oldal. áron alul bejelentett borokat mind eladta s most már csak a drágább borok értékesítésére van megbízatása. A bornyilvántartást a borke­reskedők az egyesületnél bármikor megtekint­hetik. Verekedés. Szalacson bál volt a múlt héteni Csütörtöki János összeveszett Sipos Jó­zseffel és Cserna Andrással. Majd verekedésre került a dolog s a Csütörtökinek segítségére érkezett öcssel a Csütörtökiek lettek győztesek. A megvert ellenség azonban társakkal és füty­kösökkel megerősödve visszatért a csatatérre, ahol most már véres verekedés vette kezdetét. Egymásután törtek be a koponyák, mig végre a megérkezett csendőrség véget vetett a vere­kedésnek. Patkányméreg a tehénnek. Kertész Jó­zsef székelyhídi gazdánál a patkányok nagyon elszaporodván, felesége lénykővel akarta ki- pusztitani a gonosz férget. A darát azonban, amellyel a mérget összekeverte a legelőről ha­zajött tehén megette s állatorvosi beavatkozás vált szükségessé. 1331 — 1911. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XL1. t.-c. 19. és 20. §-a ér­telmében ezennel közhírré teszi,jhogy a nagykárolyhkir. járásbíróságnak 1911. évi V 436. számú végzése követ­keztében Ludvig Knopfler wieni cég javára 100 K s jár erejéig 1911. évi május hó 8-án foganatosított biztosí­tási végrehajtás úján le- és felülfoglalt és — koronára becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1911. évi V. 436/7. számú végzése folytán 100 korona tőkekövetelés ennek 1910. évi junius hó 28. napjától járó 6°/o kamatai s eddig összesen 125 K 38 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával|Nagykárolyban,,(Fény-u.) adós la­kásán leendő megtartására 1911. november 27-ik nap­jának délelőtti 12 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és lo8. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok , is le- és felülfoglaJtatták és azokra í kielégitési jo­got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 12o. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1911: év november 8. napján. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó Telefon 2 . Deák Ferenc-tér 2i. SINGER MÁRTON és TSá villamos berendezési vállalata. Erős áramú osztály: Gyenge áramú osztály: Electromotorok Telefonok Ventilátorok Csengők Wolfram lámpák Elemek ; Csillárok Billentyűk ; Vasalók Huzatok 1 Főzőedények. Szerelési anyagok. Költségvetés díjmentesen. Magyar királyi államvasutak menetrendje, Érvényes 1911. okótfeer 1-től. Budapest—Püspökladány—Kőrösmező—(Stanislau). Vissza Szv. Gyv. Szv. Gyv. Szv. Szv. Szv. Tvsz. Szv. Szv. Gyv. Szv. Gyv' Szv. ■ __ 7U0 85 5 205 11220 710 — ind. Budapest érk. I --­61 5 730 1230 150 820 935 520 800 1053 1108 230 240 550 610 727 815 1250 132 405 érkP.-Ladány ind ind „ érk 657 12^ 1222 3« 503 313 959 945 2ÖÖ 121 551 532 HU 1010 936 1156 336 700 942 ; 230 508 érk Debrecen ind 512 io22 ]5Ö 857 1212 442 900 1001 1216 356 715 1051 ,254 520 ind V érk 659 1022 129 845 1140 422 632 1218 1230 136 139 i=,58 610 851 852 107 117 442 456 713 729 ^Nagykárolyig 443 428 822 822 1122 1116 714 710 949 937 301 300 414 402 131 220 711 940 22“ .552 828 érk Szatmár­ind 1 324 712 1015 623 844 221 300 144 228 721 231 607 v — ind V érk 3ÍŐ 657 1005 834 218 257 3IŐ 824 343 718 — érk Király-, ind ]54 5b4 854 730 130 __ 32 4 856 4Í6 733 , ---y ind h áza érk 541 822 712 114 _ 44 8 1053 701 ' 950 — érk M.-sziget ind 1 356 600 510 1155 _ 50 2 1120 ’Í008J ind érk ' 339, 01 1145 _ 74 2 228 1252-’ _r érk Kőrösmez .ind 'A ■' 133: 1156 934 •--­424, ' 130 érk Havasalja ind I 102 856 901 — 740 r 448 ’ i; j érk Stanislau ind 1 953 536 545, Gilvács—Nagysomkut. (Keskenyvágányu votiaL) 5^ 632 643 1Q30 35» 447 457 822 ind Gilvács érk índ Károlyi-Erdőd “ érk Nagysomkut ind Szatmár—Kossuth-kert—Bikszád. (Keskenyvágányu vonal.) 737 60° 900 .§305 ?26 ind Szatmár— 652 511 TJ Kossut-kert érk 642 456 1250 £606 Ili4 érk Bikszád ind 3E 115 808 f 1005 650 426 £ 630 308 Nagykároly—Zilah. jSzv 5801310 6oo 608 718 615 907 917 1030 '“4 Nagykároly érk érk ^ ind i,„i Samuig érk érk Zilah ind 7Ó5 431 423 3Í> Szv Vv. Szv Szv Vv. Nagykároly—Csap. Szv Vv. Szv 5 >o IO40 315 ind. Nagykárolyérk­058 129 746 1221 7O8 634 1205 440 érk. Mátészalkanuk 5l2 1206 ői1 933 418 642 1215 511 ind. 520 1158 614 925 410 729 102 61° ind. Vásáros- ind 432 1112 527 824 3«7 736 112 620 érk. namény érk. 343 1104 519 918 257 82.3 érk. Csap ind­205 928 335 Nagybánya—Alsófernezely. 925 954 ind Nagybánya érk érk Alsóferntáejy ind 1107 1041 Szatmár-Németi—Fehérgyarmat. 6I2jí250| 72i ind Szatmár-Ném. érk 748 18 801||429|924|érk Fehérgyarmat ind 522 1137 622 511 POSZVÉE NÁNDOR oki, gazda; a szatmármegyei gazd. egyl, volt titkára. Gazdasági szakirodája. Törv. hej. cég.------Ingatlan és jelzálog forgalmi iroda. SZ ATMÁR. Távbeszélő 14. szám. Kazinczy-u. 7. szám Földbirtokok, háza' dás-vétele, bérletek, elő­nyös biztositáso < közvetítése, jutányos kamatú jelzálogkölcsönök kieszközlése, --konvertálások lebonyolítása, gépek és mindenféle gazdasági cikkek kedvező beszerzése és értékesítései üzemtervek, gazdasági építkezések, és műszaki tervek kidolgozása, becslések, szakkérdésekben felvilágosítás, egyeztető bizottságokban képvi­selet, bírósági szakértői tisztség elvállalása Szatmárnémeti—Felsőbánya. Vv; Vv. Szv. Vv.* Vv. , Szatmárnémeti—Felsőbánya. Vv. Vv. Vv. Szv. Vv. 618 2** : 736 ind. Szatmár-Németi érk. 829 135 644 756 3-50 8L8 érk. Sz.-Váraij. ind. 714 1221 5i_5 912 500Í 1002 érk. Nagybánya . ind. 613 1122 352 6i0 937 120 505 1012 ind. Nagybánya . érk. 605 754 1117 322 651 1014 201 537 104i érk. Felsőbánya . ind. 53_8 720 1050 250 ■ ■■ n ■' Szatmár-Kossuth-kert—Károlyi-Erdőd. (Keskenyvágányu vonal.) 448 849 1 140,12301| 6u7 ind. Szatmar-Kossut-kert érk. 8UsJ]|8oy 1 l2ü 214,721 10d0 6°4 1003 1259i 351| 713 9 05 érk. Szatmárhegy ind. jö28!i743j 10u l04j 541 846 637 j 4261[ Q54 '• Y ­érk. Károlyi-Erdőd ind. I5tf°711ij || |506 Este 6 órától reggel 6 óráig a percek aláhúzása éjjeli időt jelent. A baloldal ("odautazás) felülről lefelé, a jobboldal (a visszautazás) aiulról felfelé olvasandó. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom