Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-04 / 45. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 45-ik szám ÉRMELLÉK. Iparosok állami segélyezése. Legutóbb a jövő évi költségvetésnek a kisiparosokat támogató részével foglal­koztunk. A költségvetésben kidomboro­dik az a szempont, hogy a hazai ipar­nak képzett munkások, jólétnek örvendő kisiparosok álljanak rendelkezésre. Jól esik- ezt megállapítanunk. Más­részt azonban nem kevésbé fontos az a körülmény, hogy az egyes uj iparcikkek előállítására létesülő vállalatok megfelelő állami kedvezményekkel, pénzbeli segél­lyel, adómentességgel támogatassanak. A kereskedelemügyi kormány tehát gon­doskodik arról, hogy az arra érdemes iparosok anyagi segítségben részesülje­nek, különösen azok, akik képzettségük szorgalmuk és kedvező anyagi viszonyaik­nál fogva alkalmasaknak látszanak arra, hogy iparukat továbbfejlesszék, vállal­kozásukat mindig szélesebb és szélesebb körben űzzék. A kisiparosok állami támogatása gépsegély alakjábau történik. Az iparo­sok bizonyos, az iparnak folytatására és tökéletesítésére szükséges gépeket kap­nak, de csak azok, akik üzletükbe a sa­játjukból is már számbavehető tőkét fek­tettek. A gépek bizonyos ideig még az ál­lam tulajdonát képezik s ezen idő eltelte után csaK az esejben válnak a segélye­zettek végleges tulajdonává, ha azok a segéllyel szemben kikötött feltételeknek megfelelnek, a gépeket kellőképpen ki­használják. Ha ez nem történik, a kor­mány a gépeket már időközben is visz- szaveszi és más érdemesebb iparosoknak juttatja. A gépeket az iparosok az államtól ingyen kapják. A folyamodvány és mel­lékleteinek bélyegköltségén kívül semmi mással nem tartoznak, minthogy szor­galmas munkájukkal bizonyítsák be utó­lag is azt, hogy a segélyre érdemesek voltak. Pénzbeli segélyt az iparosok nem kapnak, mert az ellenőrizni, hogy azt a kívánt célra forditsák-e, úgyszólván lehe­tetlen volna. Hasonlókép nem ad az állam pénzt, találmányt és szabadalmak értékesítésé­hez, mert ez a magánvállalkozás felada­tainak körébe tartozik. Az különben is eléggé védi a feltalálók érdekeit az ál­tal, hogy találmányukat utánzás ellen ti­zenöt évi szabadalommal védelmezi. Jó szolgálatot véltünk tenni, mikor az állam ilyen irányú segítségét iparunk fejlődéséhez, kisiparosaink megizmosodá­sához megismertettük. Mert tény, hogy sokan e kedvezményt azért nem veszik igénybe, mert nem is tudnak róla. Érmihályfalva kösbiztonsága. Kevés a rendőrség. Amint a fejlődés és vagyonosodás útjára jut egy község olyannyira, hogy ides-tova vá­ros külsejét ölti magára, úgy alig képzelhető el e fejlődés folytonossága a polgárság személy- és vagyon biztonsága nélkül. Annyira elemi követelménye ez a mai társadalmi helyzetnek, hogy minden fejlődő város vezetőségének leg­első gondja és kötelessége ezt a lehető legma­gasabb fokra emelni. A társadalmi élet vezetésével felmerülő kiadások, a társadalom mai formájának igazga­tási költsége óriási mértékben nehezedik a tár­sadalom tagjaira. Joggal várhatja tehát egy község, vagy város lakossága, hogy legalább nem ellenértékképen teljes személy- és vagyon biztonságot élvezzen. Mikor azonban Érmihályfalva község vi­szonyait ilyen szempontból vizsgáljuk, szomo­rúan kell megállapítanunk, hogy bizony mi igen messze állunk e két legelemibb és leg­jogosabb követelményektől. Bátran mondhatjuk Érmihályfalva közbiztonságára, hogy „horribile dictu“. Szinte páratlan a vidék fejlődésben levő kisvárosai között olyan helyzet, amely mi ná­lunk van. Hogy szavunkat igazoljuk is, elég ha a száraztényt adjuk elő. A rendőrség létszáma 6 emberből áll. Eb­ből 2 kézbesít, egy napos, 1 pedig toloncokat kisér. Így tehát a legkedvezőbb helyzetben 2 ember teljesít rendőri szolgálatot. Bizony nagy szegényszégi bizonyítvány ez olyan arányokban fejlődő községre, mint Érmihályfalva. No meg aztán az éjszakai szolgálatról nem is jó beszélni. Négy éjjeli őr lépegeti vé­gig az utcákat, de, hogy ez az intézmény me­nyit ér, arról beszélni sem érdemes. Még a régi jó kipróbált házőrző kutyát is kénytelen elpusztítani a lakosság a nagy adó és folytonos zaklatás miatt. Mindez azonban nem volna baj, ha rövi­desen megváltoznék. De erre kilátás nincs. Olyan közönyt találunk a község intézőségénél ebben a kérdésben, hogy ma csak beszélni is vakmerőség a változásról. A képviselőtestület hagy mindent a régiben, hogy meddig azt csak a jó Isten tudja. . Pedig ez a kérdés van any- nyira fontos, hogy megérdemelne egy kis meg­vitatást. HÍREK. Járási tisztviselők értekezlete. Ko­vásznay Marcell főszolgabiró elnöklete alatt a járási központi tisztviselők és a községi jegy­zők okt. 24-én értekezletet tartottak. Megbe­szélés tárgyát képezték az időközben felmerült közigazgatási kérdések. Képviselőtestületi gyűlés. Székelyhid város képviselőtestülete f. é. október 25-én d. u. 2 órakor gyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya az Érmelléki takarékpénztártól felveendő 30000 koronás kölcsön volt az aszfalt járda építési költségére. Halálozások. Csedmszki Jánosné szül. Szirmai Erzsébet érmihályfalvalvai lakos hosz- szas szenvedés után okt. 26-án elhunyt. Te­metése okt. 28-án volt nagy részvét mellett. — Özv. Jánck Jánosné f. hó 2-án rövid szen­vedés után hirtelen meghalt; temetése f. hó nagy közönség részvételével folyt le. Választás. Székelyhid község képviselő­testülete a f. évi október 31-én tartott gyűlé­sének tárgya a segédjegyző választás volt. Vá- radi Árpd volt a pályázó, akit közfelkiáltással meg is választottak. Az uj segédjegyző az es­küt azonnal le is tette, mely után Kovásznay Marcell elnöklő főszolgabiró mondott nehány üdvözlő szót. Halálozás. Vettük a következő gyászje­lentést : Özv. Molnár Albertné sz. Vitányi Ju­liánná életének 62. évében október 26-án Cso- kalyon meghalt. Az elhunyt Molnár Béla cso- kalyi körjegyzőnek édesanyja volt. — A teme­tés a falunak és környékének nagy részvétele meltett ment végbe. A biharmegyei tűzoltó szövetség köz­gyűlése folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor folyt le Nagyváradon, a megyeház nagytermé­ben. Résztvettek rajta: 210 vidéki tag, vala­mint a nagyváradi önkéntes és hivatásos tűz­oltók kiküldöttei. Az orsz. tüzoltószövetséget dr. Vass János szöv. előadó képviselte. A na­pirend előtt az elnök meleg szavakban paren- tálta el a szövetség elhunyt elnökét Mezey Mi­hályt, kinek érdemeit jegyzőkönyvileg örökítet­ték meg. Általános lelkesedéssel fogadták el az elnök azon indítványát, hogy diszelnökül Bi- harvármegye agilis alispánját dr. Fráter Bar­nabást válasszák meg, akit a közgyűlés e célra alakult bizottsága meg is hivott a közgyűlésre. Az uj diszelnök igen szép beszéd keretében köszönte meg a kitüntetést. A következő tárgy az elnöki jelentés volt, az eddigi működéséről, melyből kitűnik, hogy Lukács Ödön agilis egyénisége révén a szövetség teljes bizalommal nézhet a jövő elébe, mert tervbe vett Prog­ramm, óriási haladást jelent a biharmegyei tűzrendészet terén. A biharmegyei szövetség érdemes alelnöke Fándly József székelyhídi fő- parancsnok általános érdeklődést keltő tanult- ságos felolvasása következett. A gyűlést egy 300 teritékü bankett követett, amelyen számos pohárköszöntő hangzott el. Bérlő változás. A székelyhídi Fürdő részv. társ. vendéglője bérletét Szentes Antal vendéglős vette át. A bérleti szerződés 10 évre szól. Az uj vendéglős a Fürdő ünnepélyes megnyitását a legközelebbi napokban fogja megtartani. Halálos operáció. Bűnös könnyelműség­nek lettt áldozata Schissler Ágostonná bihar- diószegi lakos. A fiatal, életerős asszonyt, ki­nek már négy gyermeke volt és ismét családi örömnek nézett elébe, rábírta egy javasasszony, hogy vesse alá magát az ő operációjának s akkor minden rendben lesz. Az asszony so­kalva a bő istenáldást végre engedett a rábe­szélésnek s a javsasszony bűnös operációt végzett rajta. Az eset után igen rosszul lett és az odahivatotott szülésznőnek bevallotta a bű­nös manipulációt, A szülésznő miután a nagy­beteg asszonyhoz orvost hivatott, kötelesség- szerüen feljelentette az esetet. A szerencsétlen asszony meghalt. A nagyváradi kir. ügyészség elrendelte a vizsgálatot és a hulla felboncolá­sát. A bonclelet teljesen igazolta a feljelentést. A bo ícoló orvosok megtalálták a sebzést. A nagyfokú vérvesztés és fertőzés okozta lázak­nak nem tudott ellentállani a különb.n erős és fiatal szervezet. Az előállított javasasszonyt Kató János székelyhídi kir. járásbiró hallgatta ki. Az eleinte mindent tagadó bűnös később töredelmes vallomást tett, amelynek során el­mondta, hogy a műtétet egy nagy ludtollal hajtotta végre. Vallomásából sejthető, hogy ez nem első ilyfajta cselekménye volt. Gázol a vasút. Ismét egy nagy vasúti elgázolásról kell beszámolnunk, amelynek, hogy emberélet nem került áldozatául, csak a vélet­lennek tulajdonítható. Az érmihályfalvai múlt heti csütörtöki vásárról igyekezett haza-felé egy gyékénnyel fedett ekhós szekér. A tulajdonos egy jámbor hagymás atyafi örömében, hogy jó kelendősége volt a hagymának megszopo­gatta az üveg száját s amúgy jó vásár utáni pityókás hangulatban zavarta a sovány gebé­ket. A lovak kocogtak a szekérrel s mikor a vasúti töltéshez értek szunyókáló gazdájuk nem vette észre a közelgő vonatot. így történt, hogy a Székelyhid felé robogó tehervonat, melynek vezetője a kanyarulat miatt nem látta a sze­keret elütötte és összetörte. A hagymás ember-

Next

/
Oldalképek
Tartalom