Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-08-19 / 34. szám

34-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. valamiért eltávozott — s ekkor másfél éves kis fia a fazekat magára rántotta. A forróviz a gyermeket annyira összeégette, hogy az nehány órai kínlódás után meghalt. A gondatlan anya ellen az eljárás megindult. Nyaralási gondok. Egy banktisztviselő elhatározta a nyár elején, hogy Tirolba megy nyaralni. Valaki ajánlott neki egy kedves kis helyet és ott egy jó kis szállót. A gondos ember, hogy semmi baj ne legyen ezt a levelet irta a szállodásnak: Tisztelt uram ! Legyen szives. írja meg nekem postafor­dultával, hogy vigyek-e magammal szmokingot, ha az ön szállodájába szállók és hogy önbo- rotváló-gépre van-e ott szükségem arra az esetre, ha ott nincs jó borbély ? A szállodás forduló-postával ezt a választ küldte a banktisztviselőnek: Tisztelt uram ! A szmokingra hotelemben az itt időző idegenekre és szokásokra való tekintettel, szük­sége van. A borotváló-gépet azonban nem kell elhoznia, mert a szállodámban kitűnő fodrász van. Egyébként mellesleg értesíthetem, hogy a szállómban egy üres szoba sincs. Ki volt nagyobb ? Aranyifjak ültek együtt hajnal felé a Kass-kávéház terraszán és minden mulatságból kifogytam a mulatós múlt­jukról beszélgettek. Nagy züllések emlékeit frissítették fel s ki ezt, ki azt a nagyarányú lumpolást mesélte el élénk színekkel, valószí­nűleg túlzásokkal keverve. Egyik azt mondta. — Én egyszer egy hétig mulattam egy­folytában, a nélkül, hogy aludtam volna. A másik azzal dicsekedett, hogy egyszer egy bálon a szünóra közben öt üveg pezsgőt ivott meg. A harmadik kilenc óra hosszát, pihenés nélkül táncolta a csárdást. S már mindenki mesélt valami érdekeset a maga hősi múltjából, csak egy fiatal ember ült még szótlanul, úgy látszik irigykedve hall­gatta a többiek egymást lefőző dicsekedését. Egyszerre azonban kiderült az arca, diadalma­san föltekintett és kivágta: — Én egyszer hazamentem. Verekedés. Csinos kis utcai botrányt rendeztek a napokban id. Rézműves Imre, ifj. Rézműves Imre és neje, továbbá Rusznyák Istvánná bagaméri lakosok. Eleinte csak meg­tisztelő jelzőkkel halmozták el egymást, később azonban Rézmüvesék közös erővel neki álltak Rusznyáknénak s előbb az utcán, majd pedig az udvaron alaposan elverték. Rusznyákné or­vosi látleletet váltott s a bíróságnál keres elég­tételt. Lopás. Csorján Bálint érmihályfalvai la­kos, behatolt Kovács István érmihályfalvai gu­lyás lakására s onnan értékes ruhanemüeket lopott, s megszököt. A csendőrség keresi. Vöröskakas. Mike János kólyi lakosnak a múlt héten kigyuladt és leégett a háza. A tűz a deszkából összetákolt kéményben kelet­kezett. Időközben azonban megeredt az eső, de akkor már a háznak csak romjai maradtak meg. A ház biztosítva nem volt. Baleset. Geszti Lajos ottományi fuvaros szekerével téglát hordott. Szekerére nehány gyermek felkapaszkodott. Mikor Geszti ezt ész­vette, a gyermekeket lekergette. A gyermekek leugráltak a szekérről, de egyikük ruháját a szekér elkapta s a kerék alá húzta. A gyer­mek életveszélyes sérüléseket szenvedett. 1 Törlesztéses kölcsönök földbirtokra. Tőketörlesztés és kamat minden 100 kor. után 5 K 70 fill, évenkint. Az összes kötelezvény és jelzálogkölcsönök teljesen bélyeg- és ille­tékmentesek. Váltókölcsönöket minden irásdij nélkül legolcsóbb kamat mellett ad tagjainak a Nagykároly és Vidéke ipari és gazdasági hitelszövetkezet mint az Orsz. Közp. Hitelsz. tagja. Iparosok számlaköveteléseit leszámítolja. — Betétek 20 filléres és 1 koronás összegekben is elfogadtatnak (betétjegyekben) nem tagoktól is. — A tőkegyűj­tés legbiztosabb és legkönnyebb módja. A hitelszövetkezet működési köre kiterjed Nagykároly város, Csanálos, Fény, Kálmád, Kaplony és Börvely községek területére. Üzletrész folyton jegyezhető a hitelszövetkezet hivatalos helyiségében, (Széchenyi-utca, Dr. Áldor Adolfné házában, városházával szemben.) Egy üzletrész 50 korona, mely heti 50 filléres részletben is fizethető. Üzletnapok minden hétfő, szerda és péntek délelőtt. A Nagykároly és Vidéke ipari és gazd. Hitelszövetkezet Igazgatósága. Schiff Sándor és Társa I épület- és mülakatos. Nagykároly, Hajduváros-u. 5. ------------------------------------------------------------­Elv állal minden e szakba vágó munkákat u. m.: épület- vasalások, vaskapuk, kerítések és sirrácsok elkészítését saját avagy tervszerinti méretekben. — Pontosan és tervszerint készít vízvezeték- és fürdőberendezéseket, angol closet- teket úgy magánosok, mint uradalmak részére. 3-1.»* Költségvetéseket és terveket díjmentesen ^ készít s meghívásra vidéken is megjelen. j* Számos elismerő levél uradalmak- és magánosoktól! »*

Next

/
Oldalképek
Tartalom