Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1943

25 Iyet a Nagykanizsai Levente Egyesület nyilvános ünnepélyén Uher Eniö m. kir. 9. honvéd kieg. ker. leventeparancsnok adott át neki. Uher Ernő m. kir. ezredes, kerületi leventeparancsnok Pádár Ká­roly, Surányi Béla VIII. o., Bertóthy Vilmos, Sörlei Zoltán, Trájer János VII., Szabó Tibor VI. o. leventéknek jutalomkönyvet ajándékozott a gimnázium leventecsapatában kifejtett kiváló és odaadó munkájukért. Dr. Gerencsér István piarista hittanár valamennyi abituriensünknek egy-egy lelki kiönyvet ajándékozott. ösztöndíjak és segélyek. Lenz József-alapítvány. Ifj. Lenz József tüzérzászlós, aki 3 évig volt intézetünk és diákotthonunk növendéke, 1942. augusztus 20-án 20 éves korában a Don mellett hősi halált halt. Édesapja, Lenz József m. kir. kereskedelmi tanácsos diákotthonunkban alapítvánnyal örökítette meg ifjúságunknak hősi példát adó fia emlékét. A jelen tanévtől kezdve 10 szegénysorsú, vidéki, jól tanuló fiú teljes diákotthoni költségeit vállalta. Nemeslelkű adományát idén a követke­zők élvezték: Bertóthy Vilmos, Óvári József, Stifner József VII., Beke József, Zájer József V., Horváth János IV., Benkő József, Farkas István, Rózsa Imre és Vér Pál III. o. tanulók. Diákotthoni felszerelésen, valamint a fehérnemű- és ruhasegélyen kívül az ellátásukra és tandíjukra fizetett összeg: 11.900 P. Zala vármegye millenáris ösztöndíjának 200—200 P-jét Bogdán Péter és Bogenrieder József VIII. o. tanulók kapták. A Dr. Józsa Fábián-alapítvány 10 P kamatát Horváth János IV. o. tanuló nyerte el. A zalavármegyei ONCSA Karafiat László, Király Ferenc és Máté Gyula 1. b) o. tanulókat 800—800 P ruhasegélyben részesítette. A Nagykanizsai ONCSA 100 P tanulmányi segélyéből Boha László III. és Navracsics István V. o. tanuló 50—50 P-t kapott. Dr. Marton Gyuláné úrnő 2000 P-s adományából egy-egy öltönyt kaptak: Surányi Béla VIII. o. t. 577.25 P, Hegyi László V. o. t. 577.25 P, Vas György III. o. t. 201.67 P értékben. A gimnázium segélyalapjából Pataki József I. b) o. tanulónak 199.98 P ruhasegélyt juttattunk. Névtelen adakozó 50 P-s adományát karácsonyi segélyképen Huiber László III. o. tanulónak adtuk. Dr. Kőnig József e. ü. tanácsos 40 P-jéből 20—20 P-t kapott ka­rácsonyra Vigh Gábor II. b) o. és Pózvári Árpád I. a) o. tanuló. A Katolikus Főigazgatóság a Szent Imre Alapból 15 szegény falusi tanulót, a Muraközi Szövetség pedig 13 szegénysorsú tanulót nevelte­tett intézetünkben. Az említetteken kívül nemes adakozóink voltak még: dr. Sebestyén Mátyás perlaki m. kir. közjegyző (200 P), dr. Pfeiffer Miklós kassai prépostkanonok (100 P), Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szesz­finomító Rt. (150 P), Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarék­pénztár Rt. (100 P), Perl Sándor (40 P). Az iskolai év váratlan befejezése megakadályozott bennünket ab­ban, hogy valamennyi adományt szétosszuk, a fennmaradt összegeket a jövő év folyamán fogjuk megfelelő célra fordítani. Mindazoknak, akik hozzájárultak szegénysorsú, jóelőmenetelű ta­nulóink jutalmazásához és segélyezéséhez, ez úton is hálás köszönetet mondunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom