Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1942

7 Lenz József-alapítvány. Ifj. Lenz József tüzérzászlós 1912. augusztus 20-án, 20 éves ko­rában'a Don mellett hősi halált halt. Három évig (1937—1940) volt intézetünk és kOnviktusunk növendéke. Szerény, halkszavú, szol­gálatkész. ragaszkodó diákunk volt, akit tanárai és lanulótársai egy­formán szerettek. 1940-ben, érettségi után korengedéllyel önként bevonult katonának. 1941-ben hat hónapot töltött az orosz fronton, a Donec vidékén. 1912. júniusában önkéntes jelentkezés után ismét a harctérre került. Bennem égett a vágy, a harciláz és nyughatablan­ság" a szabad élet. a harcok utáni vágyakozás — írja naplójában. Itt a Don mentén augusztus 17 20. közt, Korotojjak orosz hidto körüli harcokban, ugyancsak önként jelentkezés folytán, mint tiszti felderítő járőrparancsnok, ütegének tüzét irányította. Szent István napján, miközben az ellentámadásra induló zászlóaljat tizedelő orosz gyalogsági aknavetők leküzdését vezette 300—400 méterrel a gya­logsági vonal előtt, maga is egy aknavető lövedékétől találva, a csata­mezőn maradt. »Túlságosan bátor, sőt vakmerő volt — olvassuk ezredese leveléből. A legveszélyesebb helyeken járt, mig egy orosz akna épen akkor esett mellé, mikor fedezetlenül állott. Ez a nyakán felszakította az ütőerét, és mellén is több helyen szilánktól sebesült. Azonnal bekötözték, de a hátraszállító gépkocsin kilehelte nemes lelkét, l'tolsó sóhaja is felderítő tisztesének szólt, de csak a név ki­ejtéséig jutott. Hős volt.« Édesapja, Lenz József m kir. kereskedelmi tanácsos, konvik­sutunkban alapítvánnyal örökíti meg ifjúságunknak hősi példát adó fia emlékét. Addig is, amig az alapítvány céljára szolgáló földbirtok vásárlása rendeződik, az 1943—44. tanévtől kezdve 10 szegénysorsú, vidéki, jól tanuló fiú teljes konviktusi költségeit vállalta. Ez a mélyen katolikus, nagylelkű áldozat valóban a legszebb emléke lesz konvik­tusunk hőslelkíí diákjának. i * Lenz József 1942-es hadinaplójának bevezető sorai : »Nemzetek keletkeznek, nemzetek tűnnek el a világ színpadá­ról. Az a nemzet, melynek fiai a honszeretet szent érzésétől áthatva a hazáért élnek és ha kell. halnak, el nem tűnhetik, örökké élni fog. Magyar testvérek! Ápoljátok a nemzeti érzést, töltse el sziveteket a honszeretet és szemetek előtt legyen, hogy : A nagy világon e kivül Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell." Szavaival egy volt benne az érzés. 20 éves, fiatal éleiét felál­dozta a legszentebb magyar eszméért, a hazáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom