Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1941

43 A rendes- és magántanulók névjegyzéke és érdemjegyei. A tanuló elbírálásakor az elért eredmény kifejezésére mind a magaviseletből, mind a rendszeretetből, mind pedig az előmenetelből a jeles, jó, elégséges, elégtelen érdemjegyek szolgálnak. Rövidítések és jelzések magyarázata: g. k. = görög katolikus; ág. h. ev. = ágostai hitvallású evangelikus; ref. = református; izr. = izraelita; ism. = ismétlő; fm. = felmentve; i = internátusi növen­dék. Ahol a név után nincs jelzés, ott római katolikus értendő. Magaviselet, rendszeretet, előmenetel: 1 = kitűnő, ha a továbbhala­dásra döntő minden rendes tárgyból érdemjegye jeles; 1 = jeles, ha legfeljebb egy érdemjegye jó, a többi jeles; 2 = jó, ha legfeljebb egy érdemjegye elégséges, a többi ennél jobb; 3 = elégséges, ha két vagy több elégséges érdemjegye van, de elégtelen érdemjegye nincs; 4 = elégtelen, ha egy vagy több tárgyból elégtelen érdem­jegye van. A magaviselet elbírálása és a magaviseleti érdemjegyek megálla­pítása a tanuló egyéniségének alább -felsorolt vonásai alapján tör­ténik : a) valláserkölcsi meggyőződés ; b) nemzeti érzés (hazafias magatartás) ; c) jellembeli tulajdonságok (egy reneslelküség, jóindulat, akarati fegyelmezettség, tisztelettudás, stb.) ; d) kötelességtudás és szorgalom ; e) magatartás az iskolában és az iskolán kívül ; f) a tanulótársakra gyakorolt hatás. E szempontok figyelembevételével a magaviseleti érdemjegyek megállapítása a következő elvek szerint történik : Jeles érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése nyilvánvalóan erős, jellembeli tulajdonságaival, kü­lönösen egyeneslelküségével, akarati fegyelmezettségével és tisztelet­tudásával társai közül kiválik, kötelességtudása és szorgalma mindig állandó, magatartása az iskolában és az iskolán kivül korának min­den tekintetben megfelelő és társaira neinesitőleg hat. Jó érdemjegyet kap a tanuló, ha valláserkölcsi meggyőződése és nemzeti érzése kifogástalan, jellembeli tulajdonságai egye;ieslelkiisé­gét, akarati fegyelmezettségét, tisztelettudását megmutatják, kötoles­ségtudása és szorgalma kielégítő, magatartása az iskolában és az is-

Next

/
Oldalképek
Tartalom