Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1895

150 Alapítványi oklevél. Nagyméltóságú Dr. Wlassics Gyula m. kir. vallás és közokta­tási minister urnák, megyénk nagy szülöttjének e hó 1-én Kolozs­várott az első „sub auspieiis regis" doktorrá avatás ünnepélyén tartott nagyszabású beszédének lelkesítő hatása alatt és szeretett hazánk ezredéves fennállásának megünneplésének alkalmából, -— nemkülönben azon kiváló tiszteletem kifejezéseül, melylyel a kegyes piarista rend irányában mindenkor viseltettem, azon rend irányában, mely nemzeti alkotásunk és nevelésünk történetében oly kiváló helyet foglal el és mely rend tagjai a közműveltségnek, a leghaza­tiasabb érzettől áthatott nevelőoktatásnak, az erkölcsök és erények, a világosság leghatalmasabb terjesztői, — legbuzgóbb apostolai — teszem ezen 2000, azaz kétezer koronás alapítványt a következő módozatok mellett: 1. Az alapítvány örök időkön át „Gelsei Gutmann Vilmos alapítványa" név alatt kezeltessék. 2. Az alapítványi tőke a nagykanizsai kereskedelmi s iparbank részvénytársaság őrizete alatt maradjon, az ezen összegről szóló 211/307 L. számú betétkönyv jelen alapítványi oklevél mellett a nagykanizsai főgymnasium igazgatójának Főtisztelendő Dr. Pachinger Alajos urnák adatott át. 3. Ezen alapítványi tőke mindenkori évi kamatja ez időben nyolczvan korona ösztöndíj fejében a nagykanizsai főgymnasium egyik példás magaviseletű ernyedetlen szorgalmú tanulójának adas­sék ki, vallás külömbség nélkül. 4. Az ösztöndíj odaítélése tárg\'ában a kijelölési jog a főgym­nasium élén álló igazgató urat és tanári kart illeti. 5. Az ösztöndíj vagy az önképzőköri zárünnepély avagy a bizonyítványok kiszolgáltatása idejében a kitüntetettnek tanulótársai jelenlétében ünnepélyes formában adassék át az intézeti igazgató által. 6. Az alapítványi tőke kamatai intézkedésem folytán a nagy­kanizsai kereskedelmi s iparbank által a betétkönyvre vezetett zára­dék értelmében évenkint a mindenkori igazgató ur kezeihez fognak kifizettetni. 7. Miután akaratom, hogy az ösztöndíj már a folyó 1896-iki tanévben folyósitassék, e czélból jelen alapító levelemhez 80 koro­nát mellékelek. Benső óhajom, hogy ezen szerény alapítvány által ha csak parányi mértékben is a szorgalom fokozásához hozzájárultam légyen. A nagykanizsai főgymnasium érdemdús igazgatójának és tanári karának ezen alapítvány kezelésének elvállalásáért legmélyebb köszö­netemet kijelentve, maradtam mély tisztelettel Nagy-Kanizsán, 1896. évi márczius 15-én. Báthor Elemér, mint tanú, Rapoeh Gyula, mint tanu. Gelsei GUTMANN VILMOS alapitó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom