Nagykálló és Vidéke, 1920 (22. évfolyam, 14-25. szám)

1920-04-04 / 14. szám

áyr»lH ♦ 2 kájának volt a gyümölcse. Minőség tekinte­tében voltak már olyan lovaink, szarvas- marháink, melyek idegenből átszáraaaztatva aklimatizálódtak és semmivel sem marad­tak származási hazájuk példányai mögött. Állattenyésztésünk igazán európai nívón ál­lott. És épen a legértékesebb tenyész ala­nyainkat rabolták el és tették tönkre nagy­részt az oláhok. Hiszen amint hire jött az elvitt állatok nagyrésee a rossz gondozás folytán elhullott. Ennek a nagy nemzeti kár­nak a helyrehozásához ismét évtizedek gon­dos odaadó munkája kell. Tájékozódás végett érdeklődtünk ille­tékes helyeken, hogy főként az állatállo­mányban milyen kárt tettek városunkban és a nagykáildi járásban a románok. A hozzá­vetőleges megállapítás szerint tehát.. Nagykállóból elvittek: lovat . . . . 113 drb. szarvasmarhát . 286 » sertést .... 41 » juhot .... 319 » Ezeken kívül elvittek 3999 klg. gyap­jút. Az elrekviráit állatok, termények, gaz­dasági felszerelések, élelmiszerek és takar­mányoknak az elrablás idejében számitett becsértéke 6,144,986 korona, amivel szem­ben a románok fehérpénzben megtérítettek 301,714 kőit. Bevonulásuktól kezdve a be­jelentések szerint elrabolt éleimiszerek, fel­szerelések, ruházatok, állatok és készpénzek összes értéke .... 5,071,193 kor. az elrekviráit külömbözete 6,144,986 kor. az okozott kár tehát 11,? 16,179 kor. Balkányból elvittek : lovat .... 57 drb. ököröt .... 54 » bikát .... 24 » tehenet . . . 174 » csikót . . . . U » tinót ..... 84 » üszőt . . . .149 » sertést . . .105 » összesen 608 drb. Bökönyből elvittek: lovat ................. 25 drb szarvasmarhát . . 180 » sertést .... 60 » összesen 265 » Érpatakról elvittek : lovat. ... . 69 drb. szarvasmarhát . . ISI » sertést . . . . 46 » juhot . ... . 276 » 572 » Gessterédről lovat ................... 36 drb szarvasmarhát 191 » sertést ................... , 24 » 251 » Napkorról lovat ...................6 drb Ma gykáUó Ói VMike szarvasmarhát . 125 * sertést .... 201 * juhot . . . . <9 » 401 » Kállóiemjénből mintegy 500 árb állatot vittek ol. A járás többi községeiből jelentés nem jött. Ezeknél vegyük figyelembe, hogy csak a bejelentett rekvirálások vannak itt feltün­tetve. Ezeken kivül a sok élelmiszer, aprómar- isa. takarmány, ruha stb. értékét kitudná megállapítani ? Már most, kegy az egész országban mily mérhetetlen a kár, mely e gyászos had után maradt következtethetjük ebből a széttekintésból, melyet itthon és közvetlen szomszédságunkban tartottunk és amelyek pedig még mindig nem nyújtanak teljes képet vandalizmusukról. 1920. El. XXV. P. 65. szám. Hirdetmény a rőgíSnbiráskoiás (statárfim) elrendeléséről. A magyar igazságügyminiszter a minisztériumnak az 1912. évi LXIII. t «. 12. szakaszának 4. pontja alap­ján kiadott rendelete értelmében a bel­ügyminiszterrel és a hadügyminiszter­rel egyetértve a nyíregyházi törvény­szék területére a pögtöubipáskodis (statárium) kihirdetését rendelte el e hirdetmény közzététele után elkövetett követkézé bűncselekményekre: 1., a hűtlenségre, 2., a lázadásra, 3 , a gyilkosságra, 4, a szándékos emberölésre, §., a közegészség ellen halál oko­zásával elkövetett bűntettre, 6., a rablásra, 7., a gyújtogatásra, 8 , a vizár&dás okozásának bűn­tettére, 9., a vaspályákon, távírdákon (táv­beszélőn ) vagy hajókon elkövetett köíveszélyü cselekmények bűntetteire nézve. / Felhívom a lakosságot, hogy min­den rendzavarástól óvakodjék, mert aki a fentebb megjelölt bűncselekmények valamelyikét elköveti, rőgtönitélő eljá­rás alá kerül és halállal bűnhődik. Nyíregyháza, 1920. március hó 19. Dr. ZELENKA LAJOS, ccrlal bíró, a nyiregyháxl törvényuék eincifcs. .* »■*> !> M« ».W-O-.ü-frJ HÍREK. Sorosát lenz. A miniszter tanács elhatárolása értői­mében a jelenleg tényleges szolgálatban éllé idősebb évfolyamok felváltására azok a ka­tonai szolgálatra alkalmas hadkötelesek hivaa- dók be, akik a f. évben 21-ik életévüket be­töltötték, de n 25-iket még túl nem halad­ták, vagyis az 1898. 1897. 1896. és 1895. évben született hadkötelesek. Es évfolya­mok előreláthatólag addig an időpontig fog­nak tényleges katonai szolgálatban tartatni, mig a békekötésben megállapitandé hadsere­günk felállítható lesz. Ez az időtartam egy évet valószínűleg meg fog haladni. — A tar­talékos tisztek nem lesznek behivn. A soro­zás n jövő heteksn lssz m#gtartva. Uj tanár. Gereczs Ambrus eeglédi áll. főgimnáziumi rendes tanárt a val­lás- és közoktatásügyi miniszter a nagy- kallói főgimnáziumhoz áthelyezte. Magyar Nemzeti Gazdasági Bank. Azok a hatalmas feladatok, amelyek gazdasági té­ren várnak a magyar nemzetre, megkíván­ják, hogy a rendelkezésre álló gazdasági erők kizárólag a nemzet céljait szolgálják. Ez erőket akarja tömöríteni a Magyar Nem- zeti Gazdasági Bank, amelynek megállapítá­sában mindenkinek n tőle telhető legnagyobb isszoggel részt kell venni. Részvényei da­rabonkínt 105 kor. Akinek felesleges pénze van, ne tartsa a ládafiában, hanem jegyez­zen e részvényekből, mely bőséges kamatot hoz. Jegyezni lehet a főjegyzői irodában. El]egyzés. Szilárd Lse mezőkövesdi fő- gimnáziumi tanár, aki városunkban is hess- aeabb ideig működött, eljegyezte Gátpár Margit urleányt, Gáspár Gyula főg, torna­tanár leányát. Gaxdakőr. A mntt vasárnap alakult meg vároeunkban a Gazdakör, melynek extkségeaségét lapunk hasábjain többször fejtegettük. Az alakulásról bővebben tiety- snUke miatt a jövő számunkban számolunk be. A mozi eenmrázása. As országos mos- gókép-vissgáló bizottság működését 1980. április elsején kezdi meg. Ezentúl óink olyan mozgóképek mutathatók be, amelye­ket az a bizottság előzetesen megvizsgált, nyilvános előadásokra alkalmasnak talált ón erről engedély okiratot állított ki. }Calász Mihályné OKL. SZÜLÉSZNŐ, ki « ápolás és lyágykczcléi terén, «1st vizsgázott ápolónő 4 évet tSltlttea, a mélyen tiszteit hSlgyklzínsfg í. pártfo­gását kérem, elvállalok fehérnemik és gallérok vasalását és fényezését. Lakásom : Vad kert-utca 124. Sztszman József-féle ház. LÁNYI és GOND A GYÓGYSZERTÄR& A „MAGYAR KORONÁHOZ“ ® nyíregyháza, Kis Korona épület. ^ Raktáron tartja az összes kozmetikai szereket és gyogyszorkiilönlegosségeket Illatszerek sulyszerint kimérve és eredeti üvegekben adjusztálva. Brillantinek, fogpaszták, szájvizek, gyógy- és pipere-szappanok, arckenőcsök és kézfiuomitők, körömápolószerek. Margitkrém-, szappan és- poüder. Amerikai Yes krém-pouder és- szappan. Dollár krém és- poüder. Diana krém-szappan és- poudar. Kerpel kézfinomitó, Lysoform szappan. Baby krém és gyermekhintőpor, haj festőszerek. Schampoonok. Schihulszky kenőcs stb. r Aspyrin tbl. Bayer. Pyramidon. Purgo-Pep- sin tbl. Menthol kúp. Egger Sirup. Maltoeol. Nervinol. Nervoplast. Neurolin Bállá. Jodlecithin Bromlecithin. Richter gyormektápliszt. Diujodin. Eisensajodin. Gonosan. Santa! kapsula. Saníyl Knol! stb. Imjeetiok J Hygany. Arsen. Salvarsan. Nátr. kakodylic. Neosalvarian stb. Iri&ator felszerelések : ^C8kenfk- jusPen5°™™k, p™™ wianie*e..<«.k. ..„§?,________Fluorin Lysoform eredeti üvegekben. ti ö bészeti kőtsserek Gyermek cuciik, tnellvédők, tejszivók. Gyógyszerkülönlegességek : ü_. 52 e—?

Next

/
Oldalképek
Tartalom