Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-12 / 2. szám

4 Nagykálló és Vidéke 1913, jan. 12. 334 -1912. végr. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott, bírósági végrehajtó az 1881 - évi LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. tör­vényszék 1912. évi 7962. F. tzámu - vég­zése következtében dr. Flegmáim Jenő ügy­véd által képviselt, Szabolcsi hitelbank rt. javára, 450 kor. és jár. erejéig 1912. évi aug. hó 13-án foganatosítod kielégítési vég­rehajtás utján lefoglalt és 2000 koronára becsült következő ingóságok, u. m. tehén, kocsi és tégla nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykállói kir. já­rásbíróság 1912. év V. 365—1. számú vég­zése folytán 450 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi junius hó 1. napjától járó 6!>/o kamatai, és eddig összesen 89 kor. 66 fil­lérben biróílag már megállapított költségek erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Nagy- kállóban leendő megtartására 1913. én január hó 16-ik napjának d. u. 3 órája .határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 108, §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykálló, 1913. évi január bó 4. Rákóczy, kir. bir. végrehajtó. 373 és 498- 1912. végreh. szám. ^5ESESi?5i5H5cSH5Tä£T2llSH£iHSH5H5HieE5r5S3SScfS Éjit; Pontos kiszolgálás. ÍRÓGÉP as Írógépek ideálja. Abszolút látható írás! Díjtalan bemutatás S SCfföIT fi €S SDfjpí cs. és kir. udv. szállítók „Ideal“, „Erika“ í Írógépek „X. x. X.“ számológép telepe. j Budapest, Ml., ^ndrássy-uf I .-. 53. Telefon 62—45. i NŐI DIVAT nagy áruház $ Jf € i BUDAPEST íV. Párisi-utcza 3. (Koronaherczsg- utcza sarok.) !V. Caivin-tér. (Kecskemáii-utcza sarok.) Vi. Király-utcza 35. Fiók-üzisíek: VII. Rákoczi-ut 32. li. Buda, Fö ulcza 52. K© l-s * In ­Üt Ä legolcsóbb bevásárlási forrás Női ruhadiszekben, férfi-, női- és gyermek fehérnemü- ekben, nyakkendők, haris­nyák, zsebkendők, tafft és messaiien selymekben. — Menyasszonyi koszorú és fá­tyol, kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri, r.5i-divat és rövidáru üzle­tében Nyíregyházán, Bethlen- (S^entmiháiyi) utca sarok, Vá­rosház-palota mellett. Kováid Páter és fia vegytisz­tító intézet képviselete. fi CU in M ért- • CD rs jn Ul in GT3 « Sű fii Ü| ÜO ül O “1 3 ni 'C “1 Szolid árak. «asasasasasasasäsiSäSiEsasasasäsaEäsas'asi? kg % M, Mi M> JÉ, AJrS­fdrdetések jutányos áron felvétetnek e lap kiadóhivatalában. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregy­házi kir. törvényszék és a nagykállói kir. járásbíróságnak 1912. évi P. 8933. és V, 141. sz. végzése folytán Dr. Flegmáim Jenő és Lévay Sándor ügyvéd által képviselt Szabolcsi Hitelbank rt. és Szabolcsmegyd takarékpénztár rt. végrehajtatok részére, vég­rehajtást szenvedettek ellen 1100 és 297 kor. tőkekövetelés s járulék erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás folytán alperesek­től lefoglalt és 1440 kor. becsült ingósá­gokra a nagykállói kir. járásbíróság 1912. V. 388-1. és 141—5. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül foglaltatok követelése erejéig is, ameny- nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesek lakásán Napkoron leendő megtartására határidőül 19!3. január hó 18. napján délelőtt 10 órája kitüzetik, mikor a b:róilag lefoglalt lovak, kocsi és gabona, s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész- pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítéshez tartanak jogot, amennyiben részükre foglalás koráb­ban eszközöltetett volna és ez végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el­sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez­déséig alólirott kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar* toznak, A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését kö­vető naptól számittatik. Kelt Nagykálló, 1913. évi január 4. Rákóczy, kir. jbir. végr. A Nagyrácz-utczán egy bútorozott szsla kiadó Papp Péternél BORSAJTOÍNK és 6-5 W V SZOLOZUZOINK nem piacra szánt vásári áruk, de fontos gazdasági céljuknak mindenben megfelelő, tökéletes gyártmányok. Aki nekünk idegen présből vett olyan friss sajtolásu törkölyt tud kozni, melyből mi ne volnánk képesek még bőséges nedvet saj­tolni, — ingyen választhat sajtóink közül. Debreczeni Vasöntöde és Géplakatosság Debreezen, Hadházy-uteza 22. szám. Alapiitatott az 1892. évben. 'Tftlfifnn; 4 ..68 I egyedül a gyártelepen. ~ F eltétlen jótállás minden egyes darabért, még alkatrészekért is ! ~ Jíagy-utczán levő házam őrök áron dalé. Újhelyi István. Egy jó házból való fiú Hf nyomdász 5* tanulónak fizetéssel vagy teljes ellátás­sal felvétetik a nyomdába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom