Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-02-09 / 6. szám

Nagy káli0 és Vidéke 1913, febr. 9. Riasztó pisztolyok. A legutóbbi időben a felnőttek példájára egy csomó suhanc gyerek riasztó pisztolyt vásárolt s most ab­ban lelik örömüket, hogy az utcánjáró közön­séget rémitgetik lövöldözéseikkel. Szó sincs róla, ez a szerszám igen alkalmas orvosság mérges kutyák elleti, de könnyen veszélyessé válhatik különösen gyermekek kezében. Azért nagyon ajánlatos volna,, ha rendőrségünk ezeket a pisztolyokat elkobozná. Olvasóinkhoz! tiszteletiéi kérjük előfizetőinket, akiknek előfizetése Becember hó végévei lejárt, hogy nz előfizetést megújítani szsveskeöjenek, nehogy a lap szétküldése fennakaDást szenvedjen. fi kiadóhivatal. A lapszerkeszt,ésérí felelős: WÁKASSY AMD OK. Munkatárs: SZABÓ ANTAL.-1912. végr. szám. Árverési hirdetmény. 561­Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. tör­vényszék 1912. évi P. 9630. számú végzése következtében Dr. Moskovitz Menyhért ügy­véd által képviselt Katz Miksa javára, 69 kor. s jár. erejéig 1912. évi oktéber hó 9-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 680 koronára becsült következő ingóságo*, tr. au oortóa, ökör nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykállói kir. já­rásbíróság 1912. év V. 410—2. számú vég­zése folytán 39 korona 6 fill, tőkekövetelés, ennek 1912. évi junius hó 20. napjától járó 6ü/o kamatai, és eddig összesen 65 kor. 20 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Nyiradonyhoz tartozó Szakolyi kert tanyán 1913. febr. 14-én d. e. 10 órakor és folytatólag Kállósemjén füveskertben leendő megtartására 1913. év február hó i4-ik nap­jának d. u. 4 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés­sel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­gok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 108, §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykálló, 1913. évi január hó 30. Málcócsy, kir. bir. végrehajtó­(stelázsi) eladó Sarkady Józsefnél. IftST főiére?;, a Zsigay-féle ház 1313. március 1-től "W P31T w eheia “ Sarkaőy Józseftől. * “ * * * * * * ÍRÓGÉP írógépek ideálja. Abszolút látható írás! Díjtalan bemutatás S SCjtOlJ f, Is Uffű cs. és kir. udv. szállítók „Ideal“, „Erika“ Írógépek „X. x. X.“ számológép telepe. Btsdsipest, ML, AndSé°ássy°ut «■. 53. Telefon 62-45. Poatoa kiszolgálás. NŐI DIVAT nagy áruház € £ S III Ä legolcsóbb bsYásárlási forrás Női_ ruhadiszekben, férfi-, QŐi- éa gyermek fehérnemü- ekben, nyakkendők, haris­nyák, zsebkendők, tafft és mesgalien selymekben. — Menyasszonyi koszorú óa fá­tyol, kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri, női-divat éa rövidáru üzle­tében Nyíregyházán, Bathlen- (Szentmihályl) utca sarolt, Vá­rosház-palota mellett. £« Kováid Péter és fia vegytiaz-j g2, tltó intézet képviselete. Szolid árak. S «asasasasasasasasasas * eshszs msansui <*? * BUDAPEST IV. Párisi-utcza 3. (Koronaherczeg- utczi sarok.) IV. Ca!vin-tár. (Ksískemáti-uícza sarok.) Vi. líiráy-utcza 35. Fiók-üzletek: /II. Rákóczi-ut 32. II. Buda, Fő-utcza 52. jíiröettsek jutányos --áron felvételnek e lap kiadóhivatalában. BORSAJTÓINK és §—5 rr rf v r SZOLOZUZOINK nem piacrí szánt vásári áruk, de fontos gazdasági céljuknak uindenben megfelelő, tökéletes gyártmányok. » Aki nkünk idegen présből vett olyan friss sajtotsu törkölyt tud hozni, melyből mi ne voinak képesek még bőséges nedvet saj- « tolniingyen választhat sajtóink közül. B Debreczni Vasöntöde és Géplakatosság Djreczen, Hadházy-uteza 22. szám. Alapittatott ai892. évben. Telefon: 4-66. Eladás egyedül a gyártelepen. Feltétlen jülás minden egyes darabért, még alkatrészekért is ! == )lagy-utdit levő házam orsk ári fiaiig. Egy jó házból való fiú |g"- nyomdász lg tanulónak fizetéssel vagy teljes ellátás- lielyi István, sál felvétetik a nyomdába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom