Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-02-02 / 5. szám

4­Nagykálló és Vidéke 19IS, febr. 2. Emelet*bérjiáx Nagy kallóban. A nem régen . leégett Englender-féle házat Dr. Gödén Sándor gyógyszerész megvette, es esü’ésün . s. érint a yáran a romokban .-..v !< -S, 1:i i-zes egye neli tes há­z k'é ;rt.'inert ez ..zópitVéz«- ez elé: oc.Mi.o-- zterülik szép-­séget nagyban e -élni fogja. A ftágykállói Önk. Türoité-Egylet táncmulatsága ma este lesz a Pannó­nia tánctermében. Értesülésünk szerint általános érdeklődés van e mulatság iránt, méltán, mert ha van egyesület, melynek mulatsága a pártolást megér­demli, úgy az a tűzvltóegyesület, melynek tagjai minden anyagi önzéstől menten, sokszor egészségük, életük kockáztatásával fáradnak embertársaik vagyona, .néha élete megmentésében. — Ily gondolatoktól vezérelve mi is ajánljuk e mulatság pártolását. iskolalátogatás. Veres Károly és Gáspár Gyula e. m. körlátogatók jan. 30-án látogatták meg a hetybeli ref. elemi iskolákat, s minden tekintetben megelégedésüknek adtak kiíejezést. Eb­ből az alkalomból hétfőig szünidőt kap­tak a gyermekek, hogy egy kis pihenés után vidámabb kedélylyel kezdhessék meg II-ik félévi tanulásokat. Halálozás. Hideg József tornyospálcai református lelkész, — a felsőszabolcsi egy­házmegye főjegyzője 56-iki életévében január hó 27-én váratlanul elhunyt. — Temetése január hó 29-én ment végbe nagy részvét mellett. sittet is 2. A Leveleki Máyer- féle bérházban Goldstein Zsigmond lak­osztályához tartozó konyha egyik ge­rendája, mely a kéménnyel összekötte­tésben volt, szombaton reggel 5 óra tájban tüzet fogott. A korán észrevett keletkező tűzhöz a tűzoltóság is kivo­nult s mihamar idejét vette a tűz továbbterjedésének. Polacsek Zoltán és Társa gép- kereskedő czégnél Tiszalök van egy jó zonyora eladó. Részletfizetésre is megvehető. Shomalak-féie bécsi gyárt­mány. Ara 200 korona. ÍRÓGÉP 32 időgépek ideálja. Abszoíut Sátható írás! Díjtalan bemutatás ! scjíojt jl 4s cs. és kir. udv. szállítók „Ideal“, „Erika“ írógépek „X. x. X.“ számológép telepe. Budapest, WL, Ameür-ássy-ut 53. Telefon £2—45. Pontos kiszolgálás. r* KOI DIVAT Jia-gy áruház € £ S J* € 1 = . BODAPEST = IV. Párisi-utcza 3. (Koronaherczeg­üteza sarok.) V. Calvinrtér. (Kecskeméii-uícza sarok.) VI. Király-utcza 35. Fiók-üzletek: VI!. flákéczi-ut 32. íl. Buda, Fo-uieza 52. K'V * -t kS 615 Kg K« II K£ K A legolcsóbb baíásirlásl forrás Női ruhadiszekben. férfi­női és gyermek ekben, fehérnemű nyakkendők, haris­nyák, zsebkendők, tafft ____ es mea salien selymekben. — Menyasszonyi koszorú és fá­tyol, kézimunka cikkekben Feuer Miksámé úri, nöi-divat é3 rövidáru üzle­tében Nyíregyházán, Bathlsn- (Szsntmihályi) utca sarok, Vá­rosház-palota mellett. Kováid Péter és fia vegytisz­tító intézet képviselete. rí ESf CD a« oa (TC O 1 ÖC . o-l fii N O pri 3 m phi pr; Szolid árak. jgH *as2sasass5asasascsas-?EsasaasafiafasaiBil £ÍÍb*JlflP£!lÍ2% % Jfe jKirktéiek jutányos »járón felvétetnek e lap kiadóhivatalában. W P * BORSAJTOINK és SZŐLŐZÚZÓINK 6—5 nem piacra szánt vásári áruk, de fontos gazdagági céljuknak mindenben megfelelő, tökéletes gyártmányok. Aki nekünk idegen présből vett olyan friss sajtolásu törkölyt tud hozni, melyből mi ne volnánk képesek még bőséges nedvet saj- G tolni, — ingyen választhat sajtóink közül. B tisztelettel kérjük előfizetőinket, akiknek előfizetése December hó végével lejárt, hogy az előfizetést megújítani sziveskeDjenek, nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen. $ kiaöchivatal. Debreczeni Vasöntöde ég Géplakatosság Debreezen, Hadházy-uteza 22. szám. Alapittatott az 1892. évben. Telefon: 4—66. Eladás egyedül a gyártelepen. = Feltétlen jótállás minden egyes darabért, még alkatrészekért is ! A lapszerkesztőiért felelős: sás Assy akdoe. Munkatárs: §£ABÓ ANTAL. C3ST főtéren., a Zsigay-féle ©’Sr- Iháa: ISO. március 1-től Tä© ©3* bérbe weiset© ns*g V Sarkaöy Józseftől, V “Ä® jfagy-ntezán levő házam isik áron eladó. Újhelyi István. Egy jó házból való fiú §§f~ nyomdász tanulónak fizetéssel vagy teljes ellátás­sal felvétetik a nyomdába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom