Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-26 / 4. szám

4 Nagykálló és Vidéke 1913, jan. 20. Nyilt-tér.*) Nagykállóban a piaeztéren levő Englender-féle ház eladó. Értekezhetni lehet Dr. Erdős Ber­talan ügyvédnél Nyíregyházán. Az in­gatlan megtekinthető Schwarcz Lajos közbenjöttével Nagykállóban. *) E rovat alatt megje'ent közleményért nem vállal felelősséget a Szerk. 642 -1912. végr. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881* évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. tör­vényszék 1912. évi 13779. számú végzése következtében Halasi János ügyvéd által képviselt, Szabolcsi agrár takarékpénztár rt. javára, 400 kor. és jár. erejéig 1912. évi november hó 13-án foganatosító:t kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3900 koronára becsült következő ingóságok, u. m. tégla és részvények nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykállói kir. já­rásbíróság 1912. év V. 500—1. számú vég­zése folytán 400 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi május hó 1. napjától járó 61/o kamatai, és eddig összesen 66 kor. 90 fil­lérben biróilag már megállapított költségek erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Nagy- kállóbatf leendő megtartására I9I3. év feb­ruár hó l-sö napjának d. u. 3 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az I88l. évi LX. t. c. 107. és 108, §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykálló, 1913. évi január hó 15. Ilálíócxy, kir. bir. végrehajtó­ÍRÓGÉP az Írógépek ideálja. Abszolút fátható írás! Díjtalan bemutatás ! sepn j(. 4s sojijíj cs. és kir. udv. szállítók „Ideal“, „Erika“ írógépek „X. x. X.“ számológép telepe. Baj clap est, ¥1., fóndrássy-ut .% 53. Telefon 62—45. .*. NŐI DIVAT nagy ár nház € £ S jf € K ===== BUDAPEST == IV. Párisi-utcza 3. (Koronaherczeg- utcza sarok.) ÍV. Calvintér. (Kecskeméti-utcza sarok.) VI. Király-utcza 35. Fiók-iizletek: VI!. Rákóczi-ut 32. II. Buda, Fö-uícza 52. «S1SI5ZSH SraSZSH 52SlSfiBJR5Z5ZfiaiB8IUVSffM BjH Pontos kiszolgálás. i legolcsóbb bsfisirlísi forrás Női ruhadiszekben, férfi*, női- éa gyermek fehérnemű* ekben, nyakkendők, haris­nyák, zsebkendők, tafft éa me8salien selymekben. — Menyasszonyi koszorú és fá- tyol, kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri, nöi-divat ás rövidáru üzle­tében Nyíregyházán, Bethlsn- (Szentmíhályi) utoa sarok, Yá* ro8ház-palota mellatt. Kováid Pstsr és fia vegytisz­tító intézet képviselete. Szolid, árak. •asasasasasasasasssasáasaszs asasaszsasasü jKtrde tések jutányos -áron felvétetnek e lap kiadóhivatalában. BORSAJTÓINK és -*1 SZŐLŐZÚZÓIN nem piacra szánt vásári áruk, de fontos gazdasági céljuknak mindenben megfelelő, tökéletes gyártmányok. I Akl nekünk idegen présből vett olyan Trisa ■ sajtolásu törkölyt tud hozni, melyből mi ne I volnánk képesek még bőséges nedvet saj- | ■ tolni, — Ingyen választhat sajtóink közül. ■ Debreczeni Vasöntöde és Géplakatosság Debreezen, Hadházy-utcza 22. szám. Alapiítatott az 1892. évben. Telefon: 4-66 Eladás egyedül a gyártelepen. Feltétlen jótállás minden egyes darabért, még alkatrészekért is ! s A Nagyrácz-utczán egy bútorozott szoba kiadó Papp Péternél. Ág"fbaviz®lés! . ............____________________________11».. Azo nnali megszüntetése! A kor és nemi adatok közlése ellenében felvilágosítást ingyen nyújt: Georg Nárnbsrg J Jg (bajorországi fíagy-utczán levő házam őrök áron eladó. Újhelyi István. Egy jó házból való fiú nyomdász fizetéssel vagy teljes ellátás­sal felvétetik a nyomdába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom