Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-19 / 3. szám

5 Nagy leálló és Vidéke 1913, jan. 19. 636 -1912. számhoz. Pót Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. törvényszéknek 1912. évi P. 10468. sz. végzése következtében dr. Strausz Mihály ügyvéd által képviselt Balkányí takarék- pénztár végrehajtató részére, végrehajtást szenvedett ellen is 1000 korona tőkeköve­telés s jár. erejéig elrendelt biztosítási vég­rehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1290 kor. becsült ingóságokra a nagykállói kir. jbiróság 1912. V. 399—2. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy j felülfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, Nyirmihálydiban leendő megtartására határidőül 1913. évi január 21. napján délelőtti 10 órája kitüze- tik, amikor a biróilag lefoglalt lovak, gabona neműek, gazdasági felszerelések s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárve- zendö ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, amennyiben részükre a foglalás ko­rábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi­szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás­ban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését kö­vető naptól számittatik. Kelt Nagykálló, 1913. év január 9-én. Rákcczy, kir. jbirósági végrehajtó. 511- 1912. végreh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a nagyváradi kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. 537 — 4. sz. végzése folytán Dr. Weimann Jenő ügy­véd által képviselt, Mezei Lajos végrehaj­tató részére, végrehajtást szenvedett ellen 56 kor. 40 fill, tőkekövetelés s járulék ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 1263 kor. becsült ingóságokra a nagykállói kir. járásbíróság 1912. V. 447 —1. számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, ameny- nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesek lakásán Nyiradonyban leendő megtartására határidőül 1913. január hó 24. napján délelőtt 10 órája kitüzotik, amikor a biróilag lefoglalt benzin motor, cséplő szekrény, gabona s egyéb ingóságok I a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, | szükség esetén becsáron alul is el fognak | adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítéshez tartanak jogot, amennyiben részükre foglalás koráb­ban eszközöltetett volna és ez végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el­sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez­déséig alólirott kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar­toznak, A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján való kifüggesztését kö­vető naptól számittatik. Kelt Nagykálló, 1913. évi január 9. Rákóczy, kir. jbir. végr. A Nagyrácz-utczán egy bútorozott szoba kiadó Papp Péternél. ÍRÓGÉP a* Írógépek itSeálja. Abszolút látható írás! Díjtalan bemutatás ! SCPJI ){. €5 DöjíjÍJ cs. és kir. udv. szállítók „Jdeal“, „Erika“ i írógépek „X. x. X.“ számológép telepe. Budapest, Ml., 53. Telefon 62—45. KU! Pontos kiszolgálás. j§»Í NŐI DIVAT nagy áruház € £ S N € R ru ni Ifl K“ G ® K O ♦— Gw ♦ ^ Kj­6-2 P §1 K 8 m S3 ^-03 G > K >> tu as P K BUDAPEST IV. Párisi-utcza 3. (Koronaherczeg- utcza sarok.) IV. Ca'vin-tár. (Kecskeméti-utcza sarok.) VI. Király-utcza 35. Fiók-üzletek: VU. Rákóczi-ut 32. II. Buda, Fö-utcza 52. liKiAtí k legolcsóbb bevásárlási forrás Női ruhadiszekben, férfik, női- és gyermek fehérnemű- ekben, nyakkendők, haris­nyák, zsebkendők, tafft és messalien selymekben. — Menyasszonyi koszorú és fá­tyol, kézimunka cikkekben Feuer Miksánó úri, r.öl-div-at éa rövidáru tPla­tóban Nyíregyházán, Bethlen- (Szentmihályi) utca sarok, Vá­rosház-palota mellett. Kováid Pétsr és fia vegytisz­tító intézet képviselete. FD CD £ ca T e-r 2 © r CT? ft 9® nJ O'1™ oo o % Kft Szolid árak. ft «asasiasasasssasasEsasyHsasasasasasEisasas« hirdetések jutányos -áron felvétetnek e lap kiadóhivatalában. BORSAJTOINK és SZŐLŐZÚZÓINK 6-5 nem piacra szánt vásári áruk, de fontos gazdasági céljuknak mindenben megfelelő, tökéletes gyártmányok. ( Aki nekünk idegen présből vett olyan friss sajtolásu törkölyt tud hozni, melyből mi ne volnánk képesek még1 bőséges nedvet saj- i tolni, — ingyen választhat sajtóink közül. ■ Debreczeni Vasöntöde és Géplakatosság Debreczen, Hadházy-utcza 22. szám. Alapiítatott az 1892 évben. Telefon: 4-66­Eladás egyedül a gyártelepen. Feltétlen jótállás minden egyes darabért, még alkatrészekért is jtagy-utezán levő házam őrök áron eladó. Újhelyi István. Egy jó házból való fiú nyomdász tanulónak fizetéssel vagy teljes ellátás­sal felvétetik a nyomdába*

Next

/
Oldalképek
Tartalom