Nagybányai Hírlap, 1919 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1919-03-25 / 12. szám

XII. évfolyam. Nagybánya, 1919. március 25. 12. szám Nagybányai Hírlap TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Az Országos Kiagyar Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybányavidéki Osztályának Hivatalos Közlönye. Előfizetési árak: Egész évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2.50 korona; egy szám ára 30 fillér. Megjelenik minden kedden 8-13 oldal terjedelemben. Felelős szerkesztő-tulajdonos: 'Br. ÄJTÄS HAGY SÁSOK. Lapkiadó: Hermes könyvnyomda Nagybányán. Szerkesztőség: Hunyady János-u. 14. sz., hová a lapközlemények küldondtfk Kiadóhivatal: „Hermes“ könyvnyomda Nagybányán Dégenfeld-házbaü, a cinterem felől, hol az előfizetéseket és hirdetéseket fel veszik, íme az ellenbizonyiték: Azoknak akik nem ismerik az igazságot „Ezen sorokat azért írjuk, hogy ezáltal né­hány bizonyitékot adjunk, amelyek kellő válasz gyanánt fognak szolgálhatni a budapesti „Magyar- ország“ cimii lapban megjelent: „A XX-ik szá­zad szégyene“ cimü cikkre. Ezt nem a nagyvilág többségéért tesszük, amely elég jól ismeri a román nép veleszületett nemes gondolkozását, anélkül, hogy ezen bizo­nyítékról tudomása lelt volna, már megértette a rosszakaratú cikk indító okát, hanem azon keve­sek részére, akik távol áltak népünktől, akik nem részesültek abban a szerencsében, hogy meg­ismerjék s akiknek lelkében esetleg aggály fér­kőzhetett nemes érzéseink és elveinkről, amelyek minket minden cselekedetünkben vezetnek. Nagyon csodálkozunk, hogy miként lehetsé­ges az, hogy azok, akik ilyen cikket Írnak, akik ennélfogva a magyar nép polgári nevelésére van­nak hivatva, még a XX. században se győződtek meg arról, hogy nem ily eljárás vezet ahoz, hogy a világ elismerését magának kivívja, amelynek alapján úgy mint a többi népek, maguknak is tel­jes életszabadságot és egyenlőséget igényelhes­senek, amelyek azonban magukra nézve, leala- csonyitónak tartják, hogy ily módon válaszoljanak hasonló és célt nem érő eszközök felhasználásá­val. Itt közöljük a „Magyarország“ cikkének tar­talmát és az igazság ellenőrző bizonyítékait. A „Magyarország“ 1919 február 11-iki szá­mában megjelent cikk a következőket Írja : b. i. A XX-ik század szégyene,, Az erdélyi románok ma újból bebizonyítot­ták azt, hogy Kunfi miniszternek igaza volt mi­dőn ezeknek magatartását: a XX-ik század szé­gyenének nevezte. Az uj gaztettek sorozatát alább közöljük. Február 2-án este 10 órakor a Maroshévizen lakó Dr. Kelemen Kálmán lakásába 10 román ha­tolt be. A házat kirabolták, pénzét elvették, őt pe­dig, midőn feleségét az erőszak ellen meg akarta védelmezni agyonlőtték. Maroshévizen más há­zakba is behatoltak és asszonyokon és 12—13 éves leányokon erőszakot követtek el, úgy hogy némelyek bele is haltak. Ha a család egyik tagja tiltakozni mert, holtraverték. Több ifjú legényt megsebesítettek és sebeiket sóval behintették. Nyilatkozat. Mai napon 1919 február 28-án a helyi elöl­járóság és katonai parancsnokság meghívására megjelentünk a községházánál, hol tudomásunkra hozták, hogy egy Budapesten megjelenő napilap február 2-iki számában a napihirek közt olyan tartalmú tudósítás jelent meg, mintha dr. Kelemen nevű ügyvédhez a megszálló román csapatok ka­tonái betörtek volna, nejét meg akarták volna gya- lázni s mivel ellenállt a katonáknak, őt agyonlőt­ték s 12 és 13 éves serdülő leányokat s nőket meggyalázva, fosztogattak volna Maroshéviz köz­ségben. Mivel a riportot nem olvastuk s tudomá­sunk szerint budapesti lapoknak jelen körülmények közt vidéki s igy maroshévizi tudósítója nincs és nem is lehet; azt kell feltételeznünk, hogy valaki a hirt rosszakaratuiag koholta. Kijelentjük azért, hogy az egész hírlapi tu­dósítás valótlanságokat tartalmaz és dr. Kelemen nevű ügyvéd nem is volt maroshévizi lakos soha jelenleg ügyvéd nem tartózkodik községünkben. Erkölcstelen merényletekről ezideig nem hallottunk. Maroshéviz, 1919. február 28-án. Páiffy Endre sk. református pap, Nagy sk. Goldmann Hermán sk. Pojeti János sk. Indig Her­mán sk. Homocics Ignátz sk. Walter János sk. Lamm Ferenc sk. Stromf József igazgató sk. Wink­ler Testvérek erdőkezelősége sk. Walter Ede sk. Dézsy István sk. Náth Sándor sk. Feuer sk. Sza­bó Fülöp sk. Chlopiczky József sk. Walter K. sk. Lám János sk. Sávos Jenő áll. főnök sk. Pál T. sk. Miklós István sk. Windischman Ignác sk. Á- goston Ignác róni. kath. plébános sk. Zérigh Mi­hály sk. Sch . . . Béla sk. Császár István sk. Varga Albert sk. Erzsi Samu sk. Zérigh N. sk. Benedek Ferenc sk. Veres Alajos sk. Hartmann Salamon sk. Szamosvölgyi Fatermelő rt. üzemve­zetősége sk. Sz. 101-1919. Községi bizonyítvány. Alulírottak, mint községi elöljárók igazoljuk, hogy Maroshéviz községben nem volt, jelenleg sincs egy dr. Kelemen Kálmán nevű lakos és sen­ki sem ismeri. Maroshéviz, 1919. február 28." Sz. 192—1919. Községi bizonyítvány. Alulírottak, mint községi elöljárók igazoljuk, hogy Maroshéviz községben az összes elhalálozás rendes körülmények közt történt, három kivételé­vel, akik vasúti szerencsétlenség áldozatai voltak. Erőszakolt halálozás nem volt. Maroshéviz, 1919. február hó 28. Cri8tea sk. Pap sk. biró. titkár. Február hó elején budapesti tartózkodásom allatt olvastam a „Déli Hirlap“-ban, hogy Maros­hévizen dr. Kelemen nevű egyént a románok bán­talmazták és családját meggyalázták. A népköztársasági minisztériumban lévén dol­gom, — többen, kik tudták, hogy Maroshévizrő! most érkeztem, kérdést intéxtek hozzám efelői, melyre a következőket válaszoltam : Dr. Kelemen nevű egyén egyáltalán nem is létezik, sőt hasonló eset nem is fordult elő. Maroshéviz, 1919 febr. 27. Goldmann Hermán s. k. Nyilatkozat. Az alólirott lelkészi hivatal által igazoltatik, miután a román hadsereg Maroshéviz községbe bevonult, semmiféle gyilkolást, erőszakolást és at­rocitást a lakossággal szemben nem követett el, ellenben helyreállította a rendet, mely a bolsevi­kek által meg lett zavarva, melyért az összes lakos­ság nemzetiségi külömbség nélkül, a legnagyobb hálával voll a román katonák magatartársa iránt. A gör. kel. egyházi hivatal. Maroshéviz, 1919 márc. hó 1-én. George Maier s. k. gör. kel. lelkész. A népuralom. A világraszóló égszakadás — földindulás befejezésekép ragyogó szivárvány tűnt elő a vi­harfelhők közt a magasságban. A béke jele volt, a béke hírmondója, Nóé idejében azt hirdette, nincs többé özön­víz, most azt jelentette, nem lesz ezentúl vérözön. A háború utolsó felvonásában történt, hogy színpadra lépett a forradalom és az agyonkinzott, a szenvedésekben megtisztult lelkeket fölszabadí­totta, áz emberiséget megváltotta. Elérkezett a demokrácia győzedelmének nap­ja, megjött a népuralom ideje. Mit jelent az, mikor a nép kezébe ragadja sorsának intézését és maga gyakorolja a politikai hatalmat ? mikor maga rendelkezik önmagával ? A szabadságot jelenti, a test és lélek felsza­Cristea sk. biró. Pop sk. titkár. (P. h.) □ STERNBERG hangszergyAR r^i Rákóczi-ut 60. szám „Zenepalotájának Cimbalom-termeiben ——a legmodernebb cimbalmok jótállással vásárolhatók. ^— ______Olcsó árak._______ Pontos szállítás vidékre. wn ini b—pbb—

Next

/
Oldalképek
Tartalom