Nagybányai Hírlap, 1918 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1918-11-19 / 47. szám

3. 1918. november 19. események lelkesítő hatása alatt Helyi Magyar Nemzeti Tanácscsá alakult át attól a meggyőződés­től vezéreltetve, hogy ily módon a város; minden polgára nemzeti és faji jellegére való tekintet nél­kül súlyos megpróbáltatásaink közepette egyetlen szervezetben munkálkodhat a város egész lakos­ságának boldogulásán. Az látszott ugyanis helyesnek, hogy a város közönségének összeségét képviselő törvényes szer­vezet ne mellőztessék, hanem az a viszonyokhoz képest átalakulva a közjó érdekében öntudatos működését átalakult formájában tovább fejthesse ki. Minthogy azonban a lefolyt félhónap ta­pasztalatai azt mutatják, hogy helyi Magyar Nem­zeti Tanácsunk jelenlegi formájában a közre üd­vös tevékenységet azért nem fejthet ki, mert a vá­rosnak törvényesen alkotott képviselőtestületében olyan polgártársaink is foglaltak helyet, akik egy azóta már megalakult vármegyei és helyi nemzeti tanácsnak is tagjaivá lettek, s igy a képviselőtes­tület kebelében őket törvényesen megillető joga­ikat nem gyakorolhatnák, — minthogy továbbá a városnak, mint közigazgatási, pénzügyi és gazda­sági egységnek eminens érdeke az, hogy ügyei intézésében a törvényesen megalakult képviselő­testületnek minden tagja nemzeti és politikai párt­állásra való tekintet nélkül, legjobb tudása és meggyőződése érvényesítésére részt vegyen, — minthogy továbbá országosan divó szokás szerint az egyes helyi Magyar Nemzeti Tanácsok a tör­vény szerint alakított közigazgatási szervezetek ke­retén kivül alakulnak meg és helyezkednek el, — minthogy végül városunknak is különös érdeke az, hogy tisztviselői az egész lakosság érdekében kifejtendő tevékenységüket minden súrlódás és vi­ta elkerülésével tárgyilagos nyugalommal fejthes­sék ki: mindezeknél fogva egyedül helyesnek és célravezetőnek azt találjuk, hogy a Helyi Magyar Nemzeti Tanács, mint ilyen a város képviselőtes­tületéből váljék ki, attól különittessék el úgy, hogy városunk képviselőtestülete többé az őt az eddigi érvényes törvény szerint megillető jogokon és kötelességeken kivül más hatáskörrel és tárgyalá­si anyaggal ne rendelkezzék. Indítványozzuk ezért, hogy mondja ki a kép­viselőtestület közgyűlése, miszerint mint Nemzeti Tanács további működését megszünteti, attól kü­lönválik. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag el­fogadta és ezt követőlag nehány administrátiv ter­mészetű ügyet intézett el. Rózsa Gyula váro­si pénztári ellenőr ezen ülésen tette le a tisztviselői esküt, hogy állását elfoglalhassa. HÍREK. Dr. Makray Mihály polgármester Buda­pestről arról értesítette itteni helyettesét, hogy a város lábbeli szükségletének biztosítása tekinteté­ben tett azon intézkedéseket, melyeket a helyi Magyar Nemzeti Tanács rendelt el, — a Népru­házati Bizottság szakosztálya jóváhagyta. Az élel­mezés és más közérdekű ügyekben is eljárt pol­gármesterünk, de mert lapunk zártáig még nem érkezett haza, eljárása e részéről most nem adha­tunk számot. A polgármester mint a helyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke részt vett az Országos Magyar Nemzeti Tanácsnak szombati ülésen, me­lyen a köztársaságot kikiáltották. Társaságában a helybeli Bányaigazgatóság kiküldötteként Bert a- 1 a n Miklós bányatanácsos és a föerdőhivatal képviseletében Csegezy Pál főecdömérnök járt el az egres szakminisztériumokban, hogy a hely­beli bánya — és erdőmunkásság szükségletei is gyors és megfelelő kielégítésben részesüljenek. Bernhardt István dr. városi tiszti orvost a magyar hadügyminiszter a ál'osi tanács távirat kérelmére táviratilag felmentette. E felmentés ne­vezett orvost már itthon találta. Müködéséf Bercsé­nyi u. 18 sz. alatti lakásán már mégis kezdette. Gyászhir K o m p a s z Béláné szül. V i - r á g h Veronka, V i r á g h István, közkedvelt tekin­télyes iparos polgártársunk leánya,-20-éves korá­ban Désen elhunyt. Házassága harmadik évében ragadta ki a könyörtelen halál szerettei köréből, kik por;g sújtva siratják a fiatal asszonyt. Kiter­jedt, nagy család öltött gyászt mélységes bánata jeléül. Az égető cukor szükséglet ma sem elé­gíthető még ki, mert a szérencsi cukorgyár a már több, mint egy hónap óta kiutalt cukrot a szállí­tási akadályok miatt nem képes 'beszállítani. A helyi nemzeti tanács végrehajtó bizottsága min­den telhetőt elkövet, hogy a közönség a várva várt cukorhoz végre valahára hozzájuthasson. Legeza János. Az 50 hónapos háború ezer­féle baja és borzasztósága lapunk kiadóhivatalától is áldozatot követelt. Egy tevékeny és jóravaló munkása: L e g e z a János nyomdészsegéd, aki 1915 októberében vonult be, most, az általános lesze­reléskor az olasz frontról haza felé indult. Útköz­ben megbetegedett, 80 kilométert gyalogolt, csak mielőbb hazaérkezhessen. Haza értekor ágyba esett, mert mellhártyagyuladás, kétoldali tüdőgyuladás és az átkozott spanyol baj támadta meg egészsé­gét. E legsúlyosabb betegségek légióit kinem bír­ván, 13-án reggel a háború által megkínzott hősi lelkét visszaadta Teremtőjének. Igazán fájlaljuk e derék és becsületes alkalmazottunk ily tragikus módon történt elhunytét, ezért hősi emlékét kiadó hivatalunk kegyelettel fogja megőrizni, A közalkalmazottak beszerzési csoportjá­nak tagjai értesitetnek, hogy a lisztet további két hónapra is kivehetik addig, amig jut. Intézkedés történt azonban, hogy mindenkinek jusson. Vegye ki továbbá ugyanakkor mindenki a még ki nem vett fűszer és kávénemüit, valamint a tengeri daráját, mert a hanyag tagok járandóságaiért a vezetőség felelősséget nem vállal. A nagybányai Nemzetőrség a maga; tör­vényes létszámában, teljes felszereléssel ellátva a legodaadóbb szolgálattal teljesiti fontos'hivatását. E nemzetőrség a helyi Nemzeti Tanács és a ma­gyar hadügyminister rendelkezése szerint a város területét nem hagyhatja el, mely okból a közeli vagy távoli vidék minden olyan megkeresése és kérése, hogy a mi nemzetőrségünkből vidékre ve­zénylések történjenek, — mit nem teljesíthető, fi­gyelembe vétetni nem fog. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület a földművelő néphez a vármegye minden közsé­géhez szétküldött plakáton intézett felhívást, hogy a njai komoly helyzethez méltóan mindenki egy­mást megértve, egymással kezet fogva óvja, meg a rendet, ne engedje meg a túlkapásokat, hanem minden rendelkezésre álló eszközzel hasson oda hogy a személy-és vagyonbiztonság veszélyeztet­ve ne legyen, mert a rengeteg vér-és pénzáldo­zat gyümölcsének: a magyar köztársaság füg­getlenségének biztosításához elsl feltétel, hogy a törvényes rend minden körülmények között és minden legkisebb részletében okvetlenül megóvas- sék. Felhív a rendeletek pontos betartására, mert e nélkül nincs rend, rend nélkül pedig nincs önálló köztársasági lét 1 A Jótékony Nőegylet közgyűlése. A nagy- | bányai Jótékony Nöegylet vasárnap d. u. 3 óra­kor a városháza tanácstermében S t o 1 1 Gáborné : elnöklete aialt népes közgyűlést tartott. S z > k e jj Béla a Nőegylet tagjaiban beállott évközi változá- !| sokról beszámolva a meleg részvét hangján pa- lentáüa el L. Berks Lajos, Nagy Z. Sándor, L isz ner Irén és özv. Veress Lászlóné elhunyt tagokat. Távozás folytán özv. Bittsánszky Edéné, György Nagybányai Hirlap Gusztávné, özv. Mikes Jánoané és Szabó Józsefné váltak ki a Nőegylet tagjai sorából. Az egyesület a Nőegyletek Országos Szövetségével tudatja, hogy a Magyar Nemzeti Tanácshoz szívvel — lélekkel csatlakozni kíván. Ezután folyó ügyeket referáltak, s elhatározták, hogy a viszonyokhoz képest lehe­tőleg bőkezű mértékben ez idén is, decembar 22 -én a szegények között karácsonyi kiosztást ren­deznek, melynek részleteit minden vonatkozásban megállapították. A leszerelés. Magyar hadügyminister a kö­vetkező rendeletet bocsájtotta ki: I. A forradalom idején szerte széledt, részben otthonukba vissza­tért és még le nem szerelt katonai egyének lesze­relés és elbocsájtási okmánnyal való ellátás végett mielőbb jelentkezzenek póttesteiknél, illetőleg kiegé­szítő vagy hadkiegészítő parancsnokságnál. Álta­lános rendelet, hogy leszerelés mellőzésével ét elbocsájtó okmány nélkül senki sem tartózkodha- tik otthonában, még a nemzetőrségbe való felvétel végett sem. 2. A magyar hadügyminiszter ur ren­deleté alapján az 1896., 1897., 1898., 1899., 1900. évfolyambeli katonák továbbszolgálni tar­toznak. Ezen évfolyamba tartozó egyének az ille­tékes póttesteknél haladéktalanul jelentkezni tar­toznak. Akik nem magyarországi póttesteknél a- vagy intézeteknél szolgáltak, azok a legközelebbi pótaljaknál tartoznak jelentkezni. Ezen öt évfolyam­ba tartozó egyének a nemzetőrségbe nem‘léphet­nek be. A már ott szolgálók a póttestek által fel­váltatnak. 3. A leszerelt és elbocsájtott igazolvány­nyal ellátott egyének, ha a nemzetőrségbe beakar­nak lépni, úgy jelentkezzenek az illetéke» járási székhelyen (városban) működő szervező tisztnél. Ha munkások és munkát akarnak vállalni, úgy jelentkezzenek a legközelebbi munkásotthonnál. 4. A leszerelés és elbocsájtó okmányért való jelent­kezés elmulasztásáért a megtorló eljárás~meg lesz indítva. Ezen egyének kizáratnak a'földelosztáa- ból és mint megbízhatatlanok, sammi állami fog­lalkozást nem nyerhetnek. Hadügyminiszter Ur rendelete értelmében lókórházak, lógyüjtők, egészséges lovak, valamint az összes mögöttes országrészek átalakulásainál előirt állományon felül élelmezésben álló vagy kiürítés folytán cda kerülő kincstári lovak átvételi elismervény ellenében magánhasználatra^haladék- talanul kiadandók. Ki nem adható és selejtes lo­vak gazdálkodóknak árverésen eladandók. Pálya­udvarokon és egyéb helyeken összegyűlt lovak átveendők, közülük gazdátlan polgártulajdont ké­pező lovak polgári hatósággal egyetértőig szintén átvételi elismervénnyel azonnal kiadandök, oly kikö- éssel, hogy jelentkező egyének beigazolt tulajdono­sainál« bármikor visszaadhatök legyenek, összes alakulások által kiadott kincstári lovak kivéve a meghatározott löállományokböl lótáp megtakarí­tás céljából kiadottakat, elismervényben becsárért elsősorban előbbi vállalkozónak, másodsorban er­dei gazdaságnak, iparüzemeknek, stb.^eladandók. Becsár megjelölése nélkül kiadott lovaké értéke parancsnok és főtiszt vagy állatorvos és egy ha­tósági személyből álló bizottsággal utólag meg­állapítandó. El nem adható lovak elárverezendők, vevők csak annyi lovat vehetnek, amennyire gaz­daságuk, iparuk folytatására ssükségük van. Ké­relmezők közvetlen illetékes parancsnoksághoz for­duljanak. Alispán. Születtek: nov. 9, Varga Julia napszámos­|j nak János nevű gyermeke. Házasságot kötöttek: nov. 9. Koncz Mi­hály vasúti kalauz és Rákóczi-Gizella helybeli, nov. 10. Firtye György csizmadia és Kardos An- j| na helybeli lakosok. Elhaltak: nov. 8. Kiss Ferenc rk.,*ll év, infl. tüdőgyuladás; nov. 9. Nagy József rk., 1 év, li bélhurut; nov. 8. Török József^bányász rk., 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom