Nagybányai Hírlap, 1914 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1914-12-15 / 50. szám

4 NAGYBANYAI HÍRLAP 1914. december 15. Meghívó. A kereszthegyi áll. kisdedóvódában folyó hó 19 én és 20 án, jövő szombaton [és va­sárnap délután 4 órakor, a hadba vonult katonák segítésére jótékonyczélu ünnepélyt tartok tetszés szerinti belépti dijjal. Műsor: 1.) A muszka háború irta Kobány Mihály áll. mintaóvó. Előadják fiuk és lányok. 2.) Karácsony este. Összeálitotta Kandó K- Előadja Kert Juliska az anya. Lesnicski Juci. Göncz1 Jolán és Gönczi Józsi gyermekei. Palotai Józsi se­besült katona. Rusz Ferkó árva gyermek. 3.) Ró­zsasátor, táncjáték előadja 15 kis leány. 4. élőkép alakítja Morvay Annuska és Gönczi J. Kérem a nagyérdemű közönséget megjelenésével ünnepélyem megtisztelni s filléreivel a jótékony czélt előmozdí­tani szíveskedjék. Kiváló tisztelettel Kandó Katalin kereszthegyi áll. óvónő. A talált katonai felszerelési tárgyakat ruhákat, takarót, látócsövet, kerékpárt, szerszámokat, edényeket, lószerszámokat, nyergeket, kézi-fegyvere­ket, lövőszereket, tüzérségi lövedékek hüvelyeit stb. a legközelebbi közigazgatási hatóságnak (községi elöljáróságnak, járási tisztviselőnek) haladék nélkül be kell szolgáltatni, mert azok, akik ily cikkeket találtak, de be nem szolgáltatják, megfelelőig bűn­tetteinek. Tábori postacsomag boríték. Kik a had­ba vonult katonáknak karácsonyra valamit kül­deni akarnak, 1 kg súlyig, azok praktikusan hasz­nálhatják azokat az erős borítékokat, melyek Kovács Gyula papirkereskedésében kaphatók 10 fillérért. Meggyőződtünk a borítékok használható­ságáról, azért melegen ajánljuk. ■ A „Vasárnapi Újság“ december 6-iki száma folytatja azoknak a harctéri képeknek közlését, me­lyek nemcsak nálunk, hanem határunkon túl is általános feltűnést keltenek. Északi és déli harc­tereinkről való pompás képek mellett a németek és a törökök harcait megvilágító kitűnő eredeti ké­peket is közöl. Szépirodalmi olvasmányok: Laka­tos László és Galsworthy regénye, cikk az angol hadseregről stb. Egyéb közlemények: képek az országgyűlés háborús üléseiről, a háború napjai stb- és a rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, Sakkjáték, Halálozás stb. A „Vasárnapi Újság“ e- lőfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkró- niká“-val együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában (Budapest, IV.. Egyetemutca 4.). Ugyanitt megrendelhető a „Ké­pes Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. Dörmögő úr és az oroszok. Magyarország egész gyermekserege mulat rajta a hogy Sebők Zsigmond elmondja a Jó Pajtás-ban Dörmögő Dö­mötör, a vidám mackó furcsa kalandjait az oro­szokkal, akik betörtek szülőhazájába, Máramaros- ba. Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes gyer­meklapjának legújabb, december 6-iki száma kü­lönben is tele van érdekesnél érdekesebb közle­ményekkel: verset ősz költőnk Lévai József irt be­le, Sebők Zsigmond és Krúdy Gyula regényt, E- lek nagyapó mesét, Endrődi Béla kedves Mikulás­képet rajzolt és szép kis verset irt hozzá, Szívós Béla cikke természetrajzi érdekességről szól, Zsi­ga bácsi mulatságos mókát ad. A rejtvények, szer­kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar­talmát. A Jó Pajtás-t a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatvány- számokat küld a „Jó Pajtás“ kiadóhivatala Buda­pest, IV., Egyetem-utca 4. Helyreigazítás. Múlt számunkban a gabona és liszt árak megállapítása tárgyában tett kiszámí­tásainkat az alábbiakban helyesbbitjük. Kiszámí­tásaink helyesek voltak ugyan-de sajnos, az alap­ja volt helytelen, mert mint kiderült, egyik szat­mári laptársunk a szedő hibájából 43 K. 20 f. he­lyett 34 K. 20 f-t közölt hivatalosan megállapított búza árként. Városi Tanácsunk által hivatalosan kiadott hirdetmény szerint a gabona árak folyó hó 10-én kezdődő hatállyal a következő legmagasabb árakban vannak megállapítva: finom tészta liszt ára nagyban 72 E 36 f, kicsinyben 76 f, főző­liszt : 70% zsemlyeliszt, 30% árpaliszt, nagy­ban 61 K 93 f, kicsinyben 66 f. kenyérliszt: 67% búzaliszt, 33% árpaliszt nagyban 49 K. 62 f. kicsinyben 53 f. kenyérliszt 67% simaőr- Iésü búzaliszt, 33% árpaliszt nagyban 49 K. 95 f, kicsinyben 53 f. kenyérliszt: 70% búza­liszt, 30% tengeri liszt nagyban 46 K. 46 f. kicsinyben 49 f, kenyérliszt: 70% simaőrlésü búzaliszt, 30% tengeri liszt nagyban 47 K, 75 f, kicsinyben 50 f. rozsliszt: 70%, árpaliszt 30 % nagyban 46 K 70 f, kicsinyben 49 f, rozs­liszt 70%, tengeri liszt 30% nagyban 43 K, 36 f. kicsinyben 46 f. tengeri liszt tisztán nagy­ban 36 K. 54 f, kicsinyben 38 f. Anyakönyvi közlemények. Születtek: nov. 29 Rotschild (Sina) Zoltánnak fakereskedésnél köny­velő, izr. „László,,; dec. 1 Máté Bélának vasúti pénztáros „Adrienné Ilona“ ; dec. 1 Neuhausier Józsefnek villamos szerelő, izr. „Olga“; nov. 29 Tevjovits Emil kereskedelmi ügynöknek, izr. „Haj- nalka“dec. 6 Kulcsán János fuvarosnak, gör. kath. „János Miklós“ ; dec. 4 Kosztin János bányamun­kásnak, gör. kath. „Mária,, dec. 5 Fuksz Ignác bányamunkásnak rom. kath. „Mária" dec. 6 Ves- kán Matild szakácsnőnek, gör. kath. „Miklós Já­nos“ ; dec. 7 Papp Demeter bányamunkásnak, gör. kath. „László Demeter,, ; dec. 5 Mihálcsik Lajos István lakatos mesternek, rom. kath. „Lajos István“ nevű gyemeke. Meghaltak; dec. 3 Rogozsán Tódor 54 éves gör. kath. a rom. kath. templom harangozója, bal­eset következtében ; dec. 4 Vinkovics Béla 32 é- ves, rom. kath. cukrász,' ' szivszélhüdésben ; dec. 4 Román Mária, 12 éves gör. hath. vincellér gyer­meke, szervi szívbajban; dec. 6 Kende Dánielné sz. Riesenberger Ilona 50 éves, rom. kath. erdő­tanácsos neje, baleset által égési sebek; dec. 4. Heiksz Károly 76 éves, rom. kath. kerékgyártó, aggkori végkimerülés; dec. 8 Zegrán Gyögy 42 éves, gör. kath. bányamunkás, tödőgiimőkorban ; dec, 7 Simon Mózes 103 éves, izr. magánzó, agg- kori végkimerülésben ; dec. 9 Repka József 51 é- ves, r. kalh, napszámos, tűdőgümőkorban; dec. 9 Mayer Arthurné sz. Deák Aranka 48 éves, róm. kath. nyugalmazott városi erdőőr neje, tüdősorva­dásban; dec. 9 özv, Köss Józsefné szül. Farkas Angela kir. főbányatanácsos nyugd. özvegye, ki­merülésben; dec. 10 Kamreich Hemanné 48 éves izr. fakereskedő neje, szivhüdésben; dec. 11. özv. Biró Mihályné szül. Kemény Ida 66 éves, ref. ma­gánzó, aggkori végelgyengülésben; dec. 11 Oncs Mária 19 éves, gör. kath. házi cseléd, tüdőgümő- korban. Házasságot kötöttek: Jakabovis Simon közsé­gi aljegyző kiskolcsi és Berger Rifke Regina nagy­bányai lakosok. Egyről-másról. Egyik levelében Krúdy Gyula azt írja, hogy a dúló háború dacára bálokat táncvigalmakat, ösz- szejöveteleket kell tartani; nem szabad a társada­lomnak szomorúságot, levertséget, kétségbeesést mutatni, mert ezzel csökkentjük a nemzet önbi­zalmát s lefokozzuk lelkesültségét. Illő tisztelettel vagyunk mindenkinek önálló véleménye iránt; a Krudyét különösen becsüljük. De megbocsát, ha mégis ellentmondunk neki eb­ben a tárgyban. Nemzetünk szinevirága, gyermekeink, testvé­reink a véres harcmezőn küzdenek élet-halál har­cot. Mindennap hallunk egyik másik rokonunk­ról, jó ismerősünkről, barátunkról valami szomorút. Egyik súlyosan megsebesül, másik járványos be­tegséget kap, a harmadik hősi halált szenved. És mi ezalatt itthon táncoljunk? Vágjuk a boros poharat a falhoz, dobogjon a lábunk a par­ketten, ricáljuk a hölgyeket s huzassuk a cigány­nyal azt, hogy: Sohse halunk meg? , Sem Krúdy Gyula, sem a világnak legna­gyobb irói, bölcsei belém nem szuggerálhatják azt, hogy helyesebben teszem, ha mulatok, mint­ha komoly magamba vonultsággal lesem az iz­galmas háborús híreket. De hiszen kérem keresztül sem vihető dolog a bál rendezés! Hiába hirdetem én, hogy a bál­jövedelem a katonáknak megy! Százból-egy alig jönne el arra a bálra. Csakis a kétes értékű egzisztenciák vennének abban részt. Férfi még talán akadna, aki egy jó muriért megjelenne, de tisztességes nő egy sem! Aki pedig nem esik a tisztességes nők fogalma, alá, annak úgy sincs ott a helye a báli terem­ben. Nem ! Nem szabad hálózni, mulatni. Csöndes összejövetelek, családias estélyek ki­vételt képeznek. Egy értékes fölolvasás, koncert, mozi vagy baráti összejövetel még szükséges is, hogy vigasztaljuk, biztassuk egymást s égve tart­suk lelkűnkben a hazaszeretet lángját. Ily össze­jöveteleken sok nemes eszme szülemlik meg a jó­tékonyság érdekében. 1914 év telén nem háló­zunk ! * * * A buzafélék és a lisztek árkiszámitásánál — múlt számunkban — nagyot tévedtünk. Pedig be jó lett volna, ha a mi megállapításunk érvé­nyesült volna. A dolog tudnillik úgy történt, hogy egyik hírlap tévesen közölte az árakat és mi jó hiszemüen annak alapján számítoltuk ki a nagy­bányai makszimális árakat. Sájnos sokkal drágább lesz! S bizony a szegény ember nagyon megfogja érezni, hogy mindennapi kenyere mily horribilis összegekbe kerül. Mikor Mária Teréziának pana­szolták, hogy a nép éhezik mert nincs kenyere, azt felelte: „ Nem baj; ha nincs kenyér, egyék a nép kalácsot.,, Mi nem tehetjük! A kalács még drágább lesz. S bizony ez éven karácsonykor, ritka asztalon fogunk kalácsot látni. Felelős szerkesztő: dr A jtai Nagy Gábor. Lapkiadó: „Hermes“ könyvnyomda Étvágy és gyomor javító a Misztmogyorósi gyógyforrás víz. évszer fertőző betegségek ellen. Arc-szeplőkréme. A tél meghozta a szei löket. Szépségükre adó hölgyek tehát óvintézkedéseket foganatosítanak. Mi mással, mint arckrémmel ? Ez okból szüksé­gesnek tartjuk rámutatni a „Szeplő-Crémre“. mely­nek elsőrendű minősége páratlan és avval az előnnyel bir, hogy már egy tégely használata után a szeplők, májfoltok, arctisztátalanságok stb. örökre eltűnnek. Nagy tégely Kor. 150. próba tégely 80 fillér, szappan 80 fillér. II. RÁKÓCZY FERENCZ DROGÉRIÁBÓL NAGYBÁNYÁN. Fizessünk elő a

Next

/
Oldalképek
Tartalom