Nagybányai Hírlap, 1912 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-21 / 16. szám

1912. április 21. 5 Nagybányai Hírlap A felsőbányái gyilkosság hiresztelőinek is mondanék valamit, a miben az a fenti szó is benne lenne . . . A héten más hir is szárnyalt: valami pár­baj história. Körül is' néztünk, .nem látunk-é fekete selyem kendővel felkötött karú gavallért, kire ráfoghatnék, hogy párbajozott, Nem lát­tunk! Azt mondják, az illető gavallér a kalapja alatt kapott plezurt. Arról pedig csak a borbélya tudna felvilágosítást adni. Mi, — kik a párbajt határozottan elitéljük, - napirendre térünk a | hir fölött annál is inkább, mert nincs asszony a dologban. Anélkül pedig nem érdekes. Megtörtént a napfogyatkozás is. Láttuk, illetőleg nem láttunk semmit. Egy kis homály volt 1 óra 38 perckor, olyan forma, mint a kezdődő alkonyat; de aztán rövidesen kisütött megint az áldó napfény. Megállapítjuk' tehát, hogy ez a napfogyat­kozás is áprilisi tréfa volt. Állítólag Spanyol- országban teljes sötétség állott be másfél óra hosszáig, mire azonnal levetkőztek, lefeküdtek a hidalgók s aludtak egy kis déli álmot. Boldog spanyolok, nem kellett dolgozniok. Mivel fejezhetném be méltóbban a hétről szóló csevegésemet, mint Komáromy Gizi vél ? Jött, énekelt és győzött! A mi kedves éabájos primadonnánk Zilahról egy kis kiruccanást tett hozzánk, csak olyan barátságos látogatás céljá­ból. Természetesen, ha már oda száll az ^Ist­vánéba, akkor nagyon közel esik hozzá a „Lendvay színház“ is. Abban pedig sok tapsnak, sok ünneplésnek volt ő már részese. Miért ne legyen hálás az ő szeretett nagybányai közön­sége iránt? Mit Írjunk róla? Volt zsúfolt ház, pompás ének, magasan szárnyaló kedv, ünneplés, taps, éljenzés s végül halestély. Egyebet nem mond­hatunk Komáromynak: A viszontlátásra!- L§§s),'V€|?ö~ BRNYH5Zf1T c BÁNYÁSZATI HÍREK. Négy szobor bányászoknak. Az Or­szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egye­sület gyűjtő íveket bocsátott ki abból a célból, hogy a begyülendő adományokból négy szobrot állítsanak négy hírneves bányásznak és pedig: Péch Antal volt Selmecbányái igazgatónak, krassói Kerpely Antal volt központi vasmű igazgatónak, Zsigmondi/ Vilmos egykori or­szággyűlési képviselőnek és világhírű technikus­nak, végül Utschaüer Lajos volt Selmecbányái tanár, főbányatanácsosnak. Mind a négy a bá­nyászat elhunyt nagyjai küzül való s méltán megilleti őket a kegyeletes megemlékezés. A gyűjtő ivek keküldésének határideje julius hó 5-ike. A bizottság a gyűjtés eredményéről a nagybányai, augusztus hó 10-iki kongresszuson fog beszámolni. Főiskolai hallgatók tanulmányútja. A Selmecbányái főiskola IV. éves bányamérnök hallgatói Réz Géza és Palmer Artur tanárok vezetése alatt tanulmányútra rándultak. Megte­kintik a Salgótarján páífalvi bányákat, Aninát és Resicát, végül Vaskő nagyarányú vasércbá­nyászatát. Bányászok szerencsétlensége Ame= rikában. Egyik szénbányában, led helység kö­zelében 83 emberélet esett áldozatul. Most, - mint az amerikai „Szabadság“ cimü lap Írja, — megállapították, hogy a 83 ember között sok magyar is volt s névleg felsorolja az elpusztult magyarokat. Szatmár megye Szaniszló község­beli 3 veszett oda és pedig: Gólya Miklós és két fia Mihály és Ferenc. Ezenkívül Borsod, Szabolcs, Zemplén és Veszprém megyéből való bányászokat emlit föl, kiknek sok árva gyer­meke maradt hátra minden támogatás nélkül. Felelős szerkesztő: dr. Ajtai Nagy Gábor. Lapkiadó: Morvay Gyula könyvnyomda-bérlete. Hirdetmény. Alantirott közhírré teszem, hogy a Kardos Jenő be nem jegyzett kereskedő csődtömegéhez leltározott és a csődleltár 362., 363., 365., 369., 374, 375., 377., 378., 380., 387. tételszámai alatt foglalt s összes mintegy 360 K kitevő künlevő- ségekket a csődválasztmány felhatalma­zása alapján f. évi április 23-án, déli 12 órakor* ügyvédi irodámban kész- pénzfizetés ellenében eladom. Nagybánya, 1912. április 16. Dr. Nagy Gábor csődtömeg-gondnok. Egy szépen bútorozott, külön kijáratu szoba, ezenkívül két szoba, konyha, kamara bérbe kiadó» ugyanott egy igen jó karban levő Bözen- , dorfer-Marchal zongora eladó. Értekezhetni Gellért-utca 9. szám alatt, d. u. 1—3 óra közt. Kitűnő, tiszta és gyors kiszolgálásáról jól ismert Tréger Lajos elsőrendű borbély- és fodrász-terme, illatszer-raktára: Rákóczi-(Fő)-tér, Minorita-rendház alatt. — Ugyanott megrendelhető mindennemű hajmunka és köpülyözés; eszközöltetik massirozás és tyukszemvágás a legnagyobb szak­szerűséggel és vigyázattal. Állandóan veszünk mindennemű tölgy-anyagot (slipper, oszlop, padló stb.) bármi­lyen mennyiségben. Fischer és Wollner cég 16~20 Bihardiószeg. AJÁNLHATÓ BESZERZÉSI FORRÁSOK. E rovatban közölt hirdetés csakis egész évre adható- föl. -----~ A hirdetések szövege időközönként tetszés szerint megváltoztatható. I I E rovatban közölt hirdetés minden egyes megjelenése 2 0 fillér. .... BR ÜNDL JÁNOS cs. és kir. udvari szállító, Nagybánya város vizműépitkezési vállalata készít mindennemű vízvezeték, closet, fürdő és egyéb egészségügyi berendezéseket szakszerű és Ízléses ~ : kivitelben, mm Iroda: N agybánya, Kossuth Lajos-utca 56. BALÁNI JÁNOS Nagybánya, Porondos-u. 26. (saját ház.) Mint a jji PALLAS“ nyugdíj-, élet- és katonai biztositó r.-társaság. (Ezelőtt Magyar Nyugdíjbiztosító r. t.) Nagybánya és vidéke képviselője: a legméltányosabb díjtételek és díjfize­tések mellett meghívásra köt bárki részére: nyugdíj-, élet-, hozomány-, nép-, katonai szolgálati és orvosi vizs­gálat nőikül életbiztosításokat. JHmástj -Bt Sikártói borok literenként 80, 1k0 és 160 fillérért kaphatók jobb üzletekben. Megrendelhető: Mikszáth Fáimén (Zsellér)- utca 5. FRIED ADOLF első nagybányai vegyészeti ruhatisztító, műmosó és festő­intézete vállalkozik minden szakmájához tartozó ruhák tisztítására úgymint: férfi-ingek, kézelők, gallérok, női báli toallettek, színházi jelmezek, valamint úri, női és gyermekruhák, papi öl­tönyök, katonai egyenruhák, háztartási czikkek, selyem, bár­sony s szövetfüggönyök, térítők, hímzések, bútorszövetek, stb. jutányos árban valő előállítására. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. PINTÉR FERENC 0 (Ezelőtt BAGOSSY SÁNDOR) 0 Elsőrendű Fodrászterme Kossuth Lajos-utca (Mándy-ház.j Tiszta kiszolgálás! Modern berendezés! TT CZIPOK férfiak, nők és gyermekek —-t— - részére =-­KUPAS MIHÁLYNÁL készülnek szép, jó kivitelben. Horváth Ferenc női és férfi divatáru-üzletét a Felsöbányai-utcából a Rákóczi - (Fö) - térre az ,lstván-Király-Szálló( alá helyezte át. Hölgyeim! Ha uj ruhát készíttetnék, tekint­senek „be ~X7~ A. «T D A. MARTON divat­áruházába Rákóczi-(Fő)-tér; ott nagy raktár van női divat- ===== czikkekből. ===== Kossuth Lajos-utca ió. szám alatt 2 szoba, konyha azonnal kiadó, továbbá 2 teljesen felszerelt uj tükörablak ELADÓ. Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal. Férfi-, női- és gyermek­czi pök szép, jó és csinos kivitelben Lövi Ábrahámnál készül­nek Nagybányán, Felsőbányai- • utca 13. szám. . - ... Értesítés. Elsőminőségü, különféle . átmérőjű :. : BETONCSÖVEK a legjutányosabb árak mellett' kaphatók az „Első nagybányai cement csőgy ár“-nál Harácsek V. Utódai, a hol a megrendelés eszközölhető. (Gyártelep: Nagybánya, Rákóczi Ferenc-tér 14. sz. alatt.) BUCHMRN JÓZSEF borbély és fodrász üzlete Nagybányán, Hid- utca Bay-féie ház). A Fő-tér közvetlen közelében. Tiszta és pontos kiszolgálási Férfi divat czikkek beszerzésénél keresse föl miri- ===== denki === ■ a d ó Oltvány eladás. Aki kifogástalan fajtiszta gyü­mölcsfa oltványt akar ültetni, az siessen Szász János fa­iskolájából venni alma, körte és szilvafát mig a készlet tart. Tessék árjegyzéket kérni. ÜVEG­és porczellán-áruk beszerzésénél ajánljuk az Oestreicher Tóbiás czéget (Rákéczl-tőr). RADÓ ANDOR üzletét Főtér (Mándy-palota).

Next

/
Oldalképek
Tartalom