Nagybányai Hírlap, 1912 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-19 / 20. szám

2 1912. május 19. A tisztviselők helyzete. A magyar tisztviselő sorsát hivebben alig rajzolta meg valaki is e hazában, mint az, aki egybeállitotta azt az emlékiratot, melyet az • Állami Tisztviselők Országos Egyesületé-nek vá­lasztmánya már előzetesen elfogadott, hogy a május 19-iki országos tisztviselői kongresszus­ból juttassák a király elé. Állandó érdeklődéssel és figyelemmel ki­sérvén a tisztviselői karnak helyzete javítására indított mozgalmait, ismertetjük rövidesen az emlékirat tartalmát, mert bár benne csak az állami tisztviselők panasza, kérése nyer kifeje­zést, közös az minden magyar tisztviselőével s az a meggyőződésünk, hogy az állami tisztvise­lők helyzetén kívül minden magyar tisztviselő helyzetét az eddiginél jobbá kell tennünk. Az emlékirat utal arra, hogy az állami tisztviselői kar elsőszülött gyermeke ama frigy­nek, melyet a magyar nemzet királyával 1867-ben Deák Ferenc közreműködése mellett kötött. Ez az elsőszülött gyermek minden kötelezettségét hiven teljesítette, ő maga azonban mind ez ideig a kormány és a törvényhozás kétségtelen jó­akarata mellett is a magyar államnak inkább mostoha gyermeke volt, úgy a jelenlegi hely­zetben, mint a nyugodt jövő, valamint a tiszt­viselő emberi és polgári jogainak biztosítása tekintetében. Három részben mutat rá kívánsá­gaira. 1. A javadalmazások megállapítása és az előmeneteli viszonyok tekintetében eddig történt intézkedések nemcsak alatta maradnak annak, amit az állam a katonai és közös kormánytiszt­viselőinek juttatott és amelyek a fenálló élet­viszonyok követelményeit szinte nem elégítik ki, hanem mélyen alatta maradnak az élelmezési és lakásviszonyok immár tűrhetetlen drágulásá­nak. Ez képezte alapját a családi és drágasági pótlék iránt előterjesztett sürgős kérelmeknek, melyeket ügy az előző, mint a jelenlegi kor­mány, valamint a képviselőház összes pártjai méltánylással fogadtak. Alig várhatnak tovább, mert a drágaság szülte helyzet elviselhetetlenné vált. 2. Második részében az emlékirat, utalva az állami tisztviselők, azok özvegyeinek s ár­váinak, valamint a jelenlegi nyugdíjasoknak a mostani nyugdíjtörvény mostohasága által te­remtett súlyos helyzetére, a nyugdíjtörvény revíziójára vonatkozó javaslat előterjesztését Sürgeti. 3. Végül a harmadik részben rámutatva arra, hogy a magyar állami tisztviselői kar em­beri és polgári jogai törvényesen egyáltalában nincsenek biztosítva és e tekintetben az összes társadalmi osztályok között a legszánandóbb helyzetben van, egy modern szolgálati pragma­tikát szorgalmaz, figyelmeztetve arra, hogy csak ennek birtokában képes az állami tisztvi­selői kar hű maradni amaz ideálhoz, melyet a király az osztrák állami tisztviselőkhöz fintézett egyik beszédében állított föl kidomborítván, hogy az' állami hivatalnok működésének kezdő- és végpontja csak a törvény és semmi más, mint a törvény, nem lehet s mennél élénkebbé válik a pártélet, annál szilárdabban kell, hogy a közhivatalnok a pártatlan törvényesség alap­ján álljon. Befejezésül utal az emlékirat arra, hogy a negyvenöt év alatt férfivá fejlődött állami tiszt­viselői kar megőrizte a lelkében a gyermek hű­ségét, háláját és tiszteletét szülője, a magyar király és a magyar nemzet iránt, de anyagi helyzetében megbénítva, adóssággal küzködve, a mindennapi kenyérért lelket ölő gond rabja lett és aggódva nézi magának és családjának bizonytalan jövendőjét és jogfosztott állapotát. Az állami tisztviselők bizalommal fordulnak a királyhoz, mint a törvényhozás másik tényező­jéhez, kérve, hogy végre gyökeres orvoslást nyújtva törvények alkottassanak, azok jelené­nek, jövőjének, emberi és polgári jogainak biz­tosítására, kik egész életüket és minden erejü­ket fordították és fordítják arra, hogy jó tör­vények biztosítsák a polgároknak, a királynak és nemzetnek jelenét, jövendőjét és minden jogait. Családi és drágasági pótlék! Igaza van az emlékiratnak, az eddig csak Ígéret. Pedig mióta és mennyire megérett a valóságra. Ma gondok között él a gyermektelen tisztviselő is, meny­nyivel súlyosabb terhek között folytatja napi munkáját az a tisztviselő, akinek gyermekekkel megáldott családot kell eltartania. A nyugdíjtörvény is megérett a reformá­lásra. Az özvegyek és árvák ellátása nem ma­radhat tovább úgy, amint az eddig történt. A morzsa nem kenyér, a fillér még nem korona; az özvegy sem magát, sem gyermekeit jóformán alamizsnából föl nem nevelheti. A szolgálati pragmatika szüksége minden­nap megújul, ahol a tisztviselő függetlenségéről esik szó. Az állam, a község, a társadalom esze, szive munkáját követelheti, de nem lelke függetlenségének, szabadságának feláldozását is. Benne is tisztelnünk kell az embert s nem sza­bad portékának tartanunk, melyet a lakás egyik sarkából a másikba rakhatunk. Három olyan kérés, melyet végre-valahára teljesíteni kell. A királyhoz, a törvényhozás másik tényezőjéhez hangzik a kérő szó, hogy együtt a másik tényezővel, az országgyűléssel hallgassák meg azt s jöjjön a törvény, hogy a magyar tisztviselő anyagi gondoktól' menten, lelki függetlenséggel dolgozhassák a nemzetért, a királyért. Áz esdő szavak mellett a magyar társa­dalomnak csak egy vágya és óhajtása lehet: vajha azokat meghallgatva, a kérést mielőbb és megnyugtatóan teljesítenék. * Versek.- Irta: Klára. ­I. Ibolyák. Elszáradt halvány ibolyákat Őrzök imakönyvemben én; Ő adta nékem egyszer régen, Egy első május reggelén. Mosolygva tetté a kezembe, S én meg hatotton átvevőm ; Ó, milyen boldog voltam akkor, Az első május reggelén. Azóta sorra jöttek évek, Sok-sok tavaszt megértem én; De sohse’ voltam olyan boldog, Mint akkor, május reggelén ! II. Május elseje. Az éjszakának csöndessége mély, Langyos furalmat bontogat az éj; Illat kereng az utca fáiban. Ma szerenádok éjszakája van! Az utca végén édes zene szól S egy ablak nyílik erre valahol; Egy bús leány hallgatja a zenét És sűrű könnyek öntik el szemét. Ó valamikor! ... Az idő haladt . . . Ott zengett az ő ablaka alatt; S a kis leány talán csak álmodd, Hogy két tüzes szem fényét szórja rá. Csak álom volt! . . , Kinyitom ablakom. Nem. nékem szól a dal, azt jól tudom ! A két tüzes szem másfelé ragyog, Vesztes egyedül csakis én vagyok! Kitűnő, tiszta és gyors kiszolgálásáról jól ismert Tréger Lajos elsőrendű borbély- és fodrász-terme, illatszer-raktára: Rákóczi-(Fő)-tér, Minorita-rendház alatt. — Ugyanott megrendelhető mindennemű hajmunka és köpülyözés; eszközöltetik massirozás és tyukszemvágás a legnagyobb szak­szerűséggel és vigyázattal. * Keresek megvételre egy két- kerekes, egy lóval húzatható víz­szállító lapos hordót. Cím a kiadó- hivatalban. HÍREK. Május 18. Személyi hírek. Zempléni Árpád, a jeles iró városunkba érkezett. - Némethy Ferenc csendőrőrnagy a héten hivatalos szemleutján városunkban tartózkodott. — Rényi Árpád üveggyáros a hét végén itt tartózko­dott. — Sziklay Emil kir. főerdőtanácsos, debreceni erdőfelügyelő városunkban járt. - Dr. Rács Lajos, a debreceni kereskedelmi és iparkamara s. titkára hiva­talos elfoglaltságban városunkban tartózkodott. A Waigandt ünnepély. Az állami polgári leányiskolának zöld gályákkal és rózsákkal diszitett tornatermében múlt vasárnap délelőtt meleg ünnepség folyt le. Ekkor ünnepelték az iskola igazgatójának: Waigandt Annának 25 éves tanítói jubileumát tisztelői, barátai, a jelenlegi és volt tanítványok. A nagy terem zsúfolásig megtelt úgyannyira, hogy a közönség egy tekintélyes része kiszorult onnan. Az ün­nepség 11 órakor kezdődött, minthogy előbb isteni tisztelet volt a róm. kath. templomban. Pont 11 órakor lépett a terembe az ünnepelt igazgató, kit kartársai kisértek a számára el­készített lombsátor alá; a leányiskola énekkara üdvözlő dallal fogadta. Ezután Bodnár György vármegyei kir. tanfelügyelő üdvözölte az ün­nepeltet, kinek érdemeit maga a kultuszminiszter is elismerte. Utána Stoll Béla gondnoksági elnök szólott, biztosítván Waigandtot a város közönségének osztatlan szeretetéről. Waigandt könnyekig meghatottan köszönte meg az elis­merés megnyilvánulásait, mit nem a maga érdemének, hanem kartársai fáradhatatlan támo­gatásának tud be. Röszner Valéria tanítónő a tantestület nevében üdvözölte őt s bejelentette egyúttal, hogy volt tanítványai a mai napon egy alapítványt létesítettek nevére egy szegény- sorsú leány segélyezése céljából. Stiglicz Laura a volt és Kondor Adél a jelenlegi tanítványok nevében üdvözölte a szeretett tanítónőt, mit Waigandt meleg szavakkal köszönt meg. Ezután megkezdődött a hangverseny, melyen Stein feld | Elza és Erzsi, Gurszky Lujza, Jancsovits j Jolán, Glück Ilonka, Vetter Márta és dr. Lakatos Mihályné vettek részt, mindnyájan Waigandt egykori tanítványai. Az előadott darabok egytől- | egyik művészi nívón állottak s gondos tanul­mányra vallottak. Déli egy órakor az „István“ | szállóban közebéd volt, melyen mintegy 60-an | jelentek meg. Az ebéd alatt ismét számos üd­vözlő beszéd hangzott el s Bodnár tanfelügyelő felolvasta a beérkezett üdvözlő sürgönyöket. A belügyminisztériumból. A király Stojits Iván miniszteri segédtitárt, Alexy Kor­nél igazgató-tanitó vejét miniszteri titkárrá, dr. Gyirászin László belügyminiszteri számvizs­gálót, városunk szülöttét pedig számtanácsossá nevezte ki. Kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. Bodoky Zoltán zilahi kir. törvényszéki joggya­kornokot a nagykikindai kir. törvényszékhez jegyzővé kinevezte. Kitüntetés. Torday Imre és Molnár I Antal a nagybányai tűzoltóságnak hosszú éve­ken át rendkívüli szolgálatokat tettek; ennek méltánylásául és elismeréséül a vármegyei szö­vetség jubiláris diszéremmetieendő kitüntetésre ajánlotta nevezetteket, kik méltán rá is szolgál­tak a kitüntetésre. Áldozó csütörtök. Múlt csütörtökön volt a rom. kath plébánia templomban a gyermekek első áldozásai Az elemi iskolák kath. növendékei részesültek az áldozásban, mely alkalommal Kirchmáyer Ferenc káplán tartott beszédet' a | gyermekekhez. Isteni tisztelet után Szőke Béla plébános vendégelte meg a gyermekeket. Iványi-Grünwald Béla festőm űvész, a Teleki Társaság tagja, a Mücsarnok- : bán kiállított egyik képével a nagy ál­lami dijat: 4000 koronát megnyerte. A debreceni Kálvineum ünnepély teg­nap és ma zajlik le bizonnyal a legfényesebb anyagi és erkölcsi sikerrel. A híres nagytemplom­ban ma Soltész Elemér egyházmegyei főjegyző, lelkészünk tartja az ünnepi szónoklatot. Köszönet. Felejthetetlen, drága emlékű | férjem elhunyta alkalmával a részvétnek oly sok megható jelével halmoztak el, melyek nagy megpróbáltatásomban enyhülést, vigaszt szerez- [ tek nekem; fogadják ezért leghálásabb köszö- I netemet. Özv. Gyöngyössy Gyuláné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom