Nagybányai Hírlap, 1911 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1911-12-24 / 52. szám

4 1911. december 24. Nagytoányal Hírlap Köszönetnyilvánítás. Mindazok a jóba­rátok, ismerősök és látogatók, a kik megboldogult feleségem elhunytaalkalmával és a végtisztességen való megjelenésükkel irányunkban részvéttel voltak s mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton fogadják hálás köszönetünket. Platthy Zoltán és családja. Az iparvasut bérbeadása. Az iparvasut kezelésére 3 ajánlat érkezett be és pedig: Kollár János nagybányai, Lévay Mátyás tnikolai és Bernát Dezső nagybányai lakosoktól. A tanács a 3 ajánlatot kiadta Bálint Imre erdőtanácsosnak tanulmányozás és véleményezés végett. Kugler Henrik (Gerbeaud) cs. és kir. udvari cukrászda sütemény és cu­korka leraknia TÓTH DÁNIEL cse­mege-, déligyümölcs- és cukorka-üzle­tében Nagybányán, Fő-tér (Minorita rendház.) Vizdijak kivetése. A város hatósága érte­síti az érdekelteket, hogy a vizdijkivetés össze­írása folyó hó 15-től 30-ig nyilvános közszem­lére van kitéve a város adóhivatalában, ahol is a hivatalos órák alatt megtekinthető. Nemes lelkű gyermekbarátok figyelmébe ajánlja az Országos Állatvédő-Egyesület 1912. évi Gyermek­naptárát, mely gazdag tartalma, diszes kiállítása és hihetetlen csekély - 10 fillérnyi ára mellett páratlan ünnepi ajándékot képez. A címlapon, pompás színes kivitelben, alföldi tájkép látható, melyet gyermekek és háziállatok élénkítenek. A 64 lapra terjedő és 46 ábrával tarkított szöveget jelesebb Íróink közül Benedek Elek, Gaál Mózes, Szabolcska Mihály, Szőllősy Oszkár, Tordai Grail Erzsi, Zempléni Árpád gazdagították közle­ményeikkel. A naptárak az Országos Állatvédő-Egye­sületnél (Budapest IX., Ernő-utca 11 —13.) rendelhetők meg legcélszerűbben postautalványon, mire ezek portó­mentesen küldetnek a megrendelő címére. A ki gyer­mekét a szeretet jegyében kívánja nevelni, az adjon kezébe egy Gyermeknapiért, de adjon neki többet is, hogy vagy tiz szegényebb sorsú gyermektársának ajándékozhassa és igy ő is szeretetet arathasson. Tiz naptár ára egy korona. A kinek pedig tiz koronára telik, az rendeljen 100 Gyermeknapiért és azt juttassa a szomszéd iskola 100 gyermeke kezébe. Száz gyer­meknek és száz szülőnek okoz örömet az adományozó, száz gyermekben ébreszti a jónak csiráját, száz szülő­ben a hála érzését. A három gyanús idegen. A múlt hét egyik estéjén 3 parasztruhába öltözött idegen állított be a Gyulai vendéglőjébe, hol már előbb egy nagyobb társaság mulatozott. Egy külön asztalhoz telepedtek, hol rövid időn belül nagy duhajkodásba kezdtek s szórták az aranyat. Gyalainak feltűnt a három gyanús alak s titok­ban értesítette a csendőrséget A mulatozók azonban megneszelték a dolgot s kettő közülök gyorsan eltávozott, mig a harmadik — kinek fehér nadrágja vérfoltos volt, — ittasan az asztal alá bukott s ott elaludt. A megjelent csendőr­ség őrizetbe vette az ittas alakot s a megszökött két társ után indult, kiket csakhamar kézre is kerített. Meginotozásukkor 1500 korona arany­pénz találtak náluk, melynek eredetéről nem tudtak számot adni. Mindhármat letartóztatták s megindították a nyomozást az iránt, hogy kicsodák ez ismeretlen alakok s honnan szerez­ték az aranypénzt ? Nyugtázás. Az állami el. iskolákban tanuló szegény gyermekek segítésére újabban adakozni szívesek voltak: M. kir. bányaigaz­gatóság 150 K, nagybányai Részvény-takarék­pénztár 50 K, a róm. kath. Legényegyletben gyűjtés 8 K, Morágyi István, Frankovits Aladár, Prihradny Kálmán, özv. Bittsánszky Edéné, dr. Weisz Ignác, Izr. hitközség, Nagybányai Fogyasztási Szövetkezet 5-5 K, Kohn Sámuel, Jancsovits József, Kovács István szíjgyártó; Blau Dezső 2-2 koronát. Ruhát adtak: Révész Jánosné, dr. Káplány Antalné 6-6 K. Syntenis Rajmundné 4 K, Frenkel Eszti és Irén 1 korona értékben, a Lendvay Asztaltársaság 6 pár csizmát 54 K, Szalai Géza 1 pár csizmát 9 korona értékben. Az adományokat köszöni az iskolák tanítótestülete. Az Erzsébet óvó karácsonyi ünne= pélye. Csütörtökön d. u. tartotta meg az Erzsébet óvó karácsonyfa ünnepélyét a követ­kező műsorral: 1.) Vendég üdvözlő; 2.) A nagy­bácsi skatulyái, alkalmi gyermekjáték egy fel­vonásban; 3.) Jézus ajászolban, élőkép; ezenkívül volt 3 szavalat és pásztor énekek. Az élőképeket görögtüz élénkítette, a zenekiséretet zongorán Gurszky Lujza k. a. volt szives teljesíteni. A karácsonyfára adakoztak: Gólya Jánosné 3 K, j Km. Pap Sándor, Platthy Aladárné, Biró Gáborné, j Révai Károlyné, Mákray Mihályné, Bencsik Lajosné, Halmay Imréné, Neubauerné, Damo- kosné, Csepei Ferencné, Vaigandt Anna 2-2 koronát. Malahovszky Imre, Dr. Köves Miklpsné, Frits Sámuelné, Bartos Zsigmondné, Bommers- bachné, Molnár Sándorné, Platthy Zoltánné, Smaregla Mihályné, Harasztkó Istvánná, Nagy Gáborné, Nagy Györgyné, Csiidör, Gyöngyösi Gyuláné, N. N., Madán Ferencné, özv. Virág Bálintné, Virág Gábor, Vinerberger Gézáné, Blau Margit, Maday Pál, Vass Lajosné, Ketney Mihályné, Rumpold Gyuláné, N. N., Beregszászi Jánosné, Szentpéteri gyerekek, Mladeiovszky Lajosné, Boda Gyuláné, Horváth Ferencné, özv. Mikus Danielné, N. N., Steinfeld Samuné, Frenkel Dezsőné, N. N., Morágyiné, Oblatek Béláné, Glük Izidorné, Dr. Miskolcziné, Hoffman Árpádné, Kupás Mihály, Vértesné, Dr. Gondos Mór, Égli Jánosné, Német Mihály, Jánky Béláné, özv. Spineti Sándorné, Fischer, G. M. özv. Czihát Jánosné, L. I., Branich, Szepesy 1-1 koronát. N. N., O. O., Sz. I. 40-40 fill. Mendihovszkiné, Dézsi Lajosné 60-60 fillért. Összesen 77 K 90 fillért. Stoll Gáborné 1 tál süteményt, Veisz, Mandel, cukorkákat és diót, Damokosné, Govrik- né játékokat küldöttek. Szappanyos Jenő az elmúlt évben úgy ez idén is ruhaneműt 3 korona, Rusorán József ruhaneműt 8, korona értékben ajándékozott. Bommersbach Péterné egy jó téli kabátot adott egyik szegény óvódásunknak, A jószivü adakozóknak Isten nevében hálás köszönetét mond Pupp Izabella áll. óvónő. „ — „Mindazon esetekben, — írja dr. Stiller, a nagyhírű budapesti orvos­tanár — melyekben enyhe, biztos és a gyomrot kímélő sós hashajtóra van szük­ségem, évek óta csaknem kizárólag a természetes Ferencz Józset'-keser'üvizet veszem alkalmazásba.“ Kapható gyógy­szertárakban és füsz-erkereskedésekben. A szétküldési igazgatóság Budapesten. A Néhma Lajos József kávé-üzletét átvette Beúkő Sándor, kinek előzékenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10-12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávészükségletüket, mint bárhol. (Szatmár.) Magyar munkások sorsa Amerikában. Sokféle Írás és tudósítás szólt már a magyar munkáso ;ról, akik Amerika bányáiban szörnyű sorsot élnek. De a Képes Hét az első és egyetlen lap, amely albumszerüen diszes és tartalmas számában képeket is közöl az amerikai magyarokról. A Képes Hét karácsonyi száma csupa szenzáció. A Mosolygó Budapest képes cikkben a közszereplők nevető arcaival találkozunk. A magyar Dreagdnought csatahajó épitése képekkel újságírói szenzáció-számba mehet. A török bairám-ünnepek, karácsonyi képek valósággal gyűjteménye az elmésségnek és találékonyságnak. - Heltai Jenő, Biró Lajos, Krúdy Gyula, Fáik Rikárd, Tímár Szaniszló, érdekfeszitő elbe­szélésein kívül, pompás és eredeti a Képes Hét kará­csonyi rejtvényei az elcserélt szemű emberekkel. A „Képes Hét“ újévi számában Feketeország címmel Föídes Imrének, a „Császár katonái“, „Hivatalnok urak“, „Nincs tovább“ szerzőjének eredeti a Képes Hét részére irt regény kolését kezdi meg és előfizetési ára egy negyedévre 2 K 70 fillér. Kiadóhivatal Budapest. V., Alkotmány-u. 18. Az István király=szálló karácsonya. Az István király szálló r. t. igazgatósága hatal­mas nagy és szépen díszített karácsonyfát állít­tatott fel a nagy étteremben, hogy kedvessé tegye vendégeinek az ünnep előestét s annak családias jelleget kölcsönözzön. Vendéglő átvétel. Mély tisztelettel ho­zom úgy a helybeli, mint a vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására, hogy a Lendvay-tér 5-ik szám alatt levő „Nemzeti vendéglő és ká­véház“ kezelését Török Pál úrtól folyó hó 1-én átvettem. Minden törekvésem oda irányul, hogy a n. é. közönség teljes megelégedését kiérde­meljem. Kifogástalan magyar konyha! állandó zene! Pontos és figyelmes kiszolgálás! Minden­kor, de különösen színház után friss vacsora! Egész éjjel nyitva! Havi étkezésre abonenseket elfogadok. Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását, vagyok kiváló tisztelettel Bartha Ede m. b. f. p. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anyakönyvi hivatalnál e hó 17-től a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Dec. 15. Téglás Imre molnár­segédnek „Ilona“; dec. 10. Búd Flóra szolgáló­nak „Mária“; dec. 12. Koncsárd Lajos bánya­munkásnak „József“; dec. 17. Stark Rozália szakácsnénak „Karolina“; dec. 17. nalenczi lovag Malachowszki Imre kir. erdőtisztnek „László“; dec. 17. Mikié László bányamunkásnak „László“ nevű gyermeke. Meghaltak: Dec. 16. Özv. Szedlár János­né Bénis Teréz, rkath., 85 éves, nyug. kincstári gépészné, végelgyengülésben; dec. 16. Oravecz Márton, rkath., 2 hónapos, bányamunkás gyer­meke, bélhurutban; dec. 16. Máié Ferenc, rkath., 21 éves, lakatossegéd, tüdővészben; dec. 17. Danyiluk Flóra, gkath., 10 hónapos, erdőmunkás gyermeke, torokfájásban; dec. 19. Platthy Zol­tánné Simon Juliánná, rkath., 46 éves, üzletve­zető neje, hasvizkorban; dec. 19. Vida Istvánná Porán Ilona, gkath., 45 éves napszámos, terjedő hüdéses elmezavarban; dec. 21. Májercsák Jó- zsefné Noos Borbála, rkath., 46 éves, zuzdamun- kás neje, szerviszivbajban; dec. 21. id. Egly Mihály, rkath., 79 éves, házbirtokos, végelgyen­gülésben. Házasságait kötöttek : Weisz Ármin szabó­segéd és Izsák Rozália nagybányai lakosok. Kihirdetés alatt állanak: Lengyel Dö­mötör bányamunkás <és Talfo Zsuzsánna nagy­bányai lakosok. Szerkesztői üzenetek. Kezdő. A mese újévi számunkra maradt a tulhalmozott kéziratok miatt. Kér­jük azonban jövőre a papírnak csak egyik oldalára Írni. - T. I. A többi szép vers is jönni fog legközelebb. — Itju K. E. Köszönettel vettük. Jönni fog mielőbb. Felelős szerkesztő: dr. Ajtai Nagy Gábor. Lapkiadó: Morvay Gyula könyvnyomda=bérlete. 1008 — 1911. vh. szám. II. Árverési hirdetmény. A nagybányai kir. járásbíróságnak 1911. évi V. 645/1 sz. végrehajtást rendelő és a nagybányai kir. járásbíróságnak 1911. V. 645/1 sz. kiküldő végzése következtében Ganz-féle villamossági rtárs. érdekében alolirottnál névszerint is megtudható adósok ellen 1911. évi szeptember hó 5. napján foganatosított végrehajtás jogerőre emelkedvén: a 47 korona 51 fillér tőke, ennek 1910. évi julius hó 1. napjától számítandó 5 °/0 kamata, 36 K 24 fillér eddig megállapított s az ezután felmerü­lendő költségekből álló követelésnek behajtása végett 652 koronára becsült biróilag felülfoglalt bútorok, képek, varrógép stb.-ből álló ingóságokat Nagybányán adósok Petőfi-utca 1. sz. lakásán 1911. évi december hó 30. napján d. u. 3 órakor készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alól is nyilvánosan elárverezem. Major Károlyné 79 korona tőke s jár. iránti követelése behajtása végett is. Nagybánya, 1911. évi december hó 15. napján. Benhardt Adolf kir. bir. végrehajtó. Karácsonyi vásárlók figyelmébe! i Vajda Márton divatűzletében az összes raktáron lévő áruk olcsón lesznek eladva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom