Nagybányai Hírlap, 1911 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1911-07-09 / 28. szám

1911. Julius 9. Nagybányai Hírlap 5 ■első füstből származó gőz a telepbe folyó sóoldat megmelegitésére szolgál és igy sietteti a leüle­pedést. A második és harmadik üst kissé durvább marhasót termel. Mind a három üst sóoldat folyása és lerakodása önműködő. A durvább sók, mint pl. a „fishery“ néven ismert és halkonzer­válásra használt só, a négy nyitott üstben főzet­nek, melyek már jelentékenyen redukált hőfokú gázokat kapnak. J. Hodgkinson a találmány értékesítését egy angol^cégre bízta, ez pedig az északamerikai Egyesült-Államokba ügynököket küldött, kik a „Canadian Pacific Railvay“ társulattal léptek érintkezésbe, melynek vasútvonalai mentén nagy- terjedelmű sótelepeket nyitottak meg. Elnöki felköszöntő. — A selmeci „Bursch“ dalokból. — íme érted hű pajtásom Emelem e poharat: Éljen köztünk a barátság, Mig a halál learat. Ha te vágsz elém: Eltemetlek én ! És te, ugy-e mondd: Eltemetsz viszont ? Pajtás a te jólétedre Emelem e poharat! S ha befejezed élted, Mi állítunk majd néked Egy ily emlékoszlopot: ,,É kő alatt pihen: Barátság, szerelem!“ Forditotta: Révai Károly. BÁNYÁSZATI HÍREK. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Pap Géza díjtalan számgyakornokot a nagy­bányai bányaigazgatóság mellé rendelt számve­vőséghez dijas gyakornokká nevezte ki. Újból megnyílt bányásziskola. Erdély­ben, Nagyágon már 1836-tól állott fenn egy altisztképző bányász-iskola, melyet a pénzügy­minisztérium az akkori válságos helyzet miatt 1906-ban beszüntetett. Most mint értesülünk, az iskola újból megnyílik s az első tanév már szeptember 1-én kezdetét veszi. A felvételi feltételek a nagyági m. kir. bányaigazgatóságnál tudhatok meg. Részvétnyilatkozat. Kondor Sándor számtanácsos elhunyta alkalmával az aknaszlatinai főbányahivatal tisztikara részvétét fejezte ki az itteni bányaigazgatóságnak. A veresvizi bánya nevenapja. Julius 3-án Sarlós Boldogasszony napján tartotta a veresvizi bánya nevenapját a már évek óta megszokott pompával. Előző estén fényes kivi­lágítás volt, mely alkalommal kitűnő bányász­zenekarunk gyönyörködtette a nagy számú közönséget. Másnap délelőtt az összes munkások zászlóik alatt a tisztikar vezetése mellett a róm. kath. templomba vonultak hálaadó isteni tiszteletre. Felelős szerkesztő: dr. Ajtai Nagy Gábor. Lapkiadó: Morvay Gyula könyvnyomda-bérlete. Nyilttér.*) Nyilatkozat. Nánásy János nyomdász-segéd úrtól óva intem jóismerőseimet, nehogy úgy járjanak, mint én, ki a rokoni körben elfogyasztott ételért és italért, egy hozzám közel álló úri leánynak járó tartozását általam akarta kifizettetni. Nagybánya, 1911. julius hó 7. Nagy János _____ szíjgyártó. A „Nagybányai Hírlap“ 1910. évi december 4-iki száma foglalkozik azzal a témával: „Házi-ipar télen“, vagyis téli keresethez szeretné juttatni a magyarországi mezőgazdasági munkásokat; de azon siránkozik, hogy nincs senki, aki a házi-ipar fejlesztéséért valamit tegyen és felhív minden intelligens embert reá, hogy mindenki hasson oda az 5 körében, hogy a házi-ipar megizmo­sodhasson Magyarországon. *) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem vállal a Szerkesztő. Hiszen ez nagyon szép téma, de Magyarországon, különösen pedig Nagybányán meg nem valósítható, mert itt a gazdag emberek reá lesnek a szegényre épp úgy, mint a folyóban a nagy halak az aprókra, „ hogy a kellő pillanatban irgalom nélkül felfalhassák. Ők nem azon törik a fejüket, hogy valamely még parlagon he­verő kereset-ágat áldozatok árán is meghonosítsanak és ezáltal maguknak jövedelmet, a népnek pedig ke­nyeret adjanak, hanem azt reábizzák az anyagi gon­dokkal küzdő osztályra, hogy azok kockáztassák ,a másét, mert ők a sajátjokat nem veszélyeztethetik. És ha egy ilyennek sikerül valamit létrehozni, akkor a helyett, hogy támogatnák: lecsapnak reá mint a sasok a prédára és kiragadják a kezéből. Most akaratlanul is eszembe jut az én kosár­ügyem a Gyümölcsértékesitő r.-t.-gal szembe Nagybá­nyán. Hány intelligens és pénzes ember van a Gyü­mölcsértékesitő r.-t.-ba — Nagybányán persze olyanok, amilyenek itt kaphatók és egynek sem jutott eszébe, hogy az én igazam mellett foglaljon állást, nem törődve azzal, hogy pénzembe van, azzal sem, hogy anyagilag tönkre mehetek, szóval senkinek sem jutott eszébe, hogy támogassuk Szászt, hogy mások is kedvet kapva, más, még parlagon heverő házi-ipari kereseteket kelt­senek életre. Hiszen még maga a.„báró'‘is kidühesztett hassal zengte a fülembe, hogy: „nincs szabadalmam, tehát jogom sincs a kosárkötéshez több mint bárki másnak.“ így nyelt el engem is a Gyüm.-ért. r.-t.-nak ke­resztelt feneketlen nagy gyomru cápa és ezek után remélhetjük-e, hogy lábra kap a házi-ipar Magyarorszá­gon és pláne Nagybányán ? Szerintem teljesen ki van aárva, mert itt minden haladást megöl a kapzsiság ; — itt nagyrabecsülik és körültáncolják az eszes embert. Ösmerek egy igen eszes úri embert, akinek 15 évvel ezelőtt egy csepp esze sem volt, persze akkor rá sem néztek; ösmertem ugyanakkor egy igen eszes szabó­mestert, akire, mert el ment az esze, hát ma reá sem néznek. Azt mondanom sem kell, hogy az ész: a pénz, — akinek pénze van, az egy okos ember, akinek csak volt, az egy igazi bolond, akivel senki sem áll szóba. Az mellékes, hogy talán az illető éppen annak a körnek esett áldozatául, a ki vezet. Meghalt a gyermek, elmúlt a komaság. Háláról szó sincs, szánalmat sem ösmernek, minden keresetet az eszesek magok közt osztanak meg; hiszen bolondra nem bizhatnak okos dolgot! Itt van például a városi takarék igazgatósága, ahol megerőltetés nélkül keres egy-egy igazgatósági­tag 800—1000 frtot évente; ez mind olyan emberekkel van betöltve, akik nincsenek reászorulva, de hogy is juttatnának ebből egyet az én szabó-mesteremnek, mi­kor az szegény és reá van utalva ? s a 60 éven felüli öreg ember csak hadd öltögessen és tartsa meg a zsidó-böjtöt, minden jó lakásnak hét böjtje van. Itt van a vásárvám, az is olyan emberekkel van betöltve, akik nincsenek reá utalva, különösen egy, aki úri módon élhetne anélkül és hagyhatná azt a kerese- tet egy olyan embernek, aki rá van utalva és be is tudná tölteni, de néki még ez sem elég, néki még az épületkőtermelés is kell, amit én Kezdtem meg az első kalapácsütéstől. így a háromból valahogy csak megél másodmagával, mert családja csak képzeletben van. Hát ez sem kapzsiság? És ha minden téren igy alakul ki a helyzet, kérdem, remélheti-e a cikkíró, hogy a Magyarországon lakó mezőgazdasági munkások téli keresethez juthatnak ? Azt hiszem, erre már nemmel szavaz velem együtt! Szász Lajos. Keresztelő^ és nászajándékok, gyer­mek evőkészletek szép kivitelben, jutányos ár­ban Rezső Gyulánál Nagyszerű hűsítő: a limonál. Kap­ható Wass Lajos gyógyszertárában. Ára ti fillér. 2079.-1911. tkv. Árverési hirdetmény-kivonat. A nagybányai kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Kerekes Sándor kérelme folytán a végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes ár­verést a szatmárnémetii kir. törvényszék (a nagybányai kir. járásbiróság) területén lévő, a miszmogyorósi 36. sz. betétben A. I. 603. 604. hrsz. a. szőlő és kertre 186 K, az A. II. 608/1. 609. 610. 611. hrsz. a. erdő, kert, lak­ház és szőlőre 1131 K; A. III. 608/2. 612. hrsz. a. erdő és kertre 95 korona; Á f 605/1. hrsz. a. kertre 32 koro­nában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan 1911. évi julius hó 31. napján d. e. 9 órakor Miszmogyorós köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg­állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog, de a Vhn. 26. §-a értelmében a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alól el nem adható s ha ezen alacsonyabb ár nem lesz elérhető, a kiküldött az ár­verést ^felfüggeszti. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Az igérettevö, ha a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, a Vhn. 25. §-a értelmében az ottan irt jog­következmények terhe alatt a bánatpénzt köteles nyom­ban kiegészíteni. Kelt Nagybányán, 1911. évi május hó 16-án. A nagybányai kir. járásbiróság, mint tkvi hatóság. Szentpétery s. k. kir. járásbiró. A kiadvány hiteléül: Géressy tkv.-vezető. Eladó ház! Felsőbányai-utca 86. sz. alatt négy szoba, konyha, kamara, istálló, kocsi-szin és több mellékhelyiséggel ^biró ház, tágas udvar­telekkel eladó. Értekezhetni ugyanazon utca 88. sz. alatt a tulajdonossal. Hirdetés. A nagybányai 775. sz. tjkvben 870 hrsz. a. a nagybányai tímár céh tulajdonául felvett 834 III-öl területű csertörő malom (a Kalazanti zúzómű tőszomszédságába) örökáron eladó. Értekezhetni Virág Istvánnal Varga=u. 2. Altnéder Jenő szappanfőzdéje Nagybányán, Kossuth Lajos=utca 4. szám. (kétféle minőségben). Ajánlja jutányos napi árban készitményeit, u. m.: FEHÉR SZEGEDI SZAPPANOK PEschweger MÁRVÁNYOZOTT SZAPPAN, TULIPÁN MOSÓ SZAPPAN. ORIENTHALI SZAPPAN (Viola.) KÁLI SCHMIER SZAPPAN (szobafestők részére). BERETVA SZAPPAN. 21-26 I Készítményei jóságáért szavatosság!

Next

/
Oldalképek
Tartalom