Nagybányai Hírlap, 1909 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1909-07-18 / 29. szám

1909. julius 18. N agytoány ai Hírlap 3 — Valami szerecsen óriás? Na majd meg­nézem holnap. Takarodj! — Ne esufondároskodjék az ur . . . Egy miniszteri ur érkezett. A íürdőbérlő ur azt izeni, hogy holnap tisztességes fekete kaputban tessék az ebédhez jönni, mert diszebéd csiná- lódik annak a miniszteri urnák a tiszteletére. Aztán meg egy gyönyörű felesége is van annak a méltóságos urnák. A hetes a leirt módon vagy ahhoz hason­lóan még az éjjel értesítvén a nagy esemény­ről a fürdőzőket, - másnap reggel már fél hat órakor mozgalmas volt az élet a kút körül. Oda özönlött a csorda, akarom mondani: a két tuczatnyi ember-massa. Mindegyik gálában s kicsipve s ragyogó arczulattal. (Kivált a hölgyek arcza ragyogott: a nem fukarul használt ke­nőcstől.) Lestem, lesték, illetve lestük a notabilitást, — no de meg szépséges feleségét. Úgy tiz óra tájban kilebbent az uj vendég feleségével együtt. Csakhamar mellettük termett a fürdőbérlő (egy nyugalmazott cs. és kir. őrnagy) és kalauzolta őket, majd az itatóhoz, pardon, a kúthoz vezette a méltóságos párt s bemutat- j kozások, conventionális bókolások következtek, megspékelve mindegyik részről erőltetett, fin- torszerü somolygásokkál. Rövid cercle után a méltóságos pár^ a fürdőbérlővel visszavonult — az erdőbe. Én, mint afféle riporter, utánuk suhantam s beszél­getésükből a következőket vettem ki: — Méltóságod szerény fürdőnk tanulmá­nyozására jött ? — Igen ... — Talán a fürdőügyeknek a referense méltóságod? — Igen . . . Délben nagy ebéd volt a méltóságos pár tiszteletére. Mindenki el volt bűvölve, bájolva, varázsolva a tanácsos urnák s nejének kedves­sége, szeretetreméltósága, okossága, nagy tu­dása, szakképzettsége, lekötelező modora által. A tanácsos ur szép, szálas, barna, 40— 42 év körüli férfi volt. A felesége vagy 25-ször érhette meg a dióverést. Pikáns szépség volt. Körül is dongták a férfivendégek kegyetlenül. De a méltóságos ur nem féltékenykedett. (Ez parasztok szokása). Nem. Hanem annál többet ivott és kártyázott. Pénze volt bőven. Nehány nap alatt a „nemzeti csöndesben leeresztett egy pár ezer koronát. (A bogotai jegyző, az egyik pártner - a nyereségből stafirozta ki a leányát). A méltóságos asszony czigarettázott, pezsgőzött. Szóval jukker asszony volt. Két hét múlva nyolcz tuczatnyi vendége volt a fürdőnek. Vonzott a miniszteri osztály- tanácsos ur és bájos neje. Az úri dámák s a kisasszonykák beszélgetéseiben közhely lett, hogy „a miniszteri osztálytanácsoséknál“ vol­tunk vagy hogy: „a tanácsosné engemet igen szeret“ vagy „a tanácsosné barátnőm.“ A pikáns, szép tanácsosnénak valamennyi férfivendég titkos imádója lett. De különösen lángra lobbant iránta egy fiatal ügyvéd: Peresfy Atilla. Ez úgy tánczközben megszorongatta a bájos asszony kezét. Az meg elpirult édesen és — visszaszorította t. i. a visszaszorítást. A kis ügyvéd a hetedik menyországban képzelte | magát. Ilyen hódítás! Oh Egek! A tanácsos ur szerencséje a kártyában megfordult (ez természetes, mert a felesége már a hűtlenség sötét barlangja felé lejtett) s néhány nap alatt visszanyerte az addig elvesz­tett nehány ezer koronát, sőt tiszta nyeresége maradt vagy háromezer korona. A partnerek leégtek. A nagy nyereség után a tanácsos ur másnap sürgönyt kapott. Hivatalos ügyben. Azonnal pakolt s nejét hátra­hagyva elutazott azzal, hogy 3-4 nap múlva visszajön. Hivatalos kötelesség hívja haza. Ennek legjobban a kis ügyvéd örült. Most már bizalmasabb lett a bájos hölgyhöz. No de az is hozzá. Néhány nap múlva már gyakorla­tilag is kipróbálták azt a bizonyos nótát, hogy: „adj egy édes csókot . . .“ Hej az a kis fenyő­erdő, az az illatos kis villa ... De ne legyünk indiskrétek. Tény az, hogy a kis ügyvéd szer- relmes lett, mint egy ifjú jogász — és pezsgőz- tette a bájos asszonyt. Az igert időre nem jött vissza a tanácsos ur. A méltóságos asszony aggódott, hogy nem érte-e valami az urát. A kis ügyvéd vigasztalta — és pedig si­kerrel. Egy délután a méltóságos asszonynak az a bizalmas kérése volt. akis ügyvédhez, hogy mivel a férje elfelejtette neki itthagyni a tár- czáját s mivel neki holnap utánvéttel egy 600 koronás butonja jön Budapestről, lenne szives neki az „édes“ 600 koronát kölcsönözni, mig a férje visszajön. Az ügyvéd a legnagyobb örömmel kölcsö­nözte a 600 koronát. Egy angyali mosoly, egy édes csók stb. volt érette a honorárium. Másnap reggel a kis fenyvesben hiába várta az ügyvéd a méltóságos aszzonyt. Nem volt látható sehol. Gondolta, talán a múlt éjjeli pezsgőzés nagy fáradalmait piheni, ezért késik. Délfelé tudakozódni kezdett utána s ekkor meg­tudta, hogy a szép asszony kora reggel eluta­zott ... s azt üzeni, hogy néhány nap múlva férjével együtt visszajön. Bizony nem jöttek azok sohasem vissza. Peresfy a szerelmét siratta, a kártyások pedig pénzüket sajnálták. * Egy év múlva Peresfy Atilla Budapesten egy előkelő vendéglőben ebédelt. Ebéd végez­tével hivatja a főpinczérf, mondván: „czálni!“ Egy félpercznyi idő múlva elősasirozik a fő- pinczér. — Parancsoljon . . . kérem alássan! Az ügyvéd ránéz. Megütődik. — Ni . . . ni, hiszen ön miniszteri osztály- tanácsos volt a tavaly K . . . fürdőn! Hát fő- pinczérré vedlett!? — Csöndesen nagyságos uram! Elmondok mindent. Egy pár ezer forintot nyertem itt Budapesten a kártyán s gondoltam: nyaralok egy jót s mulatok az áldott, jámbor vidéken - inkognito. Ez volt az oka, hogy miniszteri osz­tálytanácsosnak adtam ki magamat. — Érdekes! Hát a felesége, a méltóságos asszony hol van? — Eliz . . . O nem volt a feleségem. Csak úgy vittem magammal utitársul — hálából, mert ő általa jutottam be a „Zöld bornyuba“ czál- kelnernek! Most ő a „Tigrisbe“ (Váczi-körut 30. szám) kasszírnő. Az üzletben este 10-től talál­ható reggel háromig, azután Erdősor-utcza 10. szám alatt a lakásán. Délelőtt 10-ig fogad. HÍREK. Julius 18. Személyi hirek. Virágh László miskolezi hon­védtörzsorvos a héten pár napot városunkban töltött. I - Révész János ág. ev. lelkész, lapszerkesztő család- j jával együtt pár hétre Balaton-Fonyődra utazott. - Bernhardt Arnold marosujvári számtanácsos rokonai­nak látogatására városunkba érkezett. Kálvin ünnepély. E hó 10-én volt négy­száz éve annak, hogy a picardiai Noyonban megszületett a református egyház megalapítója, Kálvin János. Ezt az emléknapot Genf városa, Kálvin János reformátori működése szintire julius 15-én a föld összes protestáns népeinek képviseletében fényesen megünnepelte. Ekkor leplezték le Kálvin János monumentális szobrát s az összes protestáns templomokban különböző nyelveken istentiszteletet tartottak. A magyar- országi egyetemes convent az országos ünnepély megtartását 1909. október 31-ikére határozta el a magyar országgyűlés két házának, a ma­gyar kir. kormány s a hazai protestáns egy­házak képviselőinek jelenlétében. Egyház-ható­sági rendelet alapján az egész ország protestáns egyházai, igy a nagybányai ref. egyház is va­sárnap tartotta Kálvin születésének négyszáza­dos emlékünnepét, mely alkalommal Soltész Ele­mér lelkipásztor gyönyörű prédikácziót tartott az ünnepély jelentőségéről. Felolvasás Felsőbányán. Siegmelh Ká­roly ny. máv. igazgató, a M. O. K. E. Keleti Kárpátok ügyvivő alelnöke ma vasárnap este 8 órakor Felsőbányán a vendéglő nagytermében a Gutini választmány javára felolvasást tart. A felolvasás ezime: „A Rozsály-Gutini hegyvidék“ s ismerteti 144 vetített képpel Nagybányát, Felsőbányát, Kapnikbánvát s ezeknek vidékét. Belépődíj személyenkint: I-ső hely 1 K, Il-ik hely 60 fillér, állóhely s gyermekjegy 40 fillér. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirla- pilag nyugtáztatnak. Bucsubankett. B. Kovát* Sándor erdödi főszolgabíró tiszteletére járásunk jegyzői kara és a központi hivatal tagjai azon alkalomból, hogy a közszeretetben állott tb. főszolgabíró az erdődi hivatal vezetését elfoglalandó váro­sunkból eltávozik, múlt vasárnap a Kaszinó nagytermében bucsuvacsorát rendeztek. Szlház. A lezajlott hét műsorában Ope­rette, vígjáték, dráma, bohózat változatosan sze­repelt. A közönség azonban meglehetősen hűvö­sen fogadta a „Két árva“ és „Egy katona története“ rémdarabokat, melyek hatástvadászó jeleneteiben gyakori az idegrázó összeütközés. Az előbbi emélygős, romantikus színmű s szinte sajnáljuk a művészeket, kik tehetségüket ezen j elavult, beavasodott drámára pazarolták. Bárodi Kató és Lengyel Irén szép alakítást nyújtottak benne. Az utóbbiban kitünően játszottak: Ung­vári, Vidor, Deák, Szabadkai. A heti műsor legkellemesebb darabjai a Végrehajtó és Bajusz voltak, melyekben a közönség vidám hangulata magával ragadta a művészeket, kik remekül precziz és gördülékeny összejátszásban gyönyör­ködtették a nézőteret. Az eleven, temperamen­tumos és közvetlen egyiittjátszás gyakori ékes­sége a társaságnak s ha néha-néha egyik-másik művész kedvetlen, nem a szerep lekicsinylésének, de meg nem felelősségének tudandó be. A múlt alkalommal Csányi J. művészetéről sem emlé­keztünk meg; sietünk most nála kezdeni elis­merésünk lerovását, mert a társulatnak nagy erőssége azokban a szerepekben, melyeket csak a legreátermettebb egyéniség a színművészet rajongó szereíetével és vérré vált megbecsülésével képes alakítani. Tihanyit még a Császár kato­náiban szeretnők egyszer látni; fellépése és orgánuma előttünk beczézett, szerény ambicziója meglepő. Legközelebb folytatjuk. Ezúttal csak egy kérésünk van Kréiuer Sándor igazgatóhoz, a ki mindent elkövet a közönség szórakoztatá­sára: Hasson oda, hogy a felvonás közök minél rövidebbek legyenek, mert olykor igazán a vég­telenségig elnyúlnak s bár tudjuk hogy ennek csakis a színpad az oka, mégis olykor ember- felettit is kívánunk, hátha teljesülhet. Kirándulás. Ma a délutáni vonattal díszes társaság érkezik Felsőbányára Nagyszőllősről. Kovács Pál erdőmérnök vezetése alatt ugyanis egy nagyobb csoport rándul ki a kies testvér- városba, köztük Becsky Emil alispán, Ivánka Lajos mérnök, dr. Makai Pál kir. közjegyző, dr. Nagy Kálmán igazg. főorvos, újhelyi Vitkai Nándor főszolgabíró, Szentpály Miklós várm. I. aljegyző, Husovszky János adótiszt, dr. Krémer Lipót járásorvos, dr. Zahoray Pál plébános, Halmágyi Ferencz kir. tanfelügyelő, Lator István főerdész, hegyvidéki kirendelt. A program ^sze­rint 18-án délután séta a városban és az Élen, este Siegmeth Károly felolvasása vetített ké­pekkel, 19-én a bányák megtekintése, kirándulás a Bóditóhoz és Kacsó Károly házhoz, 20-án a íer- nezelyi kohók és Nagybánya város megtekintése. Tánczestély. A nagybányai iparos ifjak önképző egyesülete augusztus hó 7-én a Kaszinó összes termeiben tánczestélyt rendez. A meg­hívókat e hét folyamán bocsátja ki a rende­zőség. Kirándulás. A szatmári önk. tűzoltó- egylet parancsnoksága a működő tagok részvé­telével julius 25-én Nagybányára kirándulást rendez, mely az előjelekből ítélve sikeresnek ígérkezik. Az előkészületeket Rónai Géza pa­rancsnok végzi. Kolozsvári „Kristály“ Gőzmosó és Vegytisztító Gyár: fonmarfnloo Híítolon mos, tisztit fehérnemüeket és felsőruhákat a legszebb kivitelben, gyorsan, Dnn'mQfínlQo ÜbvmdgUldö Ullldldii. előnyös árak ellenében. Tiz koronát meghaladó megbízások UoUlíldgUIdö Uljldldii.------— ......... ..............z bérmentve küldetnek vissza. ==-------- —------­W C zim: „KRISTÁLY“ Gözmosó Gyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 19-28

Next

/
Oldalképek
Tartalom