Nagybányai Hírlap, 1909 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1909-11-14 / 46. szám

1909. november 14. KT «mylonnyal Hírlap 3 A felség mosolygott, de nem haragudott a szapora beszédért, majd kézjegyével jóvá­hagyta a prímás kérvényét és intett, hogy tá­vozhat. — Bocsásson meg, felséges Nagyuram, — szólt az öreg Pongrácz — mielőtt elmennék vissza a messze Kolozsvárra, alázatos kérésem volna. A jó isten megengedte, hogy szinről- szinre láthassam az én jó királyomat; ki tudja, látom-e még felséges uramat. Az a kérésem volna, hogy ebbe a noteszomba, amelyikbe be van írva, mennyit keres a banda, Írja be a nevét sajátkezüleg, hogy Első Ferencz Jóska .... — Adjon ide egy czeruzát öreg, szólt ne­vetve a király. Pongrácz odanyujtotta az irónt és a noteszt, a király beleírta a nevét és vissza­adta a noteszt. — Mit vár még ? — szólt aztán a felség. — Ha megengedi, felséges uram, kérném, szíveskedjék visszaadni a plajbászomat . . . * Hagyják ott a holttestet! Egy megyebeli színtársulatnál történt. Az egyik színésznek egy drámában a második fel­vonás elejéig van dolga. Ott ugyanis megölik, holttestét kiviszik és a művész ur ezután szé­pen mehet — vacsorázni. Nos ez a művész ur ezt a vacsorát sem egyedül akarta elkölteni, hanem egy bájos pályatársnője társaságában. Ezt megtudta az a szinésztársa, aki a gyilkost játsza a drámában s akit az illető pályatársnő szin­tén fölötte érdekelt. Pokoli tréfát eszelt ki tehát a randevúra készülő színész ellen. Amikor ugya­nis a szerepéhez híven, leszúrta és a szolgák a holttestet ki akarták vinni, rájuk szólt : — Hagyjátok itt a holttestet, hadd szol­gáljon^ elriasztó például! És a szegény színész kénytelen volt az egész második felvonás alatt, - ötven perczig — a színpadon mozdulatlanul és a legkényel­metlenebb helyzetben feküdni, a végén pedig lekésett — a vacsoráról . . . * Tőke és munka. A: Mi különbség van a tőke és a munka között ? B: Egyszerű dolog az egész. Ha nekem kölcsönzői száz koronát, ez a tőke. Ha pedig Aradi fiú volt. Lelke vágya már az iskola kemény padjából a tenger felé vonzotta. Már ifjú szivében föltámadt a szeretet a tenger iránt s elhatározás érlelődött meg benne, hogyha a sors megengedi, a tengeren fogja leélni életét, osztozva a tengerésznek minden örömében, jó­kedvében, minden szenvedésében és fájdalmá­ban. És a sors kegyeltjei közé vette őt; tehet­séges fiú volt és merész álma megvalósult; nem maradt álomnak. . . . Kadét lett a haditengerészetnél. Kevés tengerésztisztet ismertem önkéntesi évem ideje alatt, aki annyira ragaszkodott volna a tengerhez, mint a kis kadét. Fanatikus, szinte szerelmes volt a nagy vízbe és nem félt tőle, nem félt a hátán ringatózni, mint sok más. Ha végigbarázdálták sötét hullámtestét a hétszámra tartó viharok, olyankor nagyon jól érezte magát. Nem létezett részére semmi más a vad, szilaj hullámzásnál s figyelmesen kisérte nyomról-nyomra a hirtelen feltámadó, magasra fölnyuló, hirtelen öszeroskadó, bömbölő hullá­mokat, amelyeknek harczában naphosszat el tu­dott gyönyörködni, anélkül, hogy „környezetére figyelmezett volna. Az elemeknek csodálatosan fönséges harca mir.denekfölött érdekelte és ez az ő nyomott kedélyén mindinkább visszatükröződött. Vig volt volt amúgy, de azért az, aki jól meg tudta őt figyelni, csakhamar észrevehette rajta, ha egy­folytában több hónapot töltöttek a tengeren, hogy kedélye mindig busongóbb és komolyságra hajlandóbb lesz. A tenger okozta ezt a válto­zást, amely nagy kiforgatásokat tud eszközölni azokon, akik a hátán utaznak. * Iszonyú kinok közepette, nyugtalanul hány­kolódott a hálószobái függöágyában a kis kadét. A betegség láza tűzpirosra festette halványszinű arczát, néha-néha nehéz kinok torzították el azt. utánajársz és fáradsz, hogy ezt az összeget tőlem visszakapjad, ez a munka. * Természetrajzórán. Tanár: Most gyermekek vigyázzatok vala­mennyien. Az orrszarvúról fogok beszélni. De lehetetlen, hogy helyes képet alkossatok maga­toknak erről az undok szörnyetegről, ha csak mindnyájan rám nem néztek . . . HÍREK. November 14. Az élet útja» Az én utam az élet útja . . . Hol én járok, sohsem nevetnek, S nincs örömük az embereknek . . . . . . Ott nincs vége a nagy csatának, A szürke lelkek, élő árnyak, Küzdenek ott jajongva, zúgva . . . . . . S ők nem tudják, hogy minek élnek, Csak viszi őket a nagy élet . . . S ők robotolnak, mert kenyér kell! S ha elhullottak ezerével . . . A sárban . . . gyáván . . . jönnek mások, S igy járják ők is a világot ! És ez az út az élet útja . . . Hol én járok sohsem nevetnek, S nincs örömük az embereknek . . . Kálmán József. Eljegyzés. Dienes Dezső mátészalkai szol- gabiró a napokban tartotta eljegyzését Reök Gyula nyug. kir. járásbiró, a „Központi Takarék- pénztár r. t.“ elnöke leányával Margittal Nagy­károlyban. Egyházmegyei hir. Dr Kádár Ambrus praelátus kanonok, püspöki helynök Veszprémi Sándor helyébe Péter Pál Józsefet, főgimnáziu­munk volt hittanárát küldötte ki Nagysomkutra egyelőre helyettes lelkészi minőségben. Rövid volt a küzdelme. A rideg halál ha­mar elbánt a vasakaratu, törekvő ifjúval . . . Mellette gunnyaszt két Schiffsjunge, a kis kadét legkedvesebb matrózai, akikkel szabad idejében szívesen elszórakozott. De a két fiú most kisirt szemekkel, sírástól vörös arccal mered a kedves tiszt vonásaiba s úgyszólván vele éreznek, mikor a kin egyet ránt annak testén. Eltorzult arca aztán egyszerre kisimul, a dúlt vonások hirtelen kiegyenesednek és a melle hevesebben emelkedik föl és alá ... És hirte­len hörögve tör elő a szaggatott sóhaj, miköz­ben boldogan mosolyog: — Hazámba . . . Frida . . . Aradon . . . De a vége már erős, fojtogató köhögés. A két Schiffsjunge érthetlenül bámul egy­másra ; ők nem értenek ezen a nyelven. Aztán az egyik nagy hirtelen fölugrik és gyorsan ki­rohan a korridorba . . . Nem tudja nézni . . . úgy fáj neki ura vergődése . . . Az pedig összeesve roskad vissza a párnái közé és összekulcsolja a kezét mellén. Érzi, hogy végperce közeleg. Melle,lassan emelkedik, sípolni kezd. ... És ebben a pillanatban a sötét éjsza­kában hirtelen fölhangzik a stewer-ordinánc szá­raz, monoton, éneklőhangja, amint jelzi általa, hogy ébren van és haranggal üti hozzá az órák számát : — Alles wohl! . . . A beteg szemei fölragyognak, melle lázasan piheg ,és boldog mosoly ömlik el orcáin . . . És a hang, amely el sem szállott még, ha­nem lassan-lassan röppent tova a nagy viz fölött lengő szellők valamelyikén, hosszan elnyújtva hangzott, amint vitte-vitte magával a kis kadét­nak sokat szenvedett, sokat szeretett, ifjú lelkét, föl a magasba, a Mindenható elé, hogy jelentse érces, férfias, parancsoláshoz szokott hangján : — Alles wohl! . . . írók összejövetele. A városunkban időző két jeles iró, Krúdy Gyula és Báttaszéky Lajos tiszteletére f. hó ló-én este Égly Mihály lap- szerkesztő kedélyes estélyt rendezett a Finom csárdában, melyen a két illusztris vendégen kí­vül a helybeli irók és művészek közül többen voltak hivatalosak Az estély valóságos irodalmi esemény számba ment, a mennyiben fölol­vasásra került Krúdy Gyula remek színes vezércikke, mely a Nagybánya f. hó 11-iki szá­mában jelent meg; utána Révai Károly olvasta fel lapunk mai tárcájában hozott költeményét, végül pedig Révész János gyönyörködtette a társaságot „Kuruc dalaival.“ Az estély a legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig tartott. Meghívó. A Nagybányai Állatvédő Egye­sület választmánya ma vasárnap d. u. 4 órakor a Kaszinó helyiségeben ülést tart. Tárgysorozat: 1. Az ülés megnyitása. 2. Az utolsó ülés jegyző­könyvének felolvasása. 3. Titkári jelentés az egyesület miniszterileg jóváhagyót alapszabályai­ról. 4. Jelntés a taglétszámról. 5. Tagsági dijak mi módon való beszedésének meghatározása. 6. Jenlentés az egyesület eddigi kiadásáról. 7. Az egyesület által kifejtendő tevékenységnek körvonalozása. 8. Az Országos Állatvédő Egye­sület 686/1909. számú átirata a Gyermeknaptár terjesztése tárgyában. 9. Egy választmányi és 4 póttag jelölése. 10. Indítványok. Nagybánya, 1909. november 10. Alexy Kornél titkár. L. Bay Lajos elnök. A szatmárvármegyei Gazdasági Egye­sület ötvenéves jubileumának előkészítésére kiküldött bizottság Szatmáron f. hó 8-án tar­tott ülésében az ünnepély terminusát jövő őszre tűzte ki s intézkedett az egyesület történetének megírása tárgyában. A programtervezet szerint nagyszabású kiállítást fog rendezni a következő beosztással : 1. Mezőgazdasági szemes és szálas termények kiállítása. 2. Élő állatok, állati termékek kiállítása. 3. Szőlészeti és borászati kiállítás. 4. Kertészeti és gyümölcsészeti kiállítás. 5. Erdé­szeti kiállítás. 6. Mezőgazdasági gyáripartermé­kek kiállítása. 7. Gazdasági házi-ipar kiállítás. 8. Mezőgazdasági ipari termékek kiállítása. 9. Országos jellegű mezőgazdasági gépkiállítás, ennek keretében eke és gépverseny. Az első bál. Az Iparos Ifjak Önképző Egye­sülete farsangi táncestélyét január hó 8-án, farsang első szombatján tartja a Kaszinóban. A gyermekek védelme érdekében Nagybánya lelkes lakóihoz fordulunk. Azokhoz, kikben a nélkülözők iránt részvét lakik s akik­nek szivük embertársaik iránt melegen érző. Azokhoz fordulunk, kik a gyermeket szeretik s azok védelméért némi áldozatot hozni nem sajnálják. Állami iskolánk másfélezer tanulója közül sok a nélkülöző, sok az olyan, kinek napi tápláléka is hiányos s aki gyenge, vékony ruhájában a társadalom segítsége nélkül a téli metsző hidegben szenvedésnek van kitéve. Az emberszeretet magasztos eszméjétől áthatva ezeknek az érdekében kérjük Nagybánya társa­dalmát, a közintézeteket, testületeket s mindazo­kat, akiknek módjukban van, legyenek segítségé­re az arra szorult s az érdemes tanuló-gyermekek­nek, hogy ruhát kapjon a ruhátlan s testének melegét megőrizve szivében a szeretet az em­berek iránt fokozódjék. Az örök szeretet nevé­ben erre a célra a segélyt kérjük s örömmel fogadjuk. Kérjük, hogy az adományokat, melye­ket a helyi lapokban s az évi értesítőben nyugtázni fogunk, iskoláink igazgatóihoz juttatni szíveskedjék. Nagybánya 1909 év november hó. A nagybányai állami elemi iskolák tanítótestülete. A vízvezeték forrás-foglalási munkálatai- nák felette kedvez az állandóan jó ősszi idő úgy, hogy a látványosságnak is remek techni­kai műveletek gyors ütemben haladnak előre. Csütörtökön dr. Makray Mihály polgármester és Torday Imre tanácsos ellenőrzés céljából küntjártak a helyszínén s mindent a legtökéle- teseb rendben találtak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom