Nagybánya, 1931 (22-29. évfolyam, 27-52. szám)

1931-11-08 / 45. szám

1931. november 8. NAGYBÁNYA 3. oídai. Adjunk munkaalkalmat sertés­v/igatásoknál a munkanélküli hentes-segédeknek H IRE K Naptár nov. S-tól 14-ig. Holdváltozás: Ujhoid 9-én 24 óra 55 perckor. — Időjárás: Herschel szerint, 9 ig változó, •9-től 17-ig szép, enyhe; tapasz­talat szerint, 7-ike után esőzés, 11- én hóesés. - Napok: 8-án, vasárnap: Gottfried. — 9 én, hétfőn: Tivadar vt. - 10-én, ked­den: Av. sz. András. — 11-én, szerdán: Márton pk. - 12-én, csütörtökön: Márton, Jónás. — 13 án, pénteken- K. Szaniszló. — 14 én, szombaton: Jozafát, Klem. — Közeli óvsz. vásárok: ! 12- én Szilágynagyfalnban, 13-án Sárosberkeszen, 16 és 17-én j Nagybányán. A helybeli Ipartestület a mé- I száros- és hentes szakosztállyal | egyetemben megkeresést intő- i zett a városi tanácshoz, hogy j a magánosok sertés-vágatásátói í tiltsa el a nem képesített egyé- | neket és ezt kizárólag a kép­zett helybeli hentessegédekkel bonyolittassa le, hogy ezáltal 13 munkanélküli hentes-segéd­nek munkaalkalmat adjon és megélhetésüket biztosítsa, anél­kül. hogy a társadalom segélye­zésére szorulnának. A város közönsége pedig fel- j kéretik, hogy szíveskedjen a ' hatáságoknak segédkezet nyúj­tani azáltal, hogy a levágandó sertéseket csakis munkanélküli hentes-segédekkel végeztesse. Azok, akik sertést óhajtanak vágatni, szíveskedjenek ezen óhajukat, Nagy Lajos, Simon Ferenc, Maday Pál, Petky Gyula, Csécsi Nagy István és Hlasznik Ferenc mészárszékébe bejeien- j teni, akik gondoskodni fognak, j hogy a kellő időre a megfelelő i munkaerő rendelkezésre álljon. A vágási díjak a következők: j Kisebb sertés 80 lei. Nagyobb sertés 100 lei. Előadás a hath. Otthon­ban. Szőke Bála prépost plé­bános hazaérkezvén olaszországi útjáról, a Kath. Otthon termé ; ben vetített képekkel illusztrált i előadást fog tartani Olaszor­szágról nov. 8-án délután 6 óra­kor. Az előadás alatt a Kath. Otthon javára kérünk pár Leit. j Az előadás alatt sötétnek kell lennie és az ajtók zárva lesz­nek. Pontos megjelenést kérünk. Plébánia-Hivatal. Vég leaf felmentve. Még min­denki élénken emlékszik arra a halálosvégü autószerencsétlen­ségre, ami a fiatal Rumpoid au­tójával és utasaival történt. Rumpoid Imre — autóját maga vezetve — feleségével, anyjával és húgával szöllőjükbe igyeke­zett. Sikárló tájékán, egy sze­kér kikerülése közben, hatalmas kődarabon a gépkocsi felborult. A fiatal Rumpoldné pillanatok j alatt halott volt, Rumpoid pedig súlyosan megsebesült és hete- j kig élet-halál között nyomta az I ágyat. Am a törvény - tör- j vény. Rumpoid Imre ellen, gon- s datlanságból okozott emberölés miatt eljárás indult. A szatmári törvényszék rendes büntető-ta­nácsa Ítélkezett ebben az ügy- j ben és mivel sem büncseiek- j ményt, sem vétkes gondatlan­ságot nem állapított meg, Rum- poíd Imrét felmentette az ellene emelt vád alól. Mert hiszen: ép­pen elég volt a szenvedésből.. . Állást kaphat. Szervezési osztályunk részére helyi vezetőt keresünk jutalékos alapon. Aján­latok „Később iroda-általány“ jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek. Az idő tagadhatatlanul őszi­esre fordult. Egyik percben szép napsütés, de már a követ­kező órában végigszáguld az északi szél. Az utcán járókelők borzongva húzzák összébb ma­gukon a ruhát. Felnőtt és gyer­mek menekül a hideg őszi eső elől és legtöbbször már csak otthon konstatálják bosszúsan: fáj a fogam, fáj a fejem, a lá­bam, náthát kaptam stb. stb. ! Ez volna a kisebb baj. A na- j gyobb baj az, ha ilyenkor nin- : csen kéznél egy üveg Brázay- \ féle sósborszesz, vagy Menthol, j Egyszeri bedörzsölés ezen ki­tűnő szer egyikével és szinte percek alatt érezzük, hogy mú­lik a fogfájás, a fejfájás, enyhül 1 a nátha. Ennek a csodás hatás- j nak köszönheti hírnevét az év­tizedek óta közismert Brázay, mely ma már úgyszólván házi Vörös lobogó a Szüzkőn Mint minden városban: tegnap, szombaton d. u. 2 óráig csak a szokatlan szurony ös rendőrjárőrök jelezték, hogy no­vember 7; a szovjet fennállásának 14 ik évfordulója. Két órakor azonban nagy csődület támadt a, Hid-utcán és a veresvizi városrészen. Az emberek a. Szűz kőre hirtelen ki­tűzött vörös lobogót nézték. A rendőrség és csendőrség, Veres rendőrfőnök vezetésé­vel azonnal kiszállt, eltávolította, a felírás nélküli lobogót és körülvette az erdőrész:.. Lapunk zártakor még nem jöttek vissza. Több előállítás is történt. I Jirázay sósbor szesz olcsóbb és jobb. j j gyógyszer és amelynek egyetlen i háztartásból sem szabad hiá- j nyoznia. , j Azonnali készpénz-jutalé­kos helyi üzletszerző tisztvise- j löket felveszünk. Ajánlatok „Fi- j xumot is kaphat“ jeligére a ki- j adóba kéretnek. Újból számozták a bicik- \ liket. Az utóbbi időben a bicik­lik számai olyan rosszak voltak, j hogy a rendőrség képtelen volt ! azokai ellenőrizni. Sokan oapirra í írták, mások olyan helyre akasz- j tották, hogy szabálytalanság el- j követésekor a rendőr nein lát- I háttá. Most aztán újból számoz ták a bicikliket s a hirdetett szi­gorú felülvizsgálat pedig azt ! eredményezte, hogy az utóbbi időben ellopott kerékpárokat a tulajdonosokhoz - visszalopták. Dalegyesületünk a mun­kanélküliekért. Mivelhogy a város nem tud, a kormány pe­dig nem igyekszik segíteni a munkanélkülieken, a dolgozó tár­sadalom is emberbaráti köteles­ségének tartotta egy külön se- gélyző akció megindítását. Fo­kozott erővel dolgoznak egyesü­leteink, mert a sokat követelő tél már a nyakunkon van. Magyar dalegyesületeink f. hó 28-án a városi szinházban magyar nóta- estélyt rendez, melynek tiszta jövedelme a munkanélküliek se­gélyalapját fogják szolgálni. — A Leányklub viszont egy szini- előadásra készül, szintén a mun­kanélküliek javára. Az előkészü­letek itt is lázasan folynak, (fi.) Szabadlábra helyezték Kor- kálcsuk János vasúti őrt. Még bizonyára emlékeznek olvasóink a nemrég történt halálos végű vasúti szerencsétlenségre, ami­kor Kerekes Miklós kiszbányai gazdálkodó szekerét ütötte el a Fernezely felé haladó szerelvény. Az akkor bevezetett nyomozás során letartóztatott és a szatmári ügyészségre kisért Korkálcsuk mmm&evsastsm--srj-!2i.t?sr*- gasajagfaaawiww János vasúti őrt most szabad­lábra helyezték és ellene az el­járást teljesen megszüntették azzal, hogy nem ő volt a sze­rencsétlenség előidézője. Kor- kálcsukot csak a CFR. fogja fe­gyelmi elé állítani. Az Úri Kaszinóban süte­mények, torták a legjutányo- sabb áron, darabonként 4 lejért. Esküvőkre is rendeléseket fel­veszünk. Koszt kihordásra és bentvaló étkezésre, nem tagok részére is. Divatszalon-áthelyezés A Bercsényi-utca 10 számú Női divatszalonomat a Mikszáth-Kál­mán utca 14 szám alá helyez­tem, ahol továbbra is a mai viszonyoknak megfelelő mérsé­kelt áron vállalok mindennemű női divatmunkát. Szives pártfo­gást kér: Stern Teréz. Dr. liooz Gusztáv orr, to­rok, gége- és fülsebész szak­orvos külföldi tanulmányújáról hazaérkezett. Rendel d. e. 9 - 10, d. u. 3-5. Ideges embereknek és lel­kibetegeknek az enyhe, termé­szetes „Ferenc József' keserű- viz rendes bélműködést, jó emésztést és elegendő étvágy­érzetet teremt. Világhírű ideg­orvosok véleménye alapján a Ferenc József viz haználata az agy és a gerincvelő megbe- ! tegedéseínéi is kiválóan ajánl'na- j tó. A Ferenc József keserű- | viz gyógyszertárakban, drogé­riákban és fűszerüzletekben kap­ható. Olcsó beszerzési forrás Füredinél (Vár-utca 5 sz.). Ahol kelengyevásznak 30 lejtő! feljebb, zefirek, oxfordok, férfi ingeknek valók, férfiszö.vetek stb, bar- chetek, tenniszflaneiek és min­dennemű más téli áruk jutányo­sán beszerezhetők. Megtekintés vételkényszer nélkül. Paplanok készítését vál­lalom, régieket átdolgozom, na­gyon szép mintákkal. Jutányos árért. Filcmunkák készítését vál­lalom. Pártfogást kérek Gódián Mariska Str. Trompeta (Kürt u) 5 szám. Fehérnemű varrást is vállalok. Érdekes apróhirck. A ko­lozsvári unitárius templom ha­rangozol állására, amely mindösz- sze 300 lej havi fizetéssel és természetbeni lakással van do­tálva, harmincegyen pályáztak. Szóval ez is mesebeli jólétnek tűnik fel a munkanélküliek szá­mára. - A Gyalu melletti Nagy­kapuson Pop Béla 22 éves, gaz­dag fiatalember és Capusan Fió- rika 17 éves leány öngyilkosság­gal feleltek a leány szüleinek azon ellenkezésére, hogy nem egyeznek bele a fiatalok egybe­kelésébe. A legény egy kony­hakéssel szivenszurta a leányt, aztán, felakasztotta magát. Bú­csúlevelükben azt kérték, hogy közös sírba temessék őket. — Kanadában az Ontario-kórház kedden leégett s az egyik pa- viilont oly gyorsan tüzbebori- tották a lángok, hogy 7 súlyos beteg hamuvá égett. A mentést megnehezítették a kiszabadult őrültek, akik őrjöngésükkel min­dent megakadályoztak - Imre József budapesti parlamenti őr motorbiciklijén kirándult a kör­nyékre. Hazatértében egy autó fényszórója annyira elvakiíotta, hogy nekihajtott a kilométer­kőnek, felborult és pár óra múlva úgy ő, mint vele volt fi­vére meghaltak. — A skóciai Fiteshire grófságban levő Hov- hiil szénbányában borzalmas bá­nyalég-robbanás történt, amely 10 bányászt azonnal megölt. Hogy nem többen pusztultak el, csak annak köszönhető, hogy éppen munkásváltás volt. — Idrisz Tyarin kolozsvári fagyial­tos törököt ismeretlen tettesek meggyilkolták. Két tompa vas­tárggyal adott ütés végzett a szerencsétlen törökkel. A gyil­kosságnak több gyanúsítottja van. - Veress Pál kommunista munkás a marosvásárhelyi rend­őrség fogházában hegyes tűvel felszakitotta jobb karján az ütő­eret és azt vallotta, hogy azért akart a halálba menekülni, mert előzőleg a kolozsvári kihallga­tása alkalmával a rendőrségen úgy megkinozták, hogy inkább a halált óhajtotta, mint még egy iiyen kínvallatást. — Onucán Mihályné szilágykövesdi asszony egy leánygyereket szült, amely aktusnál egyedül férje segédke­zett. A férj a gyereket rögtön, megszületése után, eltemette anélkül, hogy ezt a hatóságnál jelentette volna. A csendőrség számolóra vette a nadrágos „gó­lyát“. A Marosvásárhelyi Taka­rékpénztár szászrégeni fiókjá­nak igazgatója: Mendel Sándor öt revolvergolyót repített mel­lének. A kórházban mind az öt golyót kioperálták belőle s így teljesen felgyógyulóban van. — Lőrinczy Mózes, az orosz hatá­ron elfogott és visszatoloncolt sikkasztó bankigazgató eddig csak a szökésére és oroszor­szági élményeire vonatkozólag adott érdemleges felvilágosítá­sokat. Megemlítésre méltó, hogy 3100 lejjel vágott neki a szö­késnek, mert — amint állítja — öngyilkos akart lenni, de nem volt elég ereje hozzá. Az oro­szok persze visszatoloncolták. Állandó melegfürdö a Hid-utcai Takács=vendégiő külön fülkéiben 25 és 30 lei

Next

/
Oldalképek
Tartalom