Nagybánya, 1929 (20-27. évfolyam, 22-52. szám)

1929-11-10 / 45. szám

2. oldal. NAGYBANYA 1929. november 10. Szerző a témájáról, válasz a válaszokra . . Asszonyok a politikában. A Nagybánya 42. számában közölt cikkemet valamelyes hi­bából nem közölték teljes egé­szében, ami némi értelmetlensé­get okozott. Kimaradt ez a be­kezdés: „Egy véleményen vagyok azon politikussal, ki a dolgozó, ke­nyérkereső nőkre terjeszti ki a választójog megadását, de azok közül is csak azokra, kik nem férjes asszonyok. Erre ezer ok van, mit elemezni nem lehet, mert ez már psyhologiai meg­világítás volna, minek itt nincs helye“ (Ennyi maradt ki! Szerk.) A családanyák, a házimunkát végző nők nem érnek rá a po­litikával foglalkozni, azt tanul­mányozni. Vagy talán elegendő lenne - a tömeget szaporítva, — birka módjára indulni csupán egy vezetőnő táborában, önálló véleményt nem tudva alkotni, csupán szavazati jogainkat gya­korolni?? . . . Orvendek, hogy akadtak még cikkemhez hozzászólók, contra- véleményük leadásában, de kár, hogy az, kinek elvei vannak és azt hangoztatni meri is, nincs bátorsága magát megnevezni. Vagy talán attól fél, hogy nem fog férjet kapni? — mert a fér­fiak nem szeretik az okos nőt, Végre megjelent az esküt nem tett tisztviselőkre vonatkozó 1929. augusztus 20-iki törvény végrehajtási utasítása a hivata­los lap november 4-iki számában. A végrehajtási utasítás részletes felvilágosítást nyújt az érdekel­teknek. Fontosabb részei, hogy az es­küre azonnal jelentkezni kell és hogy 1930. február 20-ig okvet­lenül be kell adni a nyugdíj mint feleséget! Vagy ha kapott már, ütközni fog férje vélemé­nyével? . . . Hogy személyes választ ad­tak cikkemhez, ez is azt bizo­nyítja, hogy a nő - hajbaka- pás nélkül, — nem tud vitat­kozni, személyeskedik. Tehát ismétlem: nem nekünk, nőknek való a politika és én, mint 15 éve dolgozó, kenyérkereső nő, mégsem óhajtok részt venni a politikában, ha csak kényszerí­teni nem fognak reá. A fölfigyelésekből és okos emberek, asszonyok gratuláció­jából már is megállapítom, hogy ha két táborra oszlanánk, talán nekem: laikus, tájékozatlan nő­nek lenne meg a győzelmem. Mi ugyanis szívesebben vagyunk és maradunk — nők, — de a szó szoros értelmében! — mint választó polgárnők. Különben mindenkinek az el­vei tisztelni valók! Özv. Mégay Miksáné. * (A témához, miután csakugyan időszerű és általánosan nagy érdeklődést váltott ki eddig is, további hozzászólásokat — úgy nőktől, mint férfiaktól! — szí­vesen közöl a szerkesztőség.) iránti kérvényeket. A kérvény­hez csatolni kell: 1. Szolgálati, 2. Születési, 3f. Személyazonos­sági, 4. Állampolgársági, 5. Az eskü lété túlerői szóló igazolvány t. Egyebekben az ügyre vonat­kozólag készséggel szolgál to­vábbi felvilágosítással Lengyel Béla ur, akinél a szükséges hi­vatalos lapok, újság-közlemé­nyek és raás adatok állnak az érdekeltek rendelkezésére. Köszönet — a Sárga csikóért A „Sárga csikó“ előadása al­kalmából a műkedvelő iparos ifjúság ezúton mond köszönetét Lengyel Béla és Németh Béla uraknak fáradságos munkájukért, amelyet a betanítással oly ön­zetlen áldozatkészséggel hoztak. Köszönetüket tolmácsolják to­vábbá mindazoknak, akik úgy erkölcsi, mint anyagi támoga­tásban részesítették az estélyt és felülfizetésekkel lehetővé tet­ték, hogy az Iparosotthon és Aggmenház alaphoz hozzájárul­hattak. Ezúttal közöljük szintén az Ipartestület elnökségének elis­merő nyilatkozatát a lelkes ifju- gárdáról, Maternik István és Bányai József külön fáradozá­sáról, azon óhajtás kifejezésével, hogy a nemes kezdetnek méltó folytatása legyen! Fel máskor is! — az elaggott iparosok felsegitéséért és a kultúráért. Ä nyagdijegyesület közleményei. 1. Ma, vasárnap d. e. V212 kor a városházán fontos ügyek­ben választmányi ülést tartunk Pontos megjelenést kér a ve­zető Elnökség. 2. A nyugdíjtörvény végre­hajtási utasítása megjelent a hi­vatalos lapban, lefordítása és sokszorosítása iránt intézked­tünk. Az érdekelt feleknek fel­világosítást ad az egyesület tit­kára, Rozsos István nyug. igaz­gató. 3. A nyugdíjasok küldöttségei a bukaresti kir. palotában átadták a'régenstanácsnak a nyugdíja­sok siralmas helyzetéről memo­randumukat, melyet a régens- tanács tagjai megdöbbenéssel I vettek tudomásul. A küldöttség megnyugodva távozott a biztató Ígéretek hatása alatt. Vezető elnökség. Az esküt nem tett tisztviselők ügye. Holnap, hétfőn kezdődnek az évi katonai jelentkezések. Az igazolványok láttamosása. A sorrend a következő, a születési évek szerint: Hétfőn, 11-én: 1880-tól 1884 évben születtek; - kedden 1885- től 1888-ig; — .szerdán 1889-től 1892-ig; — csütörtökön 1893- 1896-ig; — pénteken 1897- 1900; — szombaton 1901 — 1904 évek között született nagybá­nyai katonakötelesek. Girócltólfalu katonakötelesei 17-én, vasárnap, Fernezely ka­tonái 18 és 19-én, a felsőferne- zelyiek 20-án tartóznak jelent­kezni a katonai ügyosztálynál j (Városháza udvara.) Felsőbányán november 27 ; és 28-án, Kapuikon 29-én lesz j a livrettek iáttamozása. Minden szép volt itt is! (Beküldött kis ismertetés.) Lélekemelő ünnepély folyt le okt. 20-án Alsófernezelyen. A kis, kevés lélekszámbói álló, ref. leányegyház, sok fáradozás és lankadatlan buzgalom után, kis imaházat szerezett magának. Annak a felavatási ünnepélyére rándultunk fel mi is: nagybá­nyaiak. Vártam, hogy nálamnál illeté­kesebb toll fogja méltányolni ezt is a nagyobb nyilvánosság előtt, mert agyonhallgatni — szerintem — nem szokásunk. A 90-dik zsoltár lélekbeható hangjaival kezdődött az ünne­pély a zsúfolásig megtelt kis imaházban. Ennek elhangzása után magas szárnyalásu ima ke­retében adta át rendeltetésének a kis imaházat esperesünk: Széli György. Közének után a Krassói lelkész: Oláh 'Sándor tartott nagyon szép és tartalmas ünnepi beszédet. A megható beszéd és közének után szétáradt a kö­zönség egy kis körültekintésre. Örömmel szögezzük le azt is, hogy a magyarság valláskülönb-, ség nélkül igyekezett a kis ün­nepély fényét emelni, impozán- sabbá tenni és az örvendőkkel örülni. Aztán jött a bankett. Délután pedig a nagybányai ref. iskola növendékei részvételével, vallá­sos délutánt tartottak Szaplon- czay nagybányai lelkész és Veres Ferencz kántor tanító. Minden szép volt! (H. M.-né.) HÍREK A magyar színház a héten meggyőzte a szatmári kiküldötteket is értékéről — ér­tékével. Több nagyon jó előadást lát­tunk; különösen a „Két lány az uccán“ keltett hatalmas sikert. — Galetta Ferenc darabja: „A szerelem rózsái“ múlt szomba­ton és vasárnap hozott revü-je- leneteivel komoly elismerést szerzőjének és előadóinak. - „Az aglegény-apa“ szerdai bemuta­tója a prózai személyzet újabb sikere volt, mig csütörtökön és pénteken az operett-ensemble kapott sok tapsot a „Mis Ameri­kádban. — Ha megmarad a nivó, eredményes lesz a jövő hét is, mert Nagybánya publikuma sze­reti a szépet s a lelkiismeretes szereptudásból származó jót. A jövő hét műsora: Ma, va­sárnap d. u. „Ez hát a szere­lem“ operett, inérs. helyárakkal, este: „Eltörött a hegedűm“ ope­rett. — Hétfőn: a nagyhírű „Két- lány az uccán“, szinmü. — Ked­den: „Húzd rá cigány!“ ope­rett. — Szerdán: „Nem élhetek muzsikaszó nélkül“ vígjáték. — Csütörtökön: „Kisértetek“ drá­ma. — Pénteken: „Ki babája va­gyok én?“ vígjáték. — Szom­baton: „Pajtásházasság“ vígjá­ték. A társulat külömben végleg jövő hétfőn, 18-án búcsúzik. Naptár: nov. 10 —16-ig: Holdváltozás: 17-én vasárnap, 2 óra 14 perckor holdtölte. - Időjárás Herschel szerint: 10- től kezdve tiszta, kellemes idő;* tapasztalás szerint: 14-ig eső és dara, 15-től változó. — Napok: Vasárnap, 10-én: A. András. - Hétfőn, 11-én: Márton. — Ked­den 12-én: Jónás. — Szerdán, j 13-án: Szaniszló. - Csütörtökön, 14-én: Klement. — Pénteken, ; 15-én: Gertrud. — Szombaton, I 16-án: Ödön. - Közeli orsz. vásárok: Hétfőn és kedden I Nagybányán, pénteken Erdő- j szádán. i Eljegyzés: Platthy György eljegyezte Rózsa Bö’zsikét. (M. k. é. h.) Királyi kitüntetés. A ma­gas régenstanács I. Mihály ki­rály nevében Dr. Dumbravi- ceanu Sándornak, a helybeli poliklinika vezető főorvosának a közegészségügy terén szerzett érdemei elismeréséül a Román Koronarend parancsnoki kereszt­jét adományozta. A „Sárga csikó“ Felső­bányán ma, vasárnap délután 4 órakor kerül bemutatásra a mi iparos-ifjainktól - az ottani Zárda szinháztermében. Előadás után a felsőbányaiak táncmulat­ság keretében látják vendégül ifjainkat a Kath. Legényegy­letben. Ha cipő) Radó-cipő Ssffi*- legyen! A Kath. Népszövetség Krisztus Király ünnepét múlt vasárnap tartotta meg, mely alkalommal a közönség zsúfolá­sig megtöltötte a tanácstermet. Szilvásy Teréz mély átérzéssel szavalta el Reviczky Gyulának „Az én imakönyvem“ c. szép költeményét. Németh Béla fő- gimn. tanár az ünnep jelentősé­gét méltatta lelkes hangú be­szédében, majd Várady Bözsi Mindszenthy Gedeonnak egyik alkalmi költeményét szavalta el nagy hatással. Szőke Béla pré­post az egyháziak, Hoffmann Árpád gondnok az egyházközség, Szentpétery Ferencné, az Oltár­egyesület elnöke az anyák, Ni­kita János az apák, Herényi Gizella, a Leány-Kongregáció elnöke a lányok és Habina La­jos az ifjak hódolatát mutatta be, majd a prépostnak nagy tet­széssel fogadott záró szavaival véget ért az ünnepség. — Ma, vasárnap délután a Leány- Kongregáció tea-estét rendez a teremben a szegény gyer­mekek karácsonyi segélyezése javára. — Jövő vasárnap ismét kultur-előadás lesz, előadó Dr. Vass Tibor, minorita r. theolog. tanár. — A kultúr-estékre a belépés díjtalan, önkéntes ado­mányt a terem fenntartásának költségeire szívesen fogad a rendezőség. Eljegyzés. Dr. Szegvári Sán­dor ügyvéd és Kertész Rózsika jegyesek. Társas est a szegény ipa­rosokért. A helybeli ipartes­tület az elaggott és szegény iparosok segélyezésére 1929 no- I vember hó 16-án, szombaton este 8 órakor a Polgári Olva sókör nagytermében hurkaes- ■ télyt rendez, melyre - tekin- ' tettel a nemes célra, - úgy az

Next

/
Oldalképek
Tartalom