Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 27-52. szám)

1914-07-30 / 31. szám

1914 juüus 30. NAGYBÁNYA 3 A kormány a maga részéről is fámaszl nyújt mindenkinek, de segítséget vár minden­kitől s a kiáltvány igen erősen hangsúlyozza, hogy az államnak minden körülmények között lesz annyi ereje, hogy összemorzsolja azokat, akik vétenének az állampolgári hűség köteles­ségei ellen. A kiáltvány, melyet városunkban is plaká- tiroznak, így hangzik: Szerbia a Monarkiának higgadt, meg­fontolt, jogos követeléseire mozgósítással vá­laszolt. Háborús bonyodalmak küszöbén ál­lunk Meg fogjuk mulatni, hogy csalódtak azok. akik vakmerő elbizakodottságukban azt hitték, hogy bátran sértegethetnek bennünket. Meg fogjuk mutatni, hogy fenyegeteü érde­keinkért és becsületünkért habozás nélküi latba vetjük a nemzetnek és dicső hadsere­günknek kipróbált erejét. Olyan idők következnek ránk, amelyek- j ben az egész magyar nemzel áldozatkész honszerehnére és őseitől öröklőit férfias éré- j nyeire van szükség A történelem mérlegére ; helyeztettünk. Most kell megmutatni, hogy ennek az országnak minden polgára utolsó csöpp véréi kész a haza oltárára áldozni s hogy a nemzet hazaszeretete, hűsége, kitar­tása, elszántsága győzelmesen kerül ki a vál­ságos események tű/próbájából. Mindenkinek helyi kell állania. A kormány meglesz mindent az ország rendjének, nyugalmának, a hazához hű pol­gárok élei- és vagyonbizlosságának oltalmára. A bizalom és a megnyugvás szavával fordul faji és vallásfelekezeti különbség nélkül min­denkihez. Támaszt nyújt mindenkinek és se­gítséget vár mindenkitől. ..Segiiség&t az ország nem magyarajku polgáraitól is. Az államnak minden körülmények kö­zölt lesz annyi ereje, hogy összemorzsolja azokat, akik bűnös izgatok szavára hallgatva, vétenének az állampolgári hűség kötelességei ellen. Csirájában fog elfojtani minden rend­zavarást. De nagyon szomorú volna, ha ilyen kényszerrendszabályokra kerülne a áor. Szo­morú, mert megbélyegezné, pellengérre állí­taná azokat, akik a haza iránti hűségtől el- tantorodnak, gyökerében iámadná meg az irántuk érzett szeretet és bizalom áldásihozó | érzéseit és hosszú időre tenné tönkre annak a nemzetiségnek sorsát és jövőjét, amely a válság napjaiban az igaz útról eltévelvednék. A bizalom, a szeretet, de egyúttal a komoly intelem szavával fordulunk a haza mindén polgárához. Mindenekfölött azokhoz, akiket állásuk vagy személyes befolyásuk pol­gártársaik természetes vezetőivé avat. A cselekvés órája ütött. Egy szebb, jobb, boldogabb jövő alapjait vethetik meg az ál­dozatkész hazafiui hűség cselekedetei. A magyar királyi kormány. HÍREK. Julius 29. Személyi hírek. Dr. Parecz Gyula aradi közkórházi igazgató-főorvos veje, dr. Jjtrdűdy Ignácz főtörzsorvos látogatására városunkba érkezett. — Dr. Szilágyi Imre debreczeni ügyvéd nyaralását megszakítva Debreczenbe utazott, mert a Vilmos huszárezredhez kellett bevonulnia. Elhalasztott elnökválasztás. A vármegyei gazdasági egyesület f. hó 29 éré kitűzött elnök- választását a háborús időkre való tekintette! elhalasztották. Erdcly kormánybiztosa. Az erdélyi várme­gyék kormánybiztosává fíe.tegh Miklóst, Torda- Aranyos vármegye főispánját nevezték ki Érde­kesnek tartjuk megemlíteni, hogy Betegh Miklós főispán nagybányai születésű ember s unokája néh Szakmáry Sámuel volt nagybányai bánya- inspektornak. Nagybánya harczi kedve. Nagybánya minden rangú és rendű lakossága osztozik abban a le­írhatatlan lelkesedésben, mely a büntető háború hírére az országot elfogta. Vasárnap este lelkes tüntetés volt a mozieiőadáson. Mielőtt az elő­adást megkezdték volna, a közönség egyszerre fölállolt s elénekelte a Hvmnust Mélyen megható jelenet volt ez, mely bizonyára sokáig emléke­zetes marad. Hélfőn este lelkes lünteiő csapat járta he az utczákai, a Kossuth nótát énekelve s éltelve a háborút, a királyt, a hadsereget. Vá rosunk lakossága a leglelkesebb hangulatban van s meglátszott ez a lelkesedés a bevonult fiatalságon is, kik énekelve, vig muzsikaszó mellet! vonultak ki a pályaudvarra. A behivoüak zöme kedden délután utazott el s oly nagy közönség kísérte ki őket, hogy alig fértek el a pályaud varon Halálos szerencsétlenség. Megrendítő gyász érte Galisz György polgártársunkat, kinek derék, szép szái fia: a huszonöt éves Galisz Flórián a Szamosba veszett. A megrendítő eset részletei­ről a következőkben értesítenek bennünket • Galisz György kereskedő f. hó 22-én Sülelmed- nél a Szamoson kompon akart átkelni szeke­rével. A komp azonban sokáig váraíotí magára s Galisz György fia, Flórián elunván a vára­kozást, átúszott a Szamoson a komp után. A Szamos első átuszása sikerült is, de a fiatal Galisz nem juthatván a komphoz, ismét vissza- kezdett úszni. Ekkor töiiént a szerencsétlenség. Egy örvény elkapta s a szerencsétlen fiatal ember jajveszékelő édesapja szemelátíára fuladt a Szamosba Később holttestét megtalállak s f. hó 24-án Nagybányán helyezték örök nyuga­lomra igen nagy részvét mellett. Letört bimbó. Súlyos csapás érle Mada- rassy László szoigabirót. Két hetes kis fia: Sándorka a napokban Gacsályon elhunyt, A A kis halottat Gacsályon temették el. Elfogták a nagybányai templomrablót. Szat- máron csütörtökön szokatlan látványosságban gyönyörködött a nép. Két fiatalembert kisért 4 csendőr és két detektív. A bűnösök kezében egy-egy templomi gyűjtő ládácska volt, ezekkel vonultak végig a városon, arcukba huzva a sapkájukat. Elvitték őket a g. kath. templomhoz, ahol helyszíni szemlét tartottak s ahol a tettesek elmagyarázták, hogyan csinálták a dolgot. Az egyik Osváth Kálmán 26 éves gépész, állítólag szatmári fiú, turista ruha, macskanadrág, lapos orosz sapka rajta, inkább urnák látszik, szőke fiú, majdnem borotvált arcú, csak a szemében lobog vad, szenvedélyes tűz, mintha gyilkolni is tudna. A másik Ratzender Mór alacsony 21 éves, barna, inkább inasnak néz ki, kicsiny, gyenge tucatalak, pedig hát mázoló segéd. Os­váth beismerte a szatmári tempiomrabiást, be­ismerte azt is. hogy jiolius hó 1 én Nagybányán ö rabolta ki a r. kath templomot s onnan 185 koronát vitt el a Szent Antal perselyéből. A tekergőket ide szállítják a napokban s itt is helyszíni szemlét tartanak velük. Osváth ön­gyilkossági kísérletet követett el 23-án börtöné­ben; átharapta ütőerét, de bekötözték. A felsőbányái harangozás. Annyi téves hir jelent meg a lapokban, hogy azt szüksé­gesnek tartjuk i letékes helyrőt jött értesítés szerint kiigazítani. A felsőbányái r. kath. temp­lomban harangoztatott és gyászmísét is tartott Pály Ede esperes-plebános a megboldogult trónörökös és nejéért; de a temetés napján délután 4 órakor, bár arra is fölkéretetfi a harangokat nem huzattá meg azon okadatolás­sal, hogy erre felsőbb hatóságától utasítást nem kapott. — Az esperes-plebános értesítésének csupán a maga romlására gondolt. Távozni en­gedte a vén czigánynőt Petneházyhoz az olasz kapu kulcsával, Judit levelével. Feleségét nem bántotta, pedig a város kemény törvényeinél fogva megérdemelte volna, hogy elevenen elte­messék s karóval döfjék át szivét. — Nem állok utadba, légy boldog Petne- házyvai! — ezzel fejezte be gyötrelméé keserű­séggel teli szemrehányásait s magára hagyta. És ő nem hitt szavainak, csak amire holttestét ha­zahozták . , . Az énekszó elhalt, az oratóriumba föiszü- rődik a templom hajójában imádkozó nép mo­raja, melyet az orgona halk, siralmas szava kisér. Csak ő nem tud imádkozni a hősért, aki férje volt, akinek emlékét ünnepelni a hársfaiak ide- gyültek mindnyájan, holott csak tegnap pusztí­totta el az ellenség tűzzel házaikat. S Judit lel­kében megelevenedik a kép mint. tolongnak ablakai alatt; hallja, mint kiabálják nevét s mint üdvözlik rajongó tisztelettel, valahányszor reszketve az ablakhoz lép, gondolván, hogy bűne kitudódott s most a vérpadra hurczoíják. Látja, mint lobogtatják a város zászlaját, melyre a hős Vinter képét festették s mint emelik kezüket feléje, boszut esküdve férje haláláért. Az esküt megtartották. Egy évig folyt a város ostroma; csak amire a polgárok legjobbjai elestek s az ellenség tüzes golyóitól lobbot ve­tett Bárifa, tűzték ki a fehér zászlót. Most vonul be Petneházy a rombadőlt piaczra, a temp’omba behallatszik a kuruezok muzsikája. Senki sem hagyja el helyét, fölhang­zik a Dies irae utolsó versszaka s a polgárok éneke elfojtja az ulczai lármát. Judit az ég felé fohászkodik s tekintete megakad a feje fölött függő zászlón. A hős Vin­ter képe mosolyog le onnan rá, úgy, mint akkor, amikor még boldognak hitte magát. Mérhetetlen fájdalom nyilai keresztül szivén s a lelki gyötrel­mektől megkínzott nő aiéiían roskad össze . . . Mire magához tér, a templom üres, a ki­felé tódulok végső csoportja még visszanéz a kapuból. Judit két szenátor karjára támaszkodva botorkál le a lépcsőn s megy a temető felé özönlők után. A megdicsőült ellenség sírja mögött csata­rendbe szedett kuruezok sorakoznak, tisztelegve a leeresztett zászlókkal. Körülöttük Bártfa népe énekel hősét magasztaló dalokat. Judit meglátja Petneházyt koszorút hozó hadnagyaival; leborul a sírra és kétségbeesetten föisikoit: — Nem, nem, csak téged szeretlek, uram, én édes uram 1 A közelállók könnyes szemekkel néznek rá, természetesnek találják kitörő fájdalmát. Petne­házy Dávid sápsdtan engedi előre hadnagyait s lassan visszafelé húzódik. Még aznap este eltá­vozott Bártfáról s helyette Szalánczy lett a ku- ruezőrség kapitánya. * A nemrégiben lebontott olasz kapu közelé­ben, a sánczárok partján emelkedő halom tete­jén, ahol a hős Vinter elesett, hatalmas kőke­reszttel megtoldott emlékoszlop áil kicsiny kert közepén. A föléje boruló fák lombjain keresztül - szűrődő napsugarakban fölvillan egy-egy szó a hosszú, mohalepte föüratból: »In Memoriam . . . Georgii . . . Fieri Fe­cit .. . Relicta Eiusdem . . . Judit . . . 1680 « Tarczai György.

Next

/
Oldalképek
Tartalom