Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1914-06-18 / 25. szám

1914 junius 18. NAGYBÁNYA 5 lakossal biró községnek. Aranyosmeggyes (3 263), Avasfelsőfalu (3.253), Csenger (3 522), Erdőd (3602), Fehérgyarmat (4 627), Kapnikbánya (4 517), Mátészalka (5 935), Nagyecsed (4 665), Nagysomkut (3 013), Szaniszló (4 822) = 40.219. E kimutatáshoz csak annyit meg, hogy Nagy- és Felsőbányának vízvezetéke lévén, sok ma­gánfürdője van, ami lényegesen javítja a für­dési viszonyokat. Halálozás. Súlyos csapás érte Rád Rubent, az ösmert táncztanárt. Felesége, Rád Rubenné szül. Nagyfejed Mariska oki. táncztanitónő éle­tének 30 ik, boldog házasságának 13 ik évében elhunyt. A megboldogult temetése tegnap dé­lután ment végbe nagy részvét mellett Szat- máron. Halálát bánatos férje, 3 árvája és ro­konsága gyászolja. Vizsgálatok az iparos tanoncziskolában. Az iparos-inasÍ8kola évzáró vizsgálata e hó 15 én folyt le 4-től 6-ig Hat órakor az osztályok ta­nulói összegyűltek s ott Stoll Béla felügyelő- bizottsági elnök lelkes beszéde után egy III. osztályos fiú az >Igaz szó« czimü költeményt szavalta el. Utána Stopka Sándor III. osztályos tanuló felolvasást tartott, melyben a tanulótár­sakat arra buzdította, hogy önképzésükkel fog­lalkozzanak. Ezután Székely Árpád igazgató takarékosságra és munkásságra intve a tanuló­kat, kiosztotta a& ezüst érmeket s a jutalmakat. 50 korona állami jutalmat kapott Stopka Sán­dor borbély, ezüst érmet Ilia József lakatos s Pintér Ferencz borbély. A kiosztott pénzjutal­mak felülhaladják a 200 koronát. Az iskola évi eseményeiről Székely Árpád igazgató jelentést nyomatott. E jelentésben csak az Ipartestület van megemlítve mint olyan, ki az iskolai vizs­gálattal egyidőben kiállított munkák jutalmazá­sára 20 koronát adott. A jelentés kinyomatása után a munkák jutalmazására Stoll Béla fel­ügyelő-bizottsági elnök 15, Korcsog Mihály 5, Kádár Antal 5 és Némedi Varga Jakab 2 koro­nát ajándékoztak, melyet az iskola igazgatója ez utón köszön meg. Az évzáró ünnepélyt a Hym­nus zárta be, mely után a tanuló inas csoport vidáman, csendben szétoszlott. A vizsgálaton több iparos volt jelen, kik az inasok feleleteit meghallgatták, rajzaikat, munkáikat megnézték Szalmafonó házi ipari kiállítás. A gazdasági népiskola szalmafouó háziipari tanfolyamán ké­szült tárgyukat f. hó 20, 21. és 22 én mutatják be egy házi kiállítás keretében a gazdasági népiskolában. Vendégeket szívesen látnak Nagyobb lopások. A most lezajlott országos vásár alkalmával két nagyobb lopás történt, mely ugyancsak dolgot ad a csendőrségnek. Molnár József zilahi lakos f. hó 14-én jött vá­rosunkba marhavásárlás czéljából s az éjszakát Babán Simon nagybányai lakos agyagos utczai színjében töltötte. Mikor felébredt, megrémülve vette észre, hogy 1500 korona készpénzét el­lopták. — Pap János kővárfüredi lakostól a vásártéren 200 koronát loptak el Mindkét lo­pási esetben a csendőrség erélyesen nyomoz. Országos vásár. A külső baromvásár for­galma kielégítő volt. Mármaros vármegyét ki­véve azonban idegen vevők nem voltak. Fel- hajlalotl 1360 drb szarvasmarha. 1252 drb ló, 1392 drb sertés, 58 drb juh-kecske, összesen 4062 drb. Eladalott 626 drb szarvasmarha, 328 drb ló és 222 drb serié», összesen 1176 drb. A keddi kirakodó vásár nagyon gyönge volt. Szerkesztői üzenet. K. K. Igaza van. Nagy Sán­dort, a most elhunyt 48—49-iki honvédet nem azért ne­vezik utolsó honvédnek, mintha más szabadsághős már nem laknék Nagybányán, hanem azért, mert a nagybányai születésű honvédek közül tényleg ő volt az utolsó. Itt él közöttünk Nagy György műszaki tanácsos, a mi ked­ves »Gyuri bácsink,« aki 1848—49-ben mint tüzértiszt szolgálta hazáját. IRODALOM. Felvidéki históriák. Taroxai György mai íróink közt egyik legkiválóbb művelője a törté­neti novellának. Egészen uj, eddig fel nem dol­gozott körét találta meg múltúnknak: a felvidéki városok polgárságának életét a régmúlt időkben, ezt a kort kitünően ismeri, érzéseit át tudja érezni, összeütközéseit meg tudja értetni, hangu­latát meg tudja eleveníteni. Most megjelent no- j vellagyüjleménye, melyet Badó Antal kitűnő vál­lalata, a Magyar Könyvtár adott ki Felvidéki históriák czimmel, mind ebből a körből mutatja be a kassai, bártfai, szepességi polgárok életét: Nagy Lajos, Mátyás király, Bethlen Gábor, I. Rá kóczi Ferencz korában, felvonultatja a régi vá­rosi magisztrátusokat, a népek mestereit és ifjú­ságát, a halvány, értelmes, tiszta polgárnőket s vonzó, kedves, érdekes történeteket sző életük­ből. Hét ilyen novella van a füzetben, melyet a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég adott ki; ára 30 fillér. Monsieur Parent. A magyar irodalom Boc- cacciójának, Maupassantnak egy nálunk eddig teljesen ismeretlen hosszabb novellája jelent meg most magyar fordításban: a Monsieur Parent czimü elbeszélés, a nagy franczia iró legfino­mabb, legmélyebb és legemberibb dolgainak egyike, egy rendkívül érdákesen, az emberi lélekbe be- világitóan megirt történet, egy becsületes, derék ember tragédiájáról, akit megcsalt a felesége s a fiát is elrabolta tőle, hogy soha ne tudja, csak­ugyan az ő fia-e, vagy másé. A novellát Benedek Marczell fordította igen szépen s a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég adta ki; ára 30 fillér. A Csongor és Tünde uj kiadása. Vörösmarty szellemének ragyogóan bájos remeke, a Csongor és Tünde, irodalmunknak e legtöbb szépségben tündöklő ékszere, uj olcsó kiadásban jelent meg Badó Antal nagy szeretettel és hozzáértéssel szerkesztett vállalatában, a Magyar Könyvtárban, örvendetas esemény ez, mert e kiadásban előre­láthatólag még jobban el fog terjedni ez az el­ragadó, halhatatlan szépségű mü, amelyet még mindig nem ismernek eléggé, holott legtisztább és legbecsesebb szellemi értékeink közé tartozik. A füzetet a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég adta ki; ára 60 fillér. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. □ □ n n A Huszthy-fóle nagyítások sohasem veszítik el szinöket. □ □ n n rH ■o-tő a Huszthy Mátyás fényképész O te u o fényképnagyitási müintézete 0 0 KJ P p. Át 10 M Nagybánya, md-u. 15, saját ház. Pi H« O te O o m ** ■H >> A lakásoknak legszebb dísze a Huszthy mü­O ►1 cf pr •ö cő fl ft ‘© terméből kikerült fényképnagyitás. 0 0 0 ® n> pr M. M t» a S p / Általános elismerés és rengeteg megelégedést 0 99 Vt H* e+ 13­a o u io és dicséretet tartalmazó levél, 0 0 0 0 0 C&­0 pr w H l ______ nc^noncsDn Különlegesség: sepia és rozsdavörös színezések. nciDQCsXiGDn ■■ NANASY ISTVÁN VILLANYERŐRE BERENDEZETT KÖNYVNYOMDÁJA NAGYBÁNYÁN, LAKATOS-UTCA 1 SZ. Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy három gyorssajtóval, a legújabb betűk­kel és díszekkel, úgyszintén min­denféle segédgépekkel felszerelt könyvnyomdámmal vállalkozom minden e szakmába vágó munkák gyors, csinos és jutányos áron való elkészítésére. ALAPÍTVA 1892-BEN. TELEFONSZÁM 43. A FELSŐBÁNYÁI HÍRLAP kiadóhivatala. ■■ ■■

Next

/
Oldalképek
Tartalom