Nagybánya, 1914 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1914-06-18 / 25. szám

NAGYBÁNYA 1914. junius 18. Egy sorozat művészies reklámbélyeget ad­tak ki a *Berson művek« Budapest VII, ame­lyek mindenkinek ingyen megküldetnek egy 5 fillérres levélbélyeg beküldése után. 1582—1914. tkvi sz. Árverési hirdetményi kivonat. Alólirott tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagysomkuti kereskedelmi bank r. t. végre- hajtatónak és csatlakoztatott társainak Varga János és neje Benedek Róza (Lidia) végrehajtást szenvedők elleni 838 K tőke és jár. iránti köve­telése kielégitése végett a bírói árverési végre­hajtást szenvedetteknek alább felsorolt ingatla­naira elrendelte, mihez képest a nagybányai kir. járásbíróság területén levő s Misztótfalu község­ben fekvő 1. a misztótfalusi 194. sz. betétben A. I. 1 — 3. sor, 192, 196., 197. hrsz. szamosoldal dülőbeli kert és szőlő 679 korona; 2. az ugyanottani 195. sz. betétben A. I. 1—2. sor, 242. 243. hrsz. beltelki 131 összeirási számú lakóház udvar és kert 8/iS-ed része 470 K; 3. az ugyanottani 196. sz. betétben A -f- 1. 2. sor 921. hrsz. Petrás dülőbeli kertnek 7ß-od része 190 korona; 4. az ugyanazon beiéiben A -f- 2. alatt irt, de a 119. sz. betét A. lapján bevezetett közös lege­lőből járó 7i*3-ed rész illetőség 7e-od része 3 K; 5. az ugyanottani 482. sz. betétben A -(- 1. sor 585/2. hrsz. Szákapamunt dülőbeli Szántó féle része 42 korona kikiáltási árban Misztótfalu községházánál 1914. évi julius hó 29 napjának délelőtti 9 órájakor a kikiáltási ár 7»*át meg­haladó minimális árban elfognak adatni. Bánatpénzül az ingatlan kikiáltási árának 10°/o-át kell készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez leadni. Vevő, ha a kikiáltási árnál magasabb Ígé­retet tett, köteles nyomban a bánatpénzt a meg­ígért vételár 10°/0 áig kiegészíteni, különben ígé­rete figyelmen kívül marad s a nyomban foly­tatandó árverésen részt nem vehet. Az árverési feltételek többi pontjai alólirt tkvi hatóságnál és Misztótfalú, Láposbánya, Misz- bánya és Misztmogyorós községek elöljáróságai­nál megtekinthetők. Nagybányán, 1914. évi április hó 6-án. Dr. Horvá'h sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Szupkay tkwezető. Fésűs Menyhért-utcza 4. számú ház eladó, vagy belőle egy lakás kiadó. Értekezni lehet ugyanott. Kiváló minőségű, tisztán kezelt saját termésű kapható Veresvizi-ut 14. szám alatt, Égly Mihály házában, az udvari pinozében Egy liter óbor 1 K. Egy 1. uj bor 80 fillér. TELEFONSZAM 42. NAGYBANYAI TELEFONSZAM 42 GÖZTÉGLA- ES CSEREPGYÁR ajánlja a legkitűnőbb hírnévnek örvendő, körkemenozében égetett I. rendű tégláját ezrenként 32 korona árban. I. rendű palából készült os. és kir. szab. »Steinbrück«-féle viharellenálló hornyolt cserepet ezrenként 75 korona árban. mr Vízlevezető alagcsöveket folyóméterenként 36 fillérért. Cserépáraink oly olcsók, hogy a zsindelfe délnél olosóbb ! Elválalunk cserépfedést |~|-m.-k0nt 1*80 K-ért. (Fazsindely Ó-méterenként 2 50 K.) Zsindelvfedelek lebontását, a fedélnek alá- kötését és becserepezését uj léczezéssel együtt, kedvező fizetési feltételek mellett A gyár által szállított cserép fagyálló képességéért szavatos­ságot vállalunk. A téglának és cserépnek házhoz való szállítását a gyár szerződtetett fuvarosai ezrenként 5 koronáért eszközük. SS! m i üz „Unttól Divatához legnagyobb ruha- és felöltő áruház Nagybánya, Rákóczi-tér 14. sz. Nagy választékban megérkeztek a tavaszi újdonságok. Női modelek, leányka-kabátok, mérték szerint készült finom férfi-ruhák és átmeneti kabátok. Tisztelettel Fenyvesi Samimé. , A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ l kizárólagos egyedárusa Nagybánya, Felsőbánya és vidéke részére GLAOITZKy KAR0L9 ÍZLETESEN UA1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom