Nagybánya, 1913 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1913-12-25 / 52. szám

6 NAGYBÁNYA 1913 december 25 II Csodás, fönséges éjjel ez! A menny örömdalt zengedez, Mert Betlehemben született: Maga az Üdv, a Szeretet . . . A Földről visszhang támada: Az elnyomottak sóhajai Mely tulkiált az éneken: — Ah, merre vagy uj Bethlehem? Sárosi Árpád. HÍREK. Deczember 24. Személyi liirek. Hwtella Ödön hírlapíró, lapunk munkatársa a karácsonyi ünnepekre Nagyváradra uta­zott. — Dr. Erdődy Ignácz fötörzsorvos pár heti tartóz­kodás után Bécsből haza érkezett. — Tóth István Jenő cs. és kir. vadászhadnagy, festőművész, Ziffer Sándor festőművész iskolájának látogatására Münchenbe utazott. — L. Berks Lajos kir. aljárásbiró családjával az ünne­pekre haza érkezett. — Dr. Torday Lajos fővárosi tanács- jegyző az ünnepekre haza érkezett. Főorvosi kinevezés. A pénzügyminiszter dr Tóth Gábor felsőbányái kincstári orvost főor­vossá nevezte ki. Nyugalomba vonulás. A földmivelésügyi miniszter Ocsárd Károly főerdőtanácsost saját kérelmére nvugalomba helyezte A kereskedelmi és iparkamara uj levelező tagja. Szép kitüntetés érte Glavitzky Károly nagybányai tekintélyes kereskedőt, ki mint ka­marai tanácsos éveken át önzetlen és buzgó munkatársa volt a debreczeni kereskedelmi és iparkamara vezetőségének. A kamara közgyűlése Glavitzky Károlyt tanácsosi minőségben szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül nagy lelkese­déssel a kamara levelező tagjának választotta meg Orvos választás. Debreczen város törvény- hatósága dr. Berényi István orvost, városunk szülöttét kerületi t. orvosnak választotta meg. Eljegyzés. Reményi Aladár, a Ganz-villa- mos részvénytársaság hajdúböszörményi üzem­vezetője, kit városunkban is széles körökben ismernek, eljegyezte Varga Etelkát. Esküvő. Marosán László fogyasztási adó hivatali tisztviselő tegnap tartotta esküvőjét Bor- say Károly polgártársunk leányával : Erzsi­kével. Az esküvőn mint tanuk Csüdör Lajos v. tanácsos és Matyasovszky Antal szerepeltek. Kanonoki beiktatás. E hó 15-én folyt le a szatmári székesegyházban dr Szentgyörgyi Jor­dán Károly szaniszlói apátplébánosnak kanonoki beiktatása. A kinevezési okmányokat dr. Bakkay Kálmán szemináriumi aligazgató olvasta fel. A beiktatást Pemp Antal praelátuskanonok vé­gezte. Ugyanekkor történt Benkő József apát­plébános előléptetése az őrkanonokságra és Szabó István promoveálása a székesegyházi fő- esperességre. Az uj kanonok tiszteletére Benkő Jószef apátkanonok fényes vacsorát adott, ame­lyen az ünnepelten kívül a szeminárium elöl­járósága s az alapítványi pénztár tisztviselői vettek részt. Ünnepi istentiszteletek. A r. kath templom­ban 24-én éjféli mise pont 12 órakor; 25 én reggel 8 órakor pásztormise, 9-kor csendes mise, fél 10-kor prédikál Szőke Béla, 10 kor ünnepélyes énekes mise. D. u 3-kor vecsernye. 26 án 8-kor csendes mise, fél 10-kor prédikál Patay István s. lelkész, 10-kor nagymise. 27-én reggel 7 és 8 órakor csendes mise. — A ref. templomban 25-én d. e. 10 órakor prédikál Soltész Elemér. 11 órakor urvacsoraosztás. 26-án d. e. 10 órakor prédikál Bartlia Decső Ugyan­akkor Soltész Elemér Erdőszádán úrvacsorát oszt. — Az evang. templomban 25-én d. e. 10 órakor prédikál Révész János, 11 órakor ur­vacsoraosztás, 26-án d. e. 10 órakor prédikál Révész János. Karácsonyest 1848-ban. Az Ofner Zeit. 1848. deczember 24 iki számában olvassuk a követ­kezőket: Karácsonyest. A világon mindenütt ma este ünneplik a megváltó Jézus Krisztus születésnapját. Más országok városaiban és fal­vasaiban elnémul ilyenkor minden harag és perpatvar s a családi tűzhelyeken elfoglalja bi­rodalmát a béke és szeretet A családtagok bol­dog örömmel körülálják a csillogó gyertyafény­ben ragyogó karácsonyfát és gyönyörködnek a gyermekek angyali kacagásában és mosolygá­sában. Hej, de nekünk, magyaroknak szomorú karácsonyfánk van az idén. Nálunk a béke és szeretet helyett háború és gyűlölködés ütött tanyát mindenütt s karácsonyfa helyett az ágyu­kat és fegyvereket állják körül a honfiak. A legtöbb család árván tölti a szent estét. A csa- ládfentartók valahol messze a tábori tüzek mel­lől küldik haza sóhajtásaikat. Ki Pozsony kö­rül, ki pedig lent a fehér erdélyi havasok közt harcol a hazáért, ki meg másutt. Meg is lát­szik ez az utcákon, hol az idén sokkal kissebb a forgalom. Alig-alig látni egy-egy fenyőfácskát. És a legtöbb ember a templomba készül, hogy ott ünnepelje meg a karácsonyestét, összetett kézzel kérve a jóságos Jézust, hogy tekintsen drága hazánkra és segítse megváltani Magyar- országot, hogy soha se legyen többé ilyen szo­morú karácsonya a békés és jóindulatú magyar embereknek . . , Kárácsonyestén az egész or­szágban 105 ezer honvéd és népfölkelő állott szemben 135 ezer rendes osztrák hadsereggel s mégis a karácsonyi ünnepeket megelőzőleg vívott harcokban többnyire a magyar fegyve­reké volt a győzelem! Műkedvelői előadás. Városszerte óriási nagy I érdeklődés nyilvánul meg a nőegyesület kará­csony másodnapi műkedvelői előadása iránt, úgy, hogy páholy már napokkal ezelőtt sem volt kapható az előadásra. Páholyjegyek a szin- lapon nem is szerepelnek. Az előadás a mű­sora a következő: Két bába históriája. Dienzl — Farkas daljátéka. Előadják Gurszky Lujza zongorakisérete mellett: Chrizanthinum: * Hul­lán Erzsiké. Huszár: Kupás Gyula. Urhölgy: Incze Emmy. Bábuk : Jancsovits Margit, Jan- csovits Jolán, Magyar Marcsa, Magyar Er­zsiké, Szőke Elenóra, Szőke Olivia, Platthy Margit, Imricsák Ágnes, Repka Margit, Berindán Mária, Grósz Boriska, Sztupár Ilonka, Kazamér Erzsiké. Urak, úrhölgyek, bábuk, — Roman­tika, Garvay Andor vigjátéka. Mr. Globb ame­rikai milliomos: Gretzmacher Gyula Mr. W. I. L. Hugh: Magyar Géza, Miss Edith: Delhányi Erle. Szobalány: Berksz Erzsiké. — A Színésznő Farkas Pál vigjátéka Safranicsné: Prohászka Lili. Mándrucz Terka: Prohászka Sári. Ilonka: Stella Aranka. Dusy: Szécsényi Ilonka. Muki: Gretzmacher Gyula. Endre: Kaletsky Zoltán. Eduárd: Magyar Géza. A színdarabok között, előforduló kabareiszámok: 1. Farkas Imre: Csipkefátyol, szavalja Vásárhelyi Erzsiké. 2. Offenbach Hoffmann meséi: Babadal, énekli Jancsovits Jolán Jancsovits Margit zongora­kisérete mellett. 3. Schumann Aufschwung: zongorázza Aimer Anna. 4 Sághy, A modern leány: előadja Kondor Adél 5 Taubert Vil­mos: Madár az erdőn: énekli Golián Jánosné 6 Szukováthy István hegedüjátéka. Kezdete pont 8 órakor. Helyárak: I—II. sor 4.— K, III-V. sor 3 - K, VI-X. sor 2— K. XI—XIII. sor 150 K, állóhely 1.— K, karzati ülőhely 1 — K, karzati állóhely —.60 fillér Jegyek válthatók: Hoffmann Árpád divatűzletében, ahol a fenntartott jegyek mentői hamarabb kiváltandók. Az estélyt zártkörű tánc követi. Hivatal vizsgálat. Csaba Adorján Szatmár- vármegve főispánja Kálnay Gyula főispáni tit kár és Lévay Béla számvizsgáló kíséretében az elmúlt héten városunkban időzött s megvizs­gálta a város ügykezelését s pénztárait. A vizs­gálóbizottság mindent rendben talált. Halálozás. Részvéttel vesszük a hirt, hogy Paul J. Antal verespataki bányamérnök, néhai Weisz György bányatanácsos veje, életének 35 évében Verespatakon elhunyt A boldogul- tat szülőföldjén, Dombovárott helyezték örök nyugalomra. — Gitta Jusztin kereskedőt súlyos csapás érte. Édes anyja özv. Gitta Antalné f. hó 15-én, életének 72. évben elhunyt. A bol­dogult özvegy lelkésznét gyermekeinek, a ro konságnak és nagy résztvevő közönségnek jelenlétében, a környékbeli papok szertartása mellett f. hó 17 én temették. A család a következő gyászjelentést adta ki: Aluliro'tak fájdalmas szívvel tudatjuk, a felejthetetlen jó anya, anyós, nagyanya, testvér és sógornő özv. Gi'ta Antalné szül. Leucuta Anna rövid szenvedés után f. év december 15-én életének 72-ik évében történt elhunytét. A megboldo­gult földi maradványai e hó 17 én d. e. 10 órakor fognak a borhidi gkath. temetőben örök nyugalomra tétetni. Kelt Borhid, 1913 decem­ber hó 15-én. Kornél, Viktor, Jusztin, Irén, Antal, Paula, Ágoston gyermekei. Kökényesdi Eliz, Pap Valéria, Pongrácz Mária, Farkas Andor, Roller Mária, D. Szilágyi János, Hass- linger Erzsébet vejei és menyei. Gita István sógor. Gitta Mária férj. dr. Dobossy Endréné, Gitta Aurél, Kornél, Emil, Ilona, Viktor, Endre, Sabin, Octavian, Livia, Antal, László, Mária, István, József és Anna, Farkas Aladár, Jenő, Elemér, Endre, Szilágyi János, Silvius, Ilona, Aurél unokái, özv. Papp Petronella test­vére Áldott legyen emléke! A Nyugat Ignotus, Ady Endre és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő szépirodalmi folyóirat 1913, évi deczember hó 16-i 24 ik száma a következő igen érdekes tartalommal jelent meg. Tartalom: Babits Mihály, A Gólya­kalifa. Nagy Zoltán, A Szépséghez (vers). Schöp- flin Aladár, Rudnyánszky Gyula Boross László, Levél egy orvos tanárhoz, Ottó királyról Kaffka Margit, Ünnep előtt Ady Endre, Halvány Lajos problémája. Tersánszky Józsi Jenő, Versek. Laczkó Géza, Német maszlag, török áfium. Ady Endre, Élet helyett órák (vers). Műmelléklet Berényi Róbert rajza Figyelő: Bródy Miksa, j Biró Lajos, Az utolsó csók. Babits Mihály, A ; híresek. Nagy Lajos, Nádas Sándor. Éjjeli muzsika. Füst Milán, Jászay-Horválh Elemér, I Gyöngyök és könnyek. Szabó Ervin: Két re- ! gényről. Bálint Aladár, Zichy Mihály erotikus rajzai. Bálint Aladár, Az Ernst muzeum csopor­tos kiállítása. Bálint Aladár, Thomán - Szigeti- Són trió második hangversenye. Moly Tamás, Karl Kraus. Bölöni György, Berény Róbert rajza. Ignolus. Finis Hungáriáé. Főmunkatársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Elek Artúr, Halász Imre, Kaffka Margit, Laczkó Géza, Móricz Zsigmond Osvát Ernő, Schöpflin Aladár. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: IX Lónyay utca 18. Szerkesztőségi órák d. u 4 — 6-ig Előfizetési ára : egy évre 24 K, félévre 12 K, egyes szám ára 1 K 20 fillér. Megjelenik minden hónap 1-én és 16 án. Telefon :' 174 —24 Mutatvány­számot kívánatra dijtalanul küld a kiadóhivatal. A villamos-szinház f. évi december hó 25 én a következő műsorral tart előadást: 1. Tritchi- nápoly, színes term, kép, 2 A büvösszemü ba- jader, dráma 3 felvonásban, 3 Daisy csintalan­kodik, komikus kép, 4 A megható dráma, ko­mikus kép Lelkószválasztás Szatmáron. A szatmári ref. lelkészválasztást 1914. január hó 18-án fogják megtartani. A legutóbbi presbiteri gyűlésen tör­tént megállapodás szerint a pályázókat, az ön­ként vállalkozók, saját költségükön hallgatják meg. A művészvilágból Az orsz. magyar kir. képzőművészeti főiskola ifjúsága kiállítási ren­dezett az iskola Andrássy-uli palotájában. Az ifjúsági kiállításon igen sok Nagybányát is meg járt festőnövendék állított ki, akikről a fővárosi sajtó a legnagyobb elösmerésse! ir, Választás a városi takarékpénztárban. Mint már jeleztük, a városi takarékpénztár ma, szer­dán délelőtt tartotta meg választó közgyűlését, hogy igazgatót válasszon s betöltse a megürese­dett igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági helyeket. Az igazgatóságból Gsepey Ferencz, Csü­dör Lajos. Égly Mihály és dr. Vass Gyula léptek ki, mig a felügyelöbizottságból Glaviczky Károly- nak járt le a mandátuma. A választás, az egy- oldalulag mesterségesen szított s a személyeske­désig lesülyesztett müizgalom daczára, a legna­gyobb rendben, minden különösebb emoczió nél­kül folyt le s a választmány nagy többsége fényes elégtételt adott a méltatlanul és nagy igazság­talansággal sokszor ugyancsak egyoldalról meg­támadott igazgatóságnak, amennyiben a kilépett igazgatósági és felügy. biz. tagokat újra megválasz­totta. Igazgatónak egyhangúlag megválasztották L. Bay Lajos orsz. képviselőt. Igazgatósági tagokra 27 szavazatot adtak be, melyből Csüdör Lajos 25, Égly Mihály 24, dr. Vass Gyula 21 és Cse- pey Ferencz 17 szavazatot kapott s igy őket az eluök megválasztott igazgatósági tagoknak jelen- j tette ki. Felügyelő bizottsági tagul 25 szavazat

Next

/
Oldalképek
Tartalom