Nagybánya, 1912 (10. évfolyam, 27-52. szám)

1912-10-03 / 40. szám

1912. október 3. NAGYBÁNYA 5 Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál szep'ember 24 tői a kö­vetkező bejegyzések tétettek : Születtek : Szép?. 15., Matula Gyulának »Gizella« ; sz.ept. 16., Papp Jánosnak »Mária« ; s?ept. 21., Szabó Szilárdnak »Mária Piroska Erzsébet«; szept. 21, Veisz István­nak »Mihály«; szept 21., Kriszt Ödönnek »Ödön György«; szept. 23, Szűcs Jenőnek »Anna Ele­onora«; szept. 20, Kesztyűk Jánosnak »Mária«; szept. 23. Madarász Andrásnak »Lehel« nevű gyermeke. —Elhaltak: Szept. 23., Horváth Sán­dor r. kath., 68 éves, bányamunkás, szívizom- elfajulásban ; szept., 27. Bakalár Ferenc, r. kath., 30 éves, aszía'os-mester, tüdőlobhan. — Házas­ságot kötöttek: Somkutyán János é.sSomkutyán Anasztázia uagybánya-szi'astelepi lakosok. — Ki­hirdetés alatt állanak: Buttyán Sándor nagy­bányai és Funecán Mária kővár-kölesei; Bartkó György budapesti és Takács Mária nagybányai; dr. Troplovits Imre nagybányai és Weinberger Ida szaniszlói; Szűcs István és Petrilla Amália nagybányai lakosok. Saját előnye, ha hajat vágatni, borotválkozni Tréger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesük Tyúkszem vágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tréger Lajos. Hires aranybánya krém! Aranybánya szap­pan! Aranybánya pouder! Sok évi tapasztalat és vegveiemzés után sikerült egy olyan tej- krémet előállítanom, mely az arcznak eredeti színét megtartja s ami fődolog, hogy nem ár­talmas, mert e téren sem higanyt, sem más ár­talmas anyagot nem tartalmaz. Csoda hatása van szeplő és máj Solt ellen. Eltávolít minden pörsenést, sömört és bőrhámlási, kisimítja a ránezokat s az arezbőrt üdévé változtatja. Nap­pal is használható, mivel nem zsíros s a pudert jól állja Esténkint borsónyi nagyságút kezeink­kel az arezuukra dörzsölünk egyenletesen s reggel az aranybánya szappannal lemossuk. Ára a krémnek 80 fillér, hozzávaló pouder 80 fillér szappan 80 fillér. Legalább 3 — 3 darab vételé­nél bérmeníve szállítok. Egyedüli készítője; Widder Péter gyógyszerész Nagybányán. A vízvezetékhez Ó3 csatornázáshoz szükséges összes felszerelések, fürdőszoba és closett-beren- pezések, angol öntött vas, — ólom — és beton csövek s mindennemű anyagok legjutángosabb árak mellett szerezhetők be Harácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Huszthy Mátyás fényképész Hid-utca 15 Felvételeket eszközöl és elvállal a nappal bár­mely szakában Ugyanő közkívánatra beren­dezkedett miniatürfényképekre is. Ezek 12 dara­bonként 70 fillérért, dupla nagyságban 1 K 50 fillérért kaphatók. Miniatűr felvételek ked­den és pénteken egész nap Vasárnap d. u. 2—7 óráig. Kiadó inpiulajdonos ÉGLY MIHÁLY. HIVATALOS” RÉSZ. Nagybánya sz. kir r. t. város rendffrkapitányl hivatalától 3436—1912. kp. sz. HIRDETMÉNY. Közhírré teszem, hogy a cs. és kir. nem tényleges állománybeli, nemkülönben a m. kir, honvédség nem tényleges állo­mányú legénységének ellenőrzési szemléi a folyó évben nem tartatnak meg. Ellenben a tartalékos tiszteknek, va­lamint a hadapród jelölteknek és hasonló áliásuaknak bemutatása azonban az eddigi módon a folyó évben is megtartatik. Nagybánya, 1912. szeptember 25. Smaregla Mihály s. k. rendőrkapitány. MLADEIOVSZKY LAJOS CÉGBEJEGYZETT ELSŐ TEMETKEZÉSI INTÉZETE NAGYBÁNYA, Felsőbányái utca (3 Biszas újítások, uj mennyezeten ravatalok fővárosi mintára, fa- ragványokkal. ! i EGÉSZEN UJ BERENDEZÉSEK 11 Pontos, olcsó, gyors kiszolgálat és kifogástalan rendezés. Temetések rendezését vidéken is a lehető legrövidebb idő alatt el- ~~~ : vállalja. ---------------­Sürgős esetekben éjjel is található. 0Q Lakás Felsőbányai-uíca 10. Sígy* Kapucsengo balkéz felöl. “^1^3 Alapittatott 1882. évben Specziális Mel Lp eia Alapittatott 1882. évben W müfoqász. & cl lisnp! Isiié Fogászati műterem Nagybánya, Feísőbányai-uicza, __________dr. Lakatos ur házában_______ Az összes munkálatok a budapesti fogá­szati klinika módszere szerint, teljesen fájdalom nélkül, jótállás mellett, jutányos árban a leg­jobb anyagból készíttetnek. Kaucsuk fogak már 4 koronától, továbbá arany csapfog, hídmun­kák megállapodás szerint. Szükség esetén lá­togatás háznál is eszközölhető. A műterem egész nap a t. közönség ren­delkezésére áll. Vidékiek egy nap alatt teljesen kielégittetnek. Kiadó lakás. A Lakatoa-utcza 8. sz. a. lakás, mely áll három szoba, konyha, kamara és a hozzátartozó mel­lékhelyiségekből, f. évi dec. 1-től bérbe kiadó. Értekezhetni e czélból Veresvizi- ut 1. szám alatt. Hinti HimtÉnBAH IEUESEB lim» I Nagybánya, István Király szállá. § s Az üzletben kapható min­szép irásu, gépírást is értő' egyén a délutáni órákra levelezési, másolási, vagy hasonló munkák végzésére sze­rény díjazás mellett foglalkozást ke­res. — Bővebbet NÁNÁSY ISTVÁN könyvnyomdájában. h dennemü czikk £ elsírni «iiisili.; m IA legmérsékeltebb árak, ( I amiről mindenki meggyőződ- j hetik, aki csak egy bevásár- J lást is eszközöl. Nagy cement-raktár. A Mária-völgyi gyógy- : forrásvíz főraktára. : Ajánljuk ezen üzletetet a nagy- közönség szives ügyeimébe. m Bll m pl ü 11 Él m íj IP fl?ä Vajda Márton divatárukLáza, Nagybányán. gríjr Egyedül itt kapható a S3414. szám alá^tt törvényesen védett LILIKE-VÁSZON. Minősége felülmúlhatatlan. Mosás után kitűnő. Háztartásban nélkülözhetetlen. Pontos mértékért és tartósságért felelek. Gyári ár végenként (23 méter, 30 régi rőf) 18 korona 20 fillér. iL‘tí.1 il Sí fel ill w Tt*. . m M Elf Í5ÍÍ3'. il

Next

/
Oldalképek
Tartalom