Nagybánya, 1911 (9. évfolyam, 27-52. szám)

1911-12-28 / 52. szám

4 NAGYBÁNYA 1911. deczember 28. jóságos nagyapa, apa, após, testvér és rokon, ids. Égly Mihály városi képviselő f. hó 21-én, életének 79. évében, rövid ideig tartó szenve­dés után jobblétre szenderült. A boldogultat a Mikszáth Kálmán utcai gyászházból f. hó 22-én délután Vj 3 órakor, a r. kath. egyház szer­tartása szerint helyezzük örök nyugalomra, mig lelki üdvéért a szent mise-áldozat f. hó 23-án fog a r. kath. plebánia-templomban bemutattatni a Mindenhatónak. Jóságos emléke élni fog a mi sziveinkben ! Nagybánya, 1911. december 21. Égly Mihály, Égly Sándor gyermekei, Égly La­jos, özv. Schvarcz Bertalanné Égly Florentina testvérei, Égly Mihályné szül Almer Rózsi me­nye, Égly Sárika, Égly Tibor, Égly Misiké unokái. Az ev. templomra Bálázsik János villamos főszerelő 10 koronát, a nagyváradi ev. egyház 5 koronát adományozott. Fogadják az elöljáró­ság hálás köszönetét. Szükséglet még 22175 korona. Köszönet. Édes atyánk, ids. Égly Mihály elhunyta alkalmából a részvétnek oly sok vi­gasztaló jelével halmoztak el bennünket, hogy azokért egyénenkint köszönetét mondanunk lehetetlenség. Ezúton fejezzük ki leghálásabb köszönetünket. Nagybánya, 1911. decz. hó. Égly Mihály és Égly Sándor. A Divat Szalon, Magyarország első női lapja, értékben folyton emelkedve s munka­körét mindjobban kiterjesztve töltötte be huszon­negyedik esztendejét, melyet a lapok életében tán igazabban lehetne a teljes érettség és nagy­korúság idejének nevezni. Most a XXV. év­folyamát járja és viszi az ország minden tája felé — az úri házaktól a dolgos varrónő haj­lékáig — mindazokat a tudnivalókat, amelyeket ma már egy nőnek, mint leánynak, feleségnek, anyának, társaságbeli hölgynek, kenyérkereső­nek és háziasssonynak tudnia kell. Ez a tudás képesíti arra, hogy ne csak tájékozást nyerjen a divatról, de azt takarékosan hasznára is for­díthassa. A Divat Szalon képei elsőrendüek, iparművészeti tanfolyamai páratlanok, a szép- irodalmi olvasmányokat nem kisebb Írónő, mint Szabóné Nogáll Janka elsőrendű irói gárda se­gítségével szolgáltatja: költeményekkel, novel­lákkal, szép és nagy regényekkel, női életraj zokkal, melyeket jól sikerült arczkép kisér, ok­tató czikkekkel, érdemes könyvekről, zenemüvek­ről, színdarabokról feljegyzett tudnivalókkal s egy olyan Szerk. postával, mely szinte a lexi- conok színvonalára emelkedik és a legjáratla­nabb kérdezősködőhöz is szeretettel, segítséggel leszáll. — A Divat Szalon egyike a legolcsóbb lapoknak: előfizetési ára negyedévre csak há­rom korona, daczára annak, hogy kiállítása díszes és bőkezű. Kéthetenkint megjelenő szines, keménytáblás füzetei dús tartalmukon kivül ingyen-mellékletekkel is szolgálnak: szabás-ivvel, gyermekdivat-ujsággal stb. Az évfordulót pedig azzal teszi emlékezetessé, hogy előfizetőinek egy elegáns naptárt küld szintén külön dij nélkül. A legnagyobb elismeréssel ajánljuk olvasóink figyelmébe e derék női divatlapot, tudomásukra adva a Divat Szalon kiadóhivatalának czimét: Budapest, IV, Esküid 5. sz, ahol — éppen úgy az ország bármely postahivatala utján is — elő lehet fizetni. Kívánatra mutatványszámot is küld a lap kiadóhivatala Szent Antal. A r. kath. plébánia-hivatal Szent Antal-perselyéből az ünnepek alkalmá­ból hetven gyermeket látott el téli meleg ruhá­val s a szegények között 65 koronát osztott szét. A nőegylet karácsonya. A nőegylet az el­múlt csütörtökön tartotta meg karácsonyi ünne­pélyét a városház tanácstermében, Mintegy 300 korona segélyt, tengersok ruhát és élelmiszert osztott szét a szegények között s ezenkívül hozzájárult az óvódások s az elhagyott szegény gyermekek karácsonyfájához is. Sok szegény áldja a nőegyesületet, hogy nekik is boldoggá, verőfényessé tette karácsony napjat. Magyarország legnagyobb és legelterjedtebb lapja: a Pesti Hírlap, az uj év küszöbén felhívja a magyar olvasóközönség figyelmét a követke­zőkre : A Pesti Hírlap napról-napra a legnagyobb terjedelemben, legbővebb tartalommal jelenik meg; naponkint 10—20 oldallal többet ad, mint más lapok, ugyanazon árért, ma kétségtelenül a legelterjedtebb lap, mert naponkint százezren felüli példányszámbau jelenik meg, amit más magyar napilap még nem ért el A Pesti Hírlap minden irányban független, szókimondó, de­mokrata, szabadelvű, ellenzéki újság. A Pesti Hírlap munkatársai sorába számítja hazánk leg­első és legkedveltebb íróit, kik közül elég legyen fölemlíteni Gárdonyi Gésa, Molnár Ferenc, Szó- maházy István. Heliai Jenő, Lengyel Menyhért, Abonyi Árpád, Porzsolt Kálmán, Murai 'Károly, Színi Gyula, Szász Zoltán, Szabőné-Nogáll Janka, Lux Terka, Erdős Renée, [Bokor Malvin, Tö­mörkény István, Pakols József, Pásztor József Diplomata és gróf Vay Sándor neveit. A Pesti Hírlap külön kedvezményeket is nyújt előfize­tőinek, a Divatszalon czimü kitűnő divatlapot kedvezményes áron rendelhetik meg és kax'á- csonyi ajándékul ingyen kapják a Pesti Hírlap nagy képes naptárát. A Pesti Hírlap 1012. évi naptárát minden uj előfizető is megkapja, aki legalább három hónapra megrendeli a lapot. A Pesti Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 kor. 40 fillér, két hóra 4 kor. 80 fillér, január—március negyedévre 7 korona; a Divatszalonnal együtt negyedévre 9 korona. A Pesti Hírlap kiadóhiva­tala, hova legcélszerűbb postautalványnyal kül­deni az előfizetést, Budapest, V. kér., Váci kőrút 78. szám alatt van. Az ev. egyház decz. 31-én d. u. 5 órakor a gazdasági iskola termében ó-év esti istentisz­teletet tart. A láposvölgyi vasút. Említettük annak ide­jén, hogy a miniszter nem hagyta jóvá Szat- márvármegye törvényhatósági bizottságánakjazon határozatát, amelyszerint a nagybánya lápos­völgyi vasút építési költségeihez a vármegye közúti alapja terhére 100.000 K hozzájárulási összeget szavazott meg. A miniszter a jóváha­gyás megtagadását azzal indokolta meg, hogy a közúti alap már amúgy is túl van terhelve. E miniszteri döntés ellen dr. Makray Mihály és Farkas Jenő polgármesterek tegnap bead­ványt intéztek a vármegyéhez s a miniszter elhatározását elnézésből vagy tévedésből eredő­nek mondják. Az államépitészeti hivatal adatai­ból úgy látják, hogy a közúti alapban volna a tervezett vasútra fedezet nemcsak 100 000, de 200 000 K segélyre is. Mindezek alapján ezt kérik, hogy a vasút segélyezési ügyét a vár­megye közgyűlése vegye újból tárgyalás alá. Vakácziós örömök. A karácsonyi vakáczió- ban ráérnek olvasni a gyermekek s Sebők Zsig-- mond és Benedek Elek kitűnő gyermeklapja, a Jó Pajtás ad is nekik karácsonyi számában annyi kedves és szép olvasnivalót, hogy majd alig bírnak betelni vele. A Jó Pajtás gárdájá­nak szine-java vonul fel ebben a számban: Endrődi Sándor. Benedek Elek és Lampérth Géza .verssel, Benedek Elek és Murai Károly egy-egy vígjátékkal, Szemere György elbeszé­léssel, Sebők Zsigmoud folytatja Dörmögő Dö­mötör sport-kalandjait, az állandó rovatok: a világ legszebb meséi, a kis diákok levelei, Fa­ragó bácsi mozija mulattatóbbnál mulattatóbb dolgokkal kedveskednek. Benedek Elek befe­jezi pompás regényét, Schönpflin Aladár ér­dekes elbeszélést mond el, Zsigaj bácsi ked­ves tréfát. A szép képeket Faragó Géza, Keményli Jenő, Gergely Imre, Moldován Béla rajzolták. A rejtvények, szerkesztői izenetek teszik teljessé e szám gazdag tartalmát. A Jö Pajtás t a Franklin-társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatvány számokat küld a Jó Pajtás kiadóhivatala Buda­pest, IV., Egyetem utcza 4. Meghívó. Az általános titkos választójog nagybányai ligájának vezetősége f hó 31-edikéu, vasarnap este 8 órakor szabad előadással, sza­valattal és tánczczal egybekötött kedélyes Szil­veszter-estélyt rendez az Almer féle vendéglő (Finum-csárda) összes termeiben, melynek tiszta jövedelme egy létesítendő népotthon alapja ja vára lesz fordítva. Személyjegy 1 korona, csa­ládjegy 3 korona. Felüifizetesek a nemes czélra való tekintettel köszönettel fogadtatnak és jegyző­könyvileg nyugtáztatnak. Műsor: 1. A »Marseil­laise« eieneklése. 2. Petőfi Sándor: »A népne­vében«. Szavalja Loy Mariska. 3. Az »Uj er­kölcs« czimen szabad előadást tart dr. Kacz Izsó. Előadás után táucz, világposta stb. Éjfélkor az uj-esztendő üdvözlése a Himnusz eléneklése mellett. Jubiláris évforduló. Virág Lajos nyug. főjegyző, anyakönyvvezető karácsony másod­napján ünnepelte huszadik évfordulóját annak, hogy P- Szatmári Terézzel hásasságra lépett. Az évfordulón a rokonságot s a jó ismerősöket látták maguknál vacsorán, akik az ünnepelt házaspárt elhalmozták jókívánságaikkal. A dohányáruk áremelésének pénzügyi ered­ménye Mindenki érdeklődéssel várta az állam­kincstár f. évi julius, szeptember havi forgal­máról szóló kimutatás közzétételét, mert ebből kellett megtudnunk, hogy a dohányáruk árának f. évi julius 1-én beállott felemelése minő pénz­ügyi eredménnyel járt. Hát bizony az eredmény meglehetősen silány, mert f. évi julius, szep­tember hónapjaiban a dohányjövedék mindössze 547.134 koronával hozott be többet, mint az előző év harmadik negyedében. Ez a félmilliós többlet azonban az évnegyedi 42 millió bevé­tellel szemben ugyancsak kevés, mert mindössze egyszázaiknak felel meg, holott a dohányárak árfelemelésének átlaga a 10°/0-ot is meghaladja, minélfogva a korábbi fogyasztás fennmaradása esetén a bevételi többletnek mintegy 5 millió koronára kellett volna emelkedni, Bizonyos te­hát, hogy az árfelemelés csökkentette — és pe­dig jelentékenyen csökkentette — a dohány­áruk fogyasztását, amit egyébként a dohány­árusok is eléggé éreznek. Újévi üdvözlet megváltás. Fényi Árpád ze- lestyei üveggyáros, mint minden évben, úgy az idén is 20 koronát küldött lapunknak újévi megváltás címén, hogy azt belátásunk szerint jótékony czélra fordítsuk. A 20 koronát nyugta ellenében öt szemérmes szegény között osz­tottuk ki, kiknek nevében a nemes szivü ada­kozónak hálás köszönetünket fejezzük ki. Orvosi kitűnőségek elismerik, hogy minden emulziónál jobb a Zoltán-féle csukamájolaj, mert iz és szagtajan, a tisztasága páratlan, fölösleges és nehezen emésztő alkatrészeket nem tartalmaz. Uvegte 2 korona a gyógyszertárakban. Egyedüli készítő Zoltán Béla gyógyszerész, Budapest, Sza­badság-tér. Ügyelni kell az eredetiségre. Után­zattal vissza! Karácsonyi ünnep az Erzsébet-óvóban. Az Erzsébet-óvóban a karácsonyi ünnepet az el­múlt csütörtökön délután tartották meg nagy közönség jelenlétében. A kis apróságok üdvözlő verseket mondtak, majd egy alkalmi színdara­bot s élőképeket mutattak be. A zenekiséretet Gurszky Lujza szolgáltatta A bájos ünnep be­fejeztével a dúsan megrakott karácsonyfa aján­dékait osztották szét. Elveszett orvosi táska. Dr. Winkler tudatja, hogy hétfőn este az alsófernezelyi g. kath. tem­plomtól kezdve, Vár-utcai lakásáig terjedő utón a kocsiból elveszett egy nagy fekete bőrtáska, telve orvosi műszerekkel. A becsületes meg­találót, vagy azt, aki útbaigazítással szolgál, dr. Winkler illően megjutalmazza. Nyilvános köszönet Mindazok akik Isten­ben boldogult kedves nőm elhunyta alkalmá­ból családunkkal szemben részvétüknek bármi módon kifejezést adni szivesek voltak, fogad­ják hálás köszönetünket. Nagybánya, 1911. decz. 23-án. Platthy Zoltán. Magyar munkások sorsa Amerikában. Sok­féle irás és tudósítás szólt már a magyar mun­kásokról, akik Amerika bányáiban szörnyű sor­sot élnek. De a Képes Hét az első és egyetlen lap, amely albumszerüen díszes és tartalmas számában képeket is közöl az amerikai magya­rokról. A Képes Hét karácsonyi száma csupa szenzáció. A Mosolygó Budapest képes czikkben a közszereplők nevető arczaival találkozunk. A magyar Dreadnought csatahajó építése képek­kel újságírói szenzáczió számba mehet. A török bairám ünnepek, karácsonyi képek valósággal gyűjteménye az eímésségnek és találékonyság­nak. Heltai Jenő, Biró Lajos, Krúdy Gyula, Fáik Rikárd, Tímár Szaniszló, érdekfeszitő el­beszélésein kivül, pompás és eredeti a Képes Hét karácsonyi rejtvényei az elcserélt szemű em­berekkel. A Képes Hét újévi számában Fekete­ország czimmel Földes Imrének, a »Császár katonái«, »Hivatalnok urak«, «Nincs tovább« szerzőjének eredeti, a Képes Hét részére irt regény közlését kezdi meg és előfizetési ára egy negyedévre 2 K 70 f. Kiadóhivatal Budapest, V, Alkormány-utca 18 Nyugtázás. Az állami iskolás szeg ny ta­nulók segítésére újabban adakoztak: M. kir. Bányaigazgatóság 150 K, nagybányai Részvény- takarékpénztár 50 K, Aurora 10 K, Prichradny Kálmán, Frankovits Aladár, özv. Bittsánszky Edéné, dr. Weisz Ignácz, Izr. hitközség, Nagy­bányai Fogyasztási Szövetkezet, Mladeiovszky

Next

/
Oldalképek
Tartalom