Nagybánya, 1911 (9. évfolyam, 27-52. szám)

1911-10-19 / 42. szám

1911. október 19. NAGYBÁNYA 3 műtermek építésével s subventió rendelkezésre bocsátásával biztosította. Ám ez a város által hozott áldozat nagy változást idézett elő a kolónia életében. Beköl­tözött Nagybányára is a művészpolitika. Amitől eddig minden jóravaló érzésű művészember irtó­zott s ami elől az érdekközpontból, Budapestről menekültek, azzal most Nagybányán találják magukat szemben. Most már nemcsak a munka, az elvek harcza folyik itten, de az érdekharcz is. De azért ne méltóztassanak hinni, hogy ez a harcz mindnyájunké: az ifjúság harcza a ve­il legilletékesebb egyénektől a következő fel­világosítást kaptuk: Egy fővárosi esti lap Harsányt Györgynek a festőiskolából való kizárását teljesen hamisan írja le. Harcsányi György az iskolának tagja volt. Ottan a vezető tanártól korrektúrát kapott. ! De miután tanárjáról olyan sértő módon nyilat- I kozott s ellene heteken át izgatott, hogy e fölött kollegái megbotránkoztak s egyértelmüleg föl- zúdultak, a vezetőség őt az iskolából — annak szabályai szerint — kizárta. Íme, mivé zsugorodik össze a szenzáczió, a nagybányai müvésztelep csatája! zetök ellen. Nem! Mert a kolóniának évek óta itten levő tagjai a csendet, békét és munkát akarjuk s minden a békénket s csöndes mun­kálkodásunkat zavaró érdeksugalta harczot a legerélyesebben el is ítélünk. Nem akarjuk, hogy bárki is miránk: ifjú­ságra való hivatkozással érdemetlenül posiliót akarjon magának kierőszakolni. Az eddigi vezetéssel teljesen meg vagyunk elégedve, a vezetőknek fáradságukért köszönetét mondunk s minden eddigi intézkedésükkel tel­jesen egyetértünk s irántuk a jövőben is teljes bizalommal vagyunk. Kelt Nagybányán, 1911. október 16-án. Mikola András, Ráthy Károly, Ziffer Sándor, Jakab Zoltán, Börtsők Samu, Ferenczy Valér, í’erenczy Béni, tíalimberti Sándor, Dénes Vali, Krizsán János, Bartók Margit, Léderer Dávid, Jeremiás Nándor, Debreczenyi Zsolt. HÍREK. Október 18. Esp8resi kinevezés. Dr. Boromisza Tibor szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apát­plébánost a nagykárolyi kerület esperesévé ne­vezte ki. Áthelyezés. Altnéder Ferenez kohómérnököt, ki a Nagybányán végzett lugzási kísérleteket be­fejezte, ismét Fernezelyre helyezték át. Uj plébános Dr. Boromisza Tibor püspök Körösi Károly császlói lelkészt, városunk szü­löttét Szakaszra plébánosnak nevezte ki. Lelkészválasztás. Gy. Kovács József nagy- károlyi ref. vallástanárt az ombódi egyház vasár­nap pappá választotta. Egyetemi tanárok kinevezése. Őfelsége a király városunk országgyűlési képviselőjét, dr. Földes Bélát, budapesti egyetemi tanárt, továbbá dr. Kosutány Ignácz kolozsvári egyetemi tanárt, városunk nagynevű szülöttét az V. fizetési osz­tályba egyetemi tanárokul kinevezte. A városi tanács a kinevezés alkalmából mindkét illusztris férfiút üdvözölté. Csata a nagybányai művésztelepen. — Kizártak egy festőt. — Október 18. E hangzatos czim alatt egyik fővárosi esti lap a következőket Írja: »Nagybányán, a színes vidékü bányaváros­ban, amelyet piktorai révén magyar Barbizon- nak is szerettek nevezui, nagy felzúdulás van a fiatal művésznemzedék körében. Valamikor, nem is olyan régen, onnan indult ki a meguj- hodott, sallangoktól megtisztított magyar piklura, amelyet most kegyetlenül megcsufoinak az öre­gek, a fiatal művészek szerint Régen a domb- odalokon, kis bányászházakban laklak a pik­torok, most a város gyönyörű műtermeket épí­ted, amelyekbe szerényen betelepedtek a vezető nagyságok, akik azonban édes keveset törődnek az iskolával. A festő-iskola lanyha vezetését szóvá tette barátai előtt Harsányi György, egy fiatal piktor. Nagy baj lett ebből: Harsányit az iskolából kizárta az ősz Thorma János, az egyik vezető művész Meg sem kérdezték Har­sánynál : igaz-e a vád, egyszerűen kiadták az ulját egy besugás alapján. Az iskola látogatói körében nagy felzúdulás támadt emiatt, mert Thormának nem volt joga Harsányit kizárni. A nagybányai iskola ugyanis szabad iskola, amelybe mindenki bejárhat, aki a modellpénzt lefizeti. A kisded botránnyal foglalkoztak Nagybánya közgyűlésén is és elhatározták, hogy erélyes esz­közökkel teremtenek rendet a festőiskolában«. E czikk elolvasása után nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, hogy a fővárosi esti lapot ala­posan feiülleíle valaki Dehogy is vau csata a nagybányai müvésztelepen, még kevésbbé fog­lalkozott a »kisded botrány nyal« a város köz­gyűlése s ha nem foglalkozott, el sem határoz­hatták, hogy erélyes eszközökkel teremtenek rendet a festőiskolában. Miután azonban az ilyen alarm-hirek na­gyon is alkalmasak a közvélemény megtévesz­tésére, utána járlunk a dolognak s nem a veze­tőségtől, hanem Harcsányi volt kollegáitól, tehát Uj tb. t. főügyész. Csaba Adorján főispán [ dr. Weisz Ignácz nagybányai ügyvédet, v. kép- I viselőt vármegyei tb. t. főügyészszé nevezte ki. A kitüntetést széles körökben nagy megelége­déssel fogadják. Debreczeni polgármester ünneplése. Abból az alkalomból, hogy őfelsége a király Debre­czeni István nagy károlyi polgármestert kir. ta- I nácsossá nevezte ki, a népszerű polgármestert a városi lakosság f. hó 21-én nagy ünneplésben fogja részesíteni. Az ünnepség programmja a következő: Október 21-én, szombaton délután fél 5 órakor a városi képviselőtestület díszköz­gyűlést tart. Ünnepi szónok lesz dr. Vetzák Ede. A királyi tanácsossá történt kinevezésről szóló okiratot Csaba Adorján főispán fogja átadni. A tisztikar üdvözletét a közgyűlés keretében Hetey Ábrahám h. polgármester, főjegyző fogja tol­mácsolni. A díszközgyűlés után Nagykároly vá­ros lakossága fáklyásmeuettel fogja megtisztelni Debreczeni Istvánt. A város lakosságának szó­noka Llooz Samu ügyvéd lesz. Este 8 órakor bankett a Magyar Királyban. Városunkból az ünnepségre dr. Makray Mihály polgármester és Torday Imre tanácsos utaznak el. Templom avatás. A misztótfalui restaurált csinos ref. templomot f. hó 29-én avatják fel nagy ünnepélyességgel. Az avatási ünnepélyen váro­sunkból részt vesznek Soltész Eiemér és Révész János lelkészek is. Az ünnepélyes istentisztelet d. e. 10 órakor lesz, melyen a felavató imát Sáíor Dávid mondja. Az ünnepi beszédet Papolczy Zoltán, a bezáró imát pedig Soltész Elemér tartja. Ez alkalomból tánczraulatságot is rendeznek, melyre a következő meghivót bocsátották ki: A misztótfalui ref. egyház elöljárósága megújított templomának ünnepélyes felavatása alkalmából folyó hó 29 én, építkezési költségeinek fedezé­sére, az állami óvoda által bérelt helyiségben, zártkörű tánczmulatságot rendez. Belépő-díj sze- mólyenkint 1 K 60 t. Gsaládjegy 4 személyre 5 K. Kezdete este 5 órakor. Ételekről és italokról gondoskodva ieend. A zenét a nagybányai első zenekar szolgáltatja. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk é3 hirlapilag nyugtázunk. Fráter Loránd dalestélyét el­halasztották. Fráter Lóránd, az orszá­gos nevű dalköltő október 21-ére hirde­tett. dalestélye, mely már előre is oly nagy érdeklődést keltett városunk s vidékének intelligencziájánál, elmarad. Mint a leg­illetékesebb forrásból értesülünk, a dal­estélyt a jövő év január havára, halasztották el. A dalestély elhalasztásának oka nem művészi szeszélyeskedésben keresendő, hanem abban, hogy a dalestélyen Dubetz Margit hárfaművésznő közbejött beteg­sége miatt nem vehet részt. Fráter Lóránd a közönségre való tekintettel megkísé­relte, hogy a dalestétyre Moshammer hárfa- művészt, a m. kir. opera tagját nyerje meg, de Moshammer sem jöhet, mert a hangverseny napján oly előadás van az operaházban, melyben neki nagy szóló­játéka van. Vajdits Sári hárfaművésznő he­lyettesíthette volna még Dubetzet, de je­lenleg Oroszországban tartózkodik. E leküzdhetlen akadályok miatt kellett el­halasztani a hangversenyt, amint azt Fráter Lóránd régi, meghitt barátjának, Bajnóczy Sándornak, akit a dalestély rendezésére is fölkért, részletesen megírta s egyszers- mint kéri a közönség szives elnézését. Valóban mély sajnálattal vesszük tudo­másul a dalestély elhalasztását, annyival is inkább, mert már minden jobb hely előjegyezve volt, de Fráter ígérete szerint majd kárpótolva leszünk januárban. A jegyek befizetett árai a hangverseny ren­dezőjénél a közönség rendelkezésére ál­lanak. Debreczené az egyetem. Abból a nagy ver­sengésből, amit városaink a harmadik egyetemért kifejtettek, nagyon illetékes helyről szerzett ér­tesülésünk szerint Debreczen városa került ki győztesen. Ezt. különösen annak köszönheti, hogy három fakultása már a jelenlegi főiskolájának is megvan s a kiépítés nem jár oly nagy költ­ségekkel, továbbá, mert nagy áldozatot hozott az egyetem elnyeréséért, amennyiben 5 millió korona készpénzt, 30 katasztráfis hold drága telket és az összes közüzemek hálózatainak az egyetemig vaió kiépítését is felajánlotta. Ezen­kívül a ref. egyház átadta az összes főiskoláit stb., de legnyomatékosabban azt hisszük, mégis Tisza, István gróf pártfogása segített a győze­lemben. A debreczeni egyetem kérdése már any- nyira eldöntött, hogy a f. hó 20-án vezetendő debreczeni monstre küldöttség már nem is any- nyira kérelmezés czóljából, hanem azért jelenik meg, hogy a kultuszminiszter döntő nyilatkoza­tát meghallgassák s nyomban az áldomást is megtarthassák. Debreczennek ez a győzelme azonban még nem jelenti azt, mintha a többi igénylő városok most már elesnének az egye­temtől. A többiek is megkapják a főiskolát, C3ak a sorrendben lesz a különbség közöttük aszerint, hogy ki győzi jobban befolyásos férfiakkal. Vármegyei közgyűlés. Szaimárvármegye tör­vényhatósági bizottsága csütörtök délelőtt tar­totta őszi közgyűlését; a gyűlésnek egyedüli érdekességét a napirenden levő választások ké­pezték. Még a karzat is teljesen megtelt a vár- megyeháza nagytermében, mikor délelőtt fél 11 órakor Csaba Adorján főispán megnyitotta a közgyűlést. A megyebizottsági tagok csaknem teljes számmal jelentek meg. A napirend tár­gyalása előtt elnöklő főispán visszapillantást ve­tett a Szalmármegyei Gazdasági Egyesület 50 éves jubileumára és annak kapcsán rendezett kiállításra. A felületes szemlélő — úgymond a a főispán — azt hihette volna, hogy a jubileum és a kiállítás nem egyéb, mint az egyesület tapjai­A főváros központján. Villamos megálló. 10 perez a központi és a nyugati pályaudvar­hoz. 80 legmoderneb­ben berendezett szoba Augusztus 2ió 1-én megnyílt az Edison-Szálloda Budapest, VII., Hársfa-utcza 59. sz. (Király-utcza sarkon.) Tulajdonos: FOLLÁK JÓZSEF. Hideg és meleg víz­vezeték. Központi fű­tés, villanyvilágítás : Figyelmes kiszolgálás. Értekezés minden mo­dern nyelvben. Szoba­árak 3 koronától! : :

Next

/
Oldalképek
Tartalom