Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 1-21. szám)

1910-05-05 / 18. szám

Kisorsolt esküdtek. A szatmári kir. tör­vényszék esküdtbiróságába a májusi cziklusra városunkból Kuszkó József, Fasorán József, dr. Tap Viktor és dr. Vetsz Ignácz sorsoltat- tak ki. Halálos szerencsétlenség. Lapunk legutóbbi számában már megemlékeztünk ,azon szeren­csétlenségről, mely Szerdahelyi Ágoston vetési nagybirtokost, az ismert sportmant érte. Szerda­helyit, ki a kocsiból történt kiesése alkalmából súlyos sérüléseket szenvedett, nem lehetett megmenteni s a hetvenöt éves öreg ur április 28-árt jobblétre szenderült. Hozzátartozói a kö­vetkező gyászjelentést adták ki: Pongrácz Olga férjezett Szunyogh Lászlóné : mint nevelt leánya, maga és családja, továbbá a Szerdahelyi, Jékey, Ilosvay, Buttykay, Szunyogh, Pongrácz és Váczi rokon családok nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy nevelő atyja, illetve a leg­jobb és legszeretőbb rokon: Szerdahelyi Ágoston folyó hó 28-án reggeli 4 órakor, életének 75-ik évében meghalt. A megboldogultnak földi marad­ványai folyó hó 30-án délután 3 '/2 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint Vetésben a családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. A szent mise-áldozat folyó hó 30-án d. e. 9 '/a órakor fog a szatmári róm. kath. székesegy­házban az Egek Urának bemutattatni. Vetés, 1910. április hó 28-án. Áldott legyen emléke! — A boldogultat a vármegye osztatlan rész­véte mellett április 30-án helyezték örök nyu­galomra. Szerdahelyi után, ki egyike volt vár­megyénk leggazdagabb zsentrijének, mintegy 2 millió 600 ezer korona értékű vagyon maradt hátra. Halmai-alap. A Halmai-alapra újabban ada­koztak : özv. Schönherr Antalné 5 K, Varga Já­nos, Kikinda 5 K, Kőrösy Károly, Szaniszló 3 K 04 f, Németh Béla 5 K, Németh Gyula, Bpest 5 K, Németh Sándor, Ráczkeve 5 K, összesen 28 K 04 fillér. Hozzáadva az eddig begyült 141 K 88 f összeghez, az összes gyűjtés 169 K 92 f. További adományokat szívesen fogad a főgimná­zium alap-bizottsága. Májusi ájtatosság. A virágfakasztó májusi hónapot, a tavasz legszebb időszakát Szűz Mária tiszteletére szenteli az egyház. A r. kath. temp­lomban minden nap este hat órakor májusi áj- tatosságot tartanak, melynek áhítatát nagyban emelik az előadott szép Mária-énekek is. Látványosság. Igazi látványosságot képez Huszthy Mátyás hid-utczai fényképészeti mű­termének most megnyitott lépcsőháza, melynek kirakataiban a fényképészet s pasztel-festés valódi remekei láthatók. E kirakatokban sok-sok ismerősünk képmásával találkozunk s a gazdag kiállítás meggyőz mindenkit arról, hogy Huszthy képei a legkényesebb művészi igényeknek is megfelelnek. Mikor látjuk az üstököst? A csillagászok számítása szerint a Halley-üstökös feje május 19-én reggel 3 óra 22 perckor fog először érint­kezni a nap korongjával. Ez a jelenség egy óra hosszáig fog tartani. A csillagászok ezen átvonu­lástól igen sokat várnak, mert ha elsötétíti a napot, akkor az üstökös feje szilárd test, ha nem, akkor gáz. Május 20-tól kezdve a Halley-üstökös a nyugati égbolton lesz látható napnyugta után. Még pedig 20-án este 8 óra 45 percig, május 25-én este 11 óráig és 30-án éjjel fél 12-ig. Serdülő gyermekeink oly makacs székreke­dései ellen naponkint éhgyomorra 2—3 evőkanál valódi Ferencz József-keserüvizet adunk. Elis­mert tény, hogy a természetes »Ferencz József«- keserüviz a legbiztosabb és legalaposabb gyomor-, bél- és vértisztisztitó és emellett oly enyhe, hogy még a legérzékenyebbek is szívesen veszik. A Ferencz József-keserüviznek egy családban sem szabad hiányoznia. Halálozás. Özv. Cseh Antalné szül. Sma- regla Róza folyó hó 1-én, életének 63. évében rövid szenvedés után elhunyt. A boldogultat ma, kedden délután helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett. Kriszt Gyula temetése. A karácsony éjszakai dinamit-merénylet alkalmával szerencsétlenül járt Kriszt Gyula bányafelvigyázó holttestét tudva­levőleg a fővárosi temetőben helyezték nyuga­lomra. A család azonban nem tudott belenyu­godni abba, hogy az áldott jó fiú, kin rajongó 1910. május 5. NAGYBÁNYA szeretettel csüggött a család minden tagja, ide­genben legyen eltemetve. A holttestet tehát ex­humálni fogják s Nagybányára hozzák. A ko­porsó f. hó 7-én, szombaton délután 5 órakor a gyorsvonattal érkezik Nagybányára s boldogultat a pályaudvarról bányász gyászpompával fogják eltemetni a nagybányai temetőbe. Megfelebbezett közgyűlési határozat. Tud­valevőleg a város képviselő teslülete április hó 16-án tartott közgyűlésében felállással történt szavazás utján elhatározta, hogy a borpatak- telepi borkúti alsó rétet házhelyekre parczelázza s azokat kizárólag a borpataki bányamunká­soknak bocsátja rendelkezésére. Ez az ügy akko­riban nagy vitát provokált, mert sokan nem akarták engedni, hogy a város földterülete job­bára oláh nemzetiségű munkások birtokába jus­son. Ám a közgyűlés többsége a parczellázást elhatározta s dr. Vass Gyula képviselő még a közgyűlésen felebbezést jelentett be e határozat ellen. Most meg dr. Ajtai Nagy Gábor és kilencz képviselőtársa felebbezte meg e határozatot. A felebbezés merituma az, bogy itt e végvidéken, hol az utóbbi tiz év alatt pár száz kát. hold jutott nemzetiségi kezekre, nem szabad engedni, hogy a város földje is nemzetiségi munkások birtokába kerülhessen. Fiuk az apjuknál. Jelen számunk tárcza- rovatában közöljük Ady Endre most megjelent kötetéből Fiuk az apjuknál ez. tárczáját, mely egészen uj nyomokat mutat a sokat emlegetett iró fejlődésében. Skárlát. Legújabban három skárlát-esetet jelentettek be. Ancsa László és Ancsa Mari gyermekek a Virág-utczában, Zselenszky Antal pedig a Gyarmat-utczában betegedtek meg vör- henyben. A kanyaró-esetek száma sem apad. Verekedés az utczán. Szemerédi János és Tóth Pater Pál nagybányai téglamunkások teg­nap ittas állapotban a Nagygózsen-utczában re- zoniroztak, midőn a véletlen utjokba hozta Ko- dász Demetert és a feleségét. Szemerédi valami sértő szót kiáltott Kodászné felé, mire Kodász kérdőre vonta az ittas embert s őt arczul ütötte. Erre a két téglamunkás Kodásznak és felesé­gének estek s úgy elverték őket, hogy eszmélet­len állapotban maradtak az utczán. A csendőr­ség Szemerédit és Tóthot előállította. Reform a vasutasok egyenruhájában. Mint értesülünk, a vasúti egyenruha kérdése a meg­valósulás stádiumába jutott, amennyiben Hie­ronymi kereskedelemügyi miniszter e tekintetben már döntött. A tervbe vett atillát és kardot el­ejtették. A forgalmi szolgálattévők vörös sapkát fognak kapni; a blúz olyan lesz, mint a.hon­védeké és az egyes osztályokat majd a hajtóka színéről fogják felismerni. A forgalmi alkalma­zottak hajtókája piros lesz, a pályafentartási al­kalmazottaké búzavirág kék, a szertárnoké vilá­gos szürke, mig a vontatási alkalmazottaké do­hánybarna. A nadrágot teljesen a katonatiszte­kének mintájára szabják. A piros karszalagot el­törlik s helyette a szolgálattevők piros sapkát kapnak. A blúz zsinórnélküli lesz, miután a zsi­nór — különösen nyáron — sok esetben vér­mérgezést idézett elő. A diszegyenruha terveze­tét elejtették, mert a diszmenléhez szükségelt szőrmeprém túlságosan megdrágította. Gyujtogatási kísérlet Felsőfernezelyen. F- év április hó 27. és 28-ika közötti éjjel eddig ismeretlen tettesek égő taplót tettek Albu László tanítónak közvetlen az iskolaépület mellett levő szénaboglyája alá, amely lassan tüzet fogott ugyan, de a szomszédok és a tanító csak­hamar eloltották. Érdekes, hogy Felsőfernezely községnek, amelynek közel 400 házszáma van, sem tüzfecskendője, sem községi baktere nin­csen, a legények egész éjjel duhajkodnak az utczán végig, anélkül, hogy ezt a felső ható­ságok észre vennék. Sem az iskolaépület, sem a parochiális ház tűz ellen biztosítva nincsen, dacára, hogy az egyház nem olyan szegény, hogy a biztosítási dijat ne tudná fizetni. Ajánljuk a felső hatóságoknak a felsőfernezelyi állapoto­kat becses figyelmébe. A jéggyár. Tudvalevőleg a város elhatá­rozta, hogy a jéghiány megszüntetése végett jég­gyárat állít föl s erre nézve a Ganz-társulattal kötött szerződést. Reményi Aladár művezető mérnök vezetése mellett javában folynak már a munkálatok, úgy, hogy a jéggyár junius elsején működését is megkezdi. 5 Fegyházvirágok. A napokban a rendőrség lopás miatt letartóztatta városunkban Lengyel Jánosné rovott múltú asszonyt. Kihallgatása alkalmával kitűnt, hogy Lengyelné a fogházban látott napvilágot; két esztendős kisleánya szintén a fogházban született. Lengyelné most vissza­kerülvén a börtönbe, kisleányát gyérmekmen- helyen fogják felnevelni. Az is kitűnt, hogy Lengyelné famíliáját az alkoholizmus juttatta a züllés ilyen fokára. Nagykároly a vasúti merénylet ellen. Nagy­károly r. t. város képviselőtestülete is állást foglalt azon vasúti merénylet ellen, melyet a nagykároly—nagysomkuti vasút ellen is terveztek e vasútnak a semmit sem jövedelmező szatmár— bikszádi és a szatmár—erdődi vasúttal leendő egyesítése ellen. A képviselőtestület elhatározta, hogy felír a kereskedelmi miniszterhez e pénz­ügyi panama megakadályozása végett. Pályázat Erzsébet királyné ösztöndíjra. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara a ke­reskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából három 2500 K, egy 4000 K, egy 5000 koronás Erzsébet királyné ösztöndíjra pályázatot hirdet. Pályázhatnak a keleti kereskedelmi akadémia oly jó sikerrel végzett növendékei, kik azóta 3 éve gyakorló kereskedők voltak, katonai kötelezettségüknek eleget tettek és tanúsítják, hogy azon országnak, hol tanulmányozni vagy önállósulni kívánnak, nyelvviszonyaiban járato­sak.Kérvények a kamarához junius 15-ig nyújtan­dók be. Ez már azután beszéd. Vajda Sándor, a román nemzetiségi párt jelöltje a napokban tar- 1 tóttá meg Nagysomkuton programmbeszédjét. Vajda többek között a következőket mondotta : Én ugyan egy fillért sem költők mégválaszta- tásomra, mert a pénzemet el tudom költeni a családommal együtt. Ne gondolják a választók, ha engem megválasztanak, hogy úrrá tesznek, mert ur voltam én eddig is és ur leszek ezután is. Ha meg is választanak, én ugyan egyesek privát ügyeit szolgálni nem fogom. Én a köz­politika szolgálatára és nem egyesek italmérési engedélyének kieszközlésére, katonák kiszabadí­tására és más seftelésre vállalkozom. — Ez az őszinte és önérzetes beszéd tetszik nekünk, de a mai kortes- és választói erkölcsök mellett úgy tetszik nekünk, hogy Vajda nem is komolyan pályázik a nagysomkuti képviselőségre. Saját előnye, ha hajat vágatni borotválkozni Tréger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesül. Tyúkszem vágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tréger Lajos. Anyakönyvi közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál folyó évi április hó 28-tól a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Ápr. 23. Brezóczky Pálnak »Béla«; ápr. 21. Kazay Józsefnek »Béla«; ápr. 21. Ivány Györgynek »György«; ápr. 21. Ifj. Nagy Károlynak »Béla« ; ápr. 20. Smidt Mártonnak »Katalin«; ápr. 23. Moldován Illésnek »Emánuel«; ápr. 21. Somkutyán Mitrunak iker »János« és Flóra«; ápr. 21., Nagy Júliának »Jolán«; Pap Pentelének »Ida«; ápr. 23. Lupsa Mikulájnak »Flóra«; ápr. 25. Kovács Károlynak »Ilona« nevű gyermeke. — Elhaltak: I ápr. 18. Jeniczky Antal r. kath., 68 éves, kőmű­ves, szivhüdésben; április 22. özv. Szappanyos Józsefné r. kath., 64 éves, hashártyagyuladás- ban; ápr. 23., Bárok József r. k. 13 hónapos, tüdőgyuladásban; április 23. Fülep Pál izr., 2 és fél éves, tüdőgyuladásban; ápr. 23. Lengyel László g. kath., 50 éves, szekeres, szivhüdésben; ápr. 23., Zsentye Virtolomej g. kath., 80 éves, zuzómunkás, végelgyengülésben; ápr. 24. özv. Wolfart Károlyné ref., 60 éves, végelgyengülés­ben; ápr. 25. Bori Ferenczné r. kath., 58 éves, kertész neje, tüdőgyuladásban ; ápr. 25. Vanicskó Erzsébet r. kath., 1 és fél éves, szamárhurutban; ápr. 27. Beinrohr István ref., 60 éves, csizmadia, vesegyuladásban; ápr. 26. özv. Blominstein Ist­vánná r. kath., 42 éves, tüdővészben; ápr. 29. özv. Molnár Károlyné ref., 56 éves, szívbajban; ápr. 28. özv. Rogozsán Andrásné g. kath., 84 éves, végelgyengülésben ; ápr. 30. Molnár Margit g. kath., 2 hónapos, tüdőgyuladásban; ápr. 29. Nagy István 76 éves, csizmadia, végelgyengülés­ben. — Házasságot kötöttek: Kocsis Károly és Vincze Juliánná nagybányai; Szemcsuk János és Tunics Fraszina nagybányai; Gyimán György és Tamás Firóna nagybányai lakosok. — Ki­hirdetés alatt állanak: Máriás László és Sie-

Next

/
Oldalképek
Tartalom