Nagybánya, 1910 (8. évfolyam, 1-21. szám)

1910-05-05 / 18. szám

6 N A G YBÁ N Y A 1910. május 5 venszky Ilona nagybányai; Oravecz Mihály és Krassai Mária felsőbányái; Tóth Lajos és Neme- róczki Heléna nagybányai lakosok. HIVATALOS RÉSZ. 2340—1910. sz. Hirdetmény. Nagybánya város tanácsa által köz­hírré tétetik, hogy a város tulajdonát képező, ujonan épült városi nagyven­déglőnek a külön bérletileg kezelt üzlet- helyiségek és szinház kivételével, összes helyiségei és pedig; kávéház, éttermek, 52 vendégszoba, kamrák, pinczék, konyha stb. 1910. évi május hó 21-én d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen 1910. év augusztus 1-től 1922. év julius hó 31-ig terjedő 12 évi időtartamra haszon­bérbe fognak adatni. Kikiáltási ár: azon esetben, ha az összes berendezéseket bérbevevő eszközli, 24.000 korona, ha pedig a vendégszobák berendezését a bérbeadó város eszközli, 30.000 korona évi bérösszeg. A szóbeli árverésen résztvevők tar­toznak a kikiáltási ár 10%-át készpénz­ben, vagy óvadékképes értékpapírban az árverelő bizottság elnöke kezéhez letenni. Alantirott naptól kezdődőleg a szóbeli árverés megkezdéséig a hivatalos órák alatt zárt Írásbeli ajánlatok adhatók be a város polgármesteri hivatalánál, ezen ajánlatok azonban megfelelő bánatpénz­zel látandók el, azonkívül tartalmaznunk kell azt is, hogy ajánlattevő a részletes árverési feltételeket teljesen ismeri s azoknak szigorú betartására magát kö­telezi. A részletes árverési feltételek a város­háza iktató helyiségében közszemlére ki­tétettek s azok a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthetők s azokról másolatok is vehetők. Nagybánya, 1910. április hó 27-én. A város tanácsa. Dr. Makray Mihály s. k. polgármester. 2365—1910. v. t. ügyszám. Versenytárgyalási hirdetmény. Nagybánya (Szatmárvármegye) szab. kir. város közönsége a város felett 485 m. átlagos magasságban és 17 km. középtávolságban fakadó Felső és Alsó Hármas, Gábor, Counanda és Nagy Sármás nevű források felhasználásával vízmüvet épít, mely vízmű a város egész terü­letére kiterjeszkedik. A munkálatok, amelyekre ezennel ajánlati versenytárgyalást hirdetek, álla­nak : a már foglalt egyes források vizének le­vezetéséből, a forrásvizek bekapcsolására szol­gáló csatlakozó aknák, továbbá a csővonalon tervezett nyomáscsökkentő aknák megépítésé­ből, a viz raktározására szükséges vizmedencze létesítéséből, a város területén tervezett cső­hálózat lefektetéséből, a vízműhöz tartozó összes öntött-vas csövek és felszerelési tárgyak szállí­tásából, valamint a vizmedencze villamos viz- állás-mutató berendezésének elkészítéséből. A vízvezetéki tervrajzok, valamint az összes vonatkozó nyomtatványok Nagybánya szab. kir. város tanácsánál köznapokon d. e. 9—12 és d. u. 3—5 óra között megtekinthetők és ugyanott az ajánlati és költségvetési űrlapok, a pályázati fel­tételek, a tájékoztató adatok, továbbá az építési j általános és részletes feltételek 150 korona dij lefizetése mellett átvehetők. A munkálatokra azok teljes egészében lehet pályázni, vagy az egyes csoportokra külön- külön és pedig: I. csoport. Öntöttvas csövek és csőidomok szállítására. II. csoport. Felszerelési tárgyak szállítására. III. csoport. Csőfektetési és szerelési mun­kákra. IV. csoport. Szolgálati medencze építése és egyéb beton- és elhelyező munkákra. V. csoport. Villamos vizállásmulató beren­dezés szállítása és szerelésére. Az egész munkára ajánlkozók előnyben részesülnek. A munkálatokra pályázók tartoznak ajánlati végösszegüknek 250,000 koronáig 5°/0-át, azon felüli összeg után annak 2%-át Nagybánya szab. kir. város pénztáránál bánatpénzül letenni és a letéti nyugtát ajánlatukhoz csatolni. Az ajánlati és költségvetési űrlapok ki­töltésével és a rendelkezésre bocsátott »pályázati feltételek« »tájékoztató adatok«, »építési általános és részletes feltételek« aláírásával s mindezek­nek, valamint a bánatpénz letétjegyének be­csatolásával összeállított ajánlatok: »Ajánlat Nagybánya szab. kir. város vizmüépitési mun­káira« czimmel ellátott borítékban, lezárva és lepecsételve 1910. évi május hó 19-én d. e. 11 óráig nyújtandók be Nagybánya szab. kir. város polgármesteréhez, ahol is a közvetlenül, vagy a m. kir. posta utján beérkezett, sértetlen boritéku ajánlatok ugyanezen napon d. u. 3 órakor nyilvánosan fognak felbontatni, illetve felolvastatni. Elkésve érkezett, nyitott, távirati, vagy hiányosan felszerelt ajánlatok, valamint a szóbeli, vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Nagybánya szab. kir. város közönsége fentartja magának a jogot, hogy tekintet nélkül az ajánlati végösszegekre, a beérkező ajánlatok közül sza­badon válaszihasson, esetleg az összes pályázatok mellőzésével uj versenytárgyalást hirdethessen. Az ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak. Nagybányán, 1910. évi április hó 22-én. A város közönsége nevében: Dr. Makray Mihály s. k. polgármester. Kiadó laptulajdonos ÉGLY MIHÁLY. Kiadó lakás. Négy szoba, konyha, kamara, szép kerttel és melléképületekkel azonnal bérbe kiadó, Zsellér-utcza 17. sz. alatt. Értekezhetni Nánásy István könyv­nyomdájában. Fürdőmegnyitás! Virág: István misztmogyorósi sós­fürdőjét, városunk egyik legkellemesebb kiránduló helyét f. hó 16-án, pünkösd másodnapján nyitják meg. A kiránduló közönségnek minden kényelme biztosítva van a kies fekvésű fürdőhelyen. Kocsi a fürdőtulajdonos Varga- utcza 2. sz. alatti lakásán kapható a fürdőbe és vissza 3—4 személyre 5 koronáért. A megnyitás napján nagy hang­versen}7. Úgy a megnyitás, mint fürdőszezon idején pompás magyar konyha s tiszta, hamisítatlan italok állanak a közönség rendelkezésére. Szolid árak! Figyelmes kiszolgálás! Két üzlethelyiség az István Király Szálló közelében, külön-külön, hosszabb időre kiadó. — Czim megtudható a kiadó- hivatalban. A legjobb íedélcserép. A legjobbnak elismert fedélcserép Kont-féle, mely könnyű és tartós, kapható Kornreich Testvérek fakereskedésében, Nagybányán. R “■“a Szatmármegye Meleg ásványvizfürdők, szénsavas fürdők, hideg gyógyvizintézet, inhaláczió, 160 kényelmesen be­rendezett szoba, vízvezeték, acetylen világítás. Vasúti állomás, posta és távirda helyben. Prospectust és mindennemű felvilá­gosítást kívánatra készséggel küld a fürdőigazgatóság. 18 ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom