Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 26-52. szám)

1909-10-28 / 43. szám

4 NAGYBÁNYA 1909. október 28. középiskolának azon tantervi részleteit mutatta ki érdekesen, amelyek a két iskolát egymáshoz kötik. Azután Bodnár György kir. tanfelügyelő beszélt. Elismerését fejezte ki a nagysomkuti iskola munkássága, múltja iránt s lelkesen köszönte meg a gondnokságnak az iskolát pártoló gr. Teleki családnak a nagysomkuti iskola támogatásával a kultúra pártolását. A gyűlést, mely mindvégig eléggé magas szín­vonalon álló és ünnepélyes volt az elnök záró­szavait követő szám zárta be. Gyűlés után közebéd volt, amelyen sokan vettek részt a nagysomkutiak közül is. Az első nőgyógyszerész Magyarországon. A belügyminiszter megengedte, hogy a zilahi származású Halmágyi Ilona, okleveles gyógy­szerész, Szilágynagyfaluban gyógyszertárt nyit­hasson. Érdekes, hogy Halmágyi Ilona az első nő az országban, ki gyógyszertár nyitására en­gedélyt kapott. Az öngyilkos paragrafus. A belügyminiszter mostanában revideálta a tisztviselők nyugdíj' szabályzatát s többek között azt a módosítást tette rajta, hogy ezentúl az öngyilkos tisztviselő özvegye s árvái nem kapnak nyugdijat. Ezt a cseppet sem humánus intézkedést, mely az apa vétkéért a sötét középkorba illő módra sújtja a gyermekeket, alig lehet megokolni, talán az az intenczió vezette a belügyminisztert, hogy az a borzasztó tudat, hogy nyomorban hagyja hozzátartozóit, visszatartja az öngyilkosságon gondolkodót az élettől való megválástól. Halestély. Folyó hó 30-án szombaton Rumpold Gyula, közkedveltségnek örvendő vendéglősünk, a már előző évekből nagy hírre szert tett halestélyt rendez. A pompás halászlén kívül lehet majd kapni rántott harcsát, csukát vajban, sült kecsegét, tokot tatármártással és egyéb kiváló deliciákat. Hogy pedig vendégei­nek a sok jó meg ne ártson, elsőrendű tályai, sikárlói és daróczi bor, meg finom Dréher-sör kerül az asztalra. Erről a biztosan sikerülő halászestről ne maradjon el, aki teheti. Saját előnye, ha hajat vágatni, borotválkozni Tróger modern berendezésű fodrász-termébe jár, hol jó, tiszta és gyors kiszolgálásban részesül. Tyúkszem vágást, mindennemű masszírozást szak­szerűen végez Tréger Lajos. Érettségi vizsgálatok megszüntetése. A val­lás és közoktatásügyi miniszter a kereskedelmi iskolák három éves évfolyamát négyévesre szán­dékszik változtatni, de egyszersmind megszün­teti ezeknél az iskoláknál az érettségi vizsgála­tot. Célja ezen reformmal, hogy a kereskedelmi ifjúságnak mostani túlterhelésén könyitsen s az iskolai kiképzést mégis fokozza. Bárcsak a ta­nulók, szülők és tanférfiak legnagyobb részének örömére a többi középfokú iskoláról is ezt a hirt közölhetnénk. Pályázat. A vármegye főispája a csengeri főszolgabírói hivatalnál lemondás folytán meg­amelyet azonban ugyancsak pirosra futt a fa­gyos szél —: — De ha Jézus nem tett is csodát velem, az nem baj. S tompán, szinte lihegve mondta ki, miután abbahagyta a nevetést, ezt a nehány szót: — Een .... boldogg! . , . Szegény . . . . de . . boldog! . . . mert . . . hiszem .... Nem beszélt többet, úgy látszik nagyon erős küzdelme lehetett a hangjával. Hanem ezu­tán, hogy: — M . . mert . . . hiszem .. . , — a fürge jobb kezét előbb a szivére tette, aztán pedig fölemelte és keztyüs ujjával, minthogy akkor már kint állottunk az utczán, felmutatott az égre. Elegáns, fölpiperézett dáma töffögött el előt­tünk gyönyörű prém bundában a gépkocsiján és ahogyan Hubelka bácsi a menyboltozat felé mutatott nagy erőlködéssel (aminek valami kü­lönös, megrázó hatása volt reám) ismételve: — Hiszem . . . , — a fölpiperézett dáma meglepődve kapta a fejét az ég felé, hogy ugyan vájjon mi lehet ott, amire az öreg úgy mutogat? — Hiszem ... — nyöszörögte ki jóformán fuldokló hangon az én süketnémám. És ezzel az ő megrendithetetlen hitével, amely még abban a szörnyű némaságban és ebben a vékony őszi kabátban is derültté, sőt boldoggá tudja tenni, — minek czifrázzam a szót? — az én elfásult fejemnek is mindennél szebben megmagyarázta, hogy: — Valóban, tesz még Jézus csodát. üresedett járásirnoki állásra 30 nap alatt lejáró pályázatot hirdet. Uj adóhivatal. A pénzügyminiszter Ökörmező székhellyel uj adóhivatalt állított fel Máramaros megyében, mely működését 1910. január első napján kezdi meg. Ezen adóhivatal kerületébe a huszti adóhivatal köréből elvett 26 község fog tartozni. Ellenőrzési szemle F. hó 22-én Medgyesi Sándor honvédszázados egy őrmester és egy közlegény kíséretébe városunkba érkezett és 23-án Nagybánya város, 25 és 26-án pedig a nagybányai járás részéről népfelkelési ellenőr­zési szemlét tartott. A szemle a legnagyobb rend­ben folyt le. Életveszélyes utazás. Hogy az államvasutak kalauzai sokszor mit sem törődnek az utasok­kal, mutatja a következő eset. Szaniszlón két úriember fel akart szállani a vonatra, de a kupé ajtaja be volt zárva. Várták a feljárón a kalauzt, hogy kinyitsa, de az nem jelent meg. Közben a vonat elindult s a két utas se leszállói, se be­menni nem tudott. így tartott az utazásuk egész Nagykárolyig, mert addig a kalauz nem mutatta magát, hogy az utasokat életveszélyes helyze­tükből kiszabadítsa. Öngyilkosság. Balázs Tódor uradalmi béres Kővárhosszufaluban 17 éves fiát a napokban el­küldte, hogy helyette ügyeljen az ökrökre. A fiú nem akarta atyja parancsát teljesíteni, amire összevesztek. A fiú elment otthonról s elkesere­désében felakasztotta magát az erdőben. Vonatkisiklás. F. hó 18-án a Nagykároly- Szatmár közötti vonalon majdnem végzetes szerencsétlenség történt. Gilvácson ugyanis egy tehervonat hibás váltóállítás következtében ki­siklott s a pálya erősen megrongálódott, de ha­marosan rendbe hozták s igy a vonatoknak nem kellett átszálással közlekedniük. A kár je­lentéktelen, emberéletben kár nem esett. Világutazó Kassán. Ma Kassán tartózkodik egy rendkívül érdekes fogadást tett Wojcikievitz Henrik nevű lengyel újságíró, a »Wiek Novy« lembergi lap munkatársa. A fogadás összege I 20ÜU0Ü K és a feltétel az, hogy Wojcikievitz i 8 év alatt körülutazza a földet oíyképen, hogy Európában minden oly várost, melynek 2000Ó- nél, a többi földrészen pedig minden 100000-nél több lakossal biró várost meglátogat. Pénzt csak az utazásról irt czikkeivel és az őt ábrá­zoló képeslapok árusításából szabad szereznie. Az érdekes utazó műveltsége, intelligencziája mellett kellemesen lepett meg mindenkit ma­gyar beszéde s elmondta, hogy anyja Nagy­bányáról való Heney lány, akitől kis korában tanulta meg a magyar nyelvet. A szimpatikus világutazóra felhívjuk a közönség figyelmét. Bitang jószág. A szőlők alatt elveszett egy tarka sveicer üsző. Aki ráakad, jelentse a rendőr- kapitánysághoz. Huszthy Mátyás fényképész emeletes mű­terme a Hid-utcza egyik érdekessége. A nyári évad tulajdonkép a fényképezés igazi idénye. Huszthy a nyári évadra előnyösen berendezke­dett. Tessék megtekinteni. Halálos szerencsétlenség. E hó 20-án Hagy- másláposon Botye Juon parasztgazda ökrös­szekerével behajtott udvarába, a libák megijed­tek s felrepültek, mire a két ökör megbokroso­dott, elütötték a rúddal a gazdát s a tökkel meg­rakott szekeret keresztül vitték rajta. A szeren­csétlen ember rögtön meghalt. A csók. »Tubafa virága, bülbül édes titka, Ó csók, miben vagyon édességed nyitja. Tubafa leveli csöngnek-bongnak, szólnak, Ó de csat- tanása édesebb a csóknak. Hetedik menyország csöndes éjszakákon Le-leszáll és lánykám ajkán megtalálom. Olthatlan szomjúság oltója, szitója: Gyönyör vagy, halál vagy, szerelemnek csókja.« Dalolja a költő a csókról, de bizonyára nem olyan csóknak édességéről álmodott, mint a milyent Kerekes István nagybányai zenész csat- tantott nem épen lánykája, hanjjm Varga Fe- rencz téglaszini lakos ajkára. Dulakodás közben Kerekes Vargának ajkából jókora darab húst harapott ki, úgy hogy sérülésé súlyos. Kerekes czigánynak, — úgy látszik, — a járásbíróság fogja elhúzni a nótáját, hogy a csókolózástól egyidőre elmenjen a kedve. Korcsmái duhajkodás. Plop Gyirászin hely­beli lakos f. hó 12-én bevetődött Glück Fülöp korcsmájába s ott alaposan beszeszelhetett, mert széles jókedvében üveget, poharat, széket, asz­talt tört össze. A virtuskodó embert a rendőr­ség alig tudta megfékezni. Egyébként a mulatság fináléja a rendőrségen játszódik még majd le. IRODALOM. Kincses Kalendáriom. — 1910. — A gyakorlati tudnivalóknak és az érdekes olvasmányoknak már országszerte mindenütt kitünően ismert kincses tára, a Kincses Kalen­dáriom megjelent az 1910. esztendőre. Tar­talma : csupa olyan dolog, amit mindenkinek tudnia kell, de amit jóformán senki se tud. Ez a Kincses Kalendáriom páratlan sikerének, óriási elterjedtségének a titka. Anyaga csakis gyakor­lati szempontból, hogy úgy mondjuk: a köz­szükséglet szempontjából van összeválogatva s az egyes czikkek a tudás legmagasabb régióiba is elviszik az olvasót, anélkül, hogy előtanulmá­nyokat, vagy bármely képzettséget követelnének tőle. Az ismeret-terjesztésnek az irodalomban ma már nincsen olyan faktora, mely népszerű­ség dolgában a Kincses Kalendáriommal ver­senyre szállhatna. Az uj Kincses megtanítja az olvasót pél­dául arra, hogy hogyan készül a kalendáriom? Hogyan készül az ünnepek kiszámítása és mi az a vasárnapi betű, az arany-szám, hold-kulcs stb., amit gyermekkorunktól a holtunk napjáig ott látunk minden naptárban, anélkül, hogy tudnók, mi az értelme, mi a czélja ? Shackleton hadnagy déli sarki útja, Cooknak az északi sark eléréséért vívott szinte emberfölötti küzdelme nagy czikkekben, térképekkel és illusztrácziók- kal magyarázva itt van leírva a Kincses uj kö­tetében Az idén az egész Európát foglalkoztatta a balkáni kérdés és bizonyára foglalkoztatni fogja még néhány évtizedig; a Kincses az idén apróra elmondja, hogy politikai tekintetben mit lehet és mit kell tudni a Balkánról és számos térképen mutatja be a különféle balkáni népek aspiráczióit. Az oroszországi és a kínai esemé­nyek is folyton foglalkoztatják az újságokat és általuk a közvéleményt, E két óriási birodalom­ról is nagy czikkeket közöl a Kincses. A történelmi ismeretek terjesztése a czélja egy nagy tanutmánynak, mely a magyar sza- badságharcz történetét mondja el, a megszokott sablonoktól és frázisoktól menten, — egy tör­ténetírónak a szemével mondja el az esemé­nyeket, föltárva számos olyan dolgot, amit má­sok észre se vettek; például azt, hogy az 1848. márczius 15-iki hires tizenkét pont szerkeszté­sekor a választójogi reform kérdése hogyan üt­között össze az önálló bank kérdésével; — mintha csak a mai napok történetét olvasnók. Egy másik czikk a tengerparti magyar történeti emlékeket idézi föl, egy harmadik pedig még messzebb megy vissza a múltba; az asszír és babiloni királyok idejébe. A természettudomá­nyok kedvelőit érdekelni fogja a sárkányoknak a meteorológiában való.szerepét ismertető czikk és egy igen érdekes tanulmány a tengeri halak életéről. A hegyek világából, a hasznos és kár­tékony madarakról s a Dunáról is van egy-egy érdekes czikk a Kincsesben. Hogyan készül az újság, — hogyan űzik a politika mesterségét miniszterek és képvise­lők, — mit és hogyan dolgoznak a diplomaták, —- mindezt elmondja a Kincses apróra, szokása szerint érdekesen, nyílt szókimondással és tö­mérdek ismeretet közölve. Aki az egyházi dol­gok iránt érdeklődik, talál a Kincsesben egy-egy czikket Rómáról és a pápaságról és Budapest minden felekezetbeii templomairól, — akinek a sport a passziója, annak az idén az úszásról és a hegymászásról szóló czikk az olvasmánya. Az ifjúság hasznát fogja látni a külföldi főisko­lákat ismertető czikknek. A kultur-történet kö­réből egy czikk az emberi művelődés elemei­vel foglalkozik, érdekesen, képekkel is illusz­trálva, az anyagát. Azt hisszük, számtalan em­bert fog érdekelni egy nagy czikk, mely Ma­gyarországnak mintegy hétezerötszáz régi nemesi családját ismerteti. Ezek csak a felőtiőbb dolgok a Kincses Kalendáriom uj kötetében, ezeken kívül még száz más dologgal foglalkozik a Kincses, — de úgy hisszük, hogy már a fölsorolt dolgok is igazolják azt, hogy a Kincses Kalendáriom be­csülettel megérdemli a nevét, — és megéri az árát. Amikor már mindennek fölfelé szökik az ára, a Kincses Kalendáriom a szokott piros kö­tésben még mindig a régi, szerény áron kap­ható : két koronáért, vászonkötésben három korona a Kincses, szattyánbőrkötésben pedig négy korona negyven filiéx*. Mindenütt kapható, ahol könyvet árulnak. Kiadó laplulajdouos: ÉGLY \{IHÁLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom