Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 26-52. szám)

1909-09-16 / 37. szám

1909. szeptember 16. NAGYBÁNYA 5 rozta el. Az iparvasut kiépítése bizonyos okok­nál fogva késedelmet szenvedett ugyan, de az iparvasuthoz szükséges szerelvények, sínek stb. nagyobb része már megérkezett. Tegnap érkezett meg a gőzmozdony is. A gőzmozdonynak a vá­roson keresztül síneken való elszállítása nagy nehézségekkel járt. A síneken való szállítás szo­katlan látványának nagy nézőközönsége volt. Vádak a rendőrség ellen. Büchler Simon lehorgasztott fővel, titkos szomorúságot eláruló mélabús szemekkel jelent meg szerkesztőségünk­ben. Büchler Simon! Van-e. aki e nevet nem ismeri? A pöttyöm kis könyvkifutót? Az ő fe­kete kis barkójával s erősen ritkuló, valamikor fekete szinü hajával? Aki üres óráiban tűzoltó is, még pedig sárga stráflis őrvezető s amikor kirukkol s véletlenül Szűcs Jenő mellé kerül, úgy fest, akár csak egy peczkes Gulliver az óriás mellett. Ah, nem hisszük, hogy volna valaki, aki Büchler Simon őrvezetőt nem ismerné! Hát Büchler Simon most lehorgasztott fővel állott szerkesztőségünkben. Sárga stráflis tűzoltó sap­kája mellett gyászfátyol lengett. Illő, sejtelmes szünetek után nem is annyira mondta, mint só­hajtotta: Tönkre vagyok téve, kérem, tönkretett a rendőrség! A súlyos vallomásra az egész szer­kesztőség kérdőjellé zsugorodott össze. Büchler Simon pedig folytatá: Igen, kérem, a rendőrség! Tetszik tudni, hiszen az urak mindent tudnak, holnap kezdődik a zsidó újév. Hát zsidó újévkor minden zsidó úgy él s olyan terített asztal mel­lett ül, aminő mellett egész évben szeretne ülni! Itt panaszosan és lemondóan sóhajtott egyet. Én is olyan asztal mellett akartam ülni, de már fuccs! Tetszik tudni, én nagyon szeretem a rucza zúzáját, folytatá szemérmesen és igy gondolkoz­tam: Ha te Simon, szereted a rucza zúzáját, hát vegyél ruczát, hogy újévkor rucza-zuzát ehess, így is tettem. Ma vettem négy darab ruczát öt koronáért, de olyan ruczát, olyan kövér ruczát, csettentett a nyelvével, hogy olyan rucza újévkor alig került még az asztalra. És mi történt ké­rem ? — Mi Simon ? lestük aggódva a feleletet. — Büchler Simon világfájdalmas kézlegyintéssel folytatá: A ruczák idő előtt hagyták itt ez árnyék­világot. Alig hogy haza vittem, megdöglött mind! Hát ez kérem, tűrhetetlen állapot! Rettenetes ál­lapot I Több, ázsiai állapot! Ilyet eltűrni, hogy a rendőrség eltűrje, hogy döglődő ruczákat árul­janak, tört ki vad haraggal. Ha a rendőrség tud arra vigyázni, hogy ne legyen a piaczon hami­sított tej, éretlen gyümölcs, hát miért nem vi­gyáz arra is. hogy ne legyenek döglődő ruczák 1 — Hát maga Simon nem látta azt ? koczkáztattuk meg a kérdést. — Kérem, én tűzoltó őrvezető s nem rendőr vagyok, szólt indignálódva, ha lát­tam, se láttam, csak azt láttam, hogy jó húsban vannak 1 No, hogy ilyen is megtörténhetik egy adófizető, tűzoltó polgárral! — Hát most mit csi­náljunk, Simon? — Mit? Ha nekem az újév be­fellegzett, fellegezzen be a rendőrségnek is. Bélye­gezzek meg kérem. írják ki kérem, hogy milyen nálunk a rendőrség. Még a döglődő ruczákra sem tud ügyelni, nemhogy az életerős ruczafogókra tudna I — Hogy pedig a megzavart világrend Büchler Simon életében helyre legyen állítva, ime teljesítettük kérését. De ezzel, sajnos, az újévi ruczákat nem támaszthatjuk fel. Elúszott arany. A napokban városunkban járt egy kohó szakértő s beható vizsgálat után körülbelül 400,000 koronára teszi azon arany értéket, mely a Zazar patakon évente elúszik azon érczporral, melyet már a költséges kohó­beli eljárással nem érdemes kidolgozni. Az el­úszó aranynak lugzási utón való megmentésére most kísérletet fognak tenni s ha a kísérlet be­válik, úgy városunkban egy nagyobb lugzómüvet fognak epiteni. Ami jól Ízlik, az a szervezetnek rendesen hasznosabb, mint a visszatetsző dolgok, különö­sen gyógyszerek. A »Scott-féle Emulsiő« feltét­lenül jó izü, könnyen emészthető összeállítása a csukamáj-olajnak, melyet gyermekek is elősze­retettel vesznek. Kapható a gyógyszertárakban. Kugliverseny. A nagybányai iparos ifjúság önképző egyesülete ez évben is megtartja szoká­sos kugliversenyét igen szép és értékes nyere- ménytárgyakkal. A verseny folyó hó 19-én, va­sárnap veszi kezdetét. Egy szelvény (3 dobás) 10 fillér. Vendégeket szívesen lát az egyesület. Ellenőrzési szemlék. A közös hadsereg nem tényleges állományú legénységének ellenőrzési szemléi a cs. és kir. közös hadügyminiszterrel egyetértöleg kiadott houvédelmi miniszteri ren­delet szerint, valamint a m. kir. honvédség nem tényleges állományú legénység ellenőrzési szemléi az idén nem tartatnak meg. A tartalékos tisztek, zászlósok és hadapródok bemutatásai azonban az eddigi módon a folyó évben is megtartatnak. A népfelkelési időszaki jelentkezési kötelezettség te­kintetében külön intézkedés fog történni. Gőzeke bemutatás. A szatmárvármegyei gaz­dasági egyesület f. évi szeptember hó 23-án, Gil- vácson, a vasúti állomás közvetlen közelében Jantyik Testvérek gazdaságában az Első Magyar Gazdasági Gépgyár Részvénytársaság, a Kőszegi­féle motoros talajmivelő gépgyár Részvénytársa­ság és az Universal Autómotor Compagnie részt- vételével motorikus és magajáró gőzeke bemu­tatást rendez, melyen egyúttal néhány újabb rend­szerű talajművelő eszköz és kisebb mezőgazda- sági gép is be lesz mutatva. Városunk tanácsa, tekintettel arra, hogy a közlegelő egy része gőz­ekével való felszántását várja, a bemutatásra dr. Makray Mihály polgármestert küldte ki, kit Mol- csány Gábor v. képviselő is elkísér. Örizkedjüuk a szoknyás csalóktól. Elegán­san öltözött hölgyek kalandoznak mostanában a vidéken, igy a mienken is, irók özvegyeinek felsegélyezésére könyvmegrendeléseket gyűjtve, de egyúttal könyöradományokat is ugyan-e czélra. — Az úri társadalom jószivü hölgyei — rendszerint férjük távollétében — aláírják a könyvmegrendelést, előleget is adnak reá, sőt a könyöradományok ivére is jegyeztek kisebb- uagyobb összeget, mert hát nyomorban levő özvegyek gyámolitásáról van szó. Figyelmeztet­jük a hölgyközönséget, hogy ravasz szélhámo­sokkal van dolgok ez elegáns alakok személyé­ben. Legyenek óvatosak 1 Szerencsétlenség vagy öngyilkosság? Teg­nap, hétfőn délelőtt a Tóköz-utczában levő laká­sának kutjából holtan húzták ki Pap Tanassia nagybányai özvegy asszonyt. Homlokán nagy seb tátongott, melyet az esésben kapott. Vizsgálat indult meg annak kiderítésére, hogy szerencsét­lenség vagy öngyilkosság esete forog-e fönt? Nősül? Nem nősül? A Bácska már sok kü­lönös esemenyt termelt a világnak. De a leg­újabb eset szinte páratlanul áll a nyilt-terek elég változatos történetében. A minap jelent meg az első nyilttér egyik szabadkai lapban : Nyilttér: Azon hírekkel szemben, melyekkel Du- lics Péter leányai a várost elárasztják, hogy én valamelyiküknek megkértem volna a kezét, kijelentem, mindazokból egy szó sem igaz. Vujkovics Péter. A válasz nem sokáig késett. Csak ép ad­dig, mig egy másik helyi lap megjelenhetett s leközölhette a feleletet ilyenképen: Nyilatkozat. A nyiltlerező Vujkovics Péternek azon kijelentését, mintha leányaim azzal dicse­kednének, hogy ő valamelyiküket megkérte volna, a iegszemtelenebb hazugságnak nyil­vánítom, mert nem hiszem, hogy leányaim bármelyike kedvet kapna férjhez menni olyan gyerekhez, aki a főnökénél raktáron lévő zsebkendők közül a legtöbbet használ el orra tisztogatására. Duties Péter. Anyakönyvi |közlemények. A nagybányai anyakönyvi hivatalnál f. hó 5-től a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Aug, 30.Balajti Bélának »Irén Margit«; szept. 4. Molnár Sándor­nak »Sára Rozália«; aug. 27. Kovács Lajosnak halvaszületett leány; aug. 31. Lázár Marinak »László«; aug. 30. Kepestyuk Péternek »Róza«; szept. 3. Ilye Jánosnak »Mihály«; szept. :1. Be­szédes Lukácsnak »Ferenc Mihály«; aug. 31. kuttnai és eörvistyei dr. Zelenka Lajos Bélá­nak »Lajos Pál Márton Raymund«; aug. 25. Hindii Andrásnak »Géza«; szept. 2. Lőrincz Ilo­nának »Sámuel« ; szept. 7. Deák Flórának »Má­ria« nevű gyermeke. — Elhaltak: Szept. 4. Má­riás György r. kath. 4 hónapos, bányamunkás gyermeke, bélhurutban; szept. 4. Portéka Ilona r. kath,, 11 hónapos, kincstári ács gyermeke, bél- hurutoan; szept. 6. Majdik Verona özv. Hofmeisz- ter Jánosné r. kath., 75 éves, napszámos, végel­gyengülésben ; szept. 10. Gladáczki Margit róm. kath., 15 hónapos, kincstári gépkezelő gyermeke, gyermekaszályban; szept. 9. Sitányi Károly r. kath., 48 éves, kereskedő agyszélhüdésben. — Házasságot kötöttek: Tyira János és Petrilka Ilona nagybányai; 1908. aug. 16. Wien Neuder- chenfeiden, Kis Gyula Alajos aranyműves és Ka- belka Mária wienni; 1908. nov. 28-án Gács- ország lembergi érsekségben Dolimán Babcsuk Demeter és Mikulyák Eizsébet dolinái lakosok. — Kihirdetés alatt állanak: Máriás László nagybányai és Lázár Anna budapesti; Krupiczer Pál és Bukovszki Viktoria nagybányai; Kará­cson (Krecsun) László és Brebán Verőn nagy­bányai ; Magucz Amador és Magdii Teres nagy­bányai ; Klein Bernát és Katz (Fránel) Fáni nagybányai lakosok. Befőzni való duránczai baraczk el­adó Égly Mihály szőlőjében. Ne ijedjen meg, hanem adjon gyermekének egy kevés SCOTT-féle Emulsiót és vessen véget az álmatlan éjjeleknek. A könnyedség, amelylyel ez­után a fogak jönni fognak, meg fogja Önt lepni. Az Emaisió vásár­lásánál a SCOTT- féle módszer véd­jegyét— ahalászt — kérjük ftgye­A SCOTT-féle EMULSIÖ kellemesen emészthető formában tar­talmazza épen azokat az anyagokat, amelyek megkivánlatnak fehér, egye­nes és erős fogak növéséhez. A SCOTT-féle Emulsiő tisztaságát és erejét semmisem múlja felül. Ize a legkellemesebb. A SCOTT-féle EMULSIŐ a legkiválóbb. Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér. lembe venni. Kapható minden gyógytárban. Kiadó laptulajdonos: ÉGLY MIHÁLY. Kiadó lakás. Zsellér-utcza 14. szám alatt két szoba, konyhából álló lakás gyermektelen házas­párnak kiadó. — Értekezhetni ugyanott. Hirdetmény. Nagybánya sz. kir. r. t. város takarékpénztárának igazgatósága közhírré teszi, hogy pénztára, mint az Osztrák-magyar Bank mel­lékhelye f. évi szeptember hó 20-án kezdi meg üzleti tevékeny­ségét. A pénztár tevékenysége kiter­jed az Osztrák-magyar Bankkal kap­csolatosan a) a váltó leszámítolás közve­títésére ; b) a nagybányai piaczon fize­tendő leszámolt váltók beszedésére; ej végül a bizományi beszedés végett küldött váltók, utalványok, hitlevelek stb. beszedésére. A kereskedő s iparos czégek felkéretnek, hogy összes üzleti vál­tóikat Nagybányára, mint fizető helyre irányítsák, hogy ezentúl összes fizetéseiket Nagybányán tel­jesíthessék Nagybánya 1909. szeptember 13. Nagybánya sz. kir. r. t. város takarékpénztára. Egy jó családból való FIÚ tanulóul fölvétetik Spinetti Sándor Utó­dai vas-, fűszer- és csemege-üzletében. Eladó varrógép. Egy használt czipész-varrógép igen olcsón eladó Zsellér-utcza 14. sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom