Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 26-52. szám)

1909-11-11 / 45. szám

1909. november 11. 3 mozzanatának bizonyos irodalomtörténeti érdeke is van. Egész történeti érdekünknek, az élet min­den emlékének van egy uralkodó bélyege, mely­ből belső valónknak legfeltűnőbb tulajdonságai származni látszanak, vagy legalább vele a leg­bensőbb összefüggésben vannak. Ebben a bélyeg­ben legjellemzőbben fejezi ki magát a magyar köziélek, az az egységes lélek, mely ilt jogos és jogtalan osztályokat, a nemzetnek ősi származású és beolvadt elemeit egyaránt és minden időben áthatotta. Ez a jellemző bélyeg ott van törté­netünk összes tetteinek és alakulatainak sorá­ban éppúgy, mint ahogy e lélek egész közvetel- lenségével irodalmunk minden, de minden alko­tásában és fejleményében. Talán mondanunk sem kell, hogy a nemzeti közérzést, érijük a2t a közérzést, mely éppoly tárt karokkal fogadja a közösségbe lépőt, mint amily bizalmatlanul és idegenül tekint a kifogá­sokkal élőkre, a vonakodókra, — non sicut esse suos, — ép oly készen szolgálja külön egységében az emberi mívelődés és szabadság közös ügyét, mint amily féltékenyen őrzi a maga külön egy­ségét és erejét, melvíyel legsikeresebben szolgál­hatja. Ebben gyökerezik, erre vonatkozik, ennek védelmében áll konzervatizmusa. Nem a haladás ellenzésében, csak abban, hogy ez a haladás a nemzeti érzés szövetségében erejével és erejére érvényesüljön. Uj eszmék, közöttük lényegük szerint kozmopolita jellegűek is, nem egyszer hatották át a magyar világot. Csak a keresztény­séget és franczia felvilágosodást említjük s arra a történeti tanulságra mutalunk, hogy meg nem hamisítva, hanem a magyar lélek amaz ősi ere­jével áthatva, mind a kettőből nemzeti újjá­születésünk következett. Ezt a fonalat, a nemzetit vagy más szóval a történeti egység gondolatát és érzését találjuk meg végesvégig, szinte megkülönböztető vonás­sal irodalmunkban is. Legszólóbb fejlődéstani bizonysága, hogy mindazok a mozgalmak, melyek bármily tekintetben újjáalakítására törekszenek, nem igazi forradalmak, mert tudatosan bele­kapcsolódnak a múltba; a fejlődés, a történeti folytonosság talaján állanak, valóságos szakadást sem nem akarnak, sem nem okoznak. Beöthy Zsolt. HÍREK. November 10. Két asszony. — Hisztéria és pénzvágy. — Mindkettő tüneményes szépség, élvhajhászó, pazarló, mindkettő maga a testet öltött hisztéria és mindkettőnek lelkét egy azon bűn terheli: az anyagyilkosság. Az egyik a szabadkai bünpör hősnője csak szellemi intézője volt a gyilkosságnak, melyet egy enervált idegzetű, kóros hajlandóságú, de­mához tartsa magát, mert a legkisebb szabály­talanságért áristomba kerül. Kapitány ur napjá­ban többször megvizsgálja a vártákat, sőt éjjel is folyton mászkál, mint a kisértet. Ilyenkor teszi próbára a legényeket. Tud­ják-e kötelességüket, nem ijednek-e meg ? így tette próbára Vári Szabó Jánost is. A nagy tahó a város végén a temető mellett a katonai barakkokat kerülgette. Mielőtt káplár ur Csorba kiállította, egész sereg rémhistóriát mesélt el neki a szellemekről, melyek éjfélkor kikelnek a sírokból s a barakkok közt sétálgat­nak egész éjfél után egy óráig. Vári Szabó János nem félt ugyan, de mégis megborzongott, mikor éjfélt ütött a városban a toronyóra. Eszébe jutottak a szellemek. Megállóit egy perezre, jobban magához szorította fegyverét s csendesen fütyülni kezdett. Nem sokáig íütyürészett. Alig hangzott el az utolsó óraütés, irtózatos alak tűnt fel az egyik barak háta mögött. Em­ber-e, állat-e nem tudta kivenni hamarjába. A szörnyetegnek fehér szőre volt és hatal­mas két szarva. Feje, lába mint az ököré. Szeme úgy égett mint a lámpavilág, két lábon bömbölve közeledett Vári Szabó János felé. A nagy tahó ereiben egy pillanatra meg­hűlt a vér. De csakhamar magához tért, lekapta válláról fegyverét s dörgő hangon rákiáltott a szörnyetegre: — Halt, mert lövök! A szörnyeteg azonban nem állt meg, hanem nagy ugrándozva közeledett Vári Szabó János felé. Ez se vette tréfára a dolgot, arcához emelte a töltött fegyvert, czélzott és megrántotta a ra­NAGY BÁNYA generált udvarlójával hajtatott végre. A másik, a párisi asszonyok prototípusa maga végezte el a maga eszelt tervet. Mindkettő fölött a napokban Ítélkezik az esküdtszék itt is, Páris- ban is. És igen valószínű, hogy Haverda Mária I pár évi börtön árán megmenekül a kötéltől, Steinheilné a guillotintól. Az ő szerencséjük, ha ugyan szerencsének lehet mondani azt, hogy eveken, talán évtizedeken át visszajárnak kisér- téni azok a véres emlékek, melyek szenzácziók hősnőivé tették őket. Nem is erről a két asszonyról akarunk megemlékezni, hanem a többiről, akik a tár­gyaló termet suhogó selyembe öltözve meg­töltik, akik szinte falják azokat a szemérmetlen titkokat, melyekről a bíróság kérlelhetlenül lerántja a leplet. Minő perverz aberracziója az asszonyi léleknek ez a falánkság, minő elijesztő példányai a nőknek ezek a kilágult pupillákkal, lélegzetfojtva. izgalomtól piruló arczczal hall­gató asszonyok, akik levetkezni tanulják a szemérmet, a gyöngédséget, a tisztaságot, mind­azt, a mit a nőt* nővé teszi, ideállá magaszto­sba, a férfiak fölé emeli. Milyen rettenetes tévedése az a törvénykezésnek, hogy tárgyalásai nyilvánosak, hogy az ilyen arezpiriló, dolgok hallgatását a nőknek is megengedik. És minő gyöngesége az a férfiaknak, az apáknak és férjeknek, hogy lányuknak, nejüknek szabad kényére hagyják, hogy mindazt meghallgassák, mely a férfi arczára is a szégyen, a meg­botránkozás pírját festi. Minek akkor a pornográf irodalom és [ képek ellen harczolni tollal, szóval és tettel, mikor ép azok, akikre legtöbb veszélyt rejte­nek, sutba vágják nőiességüket s végig hallgat­nak olyan szemérmetlenségeket, aminőket meg­írni, lefesteni még a legmodernebbül gondolkodó agy sem képes V! . . . És szeretnők tudni van-e tisztességesen érző férfi, aki elég elfogult, vagy elég fel­világosodott ahhoz, hogy magának hitvest, gyer­mekeinek anyát választana azok közül a selymes- szakajtókaiapos dámák közül, akik a »Szép Mariska« vagy a »Szőke Meg« bünpörének tárgyalását oly kielégíthetetlen mohósággal, oly fékevesztett szenvedéllyel hallgatják . . . Személyi liirek. Krúdy Gyula, a kiváló elbeszélő és Báttaszéki Lajos fővárosi hirlapiró pár napot váro­sunkban töltöttek. — Jámbor Lajos budapesti műépítész I pár napot városunkban töltött. Eljegyzés. Duszik Lajos szatmári ev. lelkész eljegyezte Nyíregyházán Csernik Mariska kis­asszonyt. Az uj téesői plébános. Az uj téesői róm. kath. plébános, Budaij Sándor dr., akit a föld- mivelésügyi miniszter nemrég nevezett ki a té­esői plébánia lelkészévé -- a napokban foglalta el parochiáját. Az uj plébánost fényes egyházi ünnepek között iktatták be uj hivatalába. vaszt. A fegyver eldördült, de a szörnyetegnek nem történt semmi baja. Már csak öt lépésre volt a katonától, ügy látszott nem árt neki a golyó sem. Vári Szabó János újra rátüzelt, de megint csak eredmény nélkül. Borzasztó kétségbeesés vett erőt a nagy, izmos legényen. Két lépést hát­rált, de aztán két kézre kapta puskáját és nagy káromkodás között rárohant a szörnyetegre : — Hadd látom kibirod-e a puskatust is?! De erre már nem volt kiváncsi a szörnye­teg. Hirtelen ledobta magáról az ökörbőrt és ott állott a tajtékzó legény előtt Komorovcsák ka­pitány. Vári Szabó János még jobban meglepetve, katonásan tisztelgett és zavartan igy szólott: — Ejnye bizony, majdnem agyonütöttem a kapitány urat. Csak az nem ment a fejébe, hogyan nem fogta a golyó a kapitány urat. Nem tudta szegény feje, hogy káplár ur Csorba mielőtt kiállította, kiszedte fegyveréből az éles töltéseket s nyomo­rult execzirpatronokat rakott be helyettük. Kapitány ur Komorovcsák megdicsérte bátor­ságáért a legényt s nemsokára megtette fraiternek. A sok várta között akadt természetesen olyan is, amely veszedelemmel jár. Ilyenek mos­tanság már csak talán Bosniában vannak. Ré­gebben akadt itt is ott, is. Volt a horvát főváros­ban is. Ilyen volt másfél órányira a várostól a hegyek között, erdőktől övezve a katonai lövöl­dénél. Lakóház sehol a közelben. Ember arra nappal is alig járt. Itt történt a nyolezvanas évek elején. Karácsony tájt, csikorgó hideg deczemberi éjszakán. Hat emberből állott a várta, Ebből öt Kinevezés. A magyar királyi államvasutak igazgatósága Csordás József nagybányai állomás­főnököt ellenőrré nevezte ki. Uj adminisztrátor. Emlitetlük, hogy Vesz­prémi/ Sándor nagysomkuti plébánost munkácsi plébánossá nevezték ki; mint értesülünk Vesz­prémig Sándor helyébe a szatmári püspök Péter Pál Józsefet küldte Nagysomkutra adminisztrá­tornak, ki hittanári itt működése alatt városunk­ban is népszerű nevet vívott ki magának. A Polgári Kör jubileuma. A Polgári Kör november 14-iki negyvenéves juhileuma iránt városszerte a legélénkebb érdeklődés mutat­kozik. úgy, hogy az ünnepélynek a ritka év­fordulóhoz mért méltó lefolyása már eleve biztosítva van. A lakomára már ez ideig is számosán jelentkeztek s jelentkezéseket még mindig elfogad a Kör gazdája. Egy teríték ára 3 korona. Öngyilkos esperes, Szikszay Zoltán mára- marosszigeti ref. lelkész, a máramaros—ugocsai egyházmegye esperese Nagyszalontán hirtelen elhalt életének 46, évében. Nagyszalontai tudó­sítónk jelenti, hogy a boldogtalan lelkész nem természetes halállal múlt ki, hanem maga vé­gezte ki magát, még pedig borzalmas módon. Az öngyilkosság 4-ikén, késő este történt. Szik­szag Zoltán 4-ikén este érkezett Nagyszalontára bátyjához, Szikszay Lajoshoz, aki ott ösmert ügyvéd. A viszontlátás alkalmával panaszkodott idegessége miatt, majd szobájába tért, ahol bo­rotvával elvágta a nyaka ütőéréit és fél órai kínlódás után elvérzett. Hiába hoztak orvost hozzátartozói, nem lehetett megmenteni a bol­dogtalant. Halála nagy részvétet keltett a tiszán­túli egyházkerületben. Az öngyilkosság oka gyó­gyíthatatlan idegbaj. A boldogultat óriási rész­vét mellett helyezték örök nyugalomra. A magyar Barbison. E czim alatt a váro­sunkban időző nagynevű regényíró, Krúdy Gyula vezérczikket irt lapunk mai számába, melyben a feslőkolónia ügyeivel foglalkozik. A szerfölött színes tollal megirt érdekes vezérczikket ajánljuk olvasóink szives figyelmébe. Tüzoltógyakorlat. A nagybányai önkéntes tüzoltóegyesület vasárnap délután tartotta meg zárógyakorlatait a Libamezőn Rónai Géza parancsnoksága alatt. Az érdekes gyakorlatok tűzoltóink nagy haladásáról és kitűnő képessé­geiről tettek tanúságot s azoknak nagy nézőkö­zönsége volt. Először szabad gyakorlatokat végeztek, azután a szerelést és gyorsszerelést mutatták be, végül pedig az Almer-gőzmalom ellen intéztek támadást, pár perez alatt ellepte a kétemeletes tetőt s hatalmas vizsugarakat árasztva mindenfelé. Derék tűzoltóinkat meg­éljenezték. Az elméleti oktatás deczember 1-én veszi kezdetét. Uj karmester. Szánthó Dezső eltávozásával a dalárda karmesteréül Szaucsek István tanítót nyugodtan pihent a meleg várta szobában, a ha­todik őrt állott kint a golyófogók között. Töltött fegyverrel a vállán, bajonettel a puskáján. Jó másfél órája sétált már fel és alá, majd meg­vette az Isten hidege. Kínjában lépteit számlál- gatta s elnézegette, hogyan csillognak, villognak á nagy hidegben a csillagok. Mi történik körü­lötte : arra nem ügyelt. Úgyis tudta, hogy lopni ilyenkor még a tolvaj se jár. Háta mögött a bokrok között pedig hat sötét alak leskelődött. Kettő óvatosan melléje lé­pett. Egyik elkapta fegyverét, a másik e pilla­natban szivébe mártotta handzsárját. Egy jaj-szó nélkül esett össze a szegény katona. Annyi ereje se volt, hogy kiáltson s igy figyelmeztesse társa­it a veszélyre. Azok nyugodtan aludtak a vártaszobában. A horvát rablók észrevétlenül elszedték fegyve­reiket, azután az alvókra támadtak. Egy perez alatt lemészárolták az egész vártát. Alvás köz­ben érte mindnyájukat a halál. A gyilkosok kikutatták zsebeiket, ami pénzt, értéktárgyat találtak, elrabolták és elmenekültek. Ma se tudja senki, hogy kik voltak. A borzasztó mészárlás emlékét kegyelettel őrzik a katonák. Halottak napján kivezeti őket őrmester ur Sólyom a régi temetőbe. Hat virág- talan süppedező sirdomb jelzi a helyet, hol az áldozatok örök álmaikat alusszák. Valamikor fejfájuk is volt, de lelketlen em­berek régen ellopták, eltüzelték. A legények virágot szórnak sírjukra, őrmes­ter ur Sólyom pedig elmondja szomorú történe­tüket, lelkűkre kötve, hogy soha a vártán ne aludjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom