Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 26-52. szám)

1909-10-28 / 43. szám

6 NAGYBÁNYA 1909. október 28. 3130/1909. sz. SZ( A nagybányai m. kir. főerdőhivalal a láposbányai rn. kir. erdőgondnokságnak 1. C. gazd. oszt. II. v. s. (fehérszéki erdő) 9 tag, 9 és 10 osztag, 15. erdőrész­letében 20-9 kát. hold területen álló fő­használat utján 1909/1910. évi téli hóna­pok alatt kihasználható és mintegy 994 m3 haszonfát és 1468 ürm3 tűzifát tartal­mazó 6193 drb. tölgyfa 16,562 korona kikiáltási ár mellett. 2. a C. g. o. I. v. s. (bozintai erdő) 1 tag, 2., 3. 3 tag, 9., 10 erdőrészletbe tisz­tázó, 2 tag erdőrészlelben főhasználat ut­ján összesen 52'5 kát. hold területen álló 1909/1910. év téli hónapjaiban kihasznál­ható és mintegy 896 m3 haszonfát. 759 m3 hasáb-, 120 ürm3 dorong tűzifát tartal­mazó 1185 drb. tölgyfa példány 26,563 K 50 f. kikiáltási ár mellett 1909. évi no­vember hó 17-én d. e. 10 és fél óra­kor a nagybányai m. kir. főerdőhivatal hivatalos helyiségében zárt Írásbeli aján­latok utján nyilvános versenytárgyalás mel­lett eladatik. Bánatpénz: Az 1-ső csoportra 1000 K, a Il-ik csoportra 1500 K. Ajánlatok minden csoportra külön teendők s az ajánlatot magában foglaló borítékra világosan kiteendő, melyik cso­portra tétetik ajánlat. Távirati és utóajánlatok el nem fogad­tatnak. Az árverési általános és részletes fel­tételek a nagybányai m. kir. főerdőhivatal- nál és a földmivelésügyi minisztérium I. B. főosztályánál megszerezhetők. Az erdőrészletek távolsága a legköze­lebbi vasúti állomástól I-ső csoport fehér­széki állomástól 377 km., Il ik csoport buság-misztótfalusi állomástól 5'55 km. Nagybányán, 1909. október 18. M. kir. főerdőhivatal. elektromos :: műve :: m------ Ganz-féle villamossági r.-t. üzemvezetősége. ===== "V árosi iroda.: Nagybányán, Deák-tér, Gróf Dégenfeld-féle palota. Díjtalanul szolgál mindazoknak költségvetések­kel, rajzokkal, tervekkel, útbaigazításokkal stb. kik lakásaikat, üzlethelyiségeiket stb. electromos világításra berendezni kívánják. —..:..­Vi llamos csillárok díszes és egyszerű kivitelben, szénszálas és fémszá­las izzólámpák, ívlámpák, villamos főzőkészülékek, vasalók stb. állandó raktára. a Rákóczi-téren özv. Schück * • * .* * ;* .❖ :.❖❖ ❖❖• •>. .❖ ❖ ❖ ❖ m~— urnö házában . ME GNYÍLT ifj. Molnár Sándor fióküzlete, hol a legujabb divatu újdonságok, női, férfi, gyermek és leány őszi és téli kabátok mindenféle (plüs, szőrme, posztó) kivitelben a legdusabb választékban kaphatók. Fitt Ilii, Sin, lllti Hl ÍS IMII 11 tlitl, úgyszintén gyermek-öltönyök, rövid és hosszú téli kabátok igen nagy választékban. Vidéki megrendelések pontosan és bérmentve eszközöltetnek. :—r--—.......................... .............................~........... - 20 koronán felüli vásárlásnál 5 százalék pénztári engedmény. Főü zletemben (Szent Miklós-tér) mindennemű divatáru, kézmű és rövidáru czikk nagy választékban és méltányos árakon kaphatók. Tisztelettel ifj. Molnár

Next

/
Oldalképek
Tartalom