Nagybánya, 1909 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1909-05-13 / 19. szám

a szerzőnek a >Husvétkor< czimüt, melynek kél első két sorát ide is írjuk: Kulacsomat a patakba mártom S általdobom a nagy Oczeánon. Az önkritikállan összeválogatás melleit az egyes darabok elhelyezése sem helyes. A kötet legbecsesebb s művészi szempontokból tekintve a legértékesebb darabját, a »Kivándorlókhoz* a legutolsó helyre tette. A rím kedvéért gyakran be nem illő szava­kat, néha egész sorokat szúr közbe, amiből néha ilyenek jönnek ki: Aki más búját éli által, Zokog a más nehéz jajával . . . Mert a nótának bús szüléje Az egész világ szenvedése. Ha ez igaz lenne, megszűnne a lira, mert a lírai költészetben az Én-nek fájdalma, szen­vedése alakul és jegeczesedik ki s csak ebben találja meg más olvasó is a saját Én-jét. Ezektől eltekintve, amelyeket épen a szerző iránti jóakaratból tartottunk szükségesnek meg­jegyezni, a kötet elolvasása egy igen kellemes, hangulatos délutánt nyújt. Szerelem, dal, napsugár, csupa verőfény, csupa mámoros jókedv az egész s csak nagy­ritkán találunk egy borús kedvvel, őszi melan­kóliával, lemondással teli verset. Sok virág- fakadás, sok tavasz, kevés rózsahullás. Még csak kétszer láttam, mint a délibábot, Bűbájos varázsa a szivembe szállott. Dermedt lelkem mélyén annyi gyönyör reszket, Sóhajtom a csókot, az álmot, szerelmet. Még csak kétszer láttam. Legtartalmasabb s teknikára is legtökéle­tesebb, mikor szüleiről, a jó édes apának s kedves édes anyának emlékéről dalol. Itt nyilatkozik meg legjobban tehetsége s ha ezek ihletik dalra, mindig művészit, élvez­hetőt alkot. ... Oh látom megdermedt lakódat Galambfehér, havas hajával — És megtelik bús, árva lelkem Imádságos szent kaczajával. Hogy súgott össze az anyámmal, Ha este serczegett a toliam, Oh akkor mennyi volt az angyal Ragyogó szép álomhonomban. Vagy: Szeretek egy asszonyt, Ahogy szív imádhat. Szeretem, szeretem Az édes anyámat. Technikája bravúrosaiméi kitünően cseng­nek, fülbemászók, dallamosak, az igaz, hogy néha az értelem rovására, ő ebben keresi a magyar versidomol, nézetünk szerint helytelenül, mert a magyar vers nem rimes, hanem zenés, ritmusos. A kötet magán viseli szerzőjének minden jó és rósz tulajdonságait. Egy azonban kétség­telen, hogy kivételes tehetségű poéla-ember, érző szívvel, dalos ajakkal. Munkáin látszik, hogy gyorsan dolgozik s ez árt neki, mert gyakran elnagyolja magát. Fiatal, forrongásban van. Ha átesik az ifjúság tétovázó korán, a nagy keresések idején s lehűl, megállapodik, még sok értékes s művészi alkotásában fogunk gyönyörködni. Oroszlán- körmeit már megmutatta c kötetben, mely fej­lődésének jelentős határjelzője. A kőtelet, melyhez az ősz poéta, Révai Károly irt meleghangú előszót, melegen ajánljuk az irodalompártoló közönség szives figyelmébe. A kötet díszes kiállítása Nánásy jóhirü nyomdáját dicséri. Ára 2 K. 1909. május 13. HÍREK. Május 12. A Yildiz-palotából. Beront a Yildiz-palotába Egy pár elszánt ifjú-török, Az egész nemzet áll mögöttük, És millió fegyver zörög. NAGYBÁNYA Reszketve, rogyva áll a szultán S dadogja az ifjak előtt: » Tiétek minden: hagyjatok csak Nekem tizenkét kicsi nőt /« És szól az egyik, — szeme villog, Amikor a szultánra néz: • Ozmánok büszke birodalma Jtélőszék elé idéz, Mint a hazának árulóját És mint szent esküjét szegőt.« Remeg a szultán: »Hagyjatok csak Nekem tizenkét kicsi nőt! És szól a másik csendesebben, S ravasz mosoly ajkára száll: •Hát a tizenkét kicsi nővel Szultánságod miket csinál? Talán csak nem!? ...< A földre tűzi A szultán hirtelen szemét, S lemondón intve a kezével, Csak ennyit válaszol: Fenét! És szól a harmadik török most: •Amit kívánsz, azt megkapod, Nem lesz bántálmad, csak bezárunk És úgy kezelünk, mint rabot. S hogy legyen fényes napsugár is Fogságod szomorú egén, Tizenkét nőt kapsz, mint kívánod, Megannyi kicsi lesz, de — vén /« Személyi hírek. Rédly Károly, az osztrák-magyar bank szatmári fiókjának főnöke városunkba érkezett s a nagybányai pénzintézetek üzletmenete fölött szemlét tartott. — Ujfalussy Miklós, a nagyváradi postaigazga­tóság titkára, hivatalos ügyekben városunkba érkezett. — Dr. Mákray Mihály polgármester hivatalos ügyekben Budapesten időzött. — Révész János, mint a városi ta­karékpénztár megbízottja a Szatmár—nagybányai s a Nagybánya—felsőbányái vasút részvénytársaság köz­gyűlésére Budapestre utazott. Kinevezések. A pénzügyminisztérium veze­tésével megbízott miniszterelnök Székely Kálmán kapnikbányai kezelő-segédtisztet kezelőtisztté, Snicr Imrét pedig Felsőbányára kezelő-segéd­tisztté nevezte ki. Áthelyezés. Pollitsek Ede szélaknai kezelő­segédet a pénzügyminiszter Nagybányára he­lyezte át s megbízta a társpénzlári ügyek veze­tésével. Esküvők. Díszes esküvő volt f. hó 8-án Szinérváralján. Kölesei Kölcsey Zsigmond m. kir. honvédfőhadnagy vezette oltárhoz Bajnóczy Géza főorvos leányát, nemes-étfalvi Bajnóczy Valériát. Az esküvő d. e. 11 órakor volt a ref. templomban, amelyen a város és környék előkelő közönsége teljes számban részt vett. Esküvő után a menyasszony szülei házánál nagy ebéd volt. A fiatal pár a délutáni vonattal a Tátrába utazott. A nászünnepélyről a következő hivatalos értesítést kaptuk: Nemes-étfalvi Bajnóczy Valéria és kölesei Kölcsey Zsigmond m. kir. honvédfő­hadnagy május hó 10-én délelőtt 11 órakor tartják esküvőjüket a szinérváraljai református templomban. — Teljes csendben tartotta meg esküvőjét f. hó 11-én Sárffy Ödön gyógyszerész Lenyyel Malvinnal, néh. Lenyyel Lajos fogorvos leányával. A polgári házasságkötés délelőtt 10 órakor volt, melyen mint tanuk: Ketney Mihály bányaigazgató és Marosán László bányabirtokos szerepeltek. Az anyakönyvi hivatalból templomba vonultak, hogy frigyükre Isten áldását kérjék. A házasságkötés után a menyasszony házánál gazdag dejeuner volt. Tagválasztás a Teleki-Társaságban. Május hó 7-én délután 5 órakor tartotta a Teleki-Tár­saság első évi közgyűlését a bányaigazgatóság tanácstermében, Révai Károly elnöklete alatt. A napirend legérdekesebb pontját a tagválasztások képezték. Tagokul voltak ajánlva: Alexy Elza, Székely Árpád, Németh Béla, Kováts Géza, Je- ney Gyula és Schönherr Antalné. A közgyűlés elhatározta, hogy ez alkalommal csak három helyet tölt be. A szavazásnál azonban csak ket­ten kaptak abszolút többséget, névszerint özv. Sohönherr Antalné és Székely Árpád, kiket az elnök a Teleki-Társaság megválasztott rendes tagjainak jelentett ki. Tiszteletbeli tagokul egy­hangúlag megválasztattak: gróf Teleki Sándorné (Szikra), Neubauer Ferencz min. tanácsos, Far­ka» Jenő és dr. Makray Mihály polgármesterek. A napirend második pontja a májusi matiné műsorának megállapítása volt. Nevezetes évforduló. Ez év pünkösd másod napján lesz hatszázad évfordulója annak, hogy Róbert Károly Nagybányát királyhüségeért szab. kir. joggal ruházta föl, Nagybánya kiváló érde­3 meit főleg azzal szerezte, hogy Róbert Károlyt trencséni Csák Máté ellen úgy pénzzel, mint fegyverrel hathatósan segítette. A nevezetes év­forduló alkalmából egy igen érdekes czikket fo­gunk közölni dr. Vass Gyula tollából. Esküvő. Dénes Aladár ungvári kereskedő, városunk szülötte a napokban tartotta esküvőjét Ungváron Fincziczky János kedves leányával: Margittal. Az esketési szertartást a menyasszony bátyja: Fincziczky Béla gyöngyösi hittanár vé­gezte s mint tanuk Fincziczky Mihály ungvári polgármester és Gora Jakab nagybányai tiszt­viselő szerepeltek. A fiatal párt díszes nászmenet kisérte a templomba s az esküvőt követő lakomán részt vett Ungvár város és vidékének számos előkelősége. Többek között ott voltak: Benkő József ungvári esperes, h. püspök, dr. Jordán Károly szaniszlói apát-plebános, Lipták József nagybirtokos stb. stb. A lakomán úgy a fiatal párt, mint az örömszülőket számos felköszöntőben ünnepelték. Az esküvőn jelen volt Dénes Aladár városunkban lakó édes anyja is. Papi gyűlés. A nagybányai r. kath. esperesi kerület papsága f. hó 11-én tartotta húsvéti gyónással és áldozással egybekötött tavaszi gyű­lését, melyet Pály Ede felsőbányái plébános­esperes nyitott meg költői szépségekben gazdag, lendületes beszéddel. A gyűlésen megjelent a ke­rület valamennyi lelkésze Krasznay Zsigmond kivételével; ott volt a két jubiláns lelkipásztor is: Frank József szinérváraljai plébános, ugo- csai főesperes és Federcsik Péter nyug. barla- falusi lelkész. Gyűlés után a papság Broqyányi Kázmér minorita házfőnöknek, mint giródtótfa- lusi lelkésznek volt szívesen látott vendége. Vizsgálóbírói kirendelés. Az igazságügy­miniszter a Szatmárnémeti kir. törvényszék te­rületére vizsgálóbíróul Morvay Károly törvény- széki birót és helyetteséül Kudl Béla törvény- széki bírót rendelte ki. Érettségi vizsgálat. A nagybányai állami főgimnázium nyolezadik osztályában e héten kezdődtek meg az osztályvizsgálatok, melynek befejeztével a jövő héten kedden, szerdán és csütörtökön tartják meg az Írásbeli érettségi vizsgálatokat. A szóbeli érettségi vizsgálat ideje még nincs megállapítva. Kirándulások városunkba. A nyíregyházai ev. főgimnázium hatodik osztályának növen­dékei, mintegy harminczan, tanáraik vezetése alatt e hó 29., 30. és 31. napjait városunkban töltik, hogy a kincstári bányákat s a zúzómű­veket megszemléljék. — A nagykárolyi Kölcsey- egyesület a pünkösdi ünnepek alatt értesülé­sünk szerint szintén kirándulást tervez váro­sunkba és Felsőbányára, mely alkalommal hang­versenyt is tartanak. Hivatal átvétel. B. Kováts Sándor főszolga­bíró az erdődi főszolgabírói hivatalt a napok­ban vette át Jeszenszky Béla tb. főszolgabírótól. Az átvételnél a vármegye képviseletében Mangu Béla tb. főjegyző volt jelen. Nagybánya az aradi vesztőhelyért. Váro­sunk tanácsa az aradi vesztőhely megvételére 100 korona adományt utalványozott ki. A nóegyleti munkatelep kitüntetése. A nagy­bányai nőegylet munkatelepe a debreczeni ipar- művészeti kiállításon kamarai bronz-plakettet nyert gyönyörű munkáiért. Bérmálás. Boromissza Tibor dr. a Szatmár- egyházmegye püspöke, mint már megírtuk, a jövő hó közepén bérmautra indul. A véglegesen meg­állapított útitervei, mely városunkra s vidékünkre vonatkozik, a plébánia hivatal a következőkben közli az érdeklődőkkel. Jun. 15. kedden bérmá­lás Felsőbányán, rizitáczió, iskolalátogatás. Jun. 16. szerdán reggel 6 órakor indulás. Fél hétkor Giródtótfaluban a templom és iskola megtekin­tése, 8-kor megérkezés Alsófernezelyre. Bérmálás, vizitáczió, este 5 órakor Nagybányára. Jun. 17. csütörtökön bérmálás Nagybányán, vizitáczió. Jun. 18. pénteken 6 órakor indulás, 8 órakor megérkezés Láposbányára, bérmálás, vizitáczió, iskolalátogatás. D. u. Barlafaluban. Jun. 19. szombaton bérmálás Barlafaluban, vizitáczió, iskolalátogatás. D. u. átvonulás Nagysomkutra. Jun. 20. vasárnap bérmálás Nagysomkuton, vizi­táczió. Este vasúton haza. A nagybányai bérmá­lásra jelentkezni lehet junius első napjaiban a plébánián. Szőke Béla h. plébános. A Teleki-Társaság májusi felolvasó estélyét, folyó hó 23-án, este 8 órakor tartják meg a Kaszinó nagytermében. A műsor még véglege­sen nincsen megállapítva, de már annyit jelent­hetünk, hogy valószínűleg szerepelni fog Révész János szerkesztő kollégánk, ki zenekiséret mel­

Next

/
Oldalképek
Tartalom