Nagybánya, 1908 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1908-06-18 / 25. szám

4 NAGYBÁNYA 1908. junius 18. vasárnap tartotta névünnepét. Ez alkalomból kilenc órakor ünnepélyes istentisztelet volt, me­lyen a városi kegyuraság képviseletében a ta­nács tagjai testületileg s igen nagy ájtatos kö­zönség volt jelen. A szentbeszédet Szabó Lajos tartotta. Délben Szőke Béla h. plébános fényes ebédet adott, melyre a tanács tagjai s az egyház tanács tagjai voltak hivatalosak. Az első felkö­szöntőt Szőke Béta mondotta, vendégeire ürít­vén poharát, mig Torday Imre tanácsos a h. plébánost s édes anyját köszöntötte. Szőke Béla második felköszöntőjében Csausz Gyula egyházgondnokot üdvözölte meleg szavakkal, ki egyházgondnoki tisztét immár negyed százada viseli. A jelenvoltak nagy óvácziókban részesí­tették a jubilánst. Felköszöntőket mondtak még Bálint Imre és Marnsfy Dezső. Az ebéd, mely beillett lukullusi lakomának is, a késő délutáni órákig húzódott el. Jegyzők gyűlése. A vármegyei községi és közjegyzők ez évi gyűlésüket f. hó 21-én, Felső­bányán tartják meg. Rajzkiállitás. A főgimnázium ifjúságának rajzaiból és festményeiből, mint minden évben, úgy az idén is rajzkiállitást rendeznek. A ki­állítás anyagát Balezer György főgimnáziumi tanár most rendezi. A kiállítást a főgimnázium rajztermében a jövő vasárnap nyitják meg. Halálozás. Kozma Gergely nyug. várme­gyei árveszéki ülnök a napokban 58 éves ko­rában a Nagyvárad melletti FéliX-fürdőben rö­vid szenvedés után elhunyt. A boldogult tizen­két évig működött a vármegyénél részint mint aljegyző, részint mint árvaszéki ülnök s meg­rongált egészségi állapota miatt csak a legutóbbi általános tisztujitás alkalmával vonult nyuga­lomba. Előzőleg Nagykároly város közigazgatá­sánál volt községi bíró. Az elhunyt holttestét Szaniszlóra szállították s nagy részvét mellett ott helyezték örök nyugalomra. — Kerekes Já­nosáé szül. Mosbacher Karolina f. hó 15 én éjjel, életének 52. évében váratlanul elhunyt. Haiála annál tragikusabb, mert csak pár héttel ezelőtt ' temette el édesanyját, kivel elválhatatlanul ősz- j sze volt forrva. Nehány hét múlva követte őt az utolsó útra is. Halála nagy hirtelenséggel kö­vetkezett be, mert előző nap még semmi baja sem volt. Ma szerdán délután 5 órakor helyez­ték örök nyugalomra nagy részvét mellett. — Balkő Sándor t. hó 16-án, éleiének 45 évében hosszas szenvedés után elhunyt. Szerdán délután 4 órakor temették a részvét nagy megnyilatko­zásai közölt. Szatmárvármegye monográfiája. Szatmár- vármegye monográfiája Magyarország várme­gyéinek monográfiái sorozatában most jelent — Érted tettem, Klárika! — Szégyent hoztál rám is, ki sem merek menni az utczára. Pislával foidult a világ Csuk most látta, mi mindent vesztett. És másnap reggel be kell mennie a fogságba! Oda a tisztessége. Rásü öt- lék, hogy éretlen módon hazudott ... És min­denki tudja, hogy megbüntették érte. És az imádott lány örökre elveszett rá nézve ! Még az éjjel levelet irt Klárikának. Szív szaggató, őrületes levelet. O't találták az Írást az éjjeli szekrényen . . . Vér is fröcscsent rája ... A Pista butácska, izgatott fejének a vére. A revolvert pedig hajnalban is még szorongatta a meggondolatlanul gyors és immár merev kéz. ... A temetés után, melyet Winkler ezre- desné a nyitott ablakból nézett végig, tlammer- klopf Ernő főhadnagy meglátogatta Klárát, n leány irtózatlal nézett rá: — Már tudom, mi a katona-becsület! Föl­jelenteni a velélytársat. A főhadnagy sápadtan rebegle: — Hát azt akarta volna, hogy elveszítsem a tiszti rangomat ? Elvehetném-e most? Sajnálom szegény Pistát! A leány fölegyenesedett. és büszkén, eluta­sítóan nézett Hammerklopfra. — Örökké gyászolni fogom őt. Miattam halt meg! meg. A díszes kötetről csak jót Írhatunk. Rész­letesen ismerteti a vármegye históriáját, kultú­rái fejlődését s bemutatja azt a jelen viszonyok keretében is. A városunkról szóló sorozatot Móricz Zsiga, Az Ujsáy munkatársa irta meg tömören, velősen. A vaskos kötet külön fejeze­tet szán a vármegye irodalmi viszonyainak is­mertetésére is s közli a vármegyei irók élet­rajzi adatait. Városunkból néh. Schönherr Gyula, Égly Mihály és Révész János életrajzi adatai vannak a kötetbe felvéve. A monográfiát szá­mos színes műmelléklet, kép és fotográfia fel­vétel diszili. Ára 20 korona. Huszonöt év. Nehány hó múlva huszonöt éve lesz annak, hogy Csausz Gyula nyug. raáv. felügyelőt a város, mint kegyur a r. kath. egy­ház gondnokává választotta meg. A választás 1884. május hó 5-én történt. E nagy idő óta szakadatlan viseli a sok gondot és fáradtságot igénylő gondnoki tisztet és végzi egyúttal a pénztárosi teendőket is. Csausz Gyula gondnok­sága alatt a templompénzlár vagyona sokat gya­rapodott és a templom sokat nyert szépségében. Reméljük, hogy az r. kath. egyház nagybuzgaimu gondnokának huszonöt éves jubileuma nem fog nyom nélkül elsuhanni. Ábrahám Mariska Tavalyi és tavalyelőtti hangversenyeiről még élénken emlékszünk azon valóban művészi élvezetre, melyet Áb ruhám Mariska virtuóz zongorajátéka nyújtott s már akkor megírtuk, hogy a kis művésznő jövőjé- hez a legszebb reményeket fűzhetjük. E remé­nyekből az azóta lezajlott idő is sokat valóra váltott. Abrahám Mariska most fejezte be a bécsi konzervatórium zongora tanszakát s utolsó vizsgáját a legnagyobb kitüntetéssel tette le, aminek bizonyítéka az, hogy éremkitüntetésben részesült, ami pedig valóban ^ ritkaságszámba megy. Akik újabban hallották Abrahám Mariska zongorajátékát, arról a legnagyobb elragadtatás és bámulat hangján nyilatkoznak. Arról értesü­lünk, hogy Ábrahám Mariska még ez évben országos hangverseny-körutra indul. Papnövendékek felvétele A szalmái- egyház­megye papnövendékei közzé való felvétel julius hó 2-án fog megtartatni. Felvételnek a gim­názium VI., VII. és Vili. osztályát végzett ifjak. A folyamodóknak keresztlevéllel és iskolai bizo- nyitványnyal ellátva julius hó 1-én délelőtt személyesen kell jeletkezniök az egyházmegyei hivatalban, ahol a felvétel körüli eljárást ille­tőleg útbaigazítást nyernek. Érettségi vizsgálat. Az állami főgimnázium szóbeli érettségi vizsgálatai e hó 16-án, kedden kezdődtek meg dr. Alúzy Engelbert tankerületi kir. főigazgató elnöklete alatt. Jelentkezett 36 ilju. Valamennyit szóbelire bocsátották. Kettő ez ideig visszalépett. Uj Idők. Az összes fürdők és nyaralóhe­lyek olvasótermében, szalonjában megtalálni Eerczeg Ferencz hetilapját, az Uj Időket. A nyári szezonban is bő, gazdag, előkelő tarta­lommal keresi fel állandó közönségét, a ma­gyar úri társadalmat. A szerkesztő Herczeg Fe­rencz mellett a magyar irók szine-java ir ide regényt, novellát, cikket, verset, tanulmányokat. Gárdonyi, Bródy, Ambrus, Szomaliázy, Lövik. Lyka Károly, Hellai, Farkas Pál, Endrődi, Sza- bolcska, és mások a dolgozótársai. Különös köz- kedveltségü alakja Horkayné, ez az elmés genlry- asszony, aki hosszabb szünet után most ismét megjelent, s majd minden héten közreadja pár­beszédeit. Egyszer a park-klubban, másszor a czukrászbollban történnek ezek a megjegyzések, amelyek a közélet, a társadalom eseményeit veszik ugyancsak csípős, szókimondó, de min­dig finom hangú kritika alá. Aktuális dolgokat karrikiroznak a lap fejléczrajzai, amelyek ötle­tességük, humoruk révén hamarosan mindenütt kedveltté tették szerzőjüket Mühlbeck Károlyt. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévenként 4 kor. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy ut lü. sz. Az uj évnegyed julius 1-én kezdődik. Térzene. A legközelebbi keddi ligeti tér­zenét az országos vásár miatt a jövő csütörtö­kön tartja a bányászzenekar. Furcsa esküvő. Szalmáron történt. A meny­asszony az arakorszak minden boldogságát él­vezte s várva várta azt a percet, mikor piruló arczát az Ő széles mellére rejtheti ... A nász­nép gyülekezett. Megérkezett a rabbinus is. A szer­tartás a sátor alalt már majdnem megkezdődött, amikor a kegyetlen végzet a ragyogó arczu menyasszony boldogságát vakmerőén megtiporta. Az ünnepi sátor alatt egyszerre csak a meny­asszonyon kívül még egy másik nő is ott állott egészséges három sivitó gyermekkel. A rabbi áldást esdő szavai helyett az újonnan érkezett nő tartott beszédet, nem éppen áhítatot gerjesz­tőt, mert ez a vőlegény az ő hites férje, ezek a gyermekek pedig az övéi, mert ez az ember egy közönséges svindler, ki a menyasszonyi gáládul becsapta. Az ünnepélyes szertartás természete­sen profán módon nyert befejezést. Egy elájult menyasszony, egy lülöncsipett vőlegény-férj, egy kiabáló asszony s három sivitó gyerek vol­tak a finale szereplői. A nyaralás nem minden. Aki csak leheti a nyári melegek beálltával menekül a poros, füs­tös városból. Valóságos népvándorlás indul meg a fürdők és nyaralóhelyek felé. A beteg ember is helyesen teszi, ha nyaral, de a fő mégis csak az, hogy olyan gyógymódban legyen része, amely őt bajától megszabadítja. Erre vonatkozólag rendkívül hasznos és értékes útmutatás foglal­tatik az »Értekezés a villamos gyógymódról« cimü könyvben, amelyet a világhírű Elektro Vitalizer orvosi rendelő intézet (Budapest, Ká- roly-körut 2. féiemelet 50. sz.) adott ki és min­denkinek, külön férfiak és külön nők részére ingyen és bérmentve zárt borítékban készséggel megküldi. Hozassa meg mindenki ezen érdekes könyvet. A gazdasági tüzek megakadályozasa. A rendőrkapitányi hivatal a következő hirdetményt bocsátotta ki : A m. kir. álllamvasulak nagy­bányai oszlálymérnökségének átirata értelmében az aratási időszakra való tekintettel ez utón hozom tudomására az érdekelt közönségnek, a szükséges óvóintézkedések megtétele végeit, hogy a vasúti üzleti rendtartás akként rendelkezik, miszerint könnyen gyuladható anyagoknak a pálya tűzveszélyes körzetén belül való raktáro­zása elkerülendő és a behordásra készen fekvő mezei termények a pályatesttől lehetőleg távolra helyezendők el. Ezen távolság a pálya tengelyé­től számított 50 öl, tehát mintegy 130 lépés távolságban van megállapítva. Azon termelők tehát, kiknek birtokrészén a termény ily távol­ságra a birtok keskenységénél fogva el nem helyezhető, terményeiket saját anyagi érdekeik­nek megóvása végett onnan azonnal hordassák el, továbbá, hogy az összerakott kévék előtt néhány sor barázdát szántassanak fel, mert aki ezen elővigyázati rendszabályokat figyelmen kívül hagyja, annak következményeit viselni is tartozik. »Az Újság« politikai napilap. Felelős szer­kesztő : Gajári Ödön; társszerkesztő: dr. Agai Béla. Főtnunkatársak : Herezeg Ferencz, Kenedi Géza, Kóbor Tamás, Kozma Andor, Mikszáth Kálmán. Előfizetési árak: 1 hónapra 2 K 40 fill , negyed évre 7 K, félévre 14 K, egész évre 28 K. »Az Újság« a »Divat*Szalon«-nal együttesen elő­fizetve negyed évre 9 K. Czim: »Az Újság« ki­adóhivatala Budapest, Rákóczi ut 54. Vidéki elő­fizetők figyelmébe. Vidékről Budapestre érkező, itt tartózkodó vagy átutazó előfizetőinknek az Olvasóterem New-York palota, Erzsébet- körút 9. menetrendekkel, fürdők prospektusaival és egyáltalában minden tudnivalóval a legkészsége­sebben áll rendelkezésre. Az Olvasóterem reggel 8-tól este 8-ig van nyitva. Az emberiség nagy tömege pusztul el a leg­nagyobb ellensége, a tüdővész által. Szerencsére manapság már nem vagyunk tehetetlenek ezen borzasztó betegség ellen, mint annakelőtte. A mo­dern gyógyfudomány szerint a *Sirolin-Roche«- ban egy oly hatásos szer van, mely a lüdővész tovaterjedését feltartóztatja, a köhögést és köpetet csökkenti, az étvágyat és a testsúlyt emeli és ezen betegség összes jelenségeit megszűntéik Prém József. Sirolin sí élvájyat és e teataúlyi. -megszűrt* till o k'hAjíst, váladékét, éjie'l Izzadást. Tüdőbetegségek, huruísk, szamár- köhögés, skrofuloiis. influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor „Rache“ eredeti osomagoláat. F. gfoffaafttt-L* Rééb® A €o. Basel (Svájc) „Roehe“ Kapható orvosi rendeleti* s gyógyszerünk» ban — Ars Ovegenktnt 4.— koron*. JSCOÍ23 111

Next

/
Oldalképek
Tartalom