Nagybánya, 1907 (5. évfolyam, 27-52. szám)

1907-10-17 / 42. szám

4 NAG YB ANYA 1907. október 17. Október tizediké is megmutatta, hogy a leg­sürgősebb szükség van nemcsak a munkaadók szervezkedésére, de arra is, hogy minden munkás tagja legyen a szakszervezeteknek. Mert ha a szakszervezetekben minden munkás tömörül, úgy lehetetlen lesz, hogy azoknak olyanok legyenek a vezérei, kik csak önző, hatalmi czélokat szolgálnak. Mert ha a szer­vezett munkások tovább is e vezérek után haladnak, lehetetlen, hogy a polgári társadalmat el ne idegenítsék jogos és méltányos czéljaik támogatásától. Hiszen gondolják meg, hogy a demagógia féktelen őrjöngése semmivel sem utálatosabb s felháboritóbb a cezarizmus őr­jöngésénél. A vármegye adója. Ez év szeptember hó elsején 4.103,225 K 39 fillért tett ki Szatmár- vármegye befizetett adótartozása; erre befolyt szeptember végéig 1.892,333 K 79 fillér, maradt szeptember végén 2.210,918 K 60 fillér. Az idei szeptemberi befizetés a tavalyihoz képest 16,426 K 67 fillérrel kedvezőtlenebb. Hadmentességi díjban: 223,545 K 74 fill, tartozással szemben befolyt szeptember hó végéig 37.960 korona 89 fillér, maradt hátralék 164,810 korona 67 fillér. Az idei szeptember havi befizetés a tavalyihoz képest 4926 korona 50 fillérrel kedvezőtlenebb. Bélyeg- és közvetlen illeték fejében befolyt szeptember hóban 91,985 K 49 fillér, a tavalyinál 5234 K 62 fillérrel kedvezőt­lenebb. Fogyasztási és italadóban befolyt szep­tember hóban 12,470 K 06 fillér, a tavalyinál 2275 K 93 fillérrel kedvezőtlenebb. A gazdasági egyesület újabb kitüntetése. A nagybányai gazdasági egyesületet újabb kitün­tetés érte. A mannheimi nemzetközi gyümölcs- kiállításon ugyanis ezüst érmet nyert. A gyü- mölcskiállitáson harminczhárom magyar kiállító jelent meg, kik közül tizenkilenczet tüntettek ki. Ezek között van a nagybányai gazdasági egyesület is. Megtorlás. Folyó év julius havától a liszt ára horribilis módon emelkedett s még most is egyre emelkedik, úgy, hogy a liszt ára semmi arányban sincs a búza árával. Ennek az egy­öntetű áremelkedésnek az oka pedig az, hogy a malmok kartelbe léptek s a liszt árát saját tetszésük szerint egyöntetűen állapítják meg. A városi tanács megóvni akarván a közönség ér­dekét, elhatározta, hogy a városi malom bérletét Steinberger S. és Társa czégnek, mivel a mal­mot üzemben nem tartják, felmondja s azt üzembe helyezi s elhatározta azt is, hogy a malmoknak a kedvezményes áru fa kiszolgáltatását beszün­teti. Remélhető tehát, hogy a liszt ára csakha­mar csökkenni fog. Boldog álmok. E czimen Pálinkás Béla négy eredeti magyar dalt adott ki, melynek szövegét is, zenéjét is ő irta. A melodikus nóták bizonyára csakhamar nagy elterjedésnek fognak örvendeni. Ára 2 korona. Megrendel­hető Kovács Gyula könyvkereskedésében, Nagy­bányán. Az aradi vértanuk. Thorma János kiváló festőművészünk Aradi vértanuk czimü nagy festményének reprodukcziója, egészen uj, el­költözés miatt eladó. Czim megtudható a kiadó- hivatalban. Ujonczok bevonulása. A közös hadseregbeli ujonczok ez évben kivételesen október 16-án, ma reggel vonultak be ezredükhöz. Már a kora hajnali órákban hangosak voltak az utczák s itt is, ott is felhangzott a nóta: Seprik a pápai utczát ... Az ujonczokat, kik nagy vidáman bucsuzkodtak, igen sokan kisérték ki hozzá­tartozóik közül, de nem maradt távol a leány­népség sem, kik könnyes szemmel néztek az elrobogó vonat után, melynek kupéiból olyan sírva vigadva hangzott ki: Nem a világ ez a három esztendő. Elveszett sálkendö. F. hó 12-én este elve­szett egy szürke csikós, teveszörből készült sálkendő. A becsületes megtaláló özv. Scönherr Antalnénál 5 korona jutalomban részesül. Gyanús eredetű arany. A rendőrség a na­pokban jó fogást csinált. Épen akkor fogta el Brecher Benjámin állítólag kapniki lakost, mi­dőn mintegy negyven deka súlyú aranyat érté­kesíteni akart. Brecher az arany eredetéről nem tud számot adni, de hogy nem igaz utón jutott birtokába, azzal is elárulta, hogy midőn a csendőrök bekísérték, útközben egy darab aranyat eldobott, de a csendőrök észrevették. Nagyon valószínű, hogy az aranyat kapniki bá­nyászoktól vette. A csendőrség azt hiszi, hogy Brecher révén elfogja az aranytolvajokat. Nélkülözhetlen szükséglete ma már minden művelt embernek az újságolvasás. A hosszú téli esték beköszöntése előtt szolgálatot vélünk hát tenni t. közönségünknek, ha figyelmét a legváltozatosabb és legbővebb tartalmú napi­lapra hívjuk fel. Ez ma kétségtelenül a Pesti Hírlap, mely minden tekintetben első helyen áll a napi sajtó termékei között. Független és szókimondó újság, oly speciálitásokkal és elő­nyökkel, melyek a legnagyobb kedveltséget szerezték meg és biztosítják neki a magyar olvasóközönségnél. Speciálitásai: az aktuális társadalmi kérdéseket élvezetesen tárgyaló ! Esti levelek, a szellemes Kis komédiák és egyéb humoros czikkek, a kedvencz olvas­mányul szolgáló, közhasznú Szerkesztői üze­netek oly bőségben naponta, hogy az páratlan a sajtóban; az eredeti tárczákon felül minden nap egy külföldi Írótól való rajz vagy elbeszé­lés; apró hirdetéseinek rengeteg tömege egy­úttal azt igazolja, hogy a legelőnyösebb a Pesti Hírlapban hirdetni, mert ennek van legnagyobb olvasóközönsége. Előnyei : egy nagy képes naptár, melyet minden előfizető karácsonyi ajándékul kap s egy divatlap, me­lyet az előfizető mérsékelt áron rendelhet meg. Aki a Pesti Hirlap nagy képes naptárát 1908. évre ingyen és bérmentve megkapni óhajtja, az már most fizessen elő, mert ez ajándékra igényt csak azok tarthatnak, akik legalább negyedév óta megszakítás nélkül elő­fizetői a lapnak. A Pesti Hirlap ára egy hóra 2 K 40 f; negyedévre 7 K; a Divat, Szalon czimü nagy és díszes kiállítású divatlappal együtt negyedévre csak 9 korona. A Pesti Hirlap kiadóhivatala Budapest, V., Váczi- körut 78. Figyelmeztetés. A rendőrség ismételten fi­gyelmezteti a közönséget, hogy cselédjeiket tiltsák el a járdákon való vizhordástól, mert aki e tilalom ellen vét, azt szigorúan meg­büntetik Agyonlőtte a menyasszonyát. Megrendítő szerencsétlenség történt a szatmárvármegyei Batizvasváriban. Tivadar László fiatal gazda több vendéggel meglátogatta Batizvasváriban menyasszonyát, aki a falunak legszebb leánya volt. Beszélgetés közben az egyik vendég le­vette a falról a fegyvert, majd a vőlegénynek adta át, hogy ő, mint kiszolgált katona, ma­gyarázza meg annak szerkezetét. A fegyver eközben elsült s a menyasszony homlokon ta­lálva szörnyet halt. Tivadar rettenetes kétség- beesésében öngyilkosságot akart elkövetni, de e tettében megakadályozták. Később egészen megtörtén maga jelentkezett a csendőrségnél. A mátkapár tragédiája nagy részvétet kelt. Szabadalmi kiállítás. A kereskedelmi és ipar­kamara folyó hó 20-án megnyíló szabadalmi kiállítására már eddig is számos érdekes talál­mányt, modellt küldöttek be a kiállítók. Külö- sebb érdeklődésre tarthat számot Kiss János ujrendszerü ágyvasalása, Fekete János cserél­hető dobsine, Parche Gyula cserépkályha gyors- fűtője, Kányási György kettős gyorssajtója, Preizler sajtója, Balázs Sándor halfogó csap­dája, Cselleng Gyula állítható ajtózára és ablakvasa, Péter Lajos puskatámasztékja, Sze- szák Gyula mosógépje. Különösen érdekes to­vábbá Nagy Lajos zárbetétje kétfelől nyitható lyukas kulcscsal, Göth Lajos szétnyíló bizton­sági lovagló kengyele stb. stb. Beküldőitek to­vábbá több ipari géptalálmányt és gazdasági újítást. Kun István önműködő boroshordó táp­lálója szintén figyelmet érdemel, úgyszintén Moskovitz Ignácz ágyja, fotellá és asztallá át­alakítható bútordarabja. Kedvezményes vasúti jegy. Az állami és törvényhatósági tisztviselők és nyugdíjasok ré­szére féláru vasúti jegy váltására jogosító arcképes évi igazolványok a jövő évre f. évi október hó 15-től kezdve állíttatnak ki. A je­lenlegi igazolványokba kapcsolt arczképek az uj igazolványok kiállításánál nem használhatók, miért is minden egyes igényjogosultnak uj arcképet kell beküldeni. Az arczkép az előlap alsó szélén, (a fényképen) az arczképen ábrázolt egyén által névaláírással ellátandó. Az igazol­ványok kiállítására egyedül a m. kir. állam­vasutak igazgatósága illetékes, miért is a ke­zelési illeték fejében igazolványonként fizetendő 1 korona postautalvánnyal a m. kir. állam­vasutak főpénztára czimére (Budapest, VI., Andrássy-ut 75. sz.) küldendő. A postautalvány szelvényén az összeg pontosan megjelölendő. A szatmári vörheny. Dr. Jéger Kálmán tiszti főorvos jelentése szerint vörhenyben a járvány egész-tartama alatt megbetegedett 2 férfi, 3 nő, 142 gyermek; meggyógyult 2 férfi, 3 nő, 104 gyermek, meghalt 25 gyermek, gyógykezelés alatt maradt 13 gyermek. Lázár Paulina síremléke. Néhai Lázár Paulina, volt községi isk. tanítónő immár fel­állított síremléke költségeinek fedezésére a múlt héten adakoztak: Mladeiovszky Lajosné, szül. Lapusán Eszti, mint a megboldogult je­les tanitóné hálás tanítványa 1 koronát; Hoff­mann Árpád kereskedő 2 koronát; Platthy Géza kereskedő 5 koronát; dr. szentgyörgyi Jordán Károly, apát-plébános Szaniszlóról, 10 koronát; Perényi János fítanitóképző inté­zeti igazgató Szatmárról, 4 koronát, ugyancsak Szatmárról dr. Kováts Gyula, tanitónóképző intézeti igazgató 2 koronát. Utóbbi három szives adakozó, államosított községi tanintéze­tünknek egykori buzgó hitoktatói valának. Je­lenleg kimutatott gyűjtésűnk összege 24 ko­rona, melyet hozzáadva e lap f. évi szeptember hó 19-iki 38. számában megjelent nyugtázásunk­ban feltüntetett 251 korona végösszeghez, ed­digi gyűjtésűnk összege 275 korona, mely számottevő gyarapodást úgy a helyi adakozók, valamint az Istenben boldogult iránt példás tisztelettel és szép emlékkel viseltető volt hitoktatóink részéről a leghálásabb köszönettel fogadta és nyilvánosan nyugtatványozza: Do­rogiig Ignácz, nyugalmazott községi iskolai igazgató. Tárgymutató a nerh állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi s hitfelekezeti nép­tanítók járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. törvényczikkhez. E czim alatt Bodnár György Szatmárvármegye kir. tanfelügyelője egy igen értékes füzetet állított össze, amelyben az 1907. évi XXVII. törvényczikk adatait, bekezdéseit betűrendben sorolja fel egymásután s a mellette álló lajstromban rámutat azon paragrafusra, amelyben a hivatkozott rész található és a tör­vény végrehajtására kiadott Utasítás oldal­számára, ahol az illető tárgyrészlet keresendő. Nagy fontossága van ezen füzetnek főként a felekezeti tanítók szempontjából, akiknek Bodnár György e munkája a törvény bonyolult parag­rafus-halmazában biztos vezérfonalat nyújt, melynek segítségével bárki is könnyen megta­lálhatja az őt érdeklő részt. Csak dicsérettel adózhatunk a mű szerzőjének, aki fáradtságot nem kiméivé, ilyen biztos mutatót adott a nép­tanítók kezébe. A csinos kiállítású füzet ára 1 korona. Megrendelhető Kovács Gyula könyv- kereskedésében. Öngyilkosság. Az elmúlt héten, csütökön Drágos András nyugbéres veresvizi bányász a reggeli órákban, mig a felesége a piaczon járt, felakasztotta magát. A konyha ajtajába egy hatalmas szeget vert s arra erősítette a kötelet. Az öngyilkosságot csakhamar észre vették s annak nagy nézőközönsége is volt, de a szerencsétlen vonagló embert senki sem merte megmenteni, sőt egy festőművészt is, kit útja épen arra vezetett, megakadályoztak abban, hogy megmentse az öngyilkost. Ä nép­nek ez a magatartása azzal magyarázható meg, hogy azt hiszi, ily esetekben még menteni sem szabad, mig a csendőrség vagy a rendőrség meg nem érkezik. A csendőr őrszem csakhamar meg is érkezett, de már akkorra az öngyilkos végsőt vonaglott. Nagy részvéttel temették el. Tettének okát nem tudják. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anya­könyvi hivatalnál e hó 9-től a következő be­jegyzések tétettek: Születtek: okt. 6. Batyis Györgynek „Mária“; okt. 3. Kazán Györgynek „Teréz“; okt. 4. Márk Péternek „Flórián“; okt. 3. Horváth Erzsébetnek „Ferencz“; okt. 6. Tamás Pálnak „János“; okt. Babán Jánosnak „Anna“; okt. 9. Szenesük Györgynek iker „László és Demeter“; okt. 8. Görög Emilnek „László Dénes“; okt. 10. Gita Jánosnak „László“; okt. 10. Lázár Ábrahámnak „Jolán“ nevű gyer­meke. •- Meghaltak: okt. 10. Drágos András, r. kath. 55 éves, bányamunkás, önakasztás; okt. 13. Varga Sándor, róm. kath. 43 éves, kőmivessegéd, szivhüdésben. — Házasságot

Next

/
Oldalképek
Tartalom