Nagybánya, 1907 (5. évfolyam, 27-52. szám)

1907-10-17 / 42. szám

1907. október 17. NAGYBANYA 5 kötöttek: Rauzner Henrik nagykárolyi és Schreiber Leni nagybányai lakosok. — Kihir­detés alatt állanak: Goldli Iczik Dávid és Izsák Linka nagybányai; Májer Henrik nagybányai és Popper Adél berettyofalui lakosok. Kiadó laptulajdonos: ÉGLY MIHÁLY. SCOTP" Emulsió rendkívül erősítő hatással van az egész szer­vezetre, gyógyítja és erősíti a tüdőt. Köhögést és © © © © meghűlést Az Emulsió vásárlásánál a SCOT T-f éle módszer védje­gyét—a halászt —kérjük figye­lembe venni. bármely makacs és hosszadalmas is legyen az, a SCOTT-féle Emulsió gyorsan megszüntet. Még a sorvadá- sos betegeknek is könnyebbülést szerez a SCOTT-féle Emulsió, feltéve, hogy idejekorán használják, mely esetben állandó, tartós gyógyulást eredményez. Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. Kapható a gyógyszertárakban. 14828—907. kgysz. Meghivö. A láposbányai Thyrza Mihály bánya- társpénztár a bányaműnél bekövetkezett munka megszorítás folytán előállott mun­kás elbocsájtások miatt a tagok igényei­nek megállapítása és a megállapított igé­nyeknek végkielégítése czéljából ez év és hó 27-én délelőtt 10 órakor a bánya­társulat iroda helyiségében Láposbányán közgyűlést tart. Tárgyak: 1. A számadások bemutatása, a vagyon állapot ismertetése. 2. A tagok létszámának, azok igé­nyeinek megállapítása és az igények mikénti végkielégítésének meghatározása. 3. Indítványok. Erről a társpénztári tagok oly fel­hívással értesittetnek, hogy a gyűlésen személyesen jelenjenek meg, már azért is, mert igényeik ezen gyűlésen, a rendel­kezésre álló számadások és a legénységi könyv adatai alapján állapíttatnak meg s lesznek a közgyűlési határozat alapján kielégítve. M. kir. bányakapitányság. Nagybánya, 1907. október hó 13-án. A m. kir. bányakapitány helyett: Weisz, m. kir. fóbányabiztos. 1920—907. szám. Faeladási hirdetmény. A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó láposbányai erdőgond­nokság kezelése alatt álló és Fehérszék község határában elterülő „HIKA“ nevű 2 kát. 1351 G-öl kiterjedésű erdőterüle­ten levő 69.956 tm3-t kitevő 107 darab tölgyfatörzsnek eladása czéljából zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet, a melyre vonatkozó ajánlatok folyó évi októa bér hó 31 -én d. e. 10 óráig fenneve­zett főerdőhivatalnál nyújtandók be. Kikiáltási ár 1014 korona. Bánatpénz 101 korona. Az ivenként 1 koronás bélyeggel és megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt írás­beli ajánlatokban a megajánlott vételár számokkal és betűkkel tisztán és olvas­hatóan kiírandó s határozottan kijelölendő, hogy ajánlattevő az árverés alapját ké­pező általános árverési, valamint az ezek­hez fűzött szerződési feltételeket ismeri, magát azoknak feltétlenül aláveti. Ezektől eltérőleg kiállított avagy el­késve érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Ajánlatok kellően lepecsételt Ajánlat az 1907. évi 1920 számhoz felírással ellátott borítékban zártan nyújtandók be. Az árverési és szerződési feltételek úgy a nagybányai m. kir. főerdőhivatal­nál, mint a láposbányai m. kir. erdő­gondnokságnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Nagybányán, 1907. október 3. M. kir. főerdőhivatal. 1718-1907. sz. Árlejtési hirdetmény. A veresvizi központi dynamit raktár kezelőség az 1908. évi dynamit és lőku- pak szükségletének, mely a nyári hóna­pokban különféle időszakokban vaggonon- ként azaz 66 q-ként Szatmárra érkezik — Szatmárról a nagybányai központi dyna­mit raktárba, illetve a felsőbányái kir. szertárhoz való szállítására az alulirt kir. bányaművezetőség hivatalos helyiségében folyó év november hó io-én délelőtt 9 órakor nyilvános áriejtést hirdet, melyre az áriejteni óhajtok ezennel meghivatnak. A szállítási feltételek az alulírott m. kir. bányaművezetőség hivatalos helyisé­gében bármikor megtekinthetők. Nagybánya, 1907. okt. 5. Veresvizi m. kir, bányaműYezetőség. Muzsnay. 1824. szám. ilyárfaeladási hirdetmény. A nagybányai m. kir. főerdőhivatal helyiségében az 1907. évi november hó 28-án d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni a láposbá­nyai és fernezelyi m. kir. erdőgondnok­ságok összes erdejében törzsenként ki­jelölt és az 1908-1917 egymásután kö­vetkező tiz év alatt kihasználandó, mell­magasságban 20 cm. vastag és ennél vastagabb nyárfa eladása iránt. A 10 év alatt kihasználandó mintegy: 11.668 m3 nyármű, haszonfa és 6.472 m3 nyártüzifa. Kikiáltási ár: 38.240 korona. Bánatpénz: 3830 korona. Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir. főerdőhivatal iro­dájában a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és átvehetők. Nagybányán, 1907. szeptember 24. M. kir. főerdőhivatal. 1717—1907. sz. Árlejtési hirdetmény. A veresvizi m. kir. bányaművezető­ség összes bányaterményeinek a bánya­beli munkahelyekről vasúton a külre, illetve az egyes zúzó müvekhez, vagy a bányában létesített pályaudvarokba való szállítását, az 1908. év január hó 1-től 1908. deczember hó 31-ig biztosítani óhajt­ván, folyó év november hó io-én azaz vasárnap délelőtt 8 órakor, a veresvizi m. kir. bányaművezetőség hivatalos helyi­ségében nyilvános szóbeli árlejtést fog tartani, melyre az áriejteni szándékozók ezennel meghivatnak. A szállítási feltételek a veresvizi m. kir. bányaművezetőségnél, a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Nagybánya, 1907. okt. 5-én. Veresvizi m. kir, bányaműYezetőség. Muzsnay. 1719—1907. sz. Árlejtési hirdetmény. A veresvizi m. kir. bányamű ércz- mara és egyéb apró fuvarozásainak az 1908. évre való biztosítása czéljából folyó év november hó 3=án vasárnap dél= előtt 9 órakor a m. kir. bányaműveze­tőség hivatalos helyiségében nyilvános szóbeli árlejtés fog tartani, melyre az ár­iejteni szándékozók ezennel meghivatnak. Az árlejtési feltételek az alulírott m. kir. bányaművezetőség hivatalos helyisé­gében bármikor megtekinthetők. Nagybánya, 1907. okt. 5-én. YeresYizi m. kir. bányaműYezetőség. Muzsnay.

Next

/
Oldalképek
Tartalom