Nagybánya, 1907 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1907-06-27 / 26. szám

4 NAGYBANYA 1907. junius 27. Tisztelete jeléül — özv. Thorma Béláné. Isten veled — Rózsika és Gábor. Kedves doktorunknak — Hunteszhagen Ödön és családja. Mélységes bánattal — Laczi, Irén. Kedves Gyula bátyánk, Isten veled! Kegyelettel és szeretettel - Tauffer Vilmos és családja. E koszorúkon kívül még hat felírás nélküli csokor érkezett a ravatalra. Itt említjük meg, hogy a családtagok közül a temetésen jelen volt dr. Frdődy Ignácz budapesti honvéd főtörzs­orvos is. Felügyelői látogatás. Ruffy Pál miniszteri tanácsos, a gyermekmenhely-telepek országos felügyelője, a napokban városunkban időzött s megszemlélte a városunkban létesített gyermek- menhely-telepet, mely Neubauer Hermin elnöknő és Herezinger Ferencz dr. főorvos felügyelete alatt áll. Az itt tapasztalt példás rend fölött a legteljesebb megelégedését nyilvánította az or­szágos felügyelő s Ígéretet tett, hogy mindent el fog követni a nagybányai menhely-telep ki­bővítésére. Az Ifjúsági Kör szinielóadása. A Kaszinó egylettel karöltve az Ifjúsági Kör, az ifjúsági zászló beszerzése javára a Kaszinó nyári he­lyiségében műkedvelői szinielőadást rendez julius hó harmadikán. Kiss Rezső jónevü poétánk Virág Sándor ez. népszínműve kerül előadásra. A mű, realisztikus tárgyánál fogva nem alkalmas műkedvelőknek, a szerző úgy segített ezen, hogy néhány helyen módosí­tott egyetmást és a hol a mű ez által csorbát szenvedett ezt, csinos dalbetétekkel pótolta. A szerepekben a kedves emlékű cabaret-estélynek majdnem összes szereplőit láthatjuk viszont. Németh Gyulát, a kit Virág Sándor szerepében, mint hősszerelmes színészt ismerhetünk meg amellett, hogy több­szöri egymásutánban hallhatjuk ismét gyö­nyörűen csengő széles orgánumát. Viszont láthatjuk a legkedvesebb prológust: Ocsárd Böskét, aki tüzrőlpattant Kata lányzó lesz és három felvonáson át hallhatjuk tempera­mentumos pattogását. Szentmiklósy Dusikát, aki egy nagyon szerelmes szerepet fog előadni az ő finom, művészi nűanszaival s Várady Jolánt, kinek mesés alt hangja egy aggódó anya, özvegy Virágné szerepében fog érvé­nyesülni. A szerző maga a kedélyes apa sze­repét, Lábszij csizmadiát kreálja, mig a többi szerepeket az Ifjúsági Kör műkedvelő tagjai töltik be. Az ilyen együttes feltétlen sikernek a záloga, ha meggondoljuk, hogy a szent haza­fias cél érdeke hozta össze, egy fejlődő kultur egylet hathatós támogatására. Az előjelek, a lázas igyekezet és a mindenfelől látszódó ér­deklődés arra mutat, hogy városunk ismét egy zajos nagy sikerű estélynek néz elébe. Itt vannak a nyaralók. A Veresviz bogár- hatu kis házai egyre telnek nyaralókkal. Egyre több ismeretlen arc jelenik meg az utczákon, egyre több idegen sétál a liget árnyas utczáin, a Petőfi-völgyben és más kiránduló helyeinken. A nyaralók közt vannak, kiket az innen való elszármazás köteléke kapcsol hozzánk, de sokkal több az idegen, kiket vidékünk természeti szép­ségekben való gazdagsága csalogatott ide. Úgy látszik, nagyon szívesen időznek miközöttünk, mert azok, kik már egyszer itt voltak, mindig visszatérnek, mert hívja, vonja őket a nagy­bányai erdők csodás varázsa, éltető levegője. A főgimnázium rajz- és képkiállitása. A fő­gimnázium rajz- és képkiállitása a napokban nyílt meg és igen sokan látogatták. Balezer György, a modern szaktanár érdeme, hogy a kiállított munkák nem holmi iskolai kísérlete­zések, hanem a komoly művészetre való törek­vés markáns jeleit viselik magukon. Balezer tanár nemcsak nem nyomja el a tanítványok szabad törekvését, hanem segíti, fejleszti s azt művészileg irányítja. Tanuló ifjaink nemcsak az esztétika formák iránti érzéket tanulják a rideg tanterv nyomán, hanem ezzel kapcsola­tosan megismerni, lemásolni a megkapó termé­szeti formákat is, sőt itt-ott meleg érzéseket is találtunk a szürke vászonon. Az alsóbb osztá­lyok az egyes geometriai alakok mellett termé­szeti tárgyakat is rajzoltak. Igen szép munkákat láttunk Kuhajda Sándortól, Bálint Lászlótól, Flórián Trajántól és Galló Ágostontól. Az akvarel és olajfestésben kitűntek: Fiivessy József, Fábián Lajos, Bommersbach Sándor és Babirák József. A felsőbb osztályokban, hol a görög klasszikus szobrászatot tanulják, azok ábrázolása mellett tág tér nyílt szintén a szabad ón és ecsetkezelésre. Gyönyörködve néztük a kiállított ojajfestményeket, melyek közül különösen Jónás János, Kurtay Ernő, Bertalan Albert, Berényi Béla és Kerekes István festményei tűntek ki. Balezer tanár e kiállítással egy évi működéséről számolt be a közönségnek. Beszámolójára valóban büszke lehet. Az eredmény mindenki várakozását felül­múlta. Országos zarándoklat a Szentföldre. Pater Kaiser Nándor ferenezrendi házfőnök lelki veze­tése és a szentföldi ferenezrendi atyák közre­működése mellett, országos zarándoklat indul a Szentföldre, Loreto, Róma, Nápoly, Alexandria, Jaffa, Jeruzsálem, Naifa, Nazareth, Velencze érintésével. Utazási időtartam 37 nap. Árak: III. osztály 350 korona, II. osztály 700 korona, I. osztály 900 korona. Részletes programmok- kal szívesen szolgál Pater Kaiser Nándor ferenezrendi házfőnök, Budapest, II. Margit-körut 23. szám. Szepesházy János, a nagybányai m. k. főerdőhivatal számvizsgálója, f. hó 20-án haj­nalban, életének ötvennegyedik évében várat­lanul, hirtelen elhunyt. Szivszélhüdés ölte meg. A boldogult derék, kötelességtudó tisztviselője volt a főerdőhivatal mellé rendelt számvevő­ségnek s mint számvizsgáló, a számvevőség főnöke volt. Tiszttársai szerették kollegiális érzületénél fogva s váratlan halála széles kö­rökben keltett igaz részvétet. Elhunytáról úgy a gyászolócsalád, mint a főerdőhivatal tiszti­kara külön gyászjelentést adott ki. A boldo- guitat nagy temetési gjmszpompával f. hó 21-én temették a részvétnek impozáns megnyilatko­zása mellett. A gyászbeszédet Révész János ág. ev. lelkész tartotta. Az elhunytat neje: Suhajda Emma, Vilmos, Giziké, Jolánka és Janika gyermekei s kiterjedt rokonság siratja. Harmincz éves találkozó. Megható ünnepség volt tegnap, folyó hó 25-én Szatmáron. Azok az immár javakorabeli férfiakká lett „érettségező ifjak“ találkoztak, kik ezelőtt harmincz eszten­dővel tettek érettségi vizsgálatot a szatmári kath. főgimnáziumban. A harmincz éves találko­zón megjelentek: Péterfy Lajos miniszteri taná­csos, Kozányi Zsigmond halmi ügyvéd, Seregi orosz lelkész, Jörg Endre temesvári kir. ügyész, Tirman törzsorvos, Lupán Miklós kizbányai plé­bános, Pap Endre láposbányai plébános, Lengyel Károly szatmári üzlettulajdonos, Halász Kornél földbirtokos, Kölcsey Lajos földbirtokos, Vajay Endre mármarosszigeti főerdész, Berey ev. ref. lelkész, Kassay járásorvos, Hámon János téesői plébános, Láng szaniszlói orvos, Benyovszky Aladár halmi főszolgabíró. A volt tanárok közül csupán még csak ketten vannak életben: Hehelein Károly szatmári kanonok és Lukáesy György nyug. főgimnáziumi tanár. Lukáesy a találkozásra nem mehetett el. A szép ünnepély istentisztelettel vette kezdetét, melyet Hehelein kanonok tartott a katedrális templomban. Az ősz főpapnak egykori tanítványai közül Péterfy miniszteri tanácsos és Kozányi ügyvéd minisz- tráltak. Szent mise után Hehelein kanonoknál és Ratkovszky jelenlegi igazgatónál tisztelegtek, majd a főgimnázium tanácstermében gyülekez­tek össze a jubilálok, hol katalógust olvastak. Soraikból nehányan már elhaltak s az elhuny­takról megható, kegyeletes érzelmekkel emlé­keztek meg. Érdekes, hogy Sax Béla nagy­bányai bányaigazgatósági számellenőr igazoló levelét, melylyel kimentette magát, nem találták elegendő oknak az elmaradásra, miért is őt bün­tetésül beírták az osztálykönyvbe. Délben fényes bankett volt a Kossuth-kertben, melyen a jubi­lálókon kívül megjelentek : Hehelein kanonok, Vajay polgármester és számos tanár. Az ebéd Bunkó bandájának közreműködése mellett a leglelkesebb hangulatban, a késő esteli órákig tartott. Meghívó. Az Ifjúsági Kör elnöksége ez utón hívja meg ma, csütörtökön, azaz folyó hó 27-én tartandó V-ik közgyűlésére a tisztelet­beli és rendes tagokat a Kaszinó nagyter­mébe. Tárgya: becsületbiróság megválasztása és egyéb napirenden levő ügyek. A gyűlés kezdete este fél 9 órakor. Dalestély. A nagybányai dalegyesület ju­lius 13-án rendezendő dalestélyére javában folynak az előkészületek s minden jel arra mutat, hogy az páratlanul fog sikerülni. A műsort teljesen uj darabokból állították össze s a dalegyesület gondoskodott arról, hogy a műsoron más vonzó attrakeziók is szerepelje­nek. Különösen nagy feltűnést fog kelteni a dalegyesületnek zenekari kísérettel előadott énekszámai, miket Szánthó Dezső karmester tanított be nagy tudással és ügybuzgósággal. A dalestélyt, mint azt már jeleztük, a Polgári Kör termeiben fogják megtartani s azt táncz- mulatság követi. Lázár Paulina síremléke. Néhai Lázár Paulina volt községi iskolai tanítónő részére állítandó síremlék költségeinek fedezésére legújabban Ketney Mihály bányaigazgató és neje, mint az elhunytnak szerető rokonai — külön-külön egy-egy tiz koronás aranyat, összesen 20 ko­ronát voltak szívesek adományozni, melyet hozzáadva e lap f. évi május hónap 30-án meg­jelent 22. számában kimutatott és 221 korona összeget tevő gyűjtésűnkhöz: ezzel, a már ös- mertetett czélból begyült adományok összege: 241 koronát tesz ki, amely gyarapodást hálás köszönettel fogadott és nyugtatványoz Doroghy Ignácz, nyugalmazott községi isk. igazgató. Nincs többé uborkaszezon. Ezt jól tudja minden művelt újságolvasó és méltán világtól elmaradott embernek ítéli azt, aki a nyári hónapokra beszünteti az előfizetést, mert nyáron nem történik semmi. Sőt! a Pesti Hírlap-aki pedig, mely télen-nyáron a legbővebb, legtar­talmasabb és épen azért a legkedveltebb lap, már csak azért is üdvös a nyárra is előfizetni, mert csak az állandó előfizetők kapják meg teljesen ingyen a lap karácsonyi ajándékát, a Pesti Hírlap nagy képes naptárát az 1908. esztetidőre. A naptár ezúttal is bő, mulattató és közhasznú tartalommal fog megjelenni és temérdek kép disziti. A Pesti Hírlap az uj fél­évet eredeti regénynyel kezdi; munkatársai - ■ csupa jónevü, kipróbált hírlapírók — a czikkek, I tárczák, karczolatok jóságáról gondoskodnak. De hiszen nem kell már a Pesti Hírlapot be­mutatni; jó ismerőse az a magyar olvasókö­zönség legszélesebb rétegeinek, szívesen látott mindennapi vendége a művelt magyar társa­dalom urainak és hölgyeinek. Csak épen a fél­év alkalmából kívántuk a mi közönségünk figyelmét is felhívni az előfizetés megújítására, mert nincs többé uborka-szezon. A Pesti Hírlap előfizetési ára negyedévre 7 K, egy hóra 2 K 40 f. Kiadóhivatala, hova a pénzt legczélszerübb postautalványnyal megküldeni: Budapest, V., Váczi-körut 78. A polgári leányiskola kézimunka és rajz kiállí­tása. A múlt hét folyamán a közönség sűrűn látogatta a polgári iskola két tantermét, melyben a polgári s a felsőbb kézimunka tanfolyam hallgatóinak munkái voltak kiállítva. Mindig kedves látvány a munkának s a szorgalomnak gyümölcsét nézni s igy ez alkalommal is nagy gyönyörűséggel szemléltük a kis lányok kedves, finom dolgait. Az első teremben a polgári iskola munkái állottak. Finom Ízlés, egyöntetűség, harmonia jellemzi őket. Minden kis darabon meglátszik, hogy a tanító, Schönherr Ilona mestere a munkának s igaz lelkesedéssel, meleg szeretettel oktatja kis tanyitványait. Ebben a teremben nincs gyöngébb és erősebb munka. Itt mind egyformán szép, ügyes, fáradságos, mert itt mindenki szívesen, jókedvéből, szivvel- lélekkel dolgozott. A második termet a kézi­munka tanfolyam hallgatóinak munkái töltötték meg. Az első pillanatra mindjárt szembe ötlött a munkáknak a régi évekhez viszonylagosan kevés száma. Szorgalmat, tudást, ügyességet az egyesek részéről itt is lehetett látni, azon­ban az átlag mintha nagyon sokat esett volna. Igen szép volt a fehérnemű csoport. Mindannyi fáradtságos, finom, nehéz munka, melyben külö­nösen Mészáros Iduska és Mariska, Szentmik- lóssy Dusi tűntek ki. A ruhaszabásban és hím­zésben Mészáros Mariska, Oesárcl Böske, Nagy Erzsiké, Penti Piriké tanúsítottak nagy szorgal­mat és ügyességet. Ezenkívül Penti Piriké egy igen csinos, velenczei mintára készült párnát, Steinfeld Elza gyönyörű kongré munkákat, Sipos Etelka remek szép kalotaszegi futót állí­tott ki. A festésben és rajzolásban Gellért Aranka és Sipos Etelka vitték a legtöbbre. Kéménytüz. Kéménytüz volt tegnap éjszaka városunkban, mely nagy veszedelemmel fenye­gette Rumpold Gyula központi szállodáját s a városházát. Éjjel háromnegyed 11 órakor egy­szerre az egyik kémény kigyuladt s oly hatal­masan égett, hogy a tetőzetet egészen elbori­Szepesházy János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom