Nagybánya, 1907 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1907-06-27 / 26. szám

1907. junius 27. NAGYBANYA 5 tolta szikrákkal. Nagy szerencse, hogy a ké- ménytüzet gyorsan észrevették, de igy is egy jó óráig tartó munkába került, mig azt elfojt­hatták. Ha a kéménytüz később tör ki, midőn már a szállóban is lefeküdtek, nagy katasztrófa történhetett volna. Az iparos ifjúság tánczestélye. Az iparos ifjúság julius hó 6-án, szombaton bált rendez a Kaszinó kerthelyiségében. A tánczestélyre az ügyesen válogatott, buzgó rendezőség már meg­tett minden előkészületet, hogy az a legjobban sikerüljön. A közönség nagy érdeklődéssel várja a pompásnak Ígérkező mulatságot, mely mint mindig, most is méltó lesz a lelkes iparos ifjak régi hírnevéhez. Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóismerőseink és jóbarátaink, kik feledhetetlen emlékezetű férjem, Szepesházy János váratlan elhunyta alkalmából akár részvétlátogatásukkal, akár a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ez utón fogadják a rokonság nevében is hálás köszönetemet. Nagy­bánya, 1907. junius 25. Özv. Szepesházy Já- nosné. Fegyverhasználat. A román egyház pün­kösdi ünnepének másodnapján véres eset történt. Kosztin János bányász ugyanis alapo­san bepálinkázván, malomköz-utczai lakásán oly nagy patáliát csinált, hogy a felesége a csendőrőrszem segítségét vette igénybe. Schvarcz Simon őrsvezető csakhamar megjelent a malomköz-utczában, de Kosztin János nem­csak ellenszegült a csendőr felhívásának, hanem még tettleg bántalmazta is, mire Schvarcz őrsvezető kardot rántott s Kosztint karján két helyen súlyosan megsebesítette. Kosztint, ki folytonosan éktelenül káromkodott, erősen megvasalva a rendőrségre kisérték, majd kihallgatása után átadták a járásbíróság­nak. Kosztin kihallgatása alkalmával nem akart emlékezni semmire, csak arra, hogy a csend­őrök őt bántalmazták. Megrovási kaland. (Beküldetett.) Egészen divattá vált némely urinőknél, hogy a másutt szolgáló cselédeket, ha tehetik személyesen, ha nem, akkor bejáró mosónőjük vagy varró­nőjük által nagyobb fizetés Ígérgetésével csá­bítgatják régi helyüknek elhagyására. Kijelentem, hogy ha e legkevésbbé sem illő divatnak to­vább is hódolnak, úgy beszerzett bizonyítékaim alapján nem fogok késni az illetők neveit nyil­vánosan is megszellőztetni. Beiratások az állami főgimnáziumban. Az állami főgimnáziumban a jövő iskolaévre julius 1—5. napjain és folytatólag szeptember 2 — 4. napjain délelőtt 9-től 12 óráig történik a tanulók fel­vétele az igazgatói irodában. Különösen az első osztályba lépő tanulókat tanácsos már julius hó első napjaiban beíratni, mert hely szűke miatt a felvehető létszámon felül jelentkező tanulók esetleg nem kapnak majd helyet. A felvételnél elsőbbség illeti a helybelieket. Nyilvános nyugtázás. A nagybányai czipész és szabómunkások egyesületének junius 22-én tartott tánczmulatságán jegyeiket megváltották és felülfizettek a következők: Morvav Gyula 6 K; Radó Andor 5 K; Török Pál 4 K; Volf István, Mikus Dávid 3 — 3 K; Fiktusz János, Simon Károly 2.20-2.20 f; Deuts Jenő, Vigh László, Klusovszky József, Katz Jakab, Klein Lipót 2 — 2 K; Goldstein Farkas, Neisli Antal 1.20 — 1.20 f. Felülfizettek: Jancsovits József 3 K 60 f; St. A., S. L., Vajda Márton 1.80-1.80; Kupás Mihály, Sz. K. 1.60-1.60 f; Bagossy Sándor 1 K 20 f; Baráth György, Birnbaum Mátyás, Szikora István, Patkó I., Nagy Lajos, Gavrillás Leó, Krizsán György 1 —1 K; Csuvara Mihály, ifj. Suba Károly, I. P., Sz. S., Szabó Pál, K. Gy., N. J., Papp János, Nagy László, Schvartz Samu, Grósz N. 80-80 f; Sz. J., O. E., R. J. 60-60 f; Grünfeld Adolf, Herskovits Bernát 50-50 f; Décsey József 30 f. Szives adomá­nyukért köszönetét mond a vigalmi bizottság. Virág-lopás. A róm. kath. temetőben, a temetőőr panasza szerint a virág-lopás napiren­den van. Alig van nap, hogy a sírokat kegyelet­ien kezek meg ne fosztanák virágdíszüktől. Ha valaki szeretteinek sírjára egy-egy koszorút helyez, másnapra már elviszik a koszorút. A csendőrség s a rendőrség a legszigorúbb vizs­gálatot indította az ismeretlen tettesek kézre- keritésére, kiknek elfogatásuk esetére, sirfoszto- gatásról lévén szó, nagyon szigorú lesz a bün­tetésük. Ezerötszáz iparos inast keresnek. A buda­pesti ipari és kereskedelmi munkás közvetítő intézetnél, melynek feladata a munkakeresletet és kínálatot minden dij nélkül kiegyenlíteni, ez idő szerint részint fővárosi, részint vidéki kis­iparosok körülbelül 1500 inast keresnek majd minden kézműiparágra és négy évi tanoncz szerződés mellett nemcsak lakást és élelmezést, de ruházatot is adnak az inasnak, azonkívül viselik az odautazási, szerződtetési, tanoncz- iskoláztatási, betegsegélyzési és felszabadulási költségeket is. Ezeknél tehát bármely fiú, aki ép és egészséges és az életének 12 évét már betöltötte, minden költség nélkül tanulhatja meg a mesterséget és igy alkalmat nyerne még a legszegényebb napszámos és földmives szülő is, hogy iparossá képezhesse ki az arra alkalmas fiú gyermekeit. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anya­könyvi hivatalnál e hó 19-től a következő be­jegyzések tétettek: Születtek: jun. 15. Mol- dován Andrásnak „Dominika“; jun. 17. Szabó Józsefnek halvaszületett fiú; jun. 18. Sztahárik Annának „György“; jun. 12. Ungur Györgynek „Róza“; jun. 17. Máriás Péternek „László“; ! jun. 16. Szemcsuk Demeternek „Ilona“; jun. 19. Rusorán Józsefnek „Ilona“; jun. 19. Stern Sámuelnek „Erzsébet“; jun. 18. Beregi Izsáknak ; „Rezső“ nevű gyermeke. — Meghaltak: jun. 20. Szepesházy János, ág. hitv. evangélikus, 54 éves, m. kir. erdőszámvizsgáló, szivhüdés- ben; jun. 16. Szántó István, róm. kath. 65 éves, bányamunkás, szivbillentyübántalomban; jun. 20. Mike Lajos, róm. kath. 75 éves, nyug. bányaács, általános hiidésben; jun. 20. Parászka Liza férj. Nászodi Mártonná, gör. kath. 49 éves, alamizsnás, szivbillentyübántalomban; jun. 20. Lupse Demeter gör. kath. 21 hónapos, bánya­munkás gyermeke, hastífuszban; jun. 23. Kosz­tin Teréz, gör. kath. 21 éves, szolgáló, hasi- hagymázban. — Házasságot kötöttek: Rusz György és Gyisze Flóri nagybányai; Márk Péter és Cicarlanán Mária nagybánya-borpatak- telepi lakosok. — Kihirdetés alatt állanak: Hoffmann József nagybányai és Hauptman Mária nagybánya-borpataktelepi; Deutsch Ber­nát kovási és Mózes Eszti nagybánya-borpatak­telepi; Lang György nagybányai és Krizsán Anna runeldmezői; Roth Ignácz nagybányai és Rogozsán Anna misztótfalui, Vultur Zachariás és Onye Juliánná nagybánya-borpataktelepi lakosok. Kiadó laptulajdonos: ÉGLY MIHÁLY. Tanulóul felvétetik egy ügyes, pár gimnáziumot jó sikerrel végzett fiú Morvay Gyula könyv= nyomdájában Nagybányán. Férfiruha szabó-üzlet NAGYBÁNYA, KOSSUTH-U. 27. SZ. Handelsmann Adolf angol férfi-ruha szabó úgy az ünnepek, mint a tavaszi idény alkalmából ajánlja üzletét a mélyen tiszteli közönség szives figyelmébe. Mérték szerint varrott ruhák 20 koronától fölfelé. Hirdetmény. A felsőbányái részvénytakarék­pénztár folyó évi julius hó 1-től a betétek után kivétel nélkül 5% kamatot ád, a kamatok félévenkinti tőkésitésé- vel. — A betétek után az adót, mint eddig, úgy ezután is az intézet fizeti. Az igazgatóság. 11 — 1907. bsz. sz. Hirdetmény. A nagybányai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1907. évi junius hó 9-én 2444. sz. a. kelt végzésével kikül­dött bizottság ezennel közhírré teszi, hogy Hidegkút, Feketefalu, Lénárdfaiu, Zazar községre vonatkozólag az 1889: XXIX., 1889: XXXVIII. és az 1891: XVI. t.-czik- kek értelmében szerkesztendő telekkönyvi betétek készítésének munkálata folya­matba tétetvén, a nevezett községben a helyszíni eljárás és pedig az 1891: XVI. t.-cz. 9. §-a értelmében első sorban az azonosítás 1907. évi julius hó 2=ikán és ennek befejeztével a további bizottsági eljárás fog kezdődni. Ennélfogva felszólittatnak: 1. mindazok, a kik a telekjegyző­könyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket iga­zoló okirataikat mutassák fel; 2. mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatóság­hoz intézett szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beke­belezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincse­nek, az átírásra az 1889: XXIX. t.-cz. 15-18. §-ai és az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szüksé­ges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött bizott­ság előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás lérejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a tulajdonjog beke­belezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvé­nyesíthetik és .a bélyeg- és illeték-elen­gedési kedvezménytől is elesnek; és 3. azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilván- könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj­donosai, hogy a bejegyzett jognak tör­lését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, mert ellen­esetben a bélyegmentesség kedvezmé­nyétől elesnek. Nagybánya, 1907. évi junius hó 9-én. A betétszerkesztő bizottság. Ebent Lajos, Szentpétery, betétszerkesztő, kir. telekkönyvezető. kir. albiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom