Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-06-14 / 24. szám

1906. junius 14. NAGYBÁNYA 5 hogy a községi kötelékbe való felvételéért ki­rótt 50 korona dij elengedtessék, a közgyűlés elutasította. A közgyűlés '/a 12 órakor ért véget. A 3°/0 jelzálog sorsjegyek konverziója. Olva­sóink figyelmét felhívjuk a Nagybányai Ke­reskedelmi Bank Részvénytársaság lapunk mai számához csatolt értesítésére, mely szerint a bank a jelzálog sorsjegyek kicserélését f. hó 22-ig bezárólag teljesen díjmentesen eszközli. Rumpold nyári kertjéből. I. ur: Mi külömb- ség a tulipán, az újszülött zsidó fiú és San- Francziskó között? II. ur: (hűledezve) ? ? I. ur: San-Francziskó hamu lett, a kis zsidó Samu lett s a tulipán amulett. II. ur elájul és csak a legkitűnőbb bajor sörrel való locsolással sikerült életre kelteni. A leánykereskedés. A belügyminiszter a leánykereskedés meggátlása czéljából figyel­mezteti mindazon nőket, kiket mint nevelőnőket, cselédeket, pesztrákat, szobaleányokat stb. fé­nyes ajánlatokkal Korfuba csábítgatnak, hogy állásuk elfoglalása előtt informáczióért fordul­janak a korfui cs. és kir. magyar konzulátushoz. A csendőrség menet-gyakorlata. A m. kir. csendőrség 60 embere három törzstiszt és huszonkét tiszt vezetése alatt holnap, csütörtö­kön érkezik városunkba Nagysomkut felől s junius 20-ig bezárólag maradnak városunkban. A gyakorlat f. hó 11-én kezdődött s a gyakorló csoport Zilahról indult ki. Városunkból Kapnik- bányára mennek. Nyomdász tánczmulatság. A nagybányai s misztótfalusi könyvnyomdászok julius hó 7-én Nagybányán, a Széchényi-ligetben a nagybányai s misztótfalusi könyvnyomdatulajdonosok véd­nöksége alatt nagy nyári tánczmulatságot ren­deznek, melynek jövedelme Tótfalusi Kiss Mik­lós, Magyarország legelső nyomdászának szü­letési helyét Misztótfaluban megörökitendő em­léktábla felállitási költségének fedezésére fog fordittatni. A meghivót Teleki Béla, Simon Aurél, Nánásy István, Morvay Gyula, Takács János, Nánásy János, Majáik Ádám, Adler János, Tolnay András, Zsombori Ferencz, Zatykó József és Kiss Béla bocsátották ki s a rendezésben részt vesz a kereskedő ifjúság is. A rendező bizottság mindent elkövet, hogy a tánczmulatság páratlanul fényesen sikerüljön s a közönség részére számos meglepetést tar­togat, melyek bizonyára nagy feltűnést fognak kelteni. Belépő dij személyekint 2 K; család­jegy 3 személyre 5 korona. Felülfizetések kö­szönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztat­nak. Jegyek előre válthatók Kovács Gyula és Vígh László fő-téri üzleteiben. Kik tévedésből meghivót nem kaptak, de arra igényt tartanak, szíveskedjenek ezt Kovács Gyula üzletében be­jelenteni. A Szamos áradása. Az állandó és nagy­arányú esőzések, valamint az erdélyi fellegsza- kadások miatt a Szamos rohamosan árad. Kis- kolcznál már át is csapott a parton s széles területet elöntött. Ha az esőzések tovább tar­tanak, a szamosmenti községeket a legnagyobb veszedelem fenyegeti. Uj marharakodó állomások. A földmivelés- ügyi miniszter a szatmár-bikszádi h. é. vasaut vonalon Szatmár, Sárköz, Avasujvár és Bik- szád állomásokat marharakodó állomásokul en­gedélyezte. A rebusz. A majom és szappanról közölt rebuszunk valóságos forradalmat idézett elő ol­vasóközönségünk között. Egy szenvedélyes ol­vasónk nagy vehemencziával írja nekünk, hogy & majom és a szappan között egészen más, lényegesebb és jellemzőbb külömbségek fedez­hetők fel annál, hogy a majom a fára mászik, a szappan pedig a fa tövében marad. Olvasónk lelki megnyugtatására itt közöljük a más, lénye­gesebb és jellemzőbb kiilömbséget: Tedd be a majmot és a szappant egy kád vízbe, ame­lyik habzik az a szappan; amelyik pedig ha­bozás nélkül kiugrik, az a majom. Hála a leg­újabb felfedezésnek most már olvasóink telje­sen tiszta képet alkothatnak maguknak a ma­jom és szappan közötti külömbségről s nem jöhetnek abba a helyzetbe, hogy összetévesztve azokat, esetleg a majommal mosakodjanak. Tanácsos választás Felsőbányán. Felsőbánya város képviselőtestülete vasárnap délelőtt Ilosvay Aladár alispán elnöklete alatt tartott választó közgyűlésen töltötte be a megüresedett taná­csosi állást. Három pályázó volt s a kandidáló bizottság mindhárom pályázót jelölte és pedig első helyen dr. Moldován Ferenczet, második helyen Halmai Imrét, harmadik helyen Spáczay Gyulát. A megejtett választás eredménye a következő volt. Beadatott összesen 50 szavazat. Ebből kapott Spáczay Gyula 29 szavazatot, dr. Moldován Ferencz 18 és Halmai Imre 2 szavazatot. 1 szavazó lap üres volt. így tehát Spáczay Gyula, ki mint jegyző már hosszabb idő óta Felsőbánya város szolgálatában áll, Felső­bánya város tanácsosává választatott meg. A választás ellen Csausz István képviselő feleb- bezést jelentett be. Nem lesz érettségi bál. Az idén az érettségi bál, melyhez a múltakból oly sok kedves em­lék fűződik, elmarad. Legkevésbbé sem fogunk csodálkozni, ha e hírünkre a leányos szobákban bús sóhajtások kíséretében gyakori idézet tárgya lesz Petőfi költeményének ezen sora: Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virágja ? . . Meg­nyugtatjuk azonban bájos leányainkat, hogy fes- lőbb, nyiladozóbb virágot egy maturált ifjúnál még érettségi bál nélkül is, elképzelni sem tu­dunk. Ez az elmaradt érettségi bál alkalmas időben valószinüleg jogász-bállá fogja kinőni magát. Torna-verseny. A holnap, csütörtök dél­utánra kitűzött tornaversenyt a kedvezőtlen idő miatt f. hó 17-ére, vasárnap délutánra ha­lasztották el. A városi nagyszálló pályázatai. A magyar mérnök és építész egylet, mint azt már emlí­tettük, a napokban küldte le a városi nagy­szálló építésére vonatkozólag beérkezett és megbirált terveket. A 15 pályamű közül a bí­ráló bizottság, mely Kann Gyula, dr. Hültl Dezső, Sándy Gyula és Hikisch Rezső tagok­ból állott, az első díjjal a „Három tulipán“ jeli­géjű, a II. díjjal pedig a „Müvésztelep“ jeligéjű tervet javasolja kitüntetni. A „Szintes“, „Bánya­manó“ és „Vörös pont“ jeligéjű tervek mindenikét méltónak tartja a bizottság arra, hogy ha már több dij nem áll rendelkezésre, a város 500 - 500 koronájával vegye megy, mert előfordulnak a kivitelnél oly megoldások, melyeket ezen ter­vekből czélszerüen lehetne átvenni. A pályázat ügyében az ad hoc bizottság ma délután Gel­lert polgármester elnöklete alatt ülést tartott. Az ülésen szétoszlották a budapesti zsűri jegyző­könyvét, melynek tanulmányozása után a bi­zottság a jövő héten fog tanácskozni afölött, hogy az első és a második díjra meg pálya­terveket ajálnja a közgyűlésnek ? A Ferencz József keserüviz az összes has­hajtószereket természetes, erőteljesen oldó-ereje folytán túlszárnyalta már. Mint adag elégséges egy boros pohár. — Kérjük határozottan Ferencz József keserüvizet. Sürgöny feladás. A nagybányai m. kir. pos­tahivatalnál a nyári hónapokban reggel 7 órá­tól este 9 óráig vesznek fői táviratokat. Az Újság. Budapesten az egyetlen füg­getlen ellenzéki nagy napilap: Az Újság. Előfizetési ára egész évre 28 K; félévre 14 K; negyedévre 7 K; egy hónapra 2 K 40 f. Gyönyörű album ajándék kará­csonyra Az Újság minden előfizetőjének kivétel nélkül. Megrendelési czim: Az Újság kiadóhivatala Budapest, VII., Ke- repesi-ut 54. szám. Tánczmulatságon. E czim alatt a múlt szá­munkban megírtuk, hogy a Széchényi-ligetben rendezett tánczmulatság alatt Moldován Miklós bánya-altiszt minő kellemetlen helyzetbe keve­redett önhibáján kívül. E közleményünket helyes­bítenünk kell. Moldován Miklósnak nem Sajtos Aladárral, hanem Priski György gyei volt össze- szólalkozása, nem felel meg tehát a valóságnak, hogy Moldován Sajtost arczulütötte volna. Az összeszólalkozásból kifolyólag támadták meg hazamenet Priski György és Sajtos Aladár Moldovánt, minek azután a csendőrség bea­vatkozása lett a következménye. Országos vásár. Az Űrnap utáni országos vásárt f. hó 18-20 napjain tartják meg váro­sunkban. És pedig 18-án lesz a külső barom- I vásár, 19-én és 20-án a kirakodó vásár. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anya­könyvi hivatalnál folyó hó 6-tól a következő bejegyzések tétettek: Születtek: jun. 6. Nagy Istvánnak halvaszületett fiú; jan. 3. Román Györgynek „Péter“; jun. 5. Varga Magdoliná­nak „Betta“; jun. 7. Tivadar Marinak „Katalin“; jun. 10. Kovács Jánosnak „László“; jun. 6. Vida Simonnak „János“ nevű gyermeke. — Meghaltak: jun. 4. Görög Sándor, gör. kath. egy hónapos, bányász gyermeke, vele­született gyengeségben; jun. 6. Nagy István napszámosnak, rom. kath. halvaszületett fiú gyermeke; jun. 9. Anton Róza, gör. kath. egy éves, napszámos gyermeke, tüdőlobban; jun. 10. Gönczi Lila Erzsébet, ev. ref. 21 hónapos városi szolga gyermeke, tüdőlobban; jun. 10. Zamuka Ilona, gör. kath. egy hónapos bánya­kovács gyermeke, veleszületett gyengeségben; jun. 11. Hotye Mária, gör. kath. 3 hónapos, kisbirtokos gyermeke, görcsökben. - Házas­ságot kötöttek: Daícher Lajos és Lengyel Juliánná nagybányai; Kovács Imre nagybánya­ié ketepatak-telepi és Papp Irma Irén özvegy Szász Lajosné felsőíernezelyi lakosok. — Ki­hirdetés alatt állanak: Kerekes József és Bolsán Róza nagybányai; Dukrét (Dukréd) Károly felsőbányái és Szebeni Jolán nagybányai lakosok. Kiadó laptulajdonos: ÉGLY MIHÁLY. Hirdetmény. A „Borpataki Szaniszló“ bá­nyatársulat 1906. évi julius hó 22-én d. e. 10 órakor a Magyar horganymű és érczbánya társulat nagy­bányai igazgatósági irodájában közgyűlést tart, melyre a t. részvényeseket alulírott igazgató azon figyelmeztetéssel hívja meg, hogy a hozandó határozatok a távol maradókat is kötelezni fogják. Tárgysorozat i 1. Igazgatói jelentés. 2. A bánya telkek és tartozékainak a magyar horganymű és érczbánya tár­sulat bányatelkeihez való hozzácsatolása feletti határozat hozatal. 3. Határozat hozatal a „Szaniszló“ bányatársulat feloszlatása felett. Nagybánya, 1906. május 29-én. Hanisch bányaigazgató. Táncziskola megnyitás. Van szerencsém a mélyen tisztelt szülők becses tudomására hozni, hogy f. hó 30-án illetve a szünidő kezdetével egy gyermek tánczfolyamot nyitok, mely alkalommal tanítva lesznek a régi tánczokon kívül a legújabb magyar és szalon tánczok is. Gentri Boston stb. A tanítás a Felsőbányai-utcza 32. sz. alatti külön e czélra általam egész évre bérelt magán házban fog megtartatni. Tandíj a kezdőknek 12 K, haladóknak (illetve ismétlőknek) 6 K. Tanórák: gyermekek részére d. u. 4-től 6 óráig, felnőtteknek: este 8-tól 10 óráig. Gentri Bostonra vagy bármely más tánczra magán órát adok minden nap d. e. 9-12-ig d. u. 2-4 óráig. Beiratkozni lehet a mai naptól ugyanott a saját lakásomon. Törekvésemmel oda fogok iparkodni, hogy Nagybánya város mélyen tisztelt úri osztályának bizalmát és teljes megelégedését kiérdemeljem. Tisztelettel Rád Ruben, nagybányai állandó táncztanitó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom